Informace pro uchazeče o zaměstnání

Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound) uplatňuje politiku rovných příležitostí, ctí závazek k prosazování rozmanitosti a začleňování na pracovišti a vítá žádosti od všech občanů EU bez ohledu na pohlaví, rasu, barvu pleti, etnický nebo sociální původ, genetické rysy, jazyk, náboženské vyznání, politické přesvědčení nebo jiné smýšlení, příslušnost k národnostní menšině, finanční situaci, místo narození, zdravotní postižení, věk, sexuální orientaci, rodinný stav nebo rodinnou situaci.

Nadace Eurofound vybírá uchazeče na základě jejich zásluh v souladu s kritérii a požadavky souvisejícími s našimi hodnotami a nabízeným pracovním místem.

Posláním nadace Eurofound je poskytovat přehled poznatků s cílem přispívat k rozvoji lepších sociálních, zaměstnaneckých a pracovních politik.

Naše hodnoty jsou:

  • profesionalita: usilování o změny – kvalitní práce – odbornost – integrita – respekt – empatie,
  • komunikace: sdílení informací – přizpůsobení se cílovým skupinám – naslouchání – otevřenost a čestnost,
  • týmová práce a vytváření sítí: spolupráce – společné úsilí – integrace – udržování komunikace – týmová práce,
  • flexibilita a otevřenost: usilování o změny – adaptace – řízení změn,
  • orientace na poskytování služeb: poskytování pomoci – zajišťování spokojenosti – poskytování řešení,
  • spolupráce: usilování o pozitivní dopad na organizaci připraveností na poskytování podpory bezprostředním kolegům a kolegům v jiných odděleních a oblastech práce.

 

Jako znalostní organizace podporuje nadace Eurofound příležitosti k celoživotnímu učení, aby se její zaměstnanci mohli rozvíjet v souladu s jejími zásadami a cíli týkajícími se zlepšování životních a pracovních podmínek.

Cítíme odpovědnost za udržitelnost životního prostředí, přičemž v roce 2021 nadace zavedla systém environmentálního řízení a byla zaregistrována v systému EU pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS).

Výběrová řízení v nadaci Eurofound jsou otevřena státním příslušníkům 27 členských států Evropské unie (EU) a v souladu se služebním řádem a pracovním řádem ostatních zaměstnanců usilujeme o vyvážené zastoupení různých národností.

Pokud s vámi naše poslání, hodnoty a závazky rezonují, podívejte se na naši stránku Volná pracovní místa . Možná jste ideálními kandidáty na to, abyste se stali našimi novými kolegy!

Práce v nadaci Eurofound

Eurofound zaměstnává statutární zaměstnance jako úředníky a dočasné a smluvní zaměstnance. Dočasní a smluvní zaměstnanci jsou nejprve zaměstnáni na smlouvu na dobu určitou, která může být prodloužena na dobu neurčitou.

Jak se ucházet o místo v nadaci Eurofound

Uchazeči jsou způsobilí ucházet se o volné pracovní místo za předpokladu, že mohou v plné míře požívat svých občanských práv, mají splněny veškeré své zákonné povinnosti týkající se vojenské služby a splňují kritéria způsobilosti uvedená v oznámení o volném pracovním místě.

Výběrové řízení zpravidla probíhá takto: volné pracovní místo se zveřejní na internetových stránkách nadace Eurofound a zároveň na stránkách úřadu EPSO. Zájemci o práci v nadaci Eurofound se musí zaregistrovat a vyplnit přihlášku prostřednictvím on-line systému nadace Eurofound. Pokud jde o žádosti a jazykové dovednosti, podívejte se na stránku Evropské úrovně – stupnice pro sebehodnocení .

1. Vyplněné žádosti musí uchazeči podat prostřednictvím on-line systému náboru nadace Eurofound na stránce Volná pracovní místa . Systém automaticky vygeneruje potvrzení, které uchazeči obdrží e-mailem.

2. Přijaty budou pouze přihlášky obdržené do 23.55 hodin (UTC) v den uzávěrky pro podání přihlášek uvedený v oznámení o volném pracovním místě. Doporučujeme uchazečům, aby žádosti zaslali s dostatečným předstihem.

3. Při vyplňování přihlášky nesmí uchazeči v žádném případě odkazovat na dokumenty, přihlášky nebo jiné formuláře předložené v souvislosti s předchozími přihláškami.

4. Uchazeči by se měli ujistit, že jsou veškeré kontakty uvedené v přihlášce aktuální. To platí zejména z toho důvodu, že většina korespondence bude probíhat e-mailem.

5. Všechny žádosti obdržené do uzávěrky prostřednictvím on-line systému náboru, které splňují kritéria způsobilosti uvedená v oznámení o volném pracovním místě, budou předány výběrové komisi.

6. Výběrová komise žádosti přezkoumá a sestaví užší seznam uchazečů, kteří splňují kritéria výběru uvedená v oznámení o volném pracovním místě. Při rozhodování bude vycházet výlučně z informací uvedených ve formuláři žádosti. Uchazeči, kteří nesplní požadované podmínky pro přijetí nebo kteří řádně nevyplnili žádost, budou vyřazeni.

7. Uchazeči, kteří v předběžném výběru získají požadovaný minimální počet bodů (70 %), budou pozváni na pohovor s výběrovou komisí. V některých výběrových řízeních může být stanoven maximální počet uchazečů pozvaných na pohovor.

8. Pohovory jsou vedeny v angličtině. Uchazeči, jejichž mateřským jazykem je angličtina, absolvují část pohovoru v druhém jazyce. Uchazeči se rovněž budou muset zúčastnit písemným testů: - v angličtině (test s možností výběru z více odpovědí, požadovaný minimální počet bodů 80 %) nebo v jejich druhém jazyce, je-li jejich mateřským jazykem angličtina (test s možností výběru z více odpovědí, požadovaný minimální počet bodů 50 %), test způsobilosti (musí být proveden v angličtině) sestávající například z otázek s možností výběru z více odpovědí a/nebo případové studie, která je relevantní pro danou pracovní pozici (obvykle požadovaný minimální počet bodů 60 %), nedosáhnou-li uchazeči v jakémkoli z testů požadovaného minimálního počtu bodů, budou z výběrového řízení vyřazeni.

9. Uchazeči pozvaní na pohovor budou muset předložit doklad o státní příslušnosti a kopie diplomů, potvrzení o vysokoškolském vzdělání a potvrzení o zaměstnání.

10. Sestaví se rezervní seznam nejvhodnějších uchazečů (kteří v pohovoru a testech získali požadovaný počet bodů), z něhož se poté obsazují volná pracovní místa. Rezervní seznam obvykle platí až dva roky od data ukončení výběrového řízení, přičemž jeho platnost může být prodloužena.

11. Před jmenováním musí úspěšní uchazeči absolvovat vstupní lékařskou prohlídku.

Odvolání

Uchazeči, kteří se domnívají, že během výběrového řízení došlo k pochybení, mohou požádat o přezkum zasláním žádosti do 20 kalendářních dnů od data, kdy byli vyrozuměni o rozhodnutí, předsedovi výběrové komise žádost o přezkum, v níž uvedou číslo výběrového řízení, a to na tuto adresu:

Chairperson of the Selection Committee

Selection procedure reference: EF-XX-00-00 (uveďte příslušné referenční číslo)

Eurofound

​Wyattville Road

Loughlinstown

Dublin D18 KP65

Ireland

Výběrová komise žádost přezkoumá a vyrozumí uchazeče (uchazečku) o svém rozhodnutí do třiceti kalendářních dnů od obdržení dopisu.

Jestliže se uchazeči domnívají, že je konkrétní rozhodnutí poškodilo, mohou podle čl. 90 odst. 2 služebního řádu úředníků Evropské unie podat stížnost a zaslat ji na adresu:

Executive Director

Eurofound

Wyattville Road

Loughlinstown

Dublin D18 KP65

Ireland

Stížnost musí být podána do tří měsíců. Lhůta pro zahájení tohoto typu řízení (viz služební řád ) začíná běžet od okamžiku, kdy jsou uchazeči vyrozuměni o rozhodnutí, které je poškozuje.

Stejně jako všichni občané Evropské unie mohou uchazeči podat stížnost u evropského veřejného ochránce práv, a to na adrese:

European Ombudsman

1, avenue du Président Robert Schuman — CS 30403

67001 Strasbourg Cedex

France

Poznámka: Podání stížnosti u veřejného ochránce práv nepřerušuje lhůtu stanovenou v čl. 90 odst. 2 a v článku 91 služebního řádu pro podání stížnosti nebo odvolání u Soudu pro veřejnou službu podle článku 270 Smlouvy o fungování Evropské unie. Připomínáme také, že v souladu s čl. 2 odst. 4 pravidel a obecných podmínek pro výkon funkce veřejného ochránce práv musí každé stížnosti u něj podané předcházet vhodné administrativní kroky u nadace Eurofound.

Ochrana osobních údajů

Veškeré osobní údaje poskytnuté uchazeči budou zpracovány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES (Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 39–98).

V souladu s články 17 a 18 nařízení (EU) 2018/1725 mají uchazeči právo na přístup ke svým osobním údajům a na opravu jakýchkoli identifikačních údajů, které jsou nepřesné či neúplné, a to kdykoli. Není však možné opravovat údaje týkající se kritérií způsobilosti a výběru po uzávěrce pro podání přihlášek. Správcem údajů je vedoucí personálního oddělení. Údaje budou zpracovávat zaměstnanci personálního oddělení a členové výběrové komise. Účelem operací zpracování těchto údajů je umožnit nadaci Eurofound provádět výběrové řízení s cílem obsadit pracovní pozici inzerovanou v oznámení o volném pracovním místě. Právní základ zpracování údajů představují články 27–34 služebního řádu a články 12–15 a 82–84 pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropské unie.

S případnými dotazy týkajícími se zpracování jejich osobních údajů se uchazeči mohou obrátit na personální oddělení na adrese recruit@eurofound.europa.eu. V případě dalších připomínek a/nebo stížností ohledně zpracování osobních údajů mohou uchazeči kontaktovat pověřence nadace Eurofound pro ochranu osobních údajů odesláním žádosti na adresu DataProtectionOfficer@eurofound.europa.eu . Uchazeči se také mohou kdykoliv odvolat a podat stížnost evropskému inspektorovi ochrany údajů (EIOÚ) . Více informací naleznete v prohlášení nadace Eurofound o ochraně osobních údajů při jejich zpracování ve výběrovém řízení . Můžete též nahlédnout do oznámení nadace Eurofound o všeobecné ochraně osobních údajů.

Podmínky zaměstnání

Zaměstnanci nadace Eurofound se řídí služebním řádem úředníků Evropské unie a pracovním řádem ostatních zaměstnanců Evropských společenství (1. ledna 2014).

Místo výkonu práce

Dublin, Irsko. V souladu se služebním řádem (článkem 20) musí zaměstnanci bydlet v přiměřené vzdálenosti od sídla nadace Eurofound.

Zkušební lhůta

Na úspěšné uchazeče, kteří budou přijati do pracovního poměru nejméně na jeden rok, se vztahuje devítiměsíční zkušební lhůta.

Odměňování

Počáteční základní měsíční plat se stanoví podle mzdové tabulky pro úředníky a dočasné zaměstnance uvedené v článku 66 a v článku 93 pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropských společenství, v platném znění. V náležitých případech bude navýšen o příplatky stanovené v příslušném služebním nebo pracovním řádu.

Odměňování podléhá zdanění v rámci Společenství a dalším odvodům stanoveným služebním řádem. Je osvobozené od vnitrostátní daně z příjmu a zaměstnanci jsou účastníky systému sociálního zabezpečení a penzijního pojištění Evropské komise.

Aktuální koeficient pro úpravu platu pro Irsko je 136,3 %.

V následující tabulce naleznete příklady platů ve dvou výchozích platových třídách při zohlednění několika možných scénářů:

Dočasný zaměstnanec

Platová třída AST2, stupeň 2

např. asistent/ka

Základní plat

4 286 EUR

Základní plat plus příspěvek za práci v zahraničí

4 227 EUR

Základní plat plus příspěvek za práci v zahraničí a příspěvek na jedno vyživované dítě

6 167 EUR

Smluvní zaměstnanec

Funkční skupina IV, třída 14

např. projektový pracovník / projektová pracovnice

Základní plat

4 634 EUR

Základní plat plus příspěvek za práci v zahraničí

5 550 EUR

Základní plat plus příspěvek za práci v zahraničí a příspěvek na jedno vyživované dítě

6 828 EUR

Přibližný odhad pravděpodobného měsíčního příjmu lze vypočítat s využitím tohoto odkazu: kalkulátor platů pro zaměstnance EU .

Shrnutí ostatních podmínek zaměstnání

1. Platy nepodléhají vnitrostátní dani z příjmu, místo toho se daň Unie odvádí srážkou u zdroje;

2. nárok na dovolenou za kalendářní rok ve výši dvou dnů za každý kalendářní měsíc plus další dny za vzdálenost od místa původu a k tomu v průměru sedmnáct volných dnů (svátků) vztahujících se na celou nadaci Eurofound ročně;

3. program odborné přípravy a osobního rozvoje;

4. účast v důchodovém systému EU (po deseti odpracovaných letech);

5. společný systém zdravotního pojištění EU pro zaměstnance a závislé rodinné příslušníky;

6. pojištění pro případ úrazu a nemoci z povolání, příspěvek v nezaměstnanosti a v invaliditě;

7. příspěvek za práci v zahraničí nebo příspěvek za pobyt v zahraničí ve výši 16 nebo 4 % v závislosti na situaci;

8. příspěvek na domácnost;

9. příspěvek na vyživované děti;

10. příspěvek na vzdělání;

11. příspěvek na zařízení a proplacení nákladů na stěhování;

12. počáteční dočasný denní příspěvek;

13. ostatní dávky.

Dočasní zaměstnanci agentury práce

Nadace Eurofound příležitostně najímá místní dočasné zaměstnance agentury práce na obsazení krátkodobě volných pracovních míst (např. z důvodu mateřské dovolené). Tyto zaměstnance v současné době zprostředkovává společnost Orange Recruitment.

Hostující výzkumní pracovníci

Eurofound příležitostně hostí výzkumné pracovníky, kteří mohou spolupracovat na výzkumných projektech a přispívat k nim. Hostující výzkumní pracovníci jsou převážně akademičtí badatelé, kteří získali grant od své univerzity nebo instituce. Od nadace Eurofound nedostávají žádnou finanční podporu. Zájemci o výzkumný pracovní pobyt v nadaci Eurofound by měli zaslat motivační dopis a životopis na adresu: recruit@eurofound.europa.eu .

Vyslaní národní odborníci

Eurofound příležitostně využívá služeb vyslaných národních odborníků, a to v souladu s pravidly Evropské komise .

Spontánní žádosti

Eurofound nepřijímá spontánní žádosti a takové žádosti nebo životopisy neuchovává. Posuzuje pouze žádosti o volná pracovní místa zveřejněná na těchto internetových stránkách podané prostřednictvím on-line systému náboru.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Komentáře

test

Přidat komentář