Práce v nadaci Eurofound

Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound) uplatňuje politiku rovných příležitostí a vítá žádosti od všech občanů EU bez ohledu na pohlaví, rasu, barvu pleti, etnický nebo sociální původ, genetické rysy, jazyk, náboženské vyznání, politické přesvědčení nebo jiné smýšlení, příslušnost k národnostní menšině, finanční situaci, místo narození, zdravotní postižení, věk, sexuální orientaci, rodinný stav nebo rodinnou situaci. Eurofound vybírá uchazeče na základě jejich schopností podle kritérií, která se vztahují k pracovnímu místu, a požadavků na osobu, která dané místo obsadí.

Výběrových řízení nadace Eurofound se mohou účastnit státní příslušníci 28 členských států Evropské unie (EU). Neexistuje žádný systém kvót, služební řád však vyžaduje, aby agentury usilovaly o celkovou rovnováhu mezi národnostmi.

Eurofound zaměstnává statutární zaměstnance jako úředníky a dočasné a smluvní zaměstnance. Dočasní a smluvní zaměstnanci jsou nejprve zaměstnáni na smlouvu na dobu určitou, která může být prodloužena na dobu neurčitou.

-         Žádosti

-         Přezkoumání žádostí

-         Pohovory a testy

-         Rezervní seznam

Jak se ucházet o místo v nadaci Eurofound

Uchazeči jsou způsobilí ucházet se o volné pracovní místo za předpokladu, že mohou v plné míře požívat svých občanských práv, mají splněny veškeré své zákonné povinnosti týkající se vojenské služby a splňují kritéria uvedená v oznámení o volném pracovním místě.

Výběrové řízení zpravidla probíhá takto: volné pracovní místo se zveřejní na internetových stránkách nadace Eurofound a zároveň na stránkách úřadu EPSO. Uchazeči, kteří o toto místo mají zájem a domnívají se, že splňují příslušná kritéria, se musí zaregistrovat a vyplnit formulář žádosti prostřednictvím on-line systému nadace Eurofound. Pokud jde o žádosti a jazykové dovednosti, podívejte se na stránku Evropské úrovně – stupnice pro sebehodnocení.

Žádosti

Vyplněné žádosti musí uchazeči podat prostřednictvím on-line systému náboru nadace Eurofound na stránce Volná pracovní místa. Systém automaticky vygeneruje potvrzení, které uchazeč obdrží e-mailem.

 1. Aby mohly být žádosti brány v potaz, musí být doručeny do 23:55 hodin GMT v den uzávěrky uvedený v oznámení o volném pracovním místě. Doporučujeme uchazečům, aby žádosti zaslali s dostatečným předstihem. Po uzávěrce již není možné žádosti do výběrového řízení přijímat.
 2. Doporučujeme uchazečům, aby zkontrolovali, zda v žádosti uvedli správnou e-mailovou adresu (a zda nemají schránku elektronické pošty plnou), protože budou o rozhodnutí přijatém na konci každé fáze řízení informováni e-mailem.

 

Přezkoumání žádostí

 1. Všechny žádosti obdržené do uzávěrky prostřednictvím on-line systému náboru, které splňují kritéria způsobilosti uvedená v oznámení o volném pracovním místě, budou předány výběrové komisi.
 2. Výběrová komise žádosti přezkoumá a sestaví užší seznam uchazečů, kteří splňují kritéria výběru uvedená v oznámení o volném pracovním místě. Při rozhodování bude vycházet výlučně z informací uvedených ve formuláři žádosti. Uchazeči, kteří nesplní požadované podmínky pro přijetí nebo kteří řádně nevyplnili žádost, budou v této fázi vyřazeni.

 

Pohovory a testy

 1. Uchazeči, kteří v předběžném výběru získají požadovaný minimální počet bodů (70 %), budou pozváni na pohovor s výběrovou komisí. V některých výběrových řízeních může být stanoven maximální počet uchazečů pozvaných na pohovor.
 2. Uchazeči pozvaní na pohovor mohou mít nárok na náhradu cestovních výdajů, viz Rules of reimbursement for interviewees (Pravidla pro náhradu výdajů účastníků pohovorů).
 3. Pohovory jsou vedeny v angličtině. Uchazeči, jejichž mateřským jazykem je angličtina, absolvují část pohovoru v druhém jazyce.
 4. Uchazeči se též zúčastní písemným testů:

- v angličtině nebo v druhém jazyce, je-li jejich mateřštinou angličtina (požadovaný minimální počet bodů: 50 %),

- zkoušky způsobilosti (v angličtině) tvořenou například otázkami s výběrem z více možností anebo případovou studií související s pracovní pozicí (požadovaný minimální počet bodů: 60 %).

- v některých výběrových řízeních mohou být uchazeči požádáni o absolvování psychometrických testů, například v hodnotícím centru. Tento případný požadavek bude výslovně uvedený v oznámení o volném pracovním místě,

- nedosáhnou-li uchazeči v jakémkoli z testů požadovaného minimálního počtu bodů, budou z výběrového řízení vyřazeni.

 1. Uchazeči pozvaní na pohovor budou muset předložit doklad o státní příslušnosti a kopie diplomů, potvrzení o vysokoškolském vzdělání a potvrzení o zaměstnání.

Rezervní seznam

 1. Sestaví se rezervní seznam nejvhodnějších uchazečů (kteří v pohovoru a testech získali požadovaný počet bodů), z něhož se poté obsazují volná pracovní místa. Rezervní seznam obvykle platí až dva roky od data ukončení výběrového řízení, přičemž jeho platnost může být prodloužena.
 2. Před jmenováním musí úspěšní uchazeči absolvovat vstupní lékařskou prohlídku.

Odvolání

Uchazeč(ka), který(á) se domnívá, že během výběrového řízení došlo k pochybení, může požádat o přezkoumání své žádosti, a to tak, že do dvaceti kalendářních dnů od data, kdy byl(a) vyrozuměn(a) o rozhodnutí, zašle předsedovi výběrové komise žádost o přezkum, v níž uvede číslo výběrového řízení, a to na tuto adresu:

Chairperson of the Selection Committee

Selection procedure reference: EF-XX-00-00 (uveďte příslušné referenční číslo)

Eurofound

Wyattville Road

Loughlinstown

Dublin D18 KP65

Irsko

Výběrová komise žádost přezkoumá a vyrozumí uchazeče (uchazečku) o svém rozhodnutí do třiceti kalendářních dnů od obdržení dopisu.

Jestliže se uchazeč(ka) domnívá, že jej (ji) konkrétní rozhodnutí poškodilo, může podle čl. 90 odst. 2 služebního řádu úředníků Evropské unie podat stížnost a zaslat ji na adresu:

Director

Eurofound

Wyattville Road

Loughlinstown

Dublin D18 KP65

Irsko

Stížnost musí být podána do tří měsíců. Lhůta pro zahájení tohoto typu řízení (viz služební řád) začíná běžet od okamžiku, kdy je uchazeč(ka) vyrozuměn(a) o rozhodnutí, které jej (ji) poškozuje.

Stejně jako všichni občané Evropské unie mohou uchazeči podat stížnost u evropského veřejného ochránce práv, a to na adrese:

European Ombudsman

1, avenue du Président Robert Schuman — CS 30403

67001 Strasbourg Cedex

Francie

http://www.ombudsman.europa.eu/media/cs/default.htm

Poznámka: Podání stížnosti u veřejného ochránce práv nepřerušuje lhůtu stanovenou v čl. 90 odst. 2 a v článku 91 služebního řádu pro podání stížnosti nebo odvolání u Soudu pro veřejnou službu podle článku 270 Smlouvy o fungování Evropské unie. Připomínáme také, že v souladu s čl. 2 odst. 4 pravidel a obecných podmínek pro výkon funkce veřejného ochránce práv musí každé stížnosti u něj podané předcházet vhodné administrativní kroky u nadace Eurofound.

Zpět na začátek

Ochrana údajů

Veškeré osobní údaje, které uchazeč poskytne, budou zpracovány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES (Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 39–98).

V souladu s články 17 a 18 nařízení (EU) 2018/1725 mají uchazeči právo na přístup ke svým osobním údajům a na opravu jakýchkoli identifikačních údajů, které jsou nepřesné či neúplné, a to kdykoli. Není však možné opravovat údaje týkající se kritérií způsobilosti a výběru po uzávěrce pro podání přihlášek. Správcem údajů je vedoucí personálního oddělení. Údaje budou zpracovávat zaměstnanci personálního oddělení a členové výběrové komise. Účelem operací zpracování těchto údajů je umožnit nadaci Eurofound provádět výběrové řízení s cílem obsadit pracovní pozici inzerovanou v oznámení o volném pracovním místě. Právní základ zpracování údajů představují články 27–34 služebního řádu a články 12–15 a 82–84 pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropské unie.

S případnými dotazy týkajícími se zpracování jejich osobních údajů se uchazeči mohou obrátit na personální oddělení na adrese recruit@eurofound.europa.eu. V případě dalších připomínek a/nebo stížností ohledně zpracování osobních údajů může uchazeč kontaktovat pověřence nadace Eurofound pro ochranu osobních údajů odesláním žádosti na adresu DataProtectionOfficer@eurofound.europa.eu . Uchazeč se také může kdykoliv odvolat a podat stížnost evropskému inspektorovi ochrany údajů (EIOÚ) . Více informací naleznete v prohlášení nadace Eurofound o ochraně osobních údajů při jejich zpracování ve výběrovém řízení . Můžete též nahlédnout do oznámení nadace Eurofound o všeobecné ochraně osobních údajů.

O nás: Právní oznámení a oznámení o ochraně osobních údajů

 

Zpět na začátek

Podmínky zaměstnání

Zaměstnanci nadace Eurofound se řídí služebním řádem úředníků Evropské unie a pracovním řádem ostatních zaměstnanců Evropských společenství (1. 1. 2014).

Místo výkonu práce

Dublin, Irsko. V souladu se služebním řádem (článkem 20) musí zaměstnanci bydlet v přiměřené vzdálenosti od sídla nadace Eurofound.

Zkušební lhůta

Na úspěšné uchazeče, kteří budou přijati do pracovního poměru nejméně na jeden rok, se vztahuje devítiměsíční zkušební lhůta.

Odměňování

Počáteční základní měsíční plat se stanoví podle mzdové tabulky pro úředníky a dočasné zaměstnance uvedené v článku 66 a v článku 93 pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropských společenství, v platném znění. V náležitých případech bude navýšen o příplatky stanovené v příslušném služebním nebo pracovním řádu.

Odměňování podléhá zdanění v rámci Společenství a dalším odvodům stanoveným služebním řádem. Je osvobozené od vnitrostátní daně z příjmu a zaměstnanci jsou účastníky systému sociálního zabezpečení a penzijního pojištění Evropské komise.

Zařazení a odměňování dočasných a smluvních zaměstnanců se řídí stejnými pravidly jako v Evropské komisi. Aktuální koeficient pro úpravu platu pro Irsko je 116,6 %.

V následující tabulce naleznete příklady platů ve dvou výchozích platových třídách při zohlednění několika možných scénářů:

 

Čistý měsíční plat

Smluvní zaměstnanec

Funkční skupina II, platová třída 4 (např. asistent)

Základní plat

2 025 EUR

Základní plat plus příspěvek za práci v zahraničí

2 633 EUR

Základní plat plus příspěvek za práci v zahraničí a příspěvek na 1 vyživované dítě

3 272 EUR

 

Dočasný zaměstnanec

Platová třída AD 5, stupeň 1 (např. výzkumný pracovník)

Základní plat

4 142 EUR

Základní plat plus příspěvek za práci v zahraničí

4 979 EUR

Základní plat plus příspěvek za práci v zahraničí a příspěvek na 1 vyživované dítě

5 979 EUR

 

Shrnutí ostatních podmínek zaměstnání

 1. Platy nepodléhají vnitrostátní dani z příjmu, místo toho se daň Unie odvádí srážkou u zdroje;
 2. nárok na dovolenou za kalendářní rok ve výši dvou dnů za každý kalendářní měsíc plus další dny za vzdálenost od místa původu a k tomu v průměru sedmnáct volných dnů (svátků) vztahujících se na celou nadaci Eurofound ročně;
 3. program odborné přípravy a osobního rozvoje;
 4. účast v důchodovém systému EU (po deseti odpracovaných letech);
 5. společný systém zdravotního pojištění EU pro zaměstnance a závislé rodinné příslušníky;
 6. pojištění pro případ úrazu a nemoci z povolání, příspěvek v nezaměstnanosti a v invaliditě,
 7. příspěvek za práci v zahraničí nebo příspěvek za pobyt v zahraničí ve výši 16 nebo 4 % v závislosti na situaci;
 8. příspěvek na domácnost;
 9. příspěvek na vyživované děti;
 10. příspěvek na vzdělání;
 11. příspěvek na zařízení a proplacení nákladů na stěhování;
 12. počáteční dočasný denní příspěvek;
 13. ostatní dávky.

Zpět na začátek

Dočasní zaměstnanci agentury práce

Nadace Eurofound příležitostně najímá místní dočasné zaměstnance agentury práce na obsazení krátkodobě volných pracovních míst (např. z důvodu mateřské dovolené). Tyto zaměstnance v současné době zprostředkovává společnost Orange Recruitment.

Hostující výzkumní pracovníci

Eurofound příležitostně hostí výzkumné pracovníky, kteří mohou spolupracovat na výzkumných projektech a přispívat k nim. Hostující výzkumní pracovníci jsou převážně akademičtí badatelé, kteří získali grant od své univerzity nebo instituce. Od nadace Eurofound nedostávají žádnou finanční podporu. O výzkumné návštěvy lze požádat zasláním motivačního dopisu a životopisu na adresu recruit@eurofound.europa.eu.

Vyslaní národní odborníci

Eurofound příležitostně využívá služeb vyslaných národních odborníků, a to v souladu s pravidly Komise.

Spontánní žádosti

Eurofound nepřijímá spontánní žádosti a takové žádosti nebo životopisy neuchovává. Posuzuje pouze žádosti o volná pracovní místa zveřejněná na těchto internetových stránkách podané prostřednictvím on-line systému náboru.

Zpět na začátek

 

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Komentáře

test

Přidat komentář