O nadaci Eurofound

Eurofound je Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek. Na níže uvedených odkazech se dozvíte, kdo jsme, čím se zabýváme, jaké jsou u nás příležitosti v oblasti veřejných zakázek a jaká volná pracovní místa nabízíme.

Kdo jsme

Tento oddíl seznamuje s posláním a úlohou nadace Eurofound, s její organizační strukturou a s tím, kdo je naší cílovou skupinou. Poskytuje přehled zaměstnanců nadace, životopisů a kontaktních údajů. Vysvětluje složení správní rady a uvádí, kdo jsou zúčastněné strany a partneři.

Čím se zabýváme

Tento oddíl nastiňuje cíle nadace Eurofound na programové období, přičemž vyzdvihuje hlavní témata, v nichž budou prováděny výzkumné činnosti. Poskytuje přístup k výročním zprávám a pracovním programům, výročním zprávám o činnosti schvalujícího úředníka, jakož i k žádostem o poskytnutí informací ad hoc. Naleznete zde rovněž finanční dokumentaci nadace.

Veřejné zakázky

Oddíl věnovaný veřejným zakázkám poskytuje nezbytné informace o výběrových řízeních a přístup ke všem dokumentům pro uchazeče. Nabízí přístup k příležitostem v oblasti veřejných zakázek, informuje, jak vyjádřit zájem o nadcházející zakázky, a uvádí seznam výzev pro externí odborníky.

Volná pracovní místa

Oddíl věnovaný volným pracovním místům obsahuje seznam neobsazených pracovních míst. Nabízí všechny potřebné informace osobám, které mají zájem o práci v nadaci Eurofound, včetně informací o tom, jak se stát stážistou v nadaci, a informací pro uchazeče o pracovní místo.