Eurofoundi tööpakkumised

Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond (Eurofound) rakendab võrdsete võimaluste poliitikat ja ootab avaldusi kõigilt ELi kodanikelt, olenemata soost, rassist, nahavärvusest, etnilisest või sotsiaalsest päritolust, geneetilistest omadustest, keelest, usutunnistusest, poliitilistest veendumustest või muudest arvamustest, rahvusvähemusse kuulumisest, finantsseisundist, sünnipärast, puudest, vanusest, seksuaalsest sättumusest, perekonnaseisust või pereoludest. Eurofound valib kandidaate pädevuse alusel kooskõlas ametikohaga seotud kriteeriumide ja ametikohta täitvale isikule esitatavate nõuetega.

Eurofoundi valikumenetlused on avatud 28 Euroopa Liidu (EL) liikmesriigi kodanikele. Riigipõhiseid kvoodisüsteeme ei kasutata, kuid personalieeskirjade kohaselt peavad asutused püüdlema rahvuste ligikaudse tasakaalu poole.

Eurofound võtab koosseisulisi töötajaid tööle ametnike, ajutiste teenistujate ja lepinguliste töötajatena. Ajutised teenistujad ja lepingulised töötajad võetakse esialgu tööle tähtajaliste lepingutega, mis võivad lepingu pikendamise korral muutuda tähtajatuks.

-         Avaldused

-         Avalduste läbivaatamine

-         Intervjuud ja testid

-         Reservnimekirjad

Kuidas Eurofoundi töökohale kandideerida

Kandidaadid võivad kandideerida vabale ametikohale tingimusel, et nad on täieõiguslikud kodanikud, on täitnud kõik neile sõjaväeteenistust reguleerivate seadustega pandud kohustused ja vastavad vaba ametikoha teates nimetatud kriteeriumidele.

Üldiselt koosneb valikuprotsess järgmistest etappidest: vaba töökoha teade avaldatakse Eurofoundi veebilehel ja EPSO veebilehel. Huvitatud kandidaadid, kes leiavad, et nad vastavad kriteeriumidele, peavad registreeruma ja täitma Eurofoundi veebipõhise süsteemi kaudu avalduse vormi. Avalduste ja keeleoskuste teave on rubriigis Euroopa keeleoskustasemed – enesehindamisskaala.

Avaldused

Kandidaadid peavad esitama täidetud avaldused Eurofoundi veebipõhises värbamissüsteemis lehe Vabad töökohad kaudu. Süsteem genereerib automaatselt e-postile saadetava kinnituse.

 1. Avaldus loetakse kehtivaks üksnes siis, kui see on kohale jõudnud enne vaba ametikoha teates märgitud lõppkuupäeva kl 23.55 Greenwichi aja järgi (GMT). Kandidaatidel soovitatakse esitada avaldus piisava ajavaruga. Pärast tähtaja möödumist saabunud avaldusi valikumenetluses ei arvestata.
 2. Kandidaadid peaksid kontrollima, kas avalduses esitatud e-posti aadress on korrektne (ja kirjakast ei ole täis), sest suurem osa kirjavahetusest toimub e-posti teel.

 

Avalduste läbivaatamine

 1. Kõik veebipõhise värbamissüsteemi kaudu lõppkuupäevaks saabunud avaldused, mis vastavad vaba ametikoha teates esitatud kõlblikkuskriteeriumidele, edastatakse valikukomiteele.
 2. Valikukomitee hindab avaldusi ja koostab nimekirja kandidaatidest, kes vastavad vaba ametikoha teates esitatud valikukriteeriumidele. Komitee otsus põhineb üksnes avalduse vormil esitatud teabel. Kandidaadid, kes ei vasta konkursil osalejatele esitatavatele nõuetele või ei ole avaldust nõuetekohaselt täitnud, jäetakse selles voorus kõrvale.

 

Intervjuud ja testid

 1. Kandidaadid, kes saavutavad kandidaatide nimekirja koostamisel vähemalt 70% nõutavast punktisummast, kutsutakse valikukomiteesse intervjuule. Teatud valikumenetlustes võidakse kindlaks määrata intervjuule kutsutavate kandidaatide maksimaalne arv.
 2. Vestlusele kutsutud kandidaatidel võib olla õigus sõidukulude hüvitamisele: vt intervjueeritavatele hüvitise maksmise eeskirjad.
 3. Intervjuud toimuvad inglise keeles. Kui kandidaadi emakeel on inglise keel, viiakse osa intervjuust läbi tema teises keeles.
 4. Kandidaadid peavad tegema ka kirjalikke teste:

- inglise keeles või teises keeles, kui inglise keel on emakeel (vähemalt 50% nõutavast punktisummast);

- pädevuse test (inglise keeles), mis hõlmab näiteks valikvastustega küsimusi ja/või ametikohaga seotud juhtuuringut (vähemalt 60% nõutavast punktisummast);

- mõnes valikumenetluses võidakse kandidaatidelt nõuda psühhomeetriliste testide tegemist või hindamiskeskuses käimist. Kui seda nõutakse, on see vaba ametikoha teates selgelt märgitud;

- kui mis tahes testis ei saavuta kandidaat kvalifitseerumiseks vajalikku punktisummat, arvatakse ta valikumenetlusest välja.

 1. Vestlusele kutsutud kandidaadid peavad võtma kaasa kodakondsustõendi, samuti oma diplomite ning akadeemilist kvalifikatsiooni ja töökogemust kinnitavate dokumentide koopiad.

Reservnimekirjad

 1. Kõige sobivamatest kandidaatidest (kes said intervjuul ja testides kvalifitseerumiseks vajaliku punktisumma) koostatakse reservnimekiri ja ametisse nimetatakse kandidaadid sellest nimekirjast. Reservnimekiri kehtib tavaliselt kuni kaks aastat alates menetluse lõppkuupäevast ja seda võidakse pikendada.
 2. Enne edukate kandidaatide ametisse nimetamist peavad nad käima töölevõtmise eelses arstlikus kontrollis.

Kaebused

Kandidaat, kes leiab, et valikumenetluse käigus tehti viga, võib taotleda oma avalduse uut läbivaatamist, saates 20 kalendripäeva jooksul alates otsusest teavitava teate kuupäevast läbivaatamise taotluse, märkides ära valikumenetluse numbri, valikukomitee esimehele järgmisel aadressil:

Chairperson of the Selection Committee

Valikumenetluse viitenumber: EF-XX-00-00 (nagu asjakohane)

Eurofound

Wyattville Road

Loughlinstown

Dublin D18 KP65

Ireland

Valikukomisjon vaatab avalduse uuesti läbi ja teavitab kandidaati oma otsusest 30 kalendripäeva jooksul alates kirja saamisest.

Kui kandidaadi arvates on konkreetne otsus kahjustanud tema huve, võib ta esitada Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjade ning liidu muude teenistujate teenistustingimuste artikli 90 lõike 2 alusel kaebuse järgmisel aadressil:

Director

Eurofound

Wyattville Road

Loughlinstown

Dublin D18 KP65

Ireland

Kaebus tuleb esitada kolme kuu jooksul. Seda liiki menetluse algatamise tähtaeg (vt personalieeskirjad) algab kandidaadi huve kahjustanud otsusest teavitamise kuupäevast.

Nagu kõik Euroopa Liidu kodanikud, võivad kandidaadid esitada kaebuse Euroopa Ombudsmanile aadressil:

European Ombudsman

1, avenue du Président Robert Schuman — CS 30403

67001 Strasbourg Cedex

France

http://www.ombudsman.europa.eu/media/et/default.htm

Märkus: kaebuse esitamine Euroopa Ombudsmanile ei peata personalieeskirjade artikli 90 lõikes 2 ega artiklis 91 sätestatud tähtaega kaebuse esitamiseks ega otsuse edasikaebamiseks Euroopa Liidu Avaliku Teenistuse Kohtus Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 270 alusel. Samuti tuleb meeles pidada, et vastavalt ombudsmani ülesannete täitmist reguleerivate üldtingimuste artikli 2 lõikele 4 peavad ombudsmanile kaebuse esitamisele eelnema asjakohased haldusmenetlused Eurofoundis.

Tagasi üles

Andmekaitse

Kandidaadi esitatud isikuandmeid töödeldakse kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2018. aasta määrusega (EL) 2018/1725, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumist ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 45/2001 ja otsus nr 1247/2002/EÜ (ELT L 295, 21.11.2018, lk 39–98).

Kooskõlas määruse (EL) 2018/1725 artiklitega 17 ja 18 on kandidaadil õigus igal ajal tutvuda oma isikuandmetega ning nõuda isiku tuvastamist võimaldavate mis tahes andmete parandamist, kui need on ebatäpsed või mittetäielikud. Sobivus- või valikukriteeriumidega seotud andmete parandamine ei ole pärast avalduste vastuvõtmise lõppkuupäeva siiski enam võimalik. Vastutav andmetöötleja on personaliosakonna juhataja; andmeid töötlevad personaliosakonna töötajad ja valikukomisjoni liikmed. Neid andmeid töödeldakse selleks, et Eurofound saaks korraldada valikumenetluse ja täita vaba ametikoha teates välja kuulutatud ametikoha. Andmete töötlemise õiguslik alus on personalieeskirjade artiklid 27–34 ja Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjade ning liidu muude teenistujate teenistustingimuste artiklid 12–15 ja artiklid 82–84.

Isikuandmete töötlemist käsitlevad küsimused tuleb esitada personaliosakonnale e-posti aadressil recruit@eurofound.europa.eu. Kui kandidaadil on isikuandmete töötlemise kohta muid märkusi ja/või ta soovib esitada kaebuse, võib ta ühendust võtta Eurofoundi andmekaitseametnikuga, saates taotluse e-posti aadressilDataProtectionOfficer@eurofound.europa.eu . Samuti võib kandidaat alati pöörduda Euroopa Andmekaitseinspektori poole ja esitada talle kaebuse . Lisateave: vt Eurofoundi avaldus isikuandmete puutumatuse kohta töölevõtmisega seotud isikuandmete töötlemisel . Tutvuge ka Eurofoundi üldise andmekaitseteatega.

 

Tagasi üles

Teenistustingimused

Eurofoundi töötajate suhtes kohaldatakse Euroopa Liidu ametnike personalieeskirju ning liidu muude teenistujate teenistustingimusi (1.1.2014).

Teenistuskoht

Dublin, Iirimaa. Kooskõlas personalieeskirjadega (artikkel 20) peab elukoht olema Eurofoundi bürooruumidele piisavalt lähedal.

Katseaeg

Edukad kandidaadid, kes on tööle võetud vähemalt üheaastase lepingu alusel, peavad läbima 9kuulise katseaja.

Töötasu

Esialgne põhikuupalk vastab artiklis 66 esitatud ametnike ja ajutiste teenistujate palgatabelile ja muude teenistujate teenistustingimuste muudetud artiklile 93. Vajaduse korral lisatakse sellele asjaomastes personalieeskirjades või teenistustingimustes sätestatud toetused.

Töötasust peetakse kinni ühenduse maks ja muud personalieeskirjades sätestatud mahaarvamised. Töötasu on vabastatud riiklikust tulumaksust ja töötajad on Euroopa Komisjoni sotsiaalkindlustuse ja pensionisüsteemide liikmed.

Ajutiste teenistujate ja lepinguliste töötajate palgaastmed ja töötasu on samasugused nagu Euroopa Komisjonis. Iirimaa praegune töötasu paranduskoefitsient on 116,6%.

Allpool tabelis esitatakse näited kahe aluspalgaastme kohta, võttes arvesse mõnda võimalikku stsenaariumi.

 

Igakuine netopalk

Lepinguline töötaja

Tegevusüksus II, palgaaste 4 (nt assistent)

Põhipalk

2025 €

Põhipalk pluss kodumaalt lahkumise toetus

2633 €

Põhipalk pluss kodumaalt lahkumise toetus ja ühe lapse toetus

3272 €

 

Ajutine teenistuja

Palgaaste AD5, järk 1 (nt teadur)

Põhipalk

4142 €

Põhipalk pluss kodumaalt lahkumise toetus

4979 €

Põhipalk pluss kodumaalt lahkumise toetus ja ühe lapse toetus

5979 €

 

Kokkuvõte muudest teenistustingimustest

 1. Palgad on vabastatud tulumaksust – selle asemel peetakse kinni liidu maks;
 2. iga-aastane põhipuhkus on kaks päeva kalendrikuu kohta, sellele lisanduvad päritolukoha kaugusest tulenevad lisapäevad ja keskmiselt 17 Eurofoundi puhkusepäeva aastas;
 3. koolitus- ja arenguprogrammid;
 4. ELi pensioniskeem (pärast 10aastast teenistust);
 5. ELi ühine ravikindlustusskeem töötajatele ja ülalpeetavatele pereliikmetele;
 6. õnnetus-, kutsehaiguskindlustus, töötus- ja invaliidsustoetus;
 7. kodumaalt lahkumise või välismaal elamise toetus 16% või 4% olenevalt asjaoludest;
 8. majapidamistoetus;
 9. ülalpeetava lapse toetus;
 10. haridustoetus;
 11. sisseseadmistoetus ja kolimiskulude hüvitamine;
 12. esialgsed ajutised päevarahad;
 13. muud hüvitised.

Tagasi üles

Ajutised teenistujad / ajutised töötajad

Eurofound palkab lühiajaliste vabade ametikohtade täitmiseks, nt rasedus- ja sünnituspuhkuse korral, mõnikord ajutiselt teistest kohalikest asutustest värvatud töötajaid. Praegune teenuseosutaja on Orange Recruitment.

Külalisteadlased

Eurofound võtab aeg-ajalt vastu külalisteadlasi, kes teevad koostööd ja pakuvad tuge uurimisprojektes. Külalisteadlased on enamasti oma ülikoolist või institutsioonist stipendiumi saanud akadeemilised uurijad. Nad ei saa Eurofoundilt rahalist toetust. Teaduskülastusi saab taotleda, saates motivatsioonikirja ja CV aadressil recruit@eurofound.europa.eu .

Lähetatud riiklikud eksperdid

Eurofound kasutab mõnikord lähetatud riiklike ekspertide teenuseid kooskõlas komisjoni eeskirjadega.

Väljaspool konkursse esitatud taotlused

Eurofound ei võta vastu väljaspool konkursse esitatud avaldusi ega säilita selliseid avaldusi või elulookirjeldusi (CVsid). Arvesse võetakse ainult sellel veebilehel avaldatud vabade ametikohtadega seotud avaldusi, mis on esitatud veebipõhise värbamissüsteemi kaudu.

Tagasi üles

 

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Kommentaarid

test

Lisa kommentaar