Arbejde hos Eurofound

 

Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound) er en arbejdsgiver, der følger en politik om lige muligheder og gerne modtager ansøgninger fra alle EU-borgere, uanset køn, race, farve, etnisk eller social oprindelse, genetiske træk, sprog, religiøse, politiske eller andre overbevisninger eller holdninger, tilhørsforhold til et nationalt mindretal, økonomisk situation, fødsel, handicap, alder seksuel orientering, civilstand eller familieforhold. Eurofound udvælger ansøgere på grundlag af merit i overensstemmelse med kriterier, der vedrører det job og de krav, som de pågældende skal varetage.

Eurofounds udvælgelsesprocedurer er åbne for statsborgere i de 28 EU-medlemsstater. Der bruges ikke nationale kvotesystemer, men i henhold til tjenestemandsvedtægten skal agenturerne sikre en bred balance mellem nationaliteterne.

Eurofound ansætter vedtægtsmæssigt personale såsom tjenestemænd, midlertidigt ansatte og kontraktansatte. Midlertidigt ansatte og kontraktansatte ansættes indledningsvist på tidsbegrænsede kontrakter, som kan blive ubegrænsede ved fornyelse.

-         Ansøgninger

-         Gennemgang af ansøgninger

-         Jobsamtaler og prøver

-         Reservelister

Sådan søger du et job hos Eurofound

Ansøgere kan søge en ledig stilling, forudsat at de har borgerlige rettigheder, at de har opfyldt alle forpligtelser, som de er pålagt ved lov vedrørende militærtjeneste, og at de opfylder betingelserne i stillingsopslaget.

Udvælgelsesprocessen foregår normalt efter følgende retningslinjer: Den ledige stilling offentliggøres på Eurofounds websted samt på EPSO's websted. Interesserede ansøgere, som mener, at de opfylder betingelserne, skal registrere sig og udfylde ansøgningsformularen via Eurofounds onlinesystem. Du kan finde flere oplysninger om ansøgninger og sprogfærdigheder under Europæiske sprogniveauer - Selvevalueringsskala.

Ansøgninger

Ansøgere skal indsende de udfyldte ansøgningsformularer via Eurofounds onlinerekrutteringssystem på siden med Ledige stillinger. Systemet sender automatisk en e-mail med en bekræftelse.

 1. For at komme i betragtning skal ansøgninger være modtaget før kl. 23.55 GMT på den dato for ansøgningsfristens udløb, der er angivet i stillingsopslaget. Ansøgerne tilrådes at indsende deres ansøgning i god tid før fristens udløb. Ansøgerne kan ikke deltage i udvælgelsesproceduren efter ansøgningsfristens udløb.
 2. Ansøgerne bør sørge for, at den e-mailadresse, der er angivet i ansøgningen, er korrekt (og at mailboksen ikke er fuld), da beslutninger, som træffes efter hver fase, meddeles pr. e-mail.

 

Gennemgang af ansøgninger

 1. Alle ansøgninger, der modtages via onlinerekrutteringssystemet inden ansøgningsfristens udløb, og som opfylder betingelserne i stillingsopslaget, bliver fremsendt til udvælgelseskomitéen.
 2. Udvælgelseskomitéen gennemgår ansøgningerne og opstiller en kortliste over ansøgere, som opfylder udvælgelseskriterierne i stillingsopslaget. Den træffer sin afgørelse udelukkende på grundlag af de oplysninger, der er givet i ansøgningsformularen. Ansøgere, som ikke opfylder de nødvendige adgangsbetingelser, eller som ikke har udfyldt ansøgningen korrekt, bliver udelukket i denne fase.

 

Personlige samtaler og prøver

 1. Ansøgere, som opnår mindst 70 % af det krævede antal minimumpoint, bliver indkaldt til en personlig samtale med udvælgelseskomitéen. I forbindelse med visse udvælgelsesprocedurer kan der fastsættes et højeste antal ansøgere, der indkaldes til en personlig samtale.
 2. Ansøgere, der indkaldes til en personlig samtale, kan være berettiget til dagpenge og godtgørelse af rejseudgifter: se Regler for godtgørelse til personer, der skal til samtale.
 3. Samtalerne foregår på engelsk. Hvis ansøgerens modersmål er engelsk, vil en del af samtalen blive gennemført på ansøgerens andet sprog.
 4. Ansøgerne skal også bestå følgende skriftlige prøver:

- på engelsk eller deres andet sprog, hvis deres modersmål er engelsk (skal bestås med mindst 50 %)

- en kompetenceprøve (på engelsk), der f.eks. omfatter multiple choice-spørgsmål og/eller et casestudie, som er relevant for den pågældende rolle (skal bestås med mindst 60 %).

- I forbindelse med nogle udvælgelsesprocedurer kan det være nødvendigt, at ansøgerne gennemgår psykometriske prøver, eventuelt på et vurderingscenter. Hvis dette er et krav, bliver det specifikt angivet i stillingsopslaget.

- Hvis ansøgeren ikke består nogen af prøverne, bliver den pågældende udelukket fra udvælgelsesproceduren.

 1. Ansøgere, som bliver indkaldt til en personlig samtale, skal fremlægge bevis for statsborgerskab samt kopier af deres eksamensbeviser, akademiske kvalifikationer og arbejdsattester.

Reservelister

 1. Der opstilles en reserveliste over de bedst egnede ansøgere (som har bestået ved samtalen og i prøverne), og der foretages udpegelser fra denne liste. Reservelisterne er normalt gældende i op til to år fra datoen for procedurens afslutning og kan forlænges.
 2. Før de valgte ansøgere udpeges, skal de gennemgå en lægeundersøgelse i forbindelse med ansættelse.

Klager

En ansøger, som mener, at der er begået en fejl under udvælgelsesproceduren, kan anmode om at få sin ansøgning taget op til fornyet overvejelse ved inden 20 kalenderdage fra datoen på meddelelsen om afgørelsen at sende en anmodning om fornyet behandling med angivelse af nummeret på udvælgelsesproceduren til formanden for udvælgelseskomitéen på følgende adresse:

Formanden for udvælgelseskomitéen

Reference for udvælgelsesproceduren: EF-XX-00-00 (det relevante nummer)

Eurofound

Wyattville Road

Loughlinstown

Dublin D18 KP65

Irland

Udvælgelseskomitéen tager ansøgningen op til fornyet overvejelse og meddeler ansøgeren sin afgørelse inden for 30 kalenderdage efter modtagelsen af brevet.

Hvis en ansøger mener, at en bestemt afgørelse er gået den pågældende imod, kan ansøgeren indgive en klage i henhold til tjenestemandsvedtægtens artikel 90, stk. 2, til følgende adresse:

Direktør

Eurofound

Wyattville Road

Loughlinstown

Dublin D18 KP65

Irland

Klagen skal indgives inden for tre måneder. Fristen for at indlede denne procedure (se Tjenestemandsvedtægten) begynder at løbe fra det tidspunkt, hvor ansøgeren underrettes om den handling, som er gået den pågældende imod.

I lighed med alle borgere i EU kan ansøgerne indgive en klage til:

Den Europæiske Ombudsmand

1, avenue du Président Robert Schuman — CS 30403

F - 67001 Strasbourg Cedex

Frankrig

http://www.ombudsman.europa.eu/media/da/default.htm

Bemærk: Klager indgivet til Ombudsmanden har ingen opsættende virkning på den periode, der er fastsat i tjenestemandsvedtægtens artikel 90, stk. 2, og artikel 91 for indgivelse af klager eller indgivelse af appeller til EU-Personaleretten i henhold til artikel 270 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Det bør også bemærkes, at i henhold til artikel 2, stk. 4, i de almindelige betingelser for udøvelsen af Ombudsmandens hverv skal der forud for enhver klage indgivet til Ombudsmanden være rettet de fornødne administrative henvendelser til Eurofound.

Tilbage til toppen

Beskyttelse af personoplysninger

Personoplysninger, der fremlægges af ansøgeren, behandles i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 og afgørelse nr. 1247/2002/EF (EUT L 295 af 21.11.2018, s. 39-98).

I henhold til artikel 17 og 18 i forordning (EU) 2018/1725 har ansøgeren til enhver tid ret til indsigt i vedkommendes personoplysninger og til berigtigelse af personoplysninger, der identificerer ansøgeren, og som er urigtige eller ufuldstændige. Det er imidlertid ikke muligt at berigtige personoplysninger, der vedrører kvalifikations- eller udvælgelseskriterierne, efter fristen for modtagelse af ansøgninger. Den registeransvarlige er chefen for Enheden for Menneskelige Ressourcer. Personoplysninger bliver behandlet af medarbejdere i HR-enheden og af udvælgelseskomitéen. Formålet med behandlingen af disse oplysninger er at gøre det muligt for Eurofound at gennemføre udvælgelsesproceduren med henblik på at besætte stillingen som angivet i stillingsopslaget. Retsgrundlaget for denne behandling er tjenestemandsvedtægtens artikel 27-34 og artikel 12-15 og 82-84 i ansættelsesvilkårene for Unionens øvrige ansatte.

Hvis ansøgeren har spørgsmål i forbindelse med behandlingen af personoplysninger, der vedrører den pågældende, skal vedkommende henvende sig til Enheden for Menneskelige Ressourcer på recruit@eurofound.europa.eu. Hvis ansøgeren har yderligere bemærkninger og/eller klager vedrørende behandlingen af personoplysninger, der vedrører den pågældende, kan vedkommende rette henvendelse til Eurofounds databeskyttelsesansvarlige på DataProtectionOfficer@eurofound.europa.eu . Ansøgeren kan også til enhver tid henvende sig og indgive en klage til Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (EDPS) . Yderligere oplysninger findes i Eurofounds erklæring om databeskyttelse i forbindelse med behandlingen af personoplysninger vedrørende ansættelse . Du kan læse mere i Eurofounds generelle databeskyttelsesmeddelelse.

 

Tilbage til toppen

Ansættelsesvilkår

Eurofounds personale er omfattet af Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union og ansættelsesvilkårene for Unionens øvrige ansatte (01.01.2014)

Tjenestested

Dublin, Irland. Den pågældende skal tage bopæl i en rimelig afstand fra Eurofounds kontorer, jf. tjenestemandsvedtægtens artikel 20.

Prøvetid

De valgte ansøgere, som bliver ansat på en kontrakt på mindst ét år, har en prøvetid på ni måneder.

Aflønning

Den indledende månedlige grundløn fastsættes i henhold til løntabellen i artikel 66 for tjenestemænd og midlertidigt ansatte og artikel 3 i ansættelsesvilkårene for Unionens øvrige ansatte, som ændret. Den bliver, hvis det er relevant, forhøjet med de tillæg, der er fastsat i tjenestemandsvedtægten eller ansættelsesvilkårene.

Der betales fællesskabsskat af lønnen, og der foretages andre indeholdelser som omhandlet i tjenestemandsvedtægten. Lønnen er fritaget for national indkomstskat, og de ansatte er omfattet af Kommissionens sociale sikringsordning og pensionsordning.

Indplaceringen og aflønningen af midlertidigt ansatte og kontraktansatte er den samme som for Kommissionens ansatte. Den nuværende lønvægtningsfaktor for Irland er 116,6 %.

Nedenstående tabel indeholder nogle eksempler på lønnen i to første lønklasser, idet der tages højde for nogle mulige scenarier:

 

Månedlig nettoløn

Kontraktansat

Ansættelsesgruppe II, lønklasse 4 (f.eks. assistent)

Grundløn

2.025 EU

Grundløn plus udlandstillæg

2.633 EUR

Grundløn plus udlandstillæg og børnetilskud for et barn

3.272 EUR

 

Midlertidigt ansat

Lønklasse AD5, trin 1 (f.eks. forskningsmedarbejder)

Grundløn

4.142 EUR

Grundløn plus udlandstillæg

4.979 EUR

Grundløn plus udlandstillæg og børnetilskud for et barn

5.979 EUR

 

Oversigt over andre ansættelsesvilkår

 1. Lønnen er fritaget for national indkomstskat; i stedet betales der en EU-kildeskat.
 2. Ret til to feriedage pr. kalendermåned om året plus ekstra dage baseret på afstanden til hjemstedet og yderligere i gennemsnit 17 dages Eurofound-ferie om året.
 3. Uddannelses- og udviklingsprogram.
 4. EU-pensionsordning (efter 10 års tjeneste).
 5. EU's fælles sygeforsikringsordning for ansatte og familie, for hvem man har forsørgerpligt.
 6. Ulykkes- og erhvervssygdomsforsikring, arbejdsløsheds- og invaliditetsydelse.
 7. Udlandstillæg eller særligt udlandstillæg på 16 % eller 4 %, afhængigt af omstændighederne.
 8. Husstandstillæg.
 9. Børnetilskud.
 10. Uddannelsestillæg.
 11. Etableringstillæg og godtgørelse af flytteomkostninger.
 12. Indledende midlertidige dagpenge.
 13. Andre ydelser.

Tilbage til toppen

Midlertidigt ansatte

Eurofound ansætter lejlighedsvist lokale midlertidige medarbejdere for at dække kortsigtede ledige stillinger, f.eks. i forbindelse med barselsorlov. Den nuværende tjenesteyder er Orange Recruitment.

Gæsteforskere

Eurofound er af og til vært for gæsteforskere, som kan samarbejde inden for og supplere forskningsprojekter. Gæsteforskere er for det meste akademiske forskere med tilskud fra deres universitet eller institution. De får ikke økonomisk støtte fra Eurofound. Der kan anmodes om forskningsbesøg ved at sende en begrundelse og et CV til: recruit@eurofound.europa.eu .

Udstationerede nationale eksperter

Eurofound benytter lejlighedsvist udstationerede nationale eksperters tjenesteydelser i henhold til Kommissionens ordning.

Uopfordrede ansøgninger

Eurofound accepterer ikke uopfordrede ansøgninger og opbevarer ikke sådanne ansøgninger eller curriculum vitae (CV'er). Kun ansøgninger til ledige stillinger offentliggjort på dette websted og indsendt via onlinerekrutteringsystemet kan komme i betragtning.

Tilbage til toppen

 

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Kommentarer

test

Tilføj kommentar