Работа в Eurofound

Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Еurofound) е работодател, гарантиращ равни възможности, и приветства заявления от всички граждани на ЕС, независимо от пол, раса, цвят на кожата, етнически или социален произход, генетични характеристики, език, религия или убеждения, политически или каквито и да са други мнения, принадлежност към национално малцинство, имотно състояние, рождение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, брачно или семейно положение. Еurofound подбира кандидатите въз основа на техните качества в съответствие с критериите, свързани с длъжността, и изискванията към лицето, което ще изпълнява тази функция.

Процедурите на подбор в Еurofound са отворени за граждани на 28-те държави — членки на Европейския съюз (ЕС). Няма система за национални квоти, но Правилникът за длъжностните лица изисква от агенциите да се стремят към широк баланс между националностите.

В Еurofound на щатни длъжности се наемат длъжностни лица, срочно наети служители и договорно наети служители. Срочно наетите служители и договорно наетите служители се назначават първоначално със срочни договори, които могат да станат безсрочни при подновяване.

-         Заявления

-         Разглеждане на заявленията

-         Събеседване и тестове

-         Списъци с резерви

Как да подадем заявление за работа в Еurofound

Кандидатите имат право да кандидатстват за свободна длъжност, при условие че не са лишени от граждански права, изпълнили са всички свои задължения, предвидени в приложимите закони за военната повинност, и отговарят на критериите за подбор, определени в обявлението за свободната длъжност.

По принцип процедурата за подбор е организирана по следния начин: свободната длъжност се публикува на уебсайта на Еurofound, както и на ЕРSO. Интересуващите се кандидати, които смятат, че отговарят на критериите, трябва да се регистрират и да попълнят формуляра за кандидатстване чрез онлайн системата на Еurofound. По отношение на заявленията и езиковите умения можете да направите справка в Европейски нива — Матрицата за самооценка.

Заявления

Кандидатите трябва да подадат попълнени заявления чрез системата на Еurofound за онлайн набиране на персонал на страницата Свободни работни места. Системата ще генерира автоматично потвърждение по електронната поща.

 1. За да могат да бъдат разгледани, заявленията трябва да бъдат получени преди 23:55 ч. (GMT) до крайния срок, посочен в обявлението за свободната длъжност.  Съветът към кандидатите е да изпратят своите заявления достатъчно време преди крайната дата. Заявленията не могат да бъдат допуснати до процедурата за подбор след крайния срок.
 2. Кандидатите следва да проверят дали електронният адрес, посочен в заявлението, е правилен (както и дали електронната пощенска кутия не е препълнена), тъй като решенията, взети на края на всеки етап, ще бъдат съобщени по електронна поща.

 

Разглеждане на заявленията

 1. Всички заявления, получени чрез системата за онлайн набиране на персонал до крайния срок и отговарящи на критериите за допустимост, посочени в обявлението за свободна длъжност, ще бъдат представени на вниманието на комисията по подбор.
 2. Комисията по подбор ще разгледа заявленията и ще състави кратък списък на кандидатите, които отговарят на критериите за подбор, посочени в обявлението за свободна длъжност. Тя ще обоснове решението си изключително върху информацията, представена чрез формуляра за кандидатстване. Кандидатите, които не отговарят на задължителните условия за допустимост или не са попълнили правилно заявлението си, ще бъдат изключени на този етап.

 

Събеседване и тестове

 1. Кандидатите, които получат необходимите най-малко 70% от възможните точки при процедурата за съставяне на краткия списък, ще бъдат поканени за събеседване с комисията по подбор. За някои процедури по подбор може да има ограничение на максималния брой кандидати, които да бъдат поканени за събеседване.
 2. Кандидатите, които бъдат поканени за събеседване, може да имат право на възстановяване на дневните и пътните разноски: вж. Правила за възстановяване на разходите на поканените за събеседване.
 3. Събеседванията се провеждат на английски език. За кандидати, чийто майчин език е английският, част от интервюто ще бъде проведена на втория им език.
 4. Кандидатите ще трябва да се явят също така на писмени тестове, както следва:

- на английски език или на втория им език, ако майчиният им език е английски (необходим минимален резултат 50%);

- тест за компетентност (на английски език), включващ например въпроси с многовариантен избор и/или разглеждане на казус, свързан с функцията (необходим минимален резултат 60%);

- При някои процедури по подбор от кандидатите може да бъде поискано да направят психометрични тестове, евентуално в център за оценяване. Ако има такова изискване, то се посочва в обявлението за свободната длъжност.

- Кандидатите, които не получат минималната оценка за успешно класиране, независимо на кой от тестовете, ще бъдат отстранени от по-нататъшно участие в процедурата за подбор.

 1. Кандидатите, които бъдат поканени за събеседване, трябва да представят документ, удостоверяващ тяхната националност, както и копия на своите дипломи, академични степени и звания, и удостоверения за трудов стаж.

Списъци с резерви

 1. Съставя се списък с резерви, включващ най-подходящите кандидати (получили необходимите оценки на събеседването и тестовете), като назначенията се извършват по него. По принцип списъците с резерви остават в сила до две години от датата на крайния срок за процедурата, като този срок може да бъде удължен.
 2. Преди одобрените кандидати да бъдат назначени, те трябва да преминат предварителен медицински преглед.

Обжалване

Кандидат, който счита, че е допусната грешка по време на процедурата за подбор, може да поиска преразглеждане на своята кандидатура като изпрати, не по-късно от 20 календарни дни от датата на съобщението, с което го уведомяват за решението, искане за преразглеждане, в което посочва на председателя на комисията за подбор номера на процедурата за подбор на следния адрес:

Председател на Комисията по подбор

Референтен № на процедурата по подбор: EF-XX-00-00 (както е уместно)

Eurofound

Wyattville Road

Loughlinstown

Dublin D18 KP65

Ireland

Комисията по подбор ще преразгледа заявлението и ще уведоми кандидата за своето решение в рамките на 30 календарни дни от получаване на писмото.

Ако кандидат счита, че е бил засегнат неблагоприятно от конкретно решение, той/тя може да подаде жалба съгласно член 90, параграф 2 от Правилника за длъжностните лица на Европейските общности на следния адрес:

Директор

Eurofound

Wyattville Road

Loughlinstown

Dublin D18 KP65

Ireland

Жалбата трябва да се подаде в рамките на три месеца. Срокът за стартиране на този вид процедура (вж. Правилник за длъжностните лица) започва да тече от момента на уведомяване на кандидата за акта, който го е засегнал неблагоприятно.

Както и всички граждани на Европейския съюз, кандидатите могат да подадат жалба до:

Европейски омбудсман

1, avenue du Président Robert Schuman — CS 30403

67001 Strasbourg Cedex

France

http://www.ombudsman.europa.eu/bg/atyourservice/couldhehelpyou.faces;jsessionid=DE57BF8A69C07CA5231E545EA4DD6398

Обърнете внимание: сезирането на омбудсмана не прекъсва срока, предвиден в член 90, параграф 2 и член 91 от Правилника за длъжностните лица, за подаване на административна жалба или за обжалване пред Съда на публичната служба на основание член 270 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Обърнете внимание също така, че съгласно член 2, параграф 4 от общите условия за изпълнението на функциите на омбудсмана всяка жалба до него трябва да се предхожда от съответните административни действия пред Еurofound.

Обратно

Защита на данните

Всички лични данни, предоставени от кандидатите, се обработват съгласно Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО (ОВ L 295, 21.11.2018 г., стр. 39—98).

В съответствие с членове 17 и 18 от Регламент (ЕО) № 2018/1725 кандидатът има право на достъп до личните си данни и право да изисква по всяко време актуализиране на всички идентифициращи го данни, които са неточни или непълни. Коригиране на данните във връзка с критериите за допустимост или подбор обаче не е възможно след крайния срок за подаване на заявленията. Администратор на лични данни е началникът на отдел „Човешки ресурси“; данните се обработват от служители в този отдел и от комисията по подбор. Целта на операциите по обработка на тези данни е да се даде възможност на Eurofound да осъществи процедурата по подбор с цел запълване на длъжността, описана в обявлението за свободна длъжност. Правното основание на тази обработка са членове 27—34 и 82—84 от Правилника за длъжностните лица и членове 12—15 от Условията за работа на другите служители на Европейските общности (CEOS).

Ако кандидатите имат въпроси във връзка с обработването на личните им данни, могат да ги отправят до отдел „Човешки ресурси“ на адрес recruit@eurofound.europa.eu. За допълнителни забележки и/или жалби във връзка с обработването на лични данни кандидатите могат да се свържат с длъжностното лице на Eurofound за защита на данните, като изпратят искането си до DataProtectionOfficer@eurofound.europa.eu . Освен това кандидатите могат по всяко време да се обърнат към Европейския надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД) и да подадат жалба до него . За повече информация прочетете Декларацията за поверителност на Eurofound относно обработването на лични данни, свързани с набирането на персонал . Можете да направите справка с общото известие на Eurofound относно защитата на данните.

 

Обратно

Условия за наемане на работа

Служителите на Еurofound са обхванати от Правилника за длъжностните лица на Европейските общности и Условията за работа на другите служители на Европейските общности (1.1.2014 г.)

Място на работа

Дъблин, Ирландия От назначения служител се изисква да живее на разумно разстояние от офиса на Еurofound в съответствие с Правилника за длъжностните лица (член 20).

Изпитателен срок

Одобрените кандидати, които се наемат с договор за най-малко една година, трябва да бъдат назначени с първоначален изпитателен срок от девет месеца.

Възнаграждение

Първоначалната основна месечна заплата се определя по таблицата за трудовите възнаграждения съгласно член 66 за длъжностни лица и временно наети служители и член 93 от изменените Условия за работа на другите служители. Когато е целесъобразно, заплатата се увеличава с добавките, предвидени съответно в Правилника за длъжностните лица или в Условията за работа на другите служители.

Заплатата на служителя подлежи на облагане с данък в полза на Общността и други удръжки, предвидени в Правилника за длъжностните лица. Тя е освободена от национално данъчно облагане и служителите участват в схемите на Европейската комисия за социално и пенсионно осигуряване.

Класирането и възнаграждението на срочно наетите служители са същите, както в Европейската комисия. Настоящият корекционен коефициент на заплатата за Ирландия е 116,6 %.

На следващата таблица са дадени примери за заплатите на две от най-ниските степени, съобразени с няколко възможни сценария:

 

Нетна месечна заплата

Договорно нает служител

Функционална група ІІ, степен 4 (напр. асистент)

Основна заплата

2 025 EUR

Основна заплата плюс надбавка за пребиваване на чужда територия

2 633 EUR

Основна заплата плюс надбавка за пребиваване на чужда територия и надбавка за 1 дете

3 272 EUR

 

Срочно нает служител

Степен AD5, стъпка 1 (напр. служител по изследванията)

Основна заплата

4 142 EUR

Основна заплата плюс надбавка за експатриране

4 979 EUR

Основна заплата плюс надбавка за експатриране и надбавка за 1 дете

5 979 EUR

 

Кратко изложение на други условия за наемане на работа

 1. Заплатите са освободени от националния подоходен данък — вместо това се заплаща данък на Общността, удържан при източника;
 2. Право на годишен отпуск от два дена на календарен месец плюс допълнителни дни за отдалеченост от мястото на произход и средно 17 празнични дни за Еurofound годишно;
 3. Програма за обучение и развитие;
 4. Пенсионна схема на ЕС (след 10 прослужени години);
 5. Схема на колективно осигуряване при болест за члена на персонала и членовете на семейството на издръжка;
 6. Покритие на рисковете злополука/професионална болест и обезщетение за инвалидност;
 7. Надбавка за експатриране или пребиваване на чужда територия от 16% или 4%;
 8. Надбавка за жилищни нужди;
 9. Надбавка за дете на издръжка;
 10. Надбавка за образование;
 11. Надбавка за настаняване и възстановяване на разноските за пренасяне;
 12. Първоначални временни надбавки за дневни разходи;
 13. Други обезщетения.

Обратно

Временно / Срочно наети служители

Понякога Еurofound наема временен персонал от местна агенция, за да попълни краткосрочно освободени длъжности, напр. при отпуск по майчинство. Настоящият доставчик на такива услуги е Orange Recruitment.

Гостуващи изследователи

Еurofound приема понякога гостуващи изследователи, които могат да сътрудничат на изследователски проекти и да ги допълват. Гостуващите изследователи са най-често научни работници със стипендии от техния университет или институт. Те не получават финансова помощ от Еurofound. Посещения на изследователи могат да се заявят, като се изпрати мотивационно писмо и автобиография на адрес: recruit@eurofound.europa.eu.

Командировани национални експерти (КНЕ)

Eurofound използва понякога услугите на командировани национални експерти съгласно правилата на Комисията.

Спонтанни кандидатури

Eurofound не приема спонтанни кандидатури и не съхранява такива заявления или автобиографии (CV). На разглеждане подлежат само заявления за кандидатстване за свободни работни места, публикувани на този уебсайт, които са подадени чрез системата за онлайн набиране на персонал.

Обратно

 

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Коментари

test

Коментар