Praca w Eurofound

 

Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) jest pracodawcą realizującym politykę równych szans i przyjmuje wnioski od wszystkich obywateli UE, bez względu na płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, wyznanie, przekonania polityczne i inne poglądy, przynależność do mniejszości narodowej, sytuację finansową, urodzenie, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną, stan cywilny lub sytuację rodzinną. Eurofound wybiera kandydatów na podstawie ich osiągnięć, w oparciu o kryteria odnoszące się do danego stanowiska pracy i wymogów wobec osoby, która ma pełnić daną rolę.

Procedury rekrutacji w Eurofound są otwarte dla obywateli 28 państw członkowskich Unii Europejskiej (UE). Chociaż nie obowiązuje system kwot, Regulamin pracowniczy nakłada na agencje obowiązek podejmowania starań w celu zapewnienia równowagi pod względem narodowości zatrudnianych pracowników.

W Eurofound pracują urzędnicy, personel zatrudniony na czas określony i pracownicy kontraktowi. Pracownicy zatrudnieni na czas określony i pracownicy kontraktowi podpisują umowę na czas określony, która w chwili odnowienia może zostać zastąpiona umową na czas nieokreślony.

-         Zgłoszenia

-         Wstępna selekcja zgłoszeń

-         Rozmowy kwalifikacyjne i testy

-         Listy rezerwowe

Jak ubiegać się o pracę w Eurofound

Kandydaci mogą ubiegać się o pracę pod warunkiem, że posiadają pełnię praw obywatelskich, ​​dopełnili wszystkich obowiązków w zakresie służby wojskowej nałożonych na nich przepisami prawa, a także spełniają kryteria opisane w ogłoszeniu o naborze.

Proces rekrutacji zasadniczo skonstruowany jest zgodnie z następującymi założeniami: informacja o wolnym stanowisku zostaje opublikowana na stronie internetowej Eurofound oraz na stronie EPSO. Zainteresowani kandydaci, którzy spełniają określone kryteria muszą zarejestrować się i wypełnić formularz zgłoszeniowy online za pośrednictwem systemu Eurofound. W odniesieniu do wniosków i umiejętności językowych, patrz europejskie poziomy znajomości języka – tabela samooceny.

Zgłoszenia

Kandydaci muszą złożyć wypełnione wnioski za pośrednictwem systemu rekrutacji online na stronie Eurofound, w zakładce Oferty pracy. System automatycznie wygeneruje potwierdzenie przesłane na podany adres e-mail.

 1. Zgłoszenia muszą napłynąć przed godziną 23.55 GMT w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze. Kandydatom radzi się przesyłanie zgłoszeń na długo przed terminem. Zgłoszenia, które napłyną po terminie nie mogą być dopuszczone do procedury naboru.
 2. Kandydaci powinni sprawdzić, czy adres e-mail podany w zgłoszeniu jest prawidłowy (oraz czy ich skrzynka odbiorcza nie jest pełna), a decyzje podejmowane po zakończeniu kolejnych etapów będą przesyłane drogą elektroniczną.

 

Wstępna selekcja zgłoszeń

 1. Wszystkie zgłoszenia otrzymane za pośrednictwem systemu rekrutacji online przed upływem terminu składania i spełniające kryteria kwalifikacyjne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną udostępnione komisji rekrutacyjnej.
 2. Komisja rekrutacyjna dokona oceny zgłoszeń i sporządzi listę kandydatów, którzy spełniają kryteria wyboru określone w ogłoszeniu o naborze. Podejmie decyzję wyłącznie w oparciu o informacje zawarte w formularzu zgłoszeniowym. Kandydaci, którzy nie spełniają określonych w ogłoszeniu warunków, lub którzy nie wypełnili prawidłowo formularza, zostaną na tym etapie wyłączeni z udziału w procedurze rekrutacyjnej.

 

Rozmowy kwalifikacyjne i testy

 1. Kandydaci, którzy osiągnęli minimum wynoszące 70% w procesie kwalifikacyjnym zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną z komisją rekrutacyjną. W pewnych procedurach rekrutacyjnych może zostać wyznaczona maksymalna liczba kandydatów, którzy zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.
 2. Kandydaci zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną mogą być uprawnieni do zwrotu kosztów podróży: patrz Zasady zwrotu kosztów ponoszonych przez uczestników rozmów kwalifikacyjnych.
 3. Rozmowy prowadzone są w języku angielskim. W przypadku kandydatów, których językiem ojczystym jest angielski, część rozmowy zostanie przeprowadzona w ich drugim języku.
 4. Kandydaci będą również poddani testom pisemnym:

- ze znajomości języka angielskiego lub swojego drugiego języka, jeżeli ich językiem ojczystym jest angielski (wymagane minimum 50%);

- testowi kompetencji (w języku angielskim) obejmującemu m.in. pytania wielokrotnego wyboru i/lub studium przypadku dostosowane do danego stanowiska (wymagane minimum 60%);

- W przypadku niektórych procedur rekrutacji, kandydaci mogą zostać poddani testom psychometrycznym, które czasami przeprowadzane są w ośrodku badawczym. Jeżeli jest to konieczne, stosowna informacja zostanie podana w ogłoszeniu o naborze.

- Nieosiągnięcie minimalnej oceny w którymkolwiek z testów będzie skutkowało wykluczeniem z procedury rekrutacyjnej.

 1. Kandydaci zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną mają obowiązek przedłożenia dokumentu potwierdzającego ich obywatelstwo, a także kopie dyplomów, kwalifikacji akademickich i świadectw pracy.

Listy rezerwowe

 1. Sporządza się listę rezerwową najbardziej odpowiednich kandydatów (tych, którzy osiągnęli minimalną wymaganą ocenę podczas rozmowy kwalifikacyjnej i w testach), i na jej podstawie zatrudnia się pracowników. Listy rezerwowe z reguły pozostają w mocy przez okres do 2 lat od daty zakończenia procedury, a ich okres ważności może zostać przedłużony.
 2. Zanim zostaną zatrudnieni, wybrani kandydaci mają obowiązek poddania się badaniom lekarskim.

Odwołania

Kandydaci, którzy uważają, że w trakcie procedury rekrutacyjnej wystąpił błąd, mogą poprosić o ponowne rozpatrzenie swojego zgłoszenia, wysyłając prośbę o ponowne rozpatrzenie z podaniem numeru procedury rekrutacyjnej w ciągu 20 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o podjętej decyzji do przewodniczącego komisji na następujący adres:

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej

Numer procedury rekrutacyjnej: EF-XX-00-00 (odpowiednio)

Eurofound

Wyattville Road

Loughlinstown

Dublin D18 KP65

Irlandia

Komisja rekrutacyjna ponownie rozpatrzy wniosek i powiadomi kandydata o swojej decyzji w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania wniosku.

Jeśli kandydat uważa, że dana decyzja miała na niego niekorzystny wpływ, może złożyć skargę zgodnie z treścią art. 90 ust. 2 Regulaminu pracowniczego urzędników Wspólnot Europejskich pod następującym adresem:

Dyrektor

Eurofound

Wyattville Road

Loughlinstown

Dublin D18 KP65

Irlandia

Skargę wnosi się w terminie trzech miesięcy. Termin wszczęcia tego rodzaju procedury (patrz Regulamin pracowniczy) zaczyna biec od momentu, w którym kandydat zostanie powiadomiony o niekorzystnej dla niego decyzji.

Podobnie jak wszyscy obywatele Unii Europejskiej, kandydaci mogą składać skargi do:

Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich

1, avenue du Président Robert Schuman - CS 30403

67001 Strasbourg Cedex

Francja

http://www.ombudsman.europa.eu/media/en/default.htm

Uwaga: Skargi składane do Rzecznika Praw Obywatelskich nie mają skutku zawieszającego bieg terminu przewidzianego w art. 90 ust. 2 i w art. 91 Regulaminu pracowniczego w zakresie składania skarg i odwołań do Sądu do spraw Służby Publicznej na podstawie art. 270 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Ponadto na mocy art. 2 ust. 4 ogólnych warunków regulujących wykonywanie funkcji przez Rzecznika Praw Obywatelskich, wszelkie skargi składane do Rzecznika muszą być poprzedzone odpowiednimi działaniami administracyjnymi w stosunku do Eurofound.

Powrót do góry

Ochrona danych

Wszelkie dane osobowe przekazane przez kandydata będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy, urzędy i agencje Unii i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE (Dz.U. L 295 z 21.11.2018, s. 39-98).

Zgodnie z treścią art. 17 i 18 rozporządzenia (UE) 2018/1725 kandydat ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do sprostowania danych identyfikacyjnych, które są niedokładne lub niekompletne. Niemniej sprostowanie danych odnoszących się do kryteriów kwalifikowalności nie będzie możliwe po upływie terminu składania wniosków. Administratorem danych jest kierownik działu ds. zasobów kadrowych; dane te będą przetwarzane przez pracowników działu ds. zasobów kadrowych i członków komisji rekrutacyjnej. Jak określono w ogłoszeniu o naborze, dane te są przetwarzane w celu umożliwienia Eurofound przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej na dane stanowisko. Podstawą prawną przetwarzania danych są art. 27-34 regulaminu pracowniczego oraz art. 12-15 i art. 82-84 warunków zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich (CEOS).

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących przetwarzania jego/jej danych osobowych, kandydat powinien je przesłać na poniższy adres działu zasobów ludzkich recruit@eurofound.europa.eu. W przypadku dalszych uwag lub skarg związanych z przetwarzaniem jego/jej danych osobowych, kandydat może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych przesyłając swoje zapytanie na adres DataProtectionOfficer@eurofound.europa.eu. Kandydat może się również w każdej chwili zwrócić o pomoc i złożyć skargę do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (EIOD) . Aby uzyskać więcej informacji proszę się zapoznać z Polityką prywatności w sprawie przetwarzania danych osobowych w związku z rekrutacją . Można się także zapoznać z informacją Eurofund dot. ogólnej ochrony danych.

 

Powrót do góry

Warunki zatrudnienia

Pracowników Eurofound obejmują przepisy Regulaminu pracowniczego urzędników Wspólnot Europejskich i warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich (01.01.2014)

Miejsce zatrudnienia

Dublin, Irlandia. Pracownik ma obowiązek zamieszkania w rozsądnej odległości od siedziby Eurofound zgodnie z treścią Regulaminu pracowniczego (art. 20).

Okres próbny

Kandydaci zatrudnieni na co najmniej roczną umowę mają obowiązek odbycia 9-miesięcznego okresu próbnego.

Wynagrodzenie

Początkowe podstawowe wynagrodzenie miesięczne jest zgodne z tabelą płac opracowaną na podstawie art. 66 dla urzędników i pracowników zatrudnionych na czas określony, oraz art. 93 Warunków zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, z późniejszymi zmianami. Wysokość wynagrodzenia zostanie, w razie potrzeby, podwyższona o dodatki określone w Regulaminie pracowniczym lub w Warunkach zatrudnienia.

Wynagrodzenie podlega podatkowi wspólnotowemu i innym obciążeniom przewidzianym w regulaminie pracowniczym. Nie podlega natomiast opodatkowaniu krajowemu, a pracownicy zostają objęci systemem zabezpieczeń społecznych i emerytalnych Komisji Europejskiej.

Grupy zaszeregowania i wynagrodzenie pracowników zatrudnionych na czas określony i pracowników kontraktowych odpowiadają tym obowiązującym w Komisji Europejskiej. Obecnie czynnik korygujący dla Irlandii wynosi 116,6%.

Poniższa tabela zawiera przykłady wynagrodzeń w dwóch wyjściowych grupach zaszeregowania, z uwzględnieniem kilku możliwych scenariuszy:

 

Miesięczne wynagrodzenie netto

Pracownik kontraktowy

Grupa funkcyjna II, grupa zaszeregowania 4 (np. asystent)

Wynagrodzenie podstawowe

2 025 EUR

Wynagrodzenia podstawowe plus dodatek zagraniczny

2 633 EUR

Wynagrodzenie podstawowe plus dodatek zagraniczny i dodatek na 1 dziecko

3 272 EUR

 

Pracownik zatrudniony na czas określony

Grupa zaszeregowania AD5, Stopień 1 (np. urzędnik ds. badań)

Wynagrodzenie podstawowe

4 142 EUR

Wynagrodzenia podstawowe plus dodatek zagraniczny

4 979 EUR

Wynagrodzenie podstawowe plus dodatek zagraniczny i dodatek na 1 dziecko

5 979 EUR

 

Podsumowanie pozostałych warunków zatrudnienia

 1. Wynagrodzenia zwolnione są z krajowego podatku dochodowego – pobierany jest podatek unijny u źródła;
 2. Roczne prawo do urlopu w wymiarze 2 dni w miesiącu kalendarzowym, powiększone o dodatkowe dni z racji odległości od miejsca pochodzenia oraz średnio 17 dni wolnych od pracy obowiązujących w Eurofound;
 3. Program szkoleń i rozwój zawodowego;
 4. System emerytalno-rentowy dla pracowników UE (po 10 latach służby);
 5. Wspólny systemem ubezpieczenia chorobowego dla pracownika i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu;
 6. Ubezpieczenie od wypadków i chorób zawodowych, od utraty pracy i renta inwalidzka;
 7. Dodatek zagraniczny lub dodatek z tytułu zamieszkiwania za granicą wynosi 16% lub 4%, w zależności od okoliczności;
 8. Dodatek na gospodarstwo domowe;
 9. Dodatek na dziecko;
 10. Dodatek edukacyjny;
 11. Dodatek na zagospodarowanie oraz zwrot kosztów przeprowadzki;
 12. Tymczasowe diety dzienne przez okres początkowy;
 13. Inne świadczenia

Powrót do góry

Personel tymczasowy/ zatrudniony na czas określony

Sporadycznie Eurofound zatrudnia lokalnych pracowników na czas określony, w razie wakatów krótkoterminowych, na przykład na czas urlopu macierzyńskiego. Obecnie usługi te świadczy na rzecz Eurofound Orange Recruitment.

Naukowcy wizytujący

Eurofound sporadycznie gości naukowców wizytujących, którzy współpracują przy realizacji projektów badawczych. Są to w większości naukowcy akademiccy, którzy otrzymali granty od swojej uczelni lub instytucji. Nie otrzymują oni żadnego wsparcia finansowego ze strony Eurofound. Wniosek o pobyt badawczy można złożyć wysyłając list motywacyjny i CV na adres: recruit@eurofound.europa.eu .

Oddelegowani eksperci krajowi

Eurofound korzysta czasami z usług oddelegowanych ekspertów krajowych, zgodnie z zasadami obowiązującymi w Komisji.

Spontaniczne zgłoszenia

Eurofound nie rozpatruje spontanicznych zgłoszeń i nie przechowuje ich, podobnie jak curricula vitae (CV). Rozpatrywane są wyłącznie zgłoszenia przesłane w odpowiedzi na nabory publikowane na niniejszej stronie internetowej oraz składane za pośrednictwem internetowego system rekrutacji.

Powrót do góry

 

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Komentarze

test

Dodaj komentarz