O Eurofound

Fundacja Eurofound jest agencją UE działającą na rzecz poprawy warunków życia i pracy. W poniższych łączach opisano, kim jesteśmy i czym się zajmujemy, oraz przedstawiono zamówienia publiczne i oferty pracy.

Kim jesteśmy

W tej sekcji opisano misję i rolę Fundacji oraz sposób organizacji agencji, a także wskazano grupy docelowe jej działalności. Znajdują się tam również informacje na temat pracowników Eurofound, ich CV i biografie oraz dane kontaktowe. Wyjaśniono skład Zarządu oraz przedstawiono zainteresowane strony i partnerów.

Czym się zajmujemy

W tej sekcji nakreślono cele Fundacji na okres programowania, zwracając uwagę na główne obszary tematyczne, w których będą prowadzone prace badawcze. Zapewnia dostęp do rocznych sprawozdań i programów pracy, rocznych sprawozdań z działalności urzędnika zatwierdzającego oraz doraźnych wniosków o przekazanie informacji. Ta sekcja zapewnia również dostęp do dokumentacji finansowej Eurofound.

Zamówienia publiczne

Sekcja poświęcona zamówieniom publicznym zawiera niezbędne informacje do celów składania ofert i zapewnia dostęp do wszystkich dokumentów dla oferentów. Zapewnia dostęp do możliwości udziału w zamówieniach, wskazuje, w jaki sposób zgłosić zainteresowanie przyszłymi zamówieniami, oraz zawiera wykazy danych kontaktowych ekspertów zewnętrznych.

Oferty pracy

Sekcja poświęcona ofertom pracy zawiera wykaz wolnych stanowisk. Przedstawiono w niej wszystkie informacje niezbędne dla osób, które są zainteresowane pracą w Fundacji, w tym informacje na temat sposobu dostania się na staż w Eurofound i informacje dla osób ubiegających się o pracę.