Delo v agenciji Eurofound

Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound) izvaja politiko enakih možnosti ter sprejema prijave vseh državljanov EU ne glede na spol, raso, barvo kože, narodnost ali socialno poreklo, genetske značilnosti, jezik, versko prepričanje, politično ali drugo mnenje, pripadnost narodni manjšini, finančni položaj, rojstvo, invalidnost, starost, spolno usmerjenost, zakonski stan ali družinske razmere. Eurofound izbere kandidate na podlagi odlik v skladu z merili v zvezi z delovnim mestom in zahtevami glede posameznika, ki bo zapolnil zadevno delovno mesto.

V Eurofoundovih izbirnih postopkih lahko sodelujejo državljani 28 držav članic Evropske unije (EU). Ni veljavnega sistema kvot v zvezi z zaposlovanjem ljudi iz različnih držav, vendar kadrovski predpisi od agencij zahtevajo, da si prizadevajo za širše ravnovesje med državljanstvi.

Eurofound zaposluje uslužbence, za katere veljajo kadrovski predpisi, kot uradnike ter začasne in pogodbene uslužbence. Začasni in pogodbeni uslužbenci so na začetku zaposleni na podlagi pogodbe za določen čas, ki se lahko podaljša za nedoločen čas.

-         Prijave

-         Pregled prijav

-         Razgovori in preizkusi

-         Rezervni seznami

Kako se prijaviti na delovno mesto v agenciji Eurofound?

Kandidati se lahko prijavijo na prosto delovno mesto, če uživajo vse državljanske pravice, če so izpolnili vse zakonske obveznosti glede služenja vojaškega roka in če izpolnjujejo merila iz obvestila o prostem delovnem mestu.

Izbirni postopek na splošno poteka, kot sledi: prosto delovno mesto se objavi na Eurofoundovem spletišču in spletišču urada EPSO. Zainteresirani kandidati, ki menijo, da izpolnjujejo merila, se morajo prijaviti v Eurofoundov spletni sistem in izpolniti prijavni obrazec. V zvezi s prijavami in znanjem jezikov glej Evropske stopnje – samoocenjevalno lestvico.

Prijave

Kandidati morajo izpolnjene prijave predložiti prek Eurofoundovega spletnega sistema za izbor osebja, do katerega je mogoče dostopati prek spletne strani o prostih delovnih mestih. Sistem bo samodejno poslal elektronsko potrdilo.

 1. Upoštevajo se samo prijave, ki prispejo pred 23.55 po srednjeevropskem času ob izteku roka za oddajo prijav, navedenega v obvestilu o prostem delovnem mestu. Kandidatom svetujemo, naj prijave pošljejo dovolj zgodaj. Prijav po izteku roka ni več mogoče sprejeti v izbirni postopek.
 2. Kandidati morajo zagotoviti, da je elektronski naslov, naveden v prijavi, pravilen (in da poštni predal ni poln), saj bodo o odločitvah, sprejetih na koncu vsake faze, obveščeni po elektronski pošti.

 

Pregled prijav

 1. Vse prijave, ki bodo pred iztekom roka predložene prek spletnega sistema za izbor osebja in bodo izpolnjevale pogoje za prijavo iz obvestila o prostem delovnem mestu, bodo dane na voljo izbirni komisiji.
 2. Izbirna komisija bo prijave preučila in sestavila ožji seznam kandidatov, ki izpolnjujejo izbirna merila iz obvestila o prostem delovnem mestu. Njena odločitev bo temeljila izključno na informacijah v prijavnem obrazcu. Kandidati, ki ne izpolnjujejo zahtevanih pogojev za sprejem ali ki niso pravilno izpolnili prijave, bodo v tej fazi izločeni.

 

Razgovori in preizkusi

 1. Kandidati, ki bodo v postopku uvrstitve v ožji izbor dosegli najmanj oceno 70 %, bodo povabljeni na razgovor z izbirno komisijo. V nekaterih izbirnih postopkih se lahko za število kandidatov, ki bodo povabljeni na razgovor, določi zgornja meja.
 2. Kandidati, ki bodo povabljeni na razgovor, bodo morda upravičeni do nadomestila in povračila potnih stroškov: glej pravila za povračilo stroškov udeležencem razgovorov.
 3. Razgovori potekajo v angleščini. Razgovor s kandidati, katerih materni jezik je angleščina, bo delno potekal v njihovem drugem jeziku.
 4. Kandidati bodo morali opraviti tudi:

- pisni preizkus znanja angleščine ali drugega jezika, če je njihov materni jezik angleščina (najnižja zahtevana ocena je 50 %), in

- pisni preizkus znanja (v angleščini), ki vključuje na primer vprašanja z več možnimi odgovori in/ali študijo primera, pomembno za vlogo (najnižja zahtevana ocena je 60 %);

- V nekaterih izbirnih postopkih bodo morali kandidati opraviti psihometrične teste, morda v ocenjevalnem centru. Če se to zahteva, bo izrecno navedeno v obvestilu o prostem delovnem mestu.

- Če kandidat pri katerem koli preizkusu ne bo dosegel najnižje zahtevane ocene, bo izključen iz izbirnega postopka.

 1. Kandidati, povabljeni na razgovor, bodo morali predložiti potrdilo o državljanstvu ter kopije svojih diplom, akademskih kvalifikacij in dokazil o zaposlitvi.

Rezervni seznami

 1. Sestavi se rezervni seznam najustreznejših kandidatov (ki na razgovoru in pri preizkusih dosežejo zadovoljivo oceno), na podlagi katerega so imenovani uspešni kandidati. Rezervni seznami običajno veljajo največ dve leti od dneva konca postopka in jih je mogoče podaljšati.
 2. Uspešni kandidati morajo pred imenovanjem opraviti zdravniški pregled.

Pritožbe

Kandidat, ki meni, da je bila v izbirnem postopku storjena napaka, lahko zaprosi za ponovno proučitev prijave, tako da v 20 koledarskih dneh po datumu sporočila v zvezi z odločitvijo o prijavi predsedniku izbirne komisije pošlje zahtevo za ponovno obravnavo, v kateri navede številko izbirnega postopka, na naslov:

Chairperson of the Selection Committee

Referenčna številka izbirnega postopka: EF-XX-00-00 (kakor je ustrezno)

Eurofound

Wyattville Road

Loughlinstown

Dublin D18 KP65

Irska

Izbirna komisija bo prijavo ponovno preučila in kandidata o svoji odločitvi obvestila v 30 koledarskih dneh po prejemu dopisa.

Če kandidat meni, da je bil zaradi določene odločitve resno oškodovan, lahko pošlje pritožbo v skladu s členom 90(2) Kadrovskih predpisov za uradnike Evropske unije na naslov:

Director

Eurofound

Wyattville Road

Loughlinstown

Dublin D18 KP65

Irska

Pritožbo je treba vložiti v treh mesecih. Rok za začetek takega postopka (glej kadrovske predpise) začne teči, ko je kandidat obveščen o aktu, zaradi katerega je bil oškodovan.

Kandidati lahko tako kot vsi državljani Evropske unije pritožbo pošljejo na naslednji naslov:

European Ombudsman

1, avenue du Président Robert Schuman – CS 30403

67001 Strasbourg Cedex

Francija

http://www.ombudsman.europa.eu/sl/atyourservice/couldhehelpyou.faces;jsessionid=12F262E7AF24FB1A38ACB23BE853A257

Opomba: pritožbe, naslovljene na Evropskega varuha človekovih pravic, nimajo odložilnega učinka v zvezi z rokom iz člena 90(2) in člena 91 kadrovskih predpisov za vložitev pritožb ali prizivov na Sodišču za uslužbence Evropske unije v skladu s členom 270 Pogodbe o delovanju Evropske unije. Poleg tega opozarjamo, da je treba v skladu s členom 2(4) splošnih pogojev, ki urejajo opravljanje nalog varuha človekovih pravic, pred vložitvijo pritožbe pri Evropskem varuhu človekovih pravic izčrpati ustrezna pravna sredstva v upravnih postopkih pri Eurofoundu.

Nazaj na začetek strani

Varstvo podatkov

Vsi osebni podatki, ki jih predloži kandidat, se obdelujejo v skladu z Uredbo (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001 in Sklepa št. 1247/2002/ES (UL L 295, 21.11.2018, str. 39–98).

V skladu s členoma 17 in 18 Uredbe (ES) št. 2018/1725 ima kandidat pravico dostopati do svojih osebnih podatkov in pravico, da se morebitni netočni ali nepopolni identifikacijski podatki kadar koli popravijo. Vendar podatkov v zvezi s pogoji za prijavo ali izbirnimi merili po izteku roka za prejem prijav ne bo mogoče popraviti. Upravljavec podatkov je vodja kadrovske službe; podatke bodo obdelali uslužbenci kadrovske službe in člani izbirne komisije. Namen postopkov obdelave teh podatkov je, da lahko Eurofound izvede izbirni postopek in zapolni delovno mesto, objavljeno v razpisu prostega delovnega mesta. Pravna podlaga za to obdelavo so členi od 27 do 34 Kadrovskih predpisov za uradnike Evropske unije ter členi od 12 do 15 in od 82 do 84 Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije.

Kandidati naj morebitna vprašanja glede obdelave svojih osebnih podatkov naslovijo na kadrovsko službo na naslov recruit@eurofound.europa.eu. Če ima kandidat dodatne pripombe in/ali se želi pritožiti glede obdelave njegovih osebnih podatkov, lahko stopi v stik z Eurofoundovo pooblaščeno osebo za varstvo podatkov na naslovu DataProtectionOfficer@eurofound.europa.eu . Kandidat se lahko kadar koli obrne tudi na evropskega nadzornika za varstvo podatkov (ENVP) in pri njem vloži pritožbo . Več informacij je na voljo v Eurofoundoviizjavi o varstvu zasebnosti pri obdelavi osebnih podatkov v zvezi z zaposlitvijo . Preberete si lahko tudi Eurofoundovo splošno obvestilo o varstvu podatkov.

 

Nazaj na začetek strani

Pogoji za zaposlitev

Za osebje Eurofounda veljajo Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije in Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije (1. 1. 2014).

Kraj zaposlitve

Dublin, Irska. Izbrani kandidat bo moral v skladu s kadrovskimi predpisi (člen 20) stanovati v primerni bližini Eurofoundovega urada.

Poskusna doba

Uspešni kandidati, ki so na podlagi pogodbe zaposleni vsaj za eno leto, morajo opraviti devetmesečno poskusno dobo.

Plačilo

Začetna osnovna mesečna plača je v skladu s plačilno tabelo za uradnike in začasne uslužbence v členu 66 ter v skladu z lestvico plač v členu 93 pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev, kot so bili spremenjeni. Če je to primerno, ji bodo dodani dodatki iz ustreznih kadrovskih predpisov ali pogojev za zaposlitev.

Za plačo veljajo davek Skupnosti in drugi odbitki, določeni v kadrovskih predpisih. Oproščena je vseh nacionalnih davkov na dohodek, zaposleni pa so vključeni v sistem Evropske komisije za socialno varnost in pokojninsko zavarovanje.

Razporejanje v plačne razrede in osebni prejemki začasnih in pogodbenih uslužbencev so enaki tistim v Evropski komisiji. Trenutni korekcijski količnik za plače za Irsko znaša 116,6 %.

V spodnji tabeli so navedeni primeri plač dveh začetnih razredov, pri čemer je upoštevanih nekaj različnih možnosti:

 

Mesečna neto plača

Pogodbeni uslužbenec

Funkcionalna skupina II, razred 4 (npr. pomočnik)

Osnovna plača

2 025 EUR

Osnovna plača plus izselitveni dodatek

2 633 EUR

Osnovna plača plus izselitveni dodatek in en otroški dodatek

3 272 EUR

 

Začasni uslužbenec

Razred AD5, stopnja 1 (npr. uradnik za raziskave)

Osnovna plača

4 142 EUR

Osnovna plača plus izselitveni dodatek

4 979 EUR

Osnovna plača plus izselitveni dodatek in en otroški dodatek

5 979 EUR

 

Povzetek drugih pogojev zaposlitve

 1. Plače so oproščene nacionalnih davkov na dohodek; namesto tega se plača davek Unije pri viru;
 2. letni dopust vključuje dva dneva na koledarski mesec ter dodatne dneve za oddaljenost od doma in povprečno 17 dni dopusta agencije Eurofound na leto;
 3. program usposabljanja in razvoja;
 4. vključitev v pokojninski sistem EU (po desetih letih službovanja);
 5. vključitev v skupni sistem zdravstvenega zavarovanja EU za člane osebja in vzdrževane družinske člane;
 6. nezgodno zavarovanje in zavarovanje za primer poklicne bolezni, nadomestilo za primer brezposelnosti in invalidnina;
 7. izselitveni dodatek ali nadomestilo za prebivanje v tujini v višini 16 % ali 4 %, odvisno od okoliščin;
 8. gospodinjski dodatek;
 9. otroški dodatek za vzdrževanega otroka;
 10. dodatek za šolanje;
 11. nadomestilo za nastanitev in nadomestilo za selitev;
 12. začetna začasna hranarina;
 13. druge ugodnosti.

Nazaj na začetek strani

Nadomestno/začasno osebje agencije

Agencija Eurofound prek zaposlitvenih agencij občasno zaposluje lokalno začasno osebje za zapolnitev začasnih delovnih mest, na primer zaradi porodniškega dopusta. Sedanji izvajalec storitev je agencija Orange Recruitment.

Gostujoči raziskovalci

Eurofound občasno gosti gostujoče raziskovalce, ki lahko sodelujejo v raziskovalnih projektih in jih dopolnjujejo. To so predvsem akademski raziskovalci, ki prejemajo štipendijo od svoje univerze ali ustanove. Eurofound jim ne zagotavlja nobene finančne podpore. Raziskovalci lahko za raziskovalne obiske zaprosijo tako, da na naslednji elektronski naslov pošljejo motivacijsko pismo in življenjepis: recruit@eurofound.europa.eu.

Napoteni nacionalni strokovnjaki (NNS)

Eurofound občasno zaprosi za storitve napotenih nacionalnih strokovnjakov v skladu s pravili Komisije.

Prijave, poslane na lastno pobudo

Eurofound ne sprejema prijav, poslanih na lastno pobudo, in ne hrani takih prijav ali življenjepisov.  Prijave na prosta delovna mesta, objavljena na tem spletišču, je mogoče upoštevati samo, če so predložene prek spletnega sistema za izbor osebja.

Nazaj na začetek strani

 

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Komentarji

test

Dodaj nov komentar