Cum se lucrează în cadrul Eurofound

Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound) este un angajator care promovează egalitatea de șanse și încurajează candidaturile din partea tuturor cetățenilor UE, indiferent de sex, rasă, culoare, origine etnică sau socială, caracteristici genetice, limbă, convingeri sau opinii religioase, politice sau de altă natură, apartenență la o minoritate națională, situație financiară, naștere, dizabilitate, vârstă, orientare sexuală, stare civilă sau situație familială. Eurofound selectează candidații pe baza meritelor, în conformitate cu criteriile adecvate postului și cu cerințele privind persoana care va ocupa poziția respectivă.

Procedurile de selecție în cadrul Eurofound sunt deschise cetățenilor celor 28 de state membre ale Uniunii Europene (UE). Nu există niciun sistem național de cote, dar Statutul funcționarilor solicită agențiilor să depună eforturi pentru a realiza un echilibru corect între naționalități.

Eurofound angajează personal statutar în calitate de funcționari, agenți temporari și agenți contractuali. Agenții temporari și cei contractuali sunt angajați inițial cu contracte pe durată determinată, care pot deveni contracte pe durată nedeterminată cu ocazia reînnoirii.

-         Candidaturile

-         Verificarea candidaturilor

-         Interviurile și testele

-         Listele de rezervă

Cum se candidează pentru un loc de muncă la Eurofound

Candidații sunt eligibili pentru a candida la un post vacant, cu condiția să se bucure de drepturi cetățenești depline, să-și fi îndeplinit toate obligațiile impuse de lege privind serviciul militar și să îndeplinească criteriile menționate în anunțul de post vacant.

În general, procedura de selecție este structurată după cum urmează: postul vacant se publică pe site-ul web al Eurofound, precum și pe site-ul EPSO. Candidații interesați, care consideră că îndeplinesc criteriile, trebuie să se înregistreze și să completeze formularul de candidatură prin sistemul online al Eurofound. În ceea ce privește candidaturile și competențele lingvistice, vă rugăm să consultați pagina Niveluri europene ale limbilor – Grila de auto-evaluare.

Candidaturile

Candidații trebuie să depună candidaturile completate prin sistemul de recrutare online al Eurofound prin pagina de Posturi vacante. Sistemul va genera automat o confirmare prin e-mail.

 1. Pentru a fi luate în considerare, candidaturile trebuie să ajungă la destinație până la ora 23.55 (GMT), la data limită indicată în anunțul de post vacant. Candidații sunt sfătuiți să-și trimită candidaturile cu mult timp înainte de termenul limită. Candidaturile nu pot fi admise în procedura de selecție după expirarea termenului limită.
 2. Candidații trebuie să se asigure că adresa de e-mail furnizată în dosarul de candidatură este corectă (iar căsuța poștală electronică nu este plină), deoarece deciziile luate la finalul fiecărei etape vor fi trimise prin e-mail.

 

Verificarea candidaturilor

 1. Toate candidaturile primite prin sistemul de recrutare online până la data limită și care îndeplinesc criteriile de eligibilitate stabilite în anunțul de post vacant vor fi puse la dispoziția comitetului de selecție.
 2. Comitetul de selecție va examina candidaturile și va întocmi o listă restrânsă de candidați care îndeplinesc criteriile de selecție prevăzute în anunțul de post vacant. Comitetul va lua decizia exclusiv pe baza informațiilor furnizate în formularul de candidatură. Candidații care nu îndeplinesc condițiile necesare pentru admitere, sau care nu și-au completat formularul de candidatură în mod corespunzător, vor fi excluși în această etapă.

 

Interviurile și testele

 1. Candidații care obțin punctajul minim de 70 % în procedura de preselecție vor fi invitați la un interviu cu comitetul de selecție. În anumite proceduri de selecție, poate exista un număr maxim de candidați care urmează să fie invitați la interviu.
 2. Candidații care sunt invitați la interviu pot avea dreptul la rambursarea cheltuielilor de deplasare: a se vedea Normele aplicabile rambursării cheltuielilor persoanelor intervievate.
 3. Interviurile se desfășoară în limba engleză. În cazul candidaților a căror limbă maternă este engleza, o parte a interviului se va desfășura în a doua limbă.
 4. De asemenea, candidaților li se va cere să participe la următoarele probe scrise:

- limba engleză, sau a doua limbă selectată dacă limba lor maternă este engleza (punctaj minim – 50 %);

- un test de competențe (care urmează să fie dat în limba engleză) care cuprinde, de exemplu, întrebări cu variante multiple de răspuns și/sau un studiu de caz, cu relevanță pentru postul vizat (punctaj minim – 60 %);

- În anumite proceduri de selecție, candidaților li se poate cere să participe la teste psihometrice, probabil în cadrul unui centru de evaluare. În cazul în care se solicită acest lucru, se va face o precizare explicită în anunțul de post vacant;

- Obținerea unui punctaj mai mic decât cel stabilit pentru calificarea la oricare dintre probe duce la excluderea din procedura de selecție.

 1. Candidaților care sunt invitați la interviu li se va cere să facă dovada cetățeniei, precum și să prezinte copii ale diplomelor, ale titlurilor academice și ale certificatelor de muncă.

Listele de rezervă

 1. Se întocmește o listă de rezervă a celor mai potriviți candidați (care obțin punctajul de calificare la interviu și la teste), iar numirile se fac din cadrul acestei liste. În mod normal, listele de rezervă rămân în vigoare timp de maximum 2 ani de la data încheierii procedurii și perioada poate fi prelungită.
 2. Înainte de numirea candidaților care au reușit, aceștia sunt obligați să se supună unui control medical înainte de angajare.

Căi de atac

Un candidat care consideră că s-a făcut o greșeală în cursul procedurii de selecție poate solicita să-i fie reanalizată candidatura, trimițând o cerere de reexaminare, în termen de 20 de zile calendaristice de la data la care îi este comunicată decizia, cu menționarea numărului procedurii de selecție, adresată președintelui comitetului de selecție, la următoarea adresă:

Președintele comitetului de selecție

Referința procedurii de selecție: EF-XX-00-00 (după caz)

Eurofound

Wyattville Road

Loughlinstown

Dublin D18 KP65

Irlanda

Comitetul de selecție va reanaliza candidatura și va informa candidatul cu privire la decizia sa în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea scrisorii.

În cazul în care un candidat consideră că a fost nedreptățit de o anumită decizie, acesta poate depune o reclamație, în temeiul articolului 90 alineatul (2) din Statutul funcționarilor Comunităților Europene, la următoarea adresă:

Director

Eurofound

Wyattville Road

Loughlinstown

Dublin D18 KP65

Irlanda

Reclamația trebuie depusă în termen de trei luni. Termenul legal pentru inițierea acestui tip de procedură (a se vedea Statutul funcționarilor) începe să curgă din momentul în care candidatul este informat cu privire la actul care îl lezează.

La fel ca toți cetățenii Uniunii Europene, candidații pot depune o plângere la:

Ombudsmanul European

1, avenue du Président Robert Schuman — CS 30403

67001 Strasbourg Cedex

Franța

http://www.ombudsman.europa.eu/media/ro/default.htm

Notă: prin sesizarea Ombudsmanului nu se suspendă termenul oficial prevăzut la articolul 90 alineatul (2) și la articolul 91 din Statutul funcționarilor pentru depunerea unei reclamații sau introducerea unui recurs în fața Tribunalului Funcției Publice în temeiul articolului 270 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Vă rugăm să rețineți, de asemenea, că în conformitate cu articolul 2 alineatul (4) din condițiile generale pentru exercitarea funcțiilor Ombudsmanului, orice plângere depusă la Ombudsman trebuie să fie precedată de demersurile administrative corespunzătoare pe lângă Eurofound.

Înapoi sus

Protecția datelor

Toate datele cu caracter personal transmise de candidat se prelucrează în conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE (JO L 295, 21.11.2018, p 39-98).

În conformitate cu articolele 17 și 18 din Regulamentul (UE) 2018/1725, candidatul are drept de acces la datele sale cu caracter personal și dreptul de a rectifica în orice moment datele de identificare inexacte sau incomplete. Cu toate acestea, rectificarea datelor referitoare la eligibilitate sau la criteriile de selecție nu va fi posibilă după data limită de primire a candidaturilor. Operatorul de date este șeful unității Resurse umane; datele vor fi prelucrate de membrii unității Resurse umane și de comitetul de selecție. Scopul operațiunilor de prelucrare a acestor date este acela de a permite agenției să desfășoare procedura de selecție în vederea ocupării postului descris în anunțul de post vacant. Temeiul juridic al acestei prelucrări îl constituie articolele 27-34 din Statutul funcționarilor Uniunii Europene și articolele 12-15 și 82-84 din Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene.

În cazul în care candidatul are întrebări referitoare la prelucrarea datelor sale cu caracter personal, acestea trebuie adresate departamentului Resurse umane, la adresa recruit@eurofound.europa.eu. Pentru mai multe observații și/sau plângeri privind prelucrarea datelor sale cu caracter personal, candidatul poate contacta responsabilul cu protecția datelor din cadrul Eurofound printr-o cerere la adresa DataProtectionOfficer@eurofound.europa.eu . De asemenea, candidatul poate sesiza în orice moment Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD) prin depunerea unei plângeri . Pentru mai multe informații, vă rugăm să citiți Declarația de confidențialitate privind prelucrarea datelor cu caracter personal legate de recrutare a Eurofound. Puteți consulta și notificarea generală a Eurofound privind protecția datelor cu caracter personal.

 

Înapoi sus

Condiții de angajare

Personalul Eurofound intră sub incidența Statutului funcționarilor Comunităților Europene și a Regimului aplicabil celorlalți agenți ai Comunităților Europene (01.01.2014)

Locul de desfășurare a activității

Dublin, Irlanda. Va fi necesară stabilirea unui domiciliu la o distanță rezonabilă de birourile Eurofound, în conformitate cu Statutul funcționarilor (articolul 20).

Perioada de probă

Candidații care au reușit și sunt angajați în baza unui contract de cel puțin un an trebuie să efectueze o perioadă de probă de 9 luni.

Remunerația

Salariul lunar inițial de bază este în conformitate cu tabelul de salarizare de la articolul 66 pentru funcționari și agenți temporari și de la articolul 93 din Regimul aplicabil celorlalți agenți, astfel cum a fost modificat. Salariul va fi majorat, dacă este cazul, cu indemnizațiile prevăzute în Statutul funcționarilor sau în Regimul aplicabil celorlalți agenți.

Remunerația este supusă impozitului comunitar și altor deduceri prevăzute în Statutul funcționarilor. Remunerația este scutită de impozitul național pe venit, iar membrii personalului sunt înscriși în sistemele de securitate socială și de pensii ale Comisiei Europene.

Încadrarea și remunerarea agenților temporari și agenților contractuali sunt identice celor din cadrul Comisiei Europene. În prezent, factorul de ponderare a salariilor pentru Irlanda este de 116,6 %.

Tabelul de mai jos prezintă exemple de salarii pentru două grade de bază, ținând cont de câteva scenarii posibile:

 

Salariul lunar net

Agent contractual

Grupa de funcții II, gradul 4 (de exemplu, Asistent)

Salariul de bază

2 025 EUR

Salariul de bază plus indemnizația de expatriere

2 633 EUR

Salariul de bază plus indemnizația de expatriere și alocația pentru un copil aflat în întreținere

3 272 EUR

 

Agent temporar

Gradul AD5, Treapta 1 (de exemplu, responsabil cu cercetarea)

Salariul de bază

4 142 EUR

Salariul de bază plus indemnizația de expatriere

4 979 EUR

Salariul de bază plus indemnizația de expatriere și alocația pentru un copil aflat în întreținere

5 979 EUR

 

Rezumatul prevederilor Regimului aplicabil celorlalți agenți

 1. salariile sunt scutite de impozitul național pe venit – în schimb, se reține la sursă un impozit comunitar;
 2. dreptul la concediu anual de 2 zile pe lună calendaristică, plus zile libere pentru distanța de la locul de origine și 17 zile de concediu pe an de la Eurofound, în medie;
 3. program de formare și dezvoltare;
 4. pensie de la sistemul de pensii al UE (după 10 ani în serviciu);
 5. Sistemul comun de asigurări de sănătate al UE pentru membrul personalului și membrul familiei aflat în întreținerea acestuia;
 6. asigurare de accident/boală profesională, șomaj și alocație de invaliditate;
 7. indemnizație de expatriere sau de reședință în afara țării de origine de 16 % sau 4 %, în funcție de circumstanțe;
 8. alocație pentru locuință;
 9. alocație pentru copilul aflat în întreținere;
 10. alocație școlară;
 11. indemnizație de instalare și rambursarea cheltuielilor de mutare;
 12. diurnă temporară inițială;
 13. alte prestații.

Înapoi la partea de sus a paginii

Personalul interimar / temporar al agenției

Eurofound utilizează, ocazional, serviciile personalului local temporar de agenție pentru a acoperi posturile vacante pe termen scurt, de exemplu pe perioada concediului de maternitate. Actualul furnizor de servicii este Orange Recruitment.

Cercetătorii invitați

Eurofound găzduiește ocazional cercetători invitați, care pot colabora la proiecte de cercetare și pot contribui la realizarea lor. Cercetătorii invitați sunt în special cercetători din mediul academic, care au primit burse de la universitatea sau de la instituția lor. Aceștia nu primesc niciun sprijin financiar din partea Eurofound. Se poate solicita efectuarea unor vizite de cercetare prin trimiterea unei scrisori de intenție și a CV-ului la adresa: recruit@eurofound.europa.eu .

Experții naționali detașați (END)

Eurofound utilizează ocazional serviciile experților naționali detașați, în conformitate cu normele Comisiei.

Candidaturile spontane

Eurofound nu acceptă candidaturi spontane și nu păstrează astfel de candidaturi sau curriculum vitae (CV-uri). Se iau în considerare numai candidaturile la posturile vacante publicate pe acest site web și depuse prin sistemul de recrutare online.

Înapoi la partea de sus a paginii

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Comentarii

test

Adaugă comentariu nou