Darbs Eurofound

Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (Eurofound) ir darba devējs, kas ievēro vienlīdzīgu iespēju principu un pieņem pieteikumus no visiem ES pilsoņiem neatkarīgi no dzimuma, rases, ādas krāsas, etniskās vai sociālās izcelsmes, ģenētiskajām īpatnībām, valodas, reliģijas vai pārliecības, politiskajiem vai citiem uzskatiem, piederības nacionālai minoritātei, finansiālā stāvokļa, izcelsmes, invaliditātes, vecuma, dzimumorientācijas, civilstāvokļa vai ģimenes stāvokļa. Eurofound izraugās kandidātus, pamatojoties uz viņu nopelniem un kritērijiem, kas attiecas uz amatu un prasībām, kādām jāatbilst personai, kura ieņems konkrēto amatu.

Eurofound atlases procedūrās var piedalīties 28 Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu valstspiederīgie. Netiek piemērota valstu kvotu sistēma, taču saskaņā ar Civildienesta noteikumiem aģentūrām jācenšas nodrošināt vispārēju līdzsvaru starp valstspiederībām.

Eurofound nodarbina štata darbiniekus kā ierēdņus, pagaidu darbiniekus un līgumdarbiniekus. Pagaidu darbiniekus un līgumdarbiniekus sākotnēji nodarbina saskaņā ar terminētiem līgumiem, kas pēc atjaunošanas var kļūt par līgumiem uz nenoteiktu laiku.

-         Pieteikumi

-         Pieteikumu pārbaude

-         Intervijas un testi

-         Rezerves saraksti

Kā pieteikties darbā Eurofound

Kandidāti ir tiesīgi pieteikties vakancei ar nosacījumu, ka viņiem ir visas pilsoņu tiesības, viņi ir izpildījuši tiesību aktos par militāro dienestu noteiktās prasības un atbilst paziņojumā par vakanci minētajiem kritērijiem.

Atlases process parasti ir strukturēts šādi: paziņojumu par vakanci publicē Eurofound tīmekļa vietnē, kā arī EPSO vietnē. Ieinteresētajiem kandidātiem, kas uzskata, ka atbilst kritērijiem, jāreģistrējas un jāaizpilda pieteikuma veidlapa Eurofound tiešsaistes sistēmā. Saistībā ar pieteikumiem un valodu prasmēm sk. Eiropas Valodu prasmes līmeņi – Pašnovērtējuma tabula.

Pieteikumi

Aizpildītie pieteikumi kandidātiem jāiesniedz Eurofound vakanču lapā, izmantojot tiešsaistes darbā pieņemšanas sistēmu. Sistēma automātiski ģenerē apstiprinājuma e-pastu.

 1. Lai pieteikumus izskatītu, tie jāsaņem līdz plkst. 23.55 GMT paziņojumā par vakanci norādītajā termiņā. Kandidātiem iesakām sūtīt pieteikumus pietiekami laicīgi. Pēc termiņa beigām nosūtītus pieteikumus nevar pieņemt izskatīšanai atlases procedūrā.
 2. Kandidātiem jāraugās, lai pieteikumā norādītā e-pasta adrese būtu pareiza (un lai pastkastīte nebūtu pilna), jo katra posma beigās pieņemtie lēmumi tiek sūtīti pa e-pastu.

 

Pieteikumu pārbaude

 1. Visus tiešsaistes darbā pieņemšanas sistēmā nosūtītos pieteikumus, kas saņemti līdz termiņa beigām un atbilst paziņojumā par vakanci minētajiem atbilstības kritērijiem, nodod atlases komitejai.
 2. Atlases komiteja izskata pieteikumus un izveido sarakstu, kurā iekļauj kandidātus, kas atbilst paziņojumā par vakanci minētajiem atlases kritērijiem. Atlases komiteja pieņem lēmumu, pamatojoties vienīgi uz pieteikuma veidlapā sniegto informāciju. Šajā posmā izslēdz kandidātus, kuru pieteikumi neatbilst vajadzīgajiem pieņemšanas nosacījumiem vai nav pareizi aizpildīti.

 

Intervijas un testi

 1. Kandidātus, kas saraksta veidošanas procesā ir ieguvuši minimālo nepieciešamo punktu skaitu (70 %), atlases komiteja uzaicina uz interviju. Dažās atlases procedūrās var noteikt maksimālo kandidātu skaitu, kurus uzaicina uz interviju.
 2. Uz interviju uzaicinātajiem kandidātiem var būt tiesības saņemt atlīdzību par ceļa un uzturēšanās izdevumiem, sk. noteikumus par atlīdzību intervējamām personām.
 3. Intervijas notiek angļu valodā. Intervējot kandidātus, kuru dzimtā valoda ir angļu valoda, daļa intervijas notiek viņu otrajā valodā.
 4. Kandidātiem jāveic arī šādi rakstveida testi:

- angļu valodā vai otrajā valodā, ja kandidāta dzimtā valoda ir angļu valoda (nepieciešamais punktu skaits 50 %);

- kompetences tests, kas notiek angļu valodā un ietver, piemēram, daudzizvēļu jautājumus un/vai ar attiecīgo amatu saistītu gadījuma izpēti (nepieciešamais punktu skaits 60 %);

- dažās atlases procedūrās kandidātus var uzaicināt piedalīties psihometriskos testos, ierodoties vērtēšanas centrā. Tādā gadījumā to skaidri norāda paziņojumā par vakanci;

- kandidātus, kas nav izturējuši kādu no testiem, izslēdz no atlases procedūras.

 1. Kandidātiem, kurus uzaicina uz interviju, lūdz uzrādīt pierādījumus par valstspiederību, kā arī diplomu, akadēmiskās kvalifikācijas apliecinājumu un izziņu par nodarbinātību kopijas.

Rezerves saraksti

 1. Piemērotākos kandidātus, kas intervijā un testos ieguvuši nepieciešamo punktu skaitu, iekļauj rezerves sarakstā, no kura izvēlas kandidātus pieņemšanai darbā. Rezerves saraksti parasti ir derīgi līdz diviem gadiem pēc procedūras beigu datuma, bet to derīguma termiņu var pagarināt.
 2. Veiksmīgajiem kandidātiem pirms iecelšanas amatā jāveic pirmsnodarbinātības medicīniskā pārbaude.

Apelācijas

Kandidāts, kuram šķiet, ka atlases procedūrā ir pieļauta kļūda attiecībā uz viņa(-s) pieteikumu, var lūgt to pārskatīt, šajā nolūkā 20 kalendāro dienu laikā no tā paziņojuma datuma, ar kuru kandidāts ir informēts par lēmumu, nosūtot lūgumu lēmumu pārskatīt atlases komitejas priekšsēdētājam uz šādu adresi (norādot atlases procedūras numuru):

Chairperson of the Selection Committee

Selection procedure reference: EF-XX-00-00 (norādīt numuru)

Eurofound

Wyattville Road

Loughlinstown

Dublin D18 KP65

Ireland

Atlases komiteja pārskata pieteikumu un informē kandidātu par savu lēmumu 30 kalendāro dienu laikā no vēstules saņemšanas.

Ja kandidāts uzskata, ka konkrēts lēmums viņu ir negatīvi ietekmējis, viņš(-a) var iesniegt sūdzību saskaņā ar Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumu 90. panta 2. punktu, rakstot uz šādu adresi:

Director

Eurofound

Wyattville Road

Loughlinstown

Dublin D18 KP65

Ireland

Sūdzība jāiesniedz trīs mēnešu laikā. Termiņš šā veida procedūras ierosināšanai (sk. Civildienesta noteikumus) sākas no brīža, kad kandidātam ir paziņots par rīcību, kas viņu negatīvi ietekmē.

Tāpat kā visi Eiropas Savienības pilsoņi, kandidāti var iesniegt sūdzību Eiropas ombudam:

European Ombudsman

1, avenue du Président Robert Schuman – CS 30403

67001 Strasbourg Cedex

France

http://www.ombudsman.europa.eu/media/lv/default.htm

Piezīme. Sūdzību iesniegšana ombudam nepārtrauc Civildienesta noteikumu 90. panta 2. punktā un 91. pantā noteikto termiņu sūdzību vai apelāciju iesniegšanai Civildienesta tiesā, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienības darbību 270. pantu. Ņemiet vērā arī to, ka saskaņā ar 2. panta 4. punktu vispārējos nosacījumos, kas reglamentē ombuda pienākumu izpildi, pirms sūdzības iesniegšanas ombudam ir atbilstoši administratīvā veidā jāvēršas Eurofound.

Uz sākumu

Datu aizsardzība

Kandidātu iesniegtos personas datus apstrādā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 23. oktobra Regulu (ES) 2018/1725 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 1247/2002/EK (OV L 295, 21.11.2018., 39.–98. lpp.).

Saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1725 17. un 18. pantu kandidātiem ir tiesības jebkurā laikā piekļūt saviem personas datiem un tiesības labot neprecīzus vai nepilnīgus identificējošus datus. Tomēr ar atbilstības vai atlases kritērijiem saistītu datu labošana pēc pieteikumu pieņemšanas termiņa beigām nav iespējama. Datu pārzinis ir Cilvēkresursu nodaļas vadītājs. Datus apstrādā Cilvēkresursu nodaļas darbinieki un atlases komitejas locekļi. Personas datu apstrādes darbību mērķis ir ļaut Eurofound veikt atlases procedūru, lai aizpildītu paziņojumā par vakanci izsludināto amata vietu. Apstrādes juridiskais pamats ir Civildienesta noteikumu 27.–34. pants un Savienības pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības (CEOS) 12.–15. pants un 82.–84. pants.

Ja kandidātam rodas jautājumi par savu personas datu apstrādi, tie jāadresē Cilvēkresursu nodaļai: recruit@eurofound.europa.eu. Lai izteiktu citas piezīmes un/vai sūdzības par savu personas datu apstrādi, kandidāti var sazināties ar Eurofound datu aizsardzības inspektoru, rakstot uz e-pasta adresi:DataProtectionOfficer@eurofound.europa.eu . Kandidāti jebkurā laikā var arī lūgt palīdzību un iesniegt sūdzību Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam (EDAU) . Plašākai informācijai izlasiet Eurofound paziņojumu par personas datu aizsardzību saistībā ar darbinieku pieņemšanu darbā . Jūs varat iepazīties ar Eurofound vispārīgo datu aizsardzības paziņojumu.

 

Uz sākumu

Nodarbināšanas nosacījumi

Uz Eurofound darbiniekiem attiecas Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumi un Eiropas Kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība (1.1.2014.).

Darba vieta

Dublina, Īrija. Dzīvesvietai jābūt samērīgā attālumā no Eurofound birojiem saskaņā ar Civildienesta noteikumiem (20. pants).

Pārbaudes laiks

Veiksmīgajiem kandidātiem, ar kuriem noslēgts darba līgums vismaz uz vienu gadu, nosaka deviņu mēnešu pārbaudes laiku.

Atalgojums

Sākotnējā mēneša pamatalga ir saskaņā ar algu tabulu Civildienesta noteikumu 66. pantā (ierēdņiem un pagaidu darbiniekiem) un pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 93. pantā (ar grozījumiem). Vajadzības gadījumā mēnešalgu papildina ar attiecīgajos Civildienesta noteikumos vai nodarbināšanas kārtībā minētajām piemaksām.

Uz atalgojumu attiecas Kopienas nodokļi un citi atskaitījumi, kas noteikti Civildienesta noteikumos. To neapliek ar valsts ienākuma nodokli, un darbinieki ir Eiropas Komisijas sociālā nodrošinājuma un pensiju shēmu dalībnieki.

Pagaidu darbinieku un līgumdarbinieku amata pakāpes un atalgojums ir tāds pats kā Eiropas Komisijas darbiniekiem. Pašreizējais algu korekcijas koeficients Īrijā ir 116,6 %.

Tabulā sniegti piemēri par divu sākuma pakāpju algām, ņemot vērā dažus iespējamus scenārijus.

 

Neto mēnešalga

Līgumdarbinieks

II funkciju grupa, 4. pakāpe (piemēram, asistents)

Pamatalga

EUR 2 025

Pamatalga plus ekspatriācijas pabalsts

EUR 2 633

Pamatalga plus ekspatriācijas pabalsts un viens bērna pabalsts

EUR 3 272

 

Pagaidu darbinieks

AD5 pakāpe, 1. līmenis (piemēram, pētnieks)

Pamatalga

EUR 4 142

Pamatalga plus ekspatriācijas pabalsts

EUR 4 979

Pamatalga plus ekspatriācijas pabalsts un viens bērna pabalsts

EUR 5 979

 

Citu nodarbināšanas nosacījumu kopsavilkums

 1. Algu neapliek ar valsts ienākuma nodokli, bet izmaksas vietā ietur Savienības nodokli.
 2. Tiesības saņemt ikgadējo atvaļinājumu divas dienas par katru kalendāro mēnesi un papildu dienas par attālumu līdz izcelsmes vietai, kā arī vidēji 17 papildu Eurofound brīvdienas gadā.
 3. Apmācības un attīstības programma.
 4. ES pensiju shēma (pēc 10 nostrādātiem gadiem).
 5. ES kopīgā veselības apdrošināšanas shēma darbiniekiem un apgādājamiem ģimenes locekļiem.
 6. Apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem / arodslimībām, bezdarbnieka un invaliditātes pabalsts.
 7. Ekspatriācijas vai ārvalstnieka pabalsts 16 % vai 4 % apmērā, atkarībā no apstākļiem.
 8. Apgādnieka pabalsts.
 9. Apgādājamā bērna pabalsts.
 10. Pabalsts izglītībai.
 11. Iekārtošanās pabalsts un pārcelšanās izmaksu atlīdzinājums.
 12. Sākotnējā pagaidu dienas nauda.
 13. Citi pabalsti.

Uz sākumu

Aizvietotāji / pagaidu darbinieki

Eurofound dažreiz pieņem darbā vietējos pagaidu darbiniekus, lai aizpildītu īstermiņa vakances, piemēram, grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma gadījumā. Pašreizējais pakalpojumu sniedzējs ir Orange Recruitment.

Viespētnieki

Eurofound dažreiz uzņem viespētniekus, kas var iesaistīties un sniegt papildu ieguldījumu pētniecības projektos. Viespētnieki pārsvarā ir akadēmiski pētnieki, kas saņēmuši dotācijas no savām augstskolām vai institūtiem. Viņi nesaņem finansiālu atbalstu no Eurofound. Pētniecības apmeklējumiem var pieteikties, sūtot motivācijas vēstuli un CV uz recruit@eurofound.europa.eu.

Norīkotie valsts eksperti (NVE)

Eurofound dažreiz izmanto norīkoto valsts ekspertu pakalpojumus saskaņā ar Komisijas noteikumiem.

Spontāni pieteikumi

Eurofound nepieņem spontānus pieteikumus un neglabā šādus pieteikumus un dzīves aprakstus (CV). Izskata tikai pieteikumus, kas attiecas uz šajā tīmekļa vietnē publicētām vakancēm un ir iesniegti, izmantojot tiešsaistes darbā pieņemšanas sistēmu.

Uz sākumu

 

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Komentāri

test

Pievienot komentāru