Informācija darba pretendentiem

Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (Eurofound) ir vienlīdzīgu iespēju darba devējs, kas ir apņēmies nodrošināt daudzveidību un iekļaušanu darbavietā un kas pieņem pieteikumus no visiem ES pilsoņiem neatkarīgi no dzimuma, rases, ādas krāsas, etniskās vai sociālās izcelsmes, ģenētiskajām īpatnībām, valodas, reliģijas vai politiskās un citas pārliecības vai uzskatiem, piederības nacionālai minoritātei, finansiālā stāvokļa, izcelsmes, invaliditātes, vecuma, dzimumorientācijas, civilstāvokļa vai ģimenes stāvokļa. 

Eurofound atlasa kandidātus pēc viņu nopelniem saskaņā ar kritērijiem un prasībām, kas saistītas ar mūsu vērtībām un piedāvāto darbu.

Eurofound misija ir nodrošināt zināšanas, lai uzlabotu sociālo, nodarbinātības un ar darbu saistīto politiku.

Mūsu vērtības ir –

  • profesionalitāte: Meklēt pārmaiņas — kvalitatīvs darbs — specifiskas zināšanas — godīgums — cieņa — empātija;
  • saziņa: Dalīties ar informāciju — pielāgoties auditorijai — klausīties — atvērta un godīga;
  • Komandas darbs un tīklošana: Sadarboties – līdzdarboties – iesaistīt – uzturēt sakarus – viena komanda;
  • elastība un atvērtība: meklēt pārmaiņas – pielāgoties – pārvaldīt pārmaiņas;
  • vēlme pakalpot: palīdzēt — vairot apmierinātību — nodrošināt risinājumus;
  • sadarbība: cenšanās pozitīvi ietekmēt organizāciju, nekavējoties piedāvājot atbalstu tiešajiem kolēģiem un kolēģiem citās nodaļās un darba jomās.

 

Kā zināšanu organizācija Eurofound veicina mūžizglītības iespējas savu darbinieku attīstībai saskaņā ar organizācijas principiem un mērķiem, kas ir dzīves un darba apstākļu uzlabošana.

Mēs uzņemamies atbildību par vides ilgtspēju un 2021. gadā ieviesām vides vadības sistēmu , kas jāreģistrē ES vides vadības un audita sistēmā (EMAS).

Eurofound atlases procedūrās var piedalīties 27 Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu valstspiederīgie, un saskaņā ar Civildienesta noteikumiem un Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību mēs centāmies panākt labu līdzsvaru starp valstu pārstāvjiem.

Ja jūs izprotat mūsu misiju, vērtības un saistības un tām piekrītat, aicinām iepazīties ar mūsu vakanču lapu , jo, iespējams, atradīsiet ideālu darba vietu un kļūsiet par mūsu jauno kolēģi!

Darbs Eurofound

Eurofound nodarbina štata darbiniekus kā ierēdņus, pagaidu darbiniekus un līgumdarbiniekus. Pagaidu darbiniekus un līgumdarbiniekus sākotnēji nodarbina saskaņā ar terminētiem līgumiem, kas pēc atjaunošanas var kļūt par līgumiem uz neierobežotu laiku.

Kā pieteikties darbā Eurofound

Kandidāti ir tiesīgi pieteikties vakancei ar nosacījumu, ka viņiem ir visas pilsoņu tiesības, viņi ir izpildījuši tiesību aktos par militāro dienestu noteiktās prasības un atbilst paziņojumā par vakanci minētajiem kritērijiem.

Atlases process parasti ir strukturēts šādi: paziņojumu par vakanci publicē Eurofound tīmekļa vietnē, kā arī EPSO vietnē. Ieinteresētajiem kandidātiem ir jāreģistrējas un jāaizpilda pieteikuma veidlapa Eurofound tiešsaistes sistēmā. Saistībā ar pieteikumiem un valodu prasmēm lūdzam skatīt Eiropas Valodu prasmes līmeņi – Pašnovērtējuma tabula .

1. Aizpildītie pieteikumi kandidātiem jāiesniedz Eurofound vakanču lapā , izmantojot tiešsaistes darbā pieņemšanas sistēmu. Sistēma automātiski ģenerē apstiprinājuma e-pastu.

2. Tiks pieņemti tikai tie pieteikumi, kas saņemti pirms plkst. 23.55 GMT pēdējā dienā, kas norādīta paziņojumā par vakanci. Kandidātiem iesakām sūtīt pieteikumus pietiekami laicīgi.

3. Gatavojot pieteikumus, kandidātiem tiek lūgts nekādā gadījumā neatsaukties uz dokumentiem, pieteikumiem vai citām veidlapām, kas iesniegtas saistībā ar iepriekšējiem pieteikumiem;

4. Kandidātiem būtu jānodrošina, ka visa pieteikumos norādītā kontaktinformācija tiek regulāri atjaunināta. Tas ir īpaši svarīgi, jo lielākā daļa sarakstes notiks pa e-pastu.

5. Visus tiešsaistes darbā pieņemšanas sistēmā nosūtītos pieteikumus, kas saņemti līdz termiņa beigām un atbilst paziņojumā par vakanci minētajiem atbilstības kritērijiem, nodos atlases komitejai.

6. Atlases komiteja izskatīs pieteikumus un izveidos sarakstu, kurā iekļaus kandidātus, kuri atbildīs paziņojumā par vakanci minētajiem atlases kritērijiem. Atlases komiteja pieņems lēmumu, pamatojoties vienīgi uz pieteikuma veidlapā sniegto informāciju. Šajā posmā tiks atsijāti kandidāti, kuru pieteikumi neatbilst vajadzīgajiem pieņemšanas nosacījumiem vai tie nav pareizi aizpildīti.

7. Kandidātus, kas saraksta veidošanas procesā būs ieguvuši minimālo nepieciešamo punktu skaitu (70 %), atlases komiteja uzaicinās uz interviju. Dažās atlases procedūrās var noteikt maksimālo kandidātu skaitu, kurus uzaicinās uz interviju.

8. Intervijas notiek angļu valodā. Intervējot kandidātus, kuru dzimtā valoda ir angļu valoda, daļa intervijas notiks viņu otrajā valodā. Kandidātiem būs jāveic arī šādi rakstveida testi: – angļu valodā (daudzizvēļu tests, minimālais punktu skaits vismaz 80 %) vai otrajā valodā, ja dzimtā valoda ir angļu valoda (daudzizvēļu tests, minimālais punktu skaits vismaz 50 %); angļu valodā kometenču tests, kurā, piemēram, iekļauti amata pildīšanai būtiski daudzizvēļu jautājumi un/vai gadījuma izpēte (minimālais punktu skaits vismaz 60 %);

kandidātus, kas nebūs izturējuši kādu no testiem, atsijās no atlases procedūras.

9. Kandidātiem, kurus uzaicinās uz interviju, lūgs uzrādīt pierādījumus par valstspiederību, kā arī diplomu, akadēmiskās kvalifikācijas apliecinājumu un izziņu par nodarbinātību kopijas.

10. Piemērotākos kandidātus, kas intervijā un testos iegūs vajadzīgo punktu skaitu, iekļaus rezerves sarakstā, no kura izvēlēsies kandidātus pieņemšanai darbā. Rezerves saraksti parasti ir derīgi līdz diviem gadiem pēc procedūras beigu datuma, bet to derīguma termiņu var pagarināt.

11. Veiksmīgajiem kandidātiem pirms iecelšanas amatā būs jāveic pirmsnodarbinātības medicīniskā pārbaude.

Apelācijas

Kandidāti, kuriem šķiet, ka atlases procedūrā ir pieļauta kļūda attiecībā uz viņu pieteikumu, var lūgt to pārskatīt, šajā nolūkā 20 kalendāro dienu laikā no tā paziņojuma datuma, ar kuru kandidāti ir informēti par lēmumu, nosūtot lūgumu lēmumu pārskatīt atlases komitejas priekšsēdētājam uz šādu adresi (norādot atlases procedūras numuru):

Atlases komitejas priekšsēdētājs

Atlases procedūras atsauce: EF-XX-00-00 (piemērotais Nr.)
Eurofound
Wyattville Road
Loughlinstown
Dublin D18 KP65
Ireland

Atlases komiteja pārskatīs pieteikumu un informēs kandidātu par savu lēmumu 30 kalendāro dienu laikā no vēstules saņemšanas.

Ja kandidāti uzskata, ka konkrēts lēmums viņus ir negatīvi ietekmējis, viņi var iesniegt sūdzību saskaņā ar Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumu 90. panta 2. punktu, rakstot uz šādu adresi:

Izpilddirektors

Eurofound
Wyattville Road
Loughlinstown
Dublin D18 KP65
Ireland

Sūdzība jāiesniedz trīs mēnešu laikā. Termiņš šā veida procedūras ierosināšanai (skatīt Civildienesta noteikumus ) sākas no brīža, kad kandidātiem ir paziņots par rīcību, kas viņus negatīvi ietekmē.

Tāpat kā visi Eiropas Savienības pilsoņi, kandidāti var iesniegt sūdzību

Eiropas Ombudam:

1 avenue du Président Robert Schuman, CS 30403,
F - 67001 Strasbourg Cedex
http://www.ombudsman.europa.eu

Piezīme. Sūdzību iesniegšana Ombudam nepārtrauc Civildienesta noteikumu 90. panta 2. punktā un 91. pantā noteikto termiņu sūdzību vai apelāciju iesniegšanai Civildienesta tiesā, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienības darbību 270. pantu. Ņemiet vērā arī to, ka saskaņā ar 2. panta 4. punktu vispārējos nosacījumos, kas reglamentē Ombuda pienākumu izpildi, pirms sūdzības iesniegšanas Ombudam ir atbilstoši administratīvā veidā jāvēršas Eurofound.

Datu aizsardzība

Kandidātu iesniegtos personas datus apstrādā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/1725 (2018. gada 23. oktobris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 1247/2002/EK (OV L 295, 21.11.2018., 39.–98. lpp.).

Saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1725 17. un 18. pantu kandidātiem ir tiesības jebkurā laikā piekļūt saviem personas datiem un tiesības labot neprecīzus vai nepilnīgus identificējošus datus. Tomēr ar atbilstības vai atlases kritērijiem saistītu datu labošana pēc pieteikumu pieņemšanas termiņa beigām nav iespējama. Datu pārzinis ir Cilvēkresursu nodaļas vadītājs. Datus apstrādā Cilvēkresursu nodaļas darbinieki un atlases komitejas locekļi. Personas datu apstrādes darbību mērķis ir ļaut Eurofound veikt atlases procedūru, lai aizpildītu paziņojumā par vakanci izsludināto amata vietu. Šīs apstrādes juridiskais pamats ir Civildienesta noteikumu 27.–34. pants un Savienības pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 12.–15. pants un 82.–84. pants.

Ja kandidātam rodas jautājumi par savu personas datu apstrādi, tie jāadresē Cilvēkresursu nodaļai: recruit@eurofound.europa.eu. Lai izteiktu citas piezīmes un/vai sūdzības par savu personas datu apstrādi, kandidāti var sazināties ar Eurofound datu aizsardzības inspektoru, rakstot uz e-pasta adresi: DataProtectionOfficer@eurofound.europa.eu . Kandidāti jebkurā laikā var arī lūgt palīdzību un iesniegt sūdzību Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam (EDAU) . Plašākai informācijai izlasiet Eurofound paziņojumu par personas datu aizsardzību saistībā ar darbinieku pieņemšanu darbā . Jūs varat iepazīties ar Eurofound vispārīgo datu aizsardzības paziņojumu.

Nodarbināšanas nosacījumi

Uz Eurofound darbiniekiem attiecas Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumi un Eiropas Kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība (1.1.2014.) .

Darba vieta

Dublina, Īrija. Dzīvesvietai jābūt samērīgā attālumā no Eurofound birojiem saskaņā ar Civildienesta noteikumiem (20. pants) .

Pārbaudes laiks

Sekmīgajiem kandidātiem, ar kuriem noslēgts darba līgums vismaz uz vienu gadu, nosaka deviņu mēnešu pārbaudes laiku.

Atalgojums

Sākotnējā mēneša pamatalga ir saskaņā ar algu tabulu 66. pantā (ierēdņiem un pagaidu darbiniekiem) un pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 93. pantā (ar grozījumiem). Piemērotos gadījumos mēnešalgu papildina ar attiecīgajos Civildienesta noteikumos vai nodarbināšanas kārtībā minētajām piemaksām.

Uz atalgojumu attiecas Kopienas nodokļi un citi atskaitījumi, kas noteikti Civildienesta noteikumos. To neapliek ar valsts ienākuma nodokli, un darbinieki ir Eiropas Komisijas sociālā nodrošinājuma un pensiju shēmu dalībnieki.

Pašreizējais algu korekcijas koeficients Īrijā ir 136,3 %.

Tabulā sniegti piemēri par divu sākuma pakāpju algām, ņemot vērā dažus iespējamus scenārijus.

Pagaidu darbinieks

AST2 pakāpes 2. līmenis

piemēram, asistents

Pamatalga

4286 EUR

Pamatalga plus ekspatriācijas pabalsts

4927 EUR

Pamatalga plus ekspatriācijas pabalsts un viens bērna pabalsts

6167 EUR

Līgumdarbinieks

IV funkciju grupas 14. pakāpe

piemēram, projekta vadītājs

Pamatalga

4634 EUR

Pamatalga plus ekspatriācijas pabalsts

5550 EUR

Pamatalga plus ekspatriācijas pabalsts un viens bērna pabalsts

6828 EUR

Apmeklējot šo saiti, var aprēķināt aptuvenus mēneša ienākumus: ES algas kalkulators.

Citu nodarbināšanas nosacījumu kopsavilkums

1. Algu neapliek ar valsts ienākuma nodokli, bet izmaksas vietā ietur Savienības nodokli.

2. Tiesības saņemt ikgadējo atvaļinājumu divas dienas par katru kalendāro mēnesi un papildu dienas par attālumu līdz izcelsmes vietai, kā arī vidēji 17 papildu Eurofound brīvdienas gadā.

3. Apmācības un attīstības programma.

4. ES pensiju shēma (pēc 10 nostrādātiem gadiem).

5. ES kopīgā veselības apdrošināšanas shēma darbiniekiem un apgādājamiem ģimenes locekļiem.

6. Apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem / arodslimībām, bezdarbnieka un invaliditātes pabalsts.

7. Ekspatriācijas vai ārvalstnieka pabalsts 16 % vai 4 % apmērā, atkarībā no apstākļiem.

8. Apgādnieka pabalsts.

9. apgādājamā bērna pabalsts;

10. izglītības pabalsts;

11. iekārtošanās pabalsts un pārcelšanās izmaksu atlīdzinājums;

12. sākotnējā pagaidu dienas nauda.

13. Citi pabalsti.

Aizvietotāji / pagaidu darbinieki

Eurofound dažreiz pieņem darbā vietējos pagaidu darbiniekus, lai aizpildītu īstermiņa vakances, piemēram, grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma gadījumā. Pašreizējais pakalpojumu sniedzējs irOrange Recruitment.

Viespētnieki

Eurofound dažreiz uzņem viespētniekus, kas var iesaistīties un sniegt papildu ieguldījumu pētniecības projektos. Viespētnieki pārsvarā ir akadēmiski pētnieki, kas saņēmuši dotācijas no savām augstskolām vai institūtiem. Viņi nesaņem finansiālu atbalstu no Eurofound. Ikvienam, kas interesējas par izpētes apmeklējumu Eurofound, jānosūta motivācijas vēstule un CV uz šādu adresi: recruit@eurofound.europa.eu .

Norīkotie valsts eksperti (NVE)

Eurofound dažreiz izmanto norīkoto valsts ekspertu pakalpojumus saskaņā ar Eiropas Komisijas noteikumiem .

Spontāni pieteikumi

Eurofound nepieņem spontānus pieteikumus un neglabā šādus pieteikumus un dzīves aprakstus (CV). Izskata tikai pieteikumus, kas attiecas uz šajā tīmekļa vietnē publicētām vakancēm un ir iesniegti, izmantojot tiešsaistes darbā pieņemšanas sistēmu.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Komentāri

test

Pievienot komentāru