Munkavállalás az Eurofoundnál

Az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (Eurofound) munkáltatóként elkötelezett az esélyegyenlőség mellett, és nemre, fajra, bőrszínre, etnikai vagy társadalmi származásra, genetikai tulajdonságokra, nyelvre, vallásra, politikai vagy más meggyőződésre, illetve nézetekre, nemzeti kisebbséghez tartozásra, anyagi helyzetre, születésre, fogyatékosságra, korra, szexuális irányultságra, valamint családi állapotra vagy helyzetre tekintet nélkül minden uniós állampolgár jelentkezését örömmel fogadja. Az Eurofound érdemeik szerint, az állásra vonatkozóan megállapított kritériumok és az állást betöltő személlyel szemben támasztott követelmények alapján választja ki a pályázókat.

Az Eurofoundnál alkalmazott kiválasztási eljárásokban a 28 európai uniós tagállam állampolgárai vehetnek részt. Bár nem létezik nemzeti kvótarendszer, a személyzeti szabályzat értelmében az uniós intézményeknek törekedniük kell a különböző állampolgárságú alkalmazottak kiegyensúlyozott arányú foglalkoztatására.

Az Eurofound a személyzeti szabályzat hatálya alá tartozó személyi állományt tisztviselőként, ideiglenes alkalmazottként és szerződéses alkalmazottként foglalkoztatja. Az ideiglenes alkalmazottakat és a szerződéses alkalmazottakat kezdetben határozott idejű munkaszerződéssel foglalkoztatják, amely határozatlan időre megújítható.

-         Jelentkezések

-         A jelentkezések átvizsgálása

-         Interjúk és tesztek

-         Tartaléklisták

Hogyan jelentkezzen állásra az Eurofoundnál

A betöltendő álláshelyre azok jelentkezhetnek, akik teljes jogú állampolgárok, eleget tettek a katonai szolgálatra vonatkozó törvényi előírások szerinti kötelezettségeknek és megfelelnek az álláshirdetésben meghatározott feltételeknek.

A kiválasztási eljárás általában a következők szerint zajlik: az álláshirdetést közzéteszik az Eurofound honlapján, valamint az EPSO oldalán. Azoknak az érdeklődő pályázóknak, akik úgy vélik, hogy megfelelnek a feltételeknek, regisztrálniuk kell az Eurofound online rendszerében, és ki kell tölteniük az internetes jelentkezési lapot. A jelentkezések és a nyelvtudás tekintetében lásd: Európai nyelvi szintek – önértékelési táblázat.

Jelentkezések

A pályázóknak a hiánytalanul kitöltött jelentkezési lapot az Eurofound online munkafelvételi rendszerén keresztül, a Betöltendő álláshelyek oldalon kell benyújtaniuk. A rendszer automatikusan e-mailt küld a jelentkezés kézbesítéséről.

 1. Az elbíráláshoz a jelentkezéseknek az álláshirdetésben megállapított határidő napján 23.55-ig (UTC) meg kell érkezniük. A jelentkezést érdemes jóval a határidő előtt beküldeni. A határidő lejárta után nem fogadható be jelentkezés.
 2. A pályázóknak gondoskodniuk kell arról, hogy a jelentkezésben feltüntetett e-mail cím helyes legyen (és hogy a kérdéses postaláda ne legyen tele), mivel az egyes szakaszok végén hozott határozatokról e-mailben küldenek értesítést.

 

A jelentkezések átvizsgálása

 1. Az online munkafelvételi rendszeren keresztül a határidőig beérkező és az álláshirdetésben meghatározott jelentkezési feltételeknek megfelelő minden jelentkezés a kiválasztási bizottság elé kerül.
 2. A kiválasztási bizottság megvizsgálja a jelentkezéseket, és előválogatja azokat a pályázókat, akik megfelelnek az álláshirdetésben meghatározott kiválasztási kritériumoknak. A bizottság a döntését kizárólag a jelentkezési lapon szereplő információkra alapozza. Azokat a pályázókat, akik nem felelnek meg a kötelező jelentkezési feltételeknek vagy nem töltötték ki megfelelően a jelentkezési lapot, ebben a szakaszban kizárják.

 

Interjúk és tesztek

 1. Azokat a pályázókat, akik elérik a minimálisan szükséges 70%-ot az előválogatás során, behívják egy interjúra a kiválasztási bizottsághoz. Egyes kiválasztási eljárások esetében előfordulhat, hogy korlátozzák az interjúra behívható pályázók számát.
 2. Az interjúra behívott pályázók jogosultak lehetnek költségtérítésre és utazási költségeik megtérítésére – lásd:Az interjúra behívott pályázóknak járó költségtérítés szabályai.
 3. Az interjúk nyelve az angol. Az angol anyanyelvű pályázók esetében az interjú egy része második nyelvükön folyik.
 4. A pályázóknak írásbeli teszten is részt kell venniük:

- angol nyelven vagy második nyelvükön, ha anyanyelvük az angol (elégséges eredmény 50%);

- egy kompetenciateszt formájában (angol nyelven), amely feleletválasztós kérdésekből és/vagy egy az állás szempontjából releváns esettanulmányból áll (elégséges eredmény 60%);

- Egyes kiválasztási eljárások esetében a pályázóknak egy pszichometriai tesztet is el kell végezniük, adott esetben erre egy értékelő központban kerül sor. Ha erre szükség van, azt az álláshirdetésben egyértelműen jelzik.

- Ha a pályázó bármelyik teszten nem ér el elégséges eredményt, kizárják a kiválasztási eljárásból.

 1. Az interjúra behívott pályázóknak igazolniuk kell állampolgárságukat, továbbá másolatot kell bemutatniuk diplomájukról, felsőfokú végzettségükről és korábbi munkatapasztalatuk igazolásáról.

Tartaléklisták

 1. A legalkalmasabb (az interjún és a teszteken elégséges eredményt elérő) pályázók egy tartaléklistára kerülnek, a későbbi munkatársakat erről a listáról választják ki. A tartaléklista általában az eljárás lezárásától számított legfeljebb 2 évig marad érvényben, és bővíthető.
 2. Kinevezésük előtt a pályázóknak egy egészségügyi alkalmassági vizsgálaton kell részt venniük.

Jogorvoslat

Az a pályázó, aki úgy véli, hogy a kiválasztási eljárás során hiba történt, kérheti jelentkezésének újbóli elbírálását, ha a határozatról szóló értesítés kézhezvételétől számított 20 naptári napon belül felülvizsgálat iránti kérelmet nyújt be, amelyet az alábbi címen a kiválasztási bizottság elnökéhez kell intéznie a kiválasztási eljárás számának feltüntetésével:

A kiválasztási bizottság elnöke

A kiválasztási eljárás hivatkozási száma: EF-XX-00-00 (értelemszerűen)

Eurofound

Wyattville Road

Loughlinstown

Dublin D18 KP65

Írország

A kiválasztási bizottság a jelentkezést újból el fogja bírálni, és a felülvizsgálat iránti kérelem kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül értesíti a pályázót döntéséről.

Amennyiben egy pályázó úgy véli, hogy egy konkrét döntés hátrányosan érintette, az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata 90. cikkének (2) bekezdése szerint panaszt nyújthat be a következő címen:

Igazgató

Eurofound

Wyattville Road

Loughlinstown

Dublin D18 KP65

Írország

A panaszt három hónapon belül kell benyújtani. A panasztételre rendelkezésre álló határidő (lásd: személyzeti szabályzat) akkor kezdődik, amikor a pályázót értesítik az őt hátrányosan érintő intézkedésről.

Az Európai Unió polgáraihoz hasonlóan a pályázók panaszt nyújthatnak be az európai ombudsmanhoz:

Európai ombudsman

1, avenue du Président Robert Schuman — CS 30403

67001 Strasbourg Cedex

Franciaország

http://www.ombudsman.europa.eu/hu/atyourservice/couldhehelpyou.faces;jsessionid=C39ACF4F1DE26A396CC3FCA41270DB10

Megjegyzés: az ombudsmanhoz benyújtott panasznak nincs halasztó hatálya a személyzeti szabályzat 90. cikke (2) bekezdésében és 91. cikkében a panaszok, illetve az Európai Unió működéséről szóló szerződés 270. cikke szerint a Közszolgálati Törvényszék elé terjesztett fellebbezések benyújtására megállapított határidőre nézve. Kérjük, vegye figyelembe azt is, hogy az ombudsman feladatainak ellátására vonatkozó szabályok és általános feltételek 2. cikkének (4) bekezdése értelmében az ombudsmanhoz az Eurofoundnál kezdeményezett megfelelő közigazgatási lépések megtételét követően nyújtható be panasz.

Vissza a lap tetejére

Adatvédelem

A pályázók által megadott személyes adatokat a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 45/2001/EK rendelet és az 1247/2002/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. október 23-i (EU) 2018/1725 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően kezelik (HL L 295., 2018.11.21., 39–98. o.).

Az (EU) 2018/1725 rendelet 17–18. cikkének megfelelően a pályázóknak jogukban áll hozzáférni személyes adataikhoz és joguk van a hibás vagy hiányos személyes adatok helyesbítését kérni. A jelentkezési feltételekkel kapcsolatos adatok helyesbítésére azonban nincs mód a jelentkezések beérkezésére megállapított határidő lejárta után. Az adatkezelő a humán erőforrások részlegének vezetője; az adatokat ezen részleg munkatársai és a kiválasztási bizottság kezelik. Ezen adatok kezelésének célja az, hogy az Eurofound végrehajthassa az álláshirdetésben meghatározott álláshely betöltésére irányuló kiválasztási eljárást. Az adatkezelés jogalapja a személyzeti szabályzat 27–34. cikke és az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek 12–15. és 82–84. cikke.

Amennyiben a pályázónak kérdései merülnének fel személyes adatai kezelésével kapcsolatban, azokat a humán erőforrások részlegének intézheti, az alábbi címen: recruit@eurofound.europa.eu. A személyes adatok kezelésére vonatkozó további észrevételek és/vagy panaszok kapcsán a pályázók az Eurofound adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhatnak az alábbi címen: DataProtectionOfficer@eurofound.europa.eu . A pályázóknak bármikor lehetőségük van arra, hogy panaszt nyújtsanak be az európai adatvédelmi biztoshoz . További információkért olvassa el az Eurofound Adatvédelmi nyilatkozat a munkaerő-felvétellel összefüggő személyes adatok kezeléséről című dokumentumát. Az Eurofound általános adatvédelmi nyilatkozatából is többet megtudhat.

 

Vissza a lap tetejére

Alkalmazási feltételek

Az Eurofound munkatársaira Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, valamint az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételei (2014.01.01.) vonatkozik.

A munkavégzés helye

Dublin, Írország. A személyzeti szabályzattal (20. cikk) összhangban a tisztviselőnek az Eurofound irodáitól ésszerű távolságra eső helyen kell laknia.

Próbaidő

A legalább egyéves idejű munkaszerződéssel alkalmazott sikeres pályázóknak 9 hónap próbaidőt kell teljesíteniük.

Javadalmazás

A kezdeti havi alapilletményt az egyéb alkalmazottak módosított alkalmazási feltételeinek 66. cikkében és 93. cikkében foglalt táblázat határozza meg a tisztviselőkre és ideiglenes alkalmazottakra vonatkozó fokozatok szerint. Az illetmény adott esetben kiegészül a vonatkozó személyzeti szabályzatban vagy alkalmazási feltételekben megállapított juttatásokkal.

Az illetmény után közösségi adót kell fizetni, emellett arra a személyzeti szabályzatban meghatározott egyéb levonások érvényesek. Az illetmény mentes a nemzeti jövedelemadó alól, az alkalmazottak továbbá az Európai Bizottság szociális biztonsági és nyugdíjrendszerének hatálya alá tartoznak.

Az ideiglenes alkalmazottak és szerződéses alkalmazottak besorolása és javadalmazása megegyezik az Európai Bizottságra érvényes besorolással és javadalmazással. Írország esetében a bérsúlyozási tényező jelenleg 116,6%.

Az alábbi táblázat két kezdő besorolási fokozatú illetményre ad példát néhány lehetséges forgatókönyv felvázolásával:

 

Havi nettó illetmény

Szerződéses alkalmazottak

II. besorolási csoport, 4. besorolási fokozat (például asszisztens)

Alapilletmény

2 025 EUR

Alapilletmény plusz külföldi munkavégzési támogatás

2 633 EUR

Alapilletmény plusz külföldi munkavégzési támogatás és 1 gyermek után nyújtott támogatás

3 272 EUR

 

Ideiglenes alkalmazottak

AD5 besorolási fokozat, 1. fizetési fokozat (például kutatási tisztviselő)

Alapilletmény

4 142 EUR

Alapilletmény plusz külföldi munkavégzési támogatás

4 979 EUR

Alapilletmény plusz külföldi munkavégzési támogatás és 1 gyermek után nyújtott támogatás

5 979 EUR

 

Az egyéb alkalmazási feltételek összefoglalása

 1. Az illetmények mentesek a nemzeti jövedelemadó alól – azokat ehelyett uniós adó terheli, amelyet a forrásnál kell levonni;
 2. Az éves szabadság naptári hónaponként 2 nap plusz a származási helytől való távolság függvényében járó napok és átlagosan évente 17 munkaszüneti nap az Eurofoundnál;
 3. Képzési és fejlesztési programok;
 4. Uniós nyugdíjrendszer (10 év szolgálat idő után);
 5. Uniós közös betegségbiztosítási rendszer az alkalmazottak és eltartott családtagjaik számára;
 6. Baleset- és foglalkozási megbetegedésre kiterjedő biztosítás, álláskeresési ellátás és rokkantsági támogatás;
 7. Külföldi munkavégzési támogatás vagy külföldi tartózkodási támogatás a körülményektől függően 16%-os vagy 4%-os mértékben;
 8. Családtámogatás;
 9. Eltartott gyermek után járó támogatás;
 10. Iskoláztatási támogatás;
 11. Letelepedési támogatás és az áttelepedés költségeinek megtérítése;
 12. Kezdeti ideiglenes napidíj;
 13. Egyéb ellátások.

Vissza a lap tetejére

Kölcsönmunkaerő

Az Eurofound alkalmanként helyi munkaerőt kölcsönöz álláshelyek rövid ideig tartó betöltésére, például szülési szabadság esetén. A jelenlegi munkaerő-közvetítő az Orange Recruitment.

Vendégkutatók

Az Eurofound alkalmanként vendégkutatókat is alkalmaz, akik kutatási projektekben működnek közre, illetve vesznek részt. A vendégkutatók zömében olyan egyetemi kutatók, akiket egyetemük vagy intézményük ösztöndíjban részesített. Az Eurofoundtól nem kapnak pénzügyi támogatást. Kutatási célú jelentkezéshez motivációs levelét és önéletrajzát az alábbi címre küldje: recruit@eurofound.europa.eu .

Kirendelt nemzeti szakértők

Az Eurofound alkalmanként az Európai Bizottság szabályainak megfelelően igénybe veszi kirendelt nemzeti szakértők szolgáltatásait.

Spontán jelentkezések

Az Eurofound nem fogad el spontán jelentkezéseket, és nem őrzi meg az ilyen módon benyújtott jelentkezéseket és önéletrajzokat. Csak a honlapján közzétett álláshirdetésekre és az online munkafelvételi rendszeren keresztül leadott jelentkezéseket veszi figyelembe.

Vissza a lap tetejére

 

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Hozzászólások

test

Új hozzászólás