Tájékoztatás állásra pályázók számára

Az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (Eurofound) munkáltatóként elkötelezett a munkahelyi esélyegyenlőség, sokszínűség és befogadás mellett, és társadalmi nemre, fajra, bőrszínre, etnikai vagy társadalmi származásra, genetikai tulajdonságokra, nyelvre, vallásra, politikai vagy más meggyőződésre, illetve nézetekre, nemzeti kisebbséghez tartozásra, anyagi helyzetre, születésre, fogyatékosságra, korra, szexuális irányultságra, valamint családi állapotra vagy helyzetre tekintet nélkül minden uniós állampolgár jelentkezését örömmel fogadja.

Az Eurofound érdemeik alapján választja ki a jelölteket, az értékeinkre és az adott állásra vonatkozóan megállapított kritériumokkal és követelményekkel összhangban.

Az Eurofound küldetése, hogy ismeretanyagok közvetítésével segítse a jobb szociális, foglalkoztatási és munkaügyi politikák kidolgozását.

A következő értékek mentén végezzük tevékenységünket:

  • Szakmaiság: Változtatás lehetőségének keresése – Minőségi munka – Szakértelem – Feddhetetlenség – Tisztelet – Empátia;
  • Kommunikáció: Információk megosztása – Alkalmazkodás a hallgatósághoz – A meghallgatás képessége – Nyíltság és őszinteség;
  • Csapatmunka és hálózatépítés: Együttműködés – Integráció – Kapcsolattartás – Csapatszellem;
  • Rugalmasság és nyitottság: Változtatás lehetőségének keresése – Alkalmazkodás – A változások kezelése;
  • Szolgáltatásközpontú szemlélet: Segítségnyújtás – Elégedettség megteremtése – Megoldások biztosítása;
  • Együttműködés: Törekedés arra, hogy pozitív hatást gyakoroljunk a szervezetre azáltal, hogy készen állunk támogatást nyújtani a közvetlen kollégáknak, valamint a más osztályokon és munkaterületeken dolgozó munkatársaknak.

 

Ismereteket szolgáltató szervezetként az Eurofound az alkalmazottainak fejlődése érdekében az élet- és munkakörülmények javítását célzó alapelveivel és célkitűzéseivel összhangban szorgalmazza az egész életen át tartó tanulást.

Felelősséget vállalunk a környezeti fenntarthatóságért, ezért 2021-ben az EU környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerében (EMAS) regisztrálandó környezetvédelmi vezetési rendszert vezettünk be.

Az Eurofound kiválasztási eljárásai nyitva állnak az Európai Unió (EU) 27 tagállamának állampolgárai előtt, és az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzatával és az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételekkel összhangban a különböző állampolgárságú alkalmazottak kiegyensúlyozott arányú foglalkoztatására törekszünk.

Ha küldetésünket, értékeinket és kötelezettségvállalásainkat magáénak vallja, látogasson el Álláshirdetések oldalunkra – lehet, hogy Ön az ideális jelölt ahhoz, hogy új kollégáink között üdvözölhessük!

Munkavállalás az Eurofoundnál

Az Eurofound a személyi állományt tisztviselőként, ideiglenes alkalmazottként vagy szerződéses alkalmazottként foglalkoztatja. Az ideiglenes alkalmazottakat és a szerződéses alkalmazottakat kezdetben határozott idejű munkaszerződéssel foglalkoztatjuk, amely határozatlan időre megújítható.

Hogyan jelentkezzen állásra az Eurofoundnál

A betöltendő álláshelyekre azok jelentkezhetnek, akik teljes jogú állampolgárok, eleget tettek a katonai szolgálatra vonatkozó törvényi előírások szerinti kötelezettségeknek, és megfelelnek az álláshirdetésben meghatározott jelentkezési feltételeknek.

A kiválasztási eljárás általában a következők szerint zajlik: az álláshirdetést közzéteszik az Eurofound honlapján, valamint az EPSO oldalán. Az érdeklődő pályázóknak regisztrálniuk kell az Eurofound online rendszerében, ki kell tölteniük és az online rendszeren keresztül be kell nyújtaniuk a jelentkezési lapot. A jelentkezések és a nyelvtudás tekintetében lásd az európai nyelvi szintekre vonatkozó önértékelési táblázatot .

1. A pályázóknak a hiánytalanul kitöltött jelentkezési lapot az Eurofound online felvételi rendszerén keresztül, az Álláshirdetések oldalon kell benyújtaniuk. A rendszer automatikusan e-mailt küld a jelentkezés beérkezéséről.

2. Csak az álláshirdetésben megjelölt határidő napján (greenwichi középidő szerint) 23 óra 55 perc előtt beérkezett pályázatok fogadhatók el. A jelentkezést érdemes jóval a határidő előtt beküldeni.

3. Pályázatuk elkészítésekor a pályázók nem hivatkozhatnak korábbi pályázatokkal összefüggésben benyújtott dokumentumokra, pályázatokra vagy egyéb űrlapokra.

4. A pályázóknak gondoskodniuk kell arról, hogy a jelentkezésben megadott valamennyi kapcsolatfelvételi adat naprakész legyen. Ez különösen azért fontos, mert a kapcsolattartás leginkább e-mailben történik.

5. Az online felvételi rendszeren keresztül a határidőig beérkező és az álláshirdetésben meghatározott jelentkezési feltételeknek megfelelő minden pályázat a felvételi bizottság elé kerül.

6. A felvételi bizottság megvizsgálja a pályázatokat, és előválogatja azokat a pályázókat, akik megfelelnek az álláshirdetésben meghatározott kiválasztási kritériumoknak. A bizottság a döntését kizárólag a jelentkezési lapon szereplő információkra alapozza. Azokat a pályázókat, akik nem felelnek meg a kötelező jelentkezési feltételeknek vagy nem töltötték ki megfelelően a jelentkezési lapot, kizárják az eljárásból.

7. Azokat a pályázókat, akik elérik a minimálisan szükséges 70%-ot az előválogatás során, behívják a felvételi bizottság előtti interjúra. Egyes kiválasztási eljárások esetében előfordulhat, hogy korlátozzák az interjúra behívható pályázók számát.

8. Az interjúk nyelve az angol. Az angol anyanyelvű pályázók esetében az interjú egy része a második nyelvükön folyik. A pályázóknak írásbeli teszten is részt kell venniük: – angol nyelven (feleletválasztós teszt, minimálisan elérendő eredmény: 80%) vagy a második nyelven, ha a pályázó anyanyelve az angol (feleletválasztós teszt, minimálisan elérendő eredmény: 50%); kompetenciateszt formájában (angol nyelven), amely például feleletválasztós kérdésekből és/vagy egy, az adott állás szempontjából releváns esettanulmányból áll (általánosságban a minimálisan elérendő eredmény: 60%).

Ha a pályázó bármelyik teszten nem ér el elégséges eredményt, kizárják a kiválasztási eljárásból.

9. Az interjúra behívott pályázóknak igazolniuk kell állampolgárságukat, továbbá másolatot kell bemutatniuk diplomájukról, felsőfokú végzettségükről és korábbi munkatapasztalatuk igazolásáról.

10. A legalkalmasabb (az interjún és a teszteken elégséges eredményt elérő) pályázók egy tartaléklistára kerülnek, a későbbi munkatársakat erről a listáról választják ki. A tartaléklista általában az eljárás lezárásától számított legfeljebb 2 évig marad érvényben, és meghosszabbítható.

11. Kinevezésük előtt a pályázóknak egészségügyi alkalmassági vizsgálaton kell részt venniük.

Fellebbezés

Azok a pályázók, akik úgy érzik, hogy a kiválasztási eljárás során hiba történt, a döntésről szóló értesítés keltétől számított 20 naptári napon belül felülvizsgálati kérelmet nyújthatnak be – a kiválasztási eljárás számának feltüntetésével – a felvételi bizottság elnökének a következő címen:

Chairperson of the Selection Committee (A felvételi bizottság elnöke)

A kiválasztási eljárás hivatkozási száma: EF-XX-00-00 (a megfelelő szám beillesztésével)
Eurofound
Wyattville Road
Loughlinstown
Dublin D18 KP65
Írország

A felvételi bizottság a jelentkezést újból el fogja bírálni, és a felülvizsgálat iránti kérelem kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül értesíti a pályázót a döntéséről.

Azok a pályázók, akik úgy vélik, hogy egy adott határozat hátrányosan érintette őket, az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata 90. cikkének (2) bekezdése szerint panaszt nyújthatnak be az alábbi címen:

Executive Director (Ügyvezető igazgató)

Eurofound
Wyattville Road
Loughlinstown
Dublin D18 KP65
Írország

A panaszt három hónapon belül kell benyújtani. A panasztételi eljárás kezdeményezéséhez rendelkezésre álló határidő (lásd: személyzeti szabályzat ) akkor kezdődik, amikor a pályázót értesítik az őt hátrányosan érintő intézkedésről.

Az Európai Unió polgáraiként a pályázók panaszt nyújthatnak be az európai ombudsmanhoz:

European Ombudsman (Európai ombudsman)

1, avenue du Président Robert Schuman – CS 30403
67001 Strasbourg Cedex
Franciaország

Megjegyzés: az ombudsmanhoz benyújtott panasznak nincs halasztó hatálya a személyzeti szabályzat 90. cikke (2) bekezdésében és 91. cikkében a panaszok, illetve az Európai Unió működéséről szóló szerződés 270. cikke szerint a Közszolgálati Törvényszék elé terjesztett fellebbezések benyújtására megállapított határidőre nézve. Kérjük, vegye figyelembe azt is, hogy az ombudsman feladatainak ellátására vonatkozó szabályok és általános feltételek 2. cikkének (4) bekezdése értelmében az ombudsmanhoz az Eurofoundnál kezdeményezett megfelelő közigazgatási lépések megtételét követően nyújtható be panasz.

Adatvédelem

A pályázók által megadott személyes adatokat a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 45/2001/EK rendelet és az 1247/2002/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. október 23-i (EU) 2018/1725 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően kezelik (HL L 295., 2018.11.21., 39–98. o.).

Az (EU) 2018/1725 rendelet 17. és 18. cikkének megfelelően a pályázóknak jogukban áll, hogy hozzáférjenek saját személyes adataikhoz, és joguk van bármikor a pontatlan vagy hiányos azonosító adatok helyesbítését kérni. A jelentkezési feltételekkel, illetve a kiválasztási kritériumokkal kapcsolatos adatok helyesbítésére azonban nincs mód a jelentkezések beérkezésére megállapított határidő lejárta után. Az adatkezelő a humán erőforrások részlegének vezetője; az adatokat ezen részleg munkatársai és a felvételi bizottság kezelik. Ezen adatok kezelésének célja az, hogy az Eurofound végrehajthassa az álláshirdetésben meghatározott álláshely betöltésére irányuló kiválasztási eljárást. Az adatkezelés jogalapja a személyzeti szabályzat 27–34. cikke, valamint az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek 12–15. és 82–84. cikke.

Amennyiben a pályázóknak kérdései merülnének fel személyes adataik kezelésével kapcsolatban, azokat a humán erőforrások részlegének intézhetik, az alábbi címen: recruit@eurofound.europa.eu. A személyes adatok kezelésére vonatkozó további észrevételeikkel és/vagy panaszaikkal a pályázók az Eurofound adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhatnak, megkeresésüket az alábbi címre küldve: DataProtectionOfficer@eurofound.europa.eu . A pályázónak bármikor lehetősége van arra, hogy jogorvoslattal éljen, illetve panaszt nyújtson be az európai adatvédelmi biztoshoz . További információkért olvassa el az Eurofound Adatvédelmi nyilatkozat a munkaerő-felvétellel összefüggő személyes adatok kezeléséről című dokumentumát. Az Eurofound általános adatvédelmi nyilatkozatából is többet megtudhat.

Foglalkoztatási feltételek

Az Eurofound munkatársaira az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata, valamint az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek (2014.01.01.) vonatkoznak.

A munkavégzés helye

Dublin, Írország. A személyzeti szabályzattal (20. cikk) összhangban a jelöltnek az Eurofound irodáitól észszerű távolságon belül kell laknia.

Próbaidő

A legalább egyéves idejű munkaszerződéssel alkalmazott sikeres pályázók esetében a próbaidő 9 hónap.

Javadalmazás

A kezdeti havi alapilletményt a módosított személyzeti szabályzat 66. cikkében és az egyéb alkalmazottakra vonatkozó módosított alkalmazási feltételek 93. cikkében foglalt táblázatok határozzák meg a tisztviselőkre és ideiglenes alkalmazottakra vonatkozó fokozatok szerint. Az illetmény adott esetben kiegészül a vonatkozó személyzeti szabályzatban vagy alkalmazási feltételekben megállapított juttatásokkal.

Az illetmény után közösségi adót kell fizetni, emellett arra a személyzeti szabályzatban meghatározott egyéb levonások érvényesek. Az illetmény mentes a nemzeti jövedelemadó alól, az alkalmazottak továbbá az Európai Bizottság szociális biztonsági és nyugdíjrendszerének hatálya alá tartoznak.

Írország esetében a bérsúlyozási tényező jelenleg 136,3%.

Az alábbi táblázat két kezdeti besorolási fokozatú illetményre ad példát néhány lehetséges forgatókönyv felvázolásával:

Ideiglenes alkalmazott

AST2 besorolási csoport, 2. besorolási fokozat

pl. asszisztens

Alapilletmény

4286 EUR

Alapilletmény plusz külföldi munkavégzési támogatás

4927 EUR

Alapilletmény plusz külföldi munkavégzési támogatás és 1 gyermek után nyújtott támogatás

6167 EUR

Szerződéses alkalmazott

IV. besorolási csoport, 14. besorolási fokozat

pl. projektfelelős

Alapilletmény

4634 EUR

Alapilletmény plusz külföldi munkavégzési támogatás

5550 EUR

Alapilletmény plusz külföldi munkavégzési támogatás és 1 gyermek után nyújtott támogatás

6828 EUR

Ennek a hivatkozásnak a használatával kiszámítható a valószínű havi jövedelem hozzávetőleges becsült összege: Európai Uniós bérkalkulátor.

Az egyéb foglalkoztatási feltételek összefoglalása

1. Az illetmények mentesek a nemzeti jövedelemadó alól – azokat ehelyett uniós forrásadó terheli;

2. Az éves szabadság naptári hónaponként 2 nap plusz a származási helytől való távolság függvényében járó napok és átlagosan évente 17 munkaszüneti nap az Eurofoundnál;

3. Képzési és fejlesztési programok;

4. Uniós nyugdíjrendszer (10 év szolgálati idő után);

5. Uniós közös betegségbiztosítási rendszer az alkalmazottak és eltartott családtagjaik számára;

6. Baleset- és foglalkozási megbetegedésre kiterjedő biztosítás, munkanélküli ellátás és rokkantsági támogatás;

7. Külföldi munkavégzési támogatás vagy külföldi tartózkodási támogatás a körülményektől függően 16%-os vagy 4%-os mértékben;

8. Háztartási támogatás;

9. Eltartott gyermekek után járó támogatás;

10. Iskoláztatási támogatás;

11. Beilleszkedési támogatás és a költözési költségek visszatérítése;

12. Kezdeti ideiglenes napidíj;

13. Egyéb ellátások.

Kölcsönmunkaerő

Az Eurofound alkalmanként helyi munkaerőt kölcsönöz álláshelyek rövid ideig tartó betöltésére, például szülési szabadság esetén. A jelenlegi munkaerő-közvetítő azOrange Recruitment.

Vendégkutatók

Az Eurofound alkalmanként vendégkutatókat is alkalmaz, akik kutatási projektekben működnek közre, illetve vesznek részt. A vendégkutatók zömében olyan egyetemi kutatók, akiket egyetemük vagy intézményük ösztöndíjban részesített. Az Eurofoundtól nem kapnak pénzügyi támogatást. Az Eurofound vendégkutatói pozíciói iránt érdeklődőknek motivációs levelet és szakmai önéletrajzot kell küldeniük a következő címre: recruit@eurofound.europa.eu .

Kirendelt nemzeti szakértők

Az Eurofound az Európai Bizottság szabályainak megfelelően alkalmanként igénybe veszi kirendelt nemzeti szakértők szolgáltatásait.

Spontán jelentkezések

Az Eurofound nem fogad el spontán jelentkezéseket, és nem őrzi meg az ilyen módon benyújtott jelentkezéseket, illetve önéletrajzokat. Csak a honlapján közzétett álláshirdetések alapján az online felvételi rendszeren keresztül benyújtott pályázatokat veszi figyelembe.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Hozzászólások

test

Új hozzászólás