Εύρυθμες αγορές εργασίας χωρίς αποκλεισμούς

28 Φεβρουάριος 2022

Οι εύρυθμες αγορές εργασίας αποτελούν προϋπόθεση για την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων δημιουργίας θέσεων απασRead more

Οι εύρυθμες αγορές εργασίας αποτελούν προϋπόθεση για την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων δημιουργίας θέσεων απασχόλησης σε μια οικονομία που βγαίνει από μια χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση. Η κρίση είχε εντελώς διαφορετικές συνέπειες στις αγορές εργασίας των κρατών μελών της ΕΕ, έπληξε δε πολύ σφοδρά ορισμένες ομάδες όπως οι νέοι και οι εργαζόμενοι με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο. Οι ταχείες και συνεχιζόμενες διαρθρωτικές αλλαγές δημιουργούν επίσης νέες προκλήσεις όσον αφορά πιθανές ελλείψεις εργατικού δυναμικού και αναντιστοιχίες δεξιοτήτων σε διάφορους κλάδους και περιφέρειες.

Το κύριο εργαλείο της ΕΕ για την προώθηση της απασχόλησης και της κοινωνικής ένταξης είναι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το οποίο βοηθά τους ανέργους να βρουν δουλειά, συμβάλλει στην κοινωνική ένταξη όσων βρίσκονται σε μειονεκτική θέση και διασφαλίζει πιο δίκαιες ευκαιρίες ζωής για όλους. Επίσης η ευρωπαϊκή νομοθεσία ρυθμίζει τα δικαιώματα των εργαζομένων στην αγορά εργασίας σε ένα ευρύ φάσμα τομέων. Επιπλέον, τον Απρίλιο του 2017, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρομολόγησε τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων. Ο εν λόγω πυλώνας βασίζεται στην ενωσιακή κοινωνική πολιτική και στην πολιτική για την απασχόληση, τις οποίες και συμπληρώνει, με στόχο να παρέχει κατευθύνσεις στη χάραξη πολιτικών σε διάφορα ουσιώδη πεδία για την εύρυθμη και δίκαιη λειτουργία των αγορών εργασίας και των συστημάτων κοινωνικής πρόνοιας.

Read less

Πρόσφατες επικαιροποιήσεις

High-level speakers to drive in-depth debate on Europe’s recovery at Foundation Forum 2022

Registration is still open for Foundation Forum 2022 , a hybrid event that will bring together up to 1000 policymakers...

Eurofound welcomes European Year of Youth 2022

The situation of young people in the EU has long been an important focus for Eurofound’s work with particular emphasis...

Watch the video - Joint webinar: Equality and inclusion in a post-pandemic EU

Thursday, 21 October 2021, 11.00 Irish time / 12.00 CEST As part of the debate on the Conference on the Future of...
Top

Το έργο του Eurofound

Read more

Το έργο του Eurofound

Η έρευνα του Eurofound αποσκοπεί στη βαθύτερη κατανόηση της δυναμικής των αγορών εργασίας ανά την Ευρώπη και, παράλληλα, στην παροχή στοιχείων στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικών με στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας των αγορών εργασίας. Με δεδομένα τα σταθερά υψηλά ποσοστά ανεργίας σε ορισμένα κράτη μέλη, οι πολιτικές για τη στήριξη της επανένταξης των ανέργων στην αγορά εργασίας, καθώς και όσες απευθύνονται σε ειδικές ομάδες –νέους, μετανάστες, γυναίκες ή ανέργους μεγαλύτερης ηλικίας– παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Το Eurofound έχει εκπονήσει εκτενές έργο στον συγκεκριμένο τομέα, εστιάζοντας τα τελευταία χρόνια σε ζητήματα της νεολαίας, στο φύλο και την εργασία, στις νέες μορφές απασχόλησης, στην κινητικότητα και τη μετανάστευση, καθώς και στους μισθούς.

Βασικές συνεισφορές

Το Eurofound έχει διερευνήσει τις επαγγελματικές και κοινωνικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νέοι. Μελέτες έχουν εξετάσει ζητήματα σχετικά με την κοινωνική ένταξη και την ανάγκη να λαμβάνεται υπόψη η διαφορετικότητα των ευάλωτων νέων κατά την εκπόνηση πολιτικών για τη στήριξή τους. Έχει επίσης εξετάσει τη νεανική επιχειρηματικότητα και τα είδη μέτρων που έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικά για τη στήριξή της.

Έρευνες προς άλλη κατεύθυνση έχουν αναδείξει το οικονομικό και κοινωνικό κόστος της διαφοράς στα ποσοστά απασχόλησης ανδρών και γυναικών και έχουν αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα των μέτρων πολιτικής για την προώθηση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας.

Υπό εξέλιξη έρευνες εξετάζουν τις νέες μορφές απασχόλησης οι οποίες διαφέρουν από την παραδοσιακή τυπική ή άτυπη απασχόληση και διερευνούν τις συνέπειές τους όσον αφορά τις συνθήκες και τις αγορές εργασίας. Η αρχική έρευνα σχετικά με την τυπολογία ακολουθήθηκε από διεξοδική εξέταση συγκεκριμένων νέων μορφών απασχόλησης, όπως η στρατηγική της από κοινού χρήσης εργαζομένων και η κινητή εργασία με βάση τις ΤΠΕ.

Η έρευνα για την κινητικότητα προσέφερε μια επικαιροποιημένη εικόνα της μετακίνησης του εργατικού δυναμικού στο εσωτερικό της Ευρώπης και των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στη μετανάστευση.

Το Eurofound έχει επίσης εκπονήσει διεξοδικές αναλύσεις ποικίλων θεμάτων που σχετίζονται με τη μετάβαση στην αγορά εργασίας, μεταξύ των οποίων η συνεχής απασχόληση, η προσωρινή απασχόληση και η μετάβαση των νέων από την εκπαίδευση στην απασχόληση.

Read less

Κύρια αποτελέσματα σε βάθος χρόνου

Show more (12)
  • Publications (73)

Eurofound publications come in a variety of formats, including reports, policy briefs, blogs, articles and presentations.