Προώθηση κοινωνικής συνοχής και σύγκλισης

3 Μάρτιος 2022

Η προώθηση της κοινωνικής συνοχής και σύγκλισης είναι μία απRead more

Η προώθηση της κοινωνικής συνοχής και σύγκλισης είναι μία από τις έξι βασικές δραστηριότητες του προγράμματος εργασίας του Eurofound για την περίοδο 2021-2024. Το Eurofound θα συνεχίσει να λειτουργεί ως κέντρο εξειδίκευσης για την παρακολούθηση και την ανάλυση των βασικών τάσεων και των καθοριστικών παραγόντων για την επίτευξη ανοδικής σύγκλισης ως προς τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας και την ενδυνάμωση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής στην ΕΕ. Η πανδημία COVID-19 αποτελεί μια πρωτοφανή πρόκληση για την οικονομική και κοινωνική ανθεκτικότητα της ΕΕ, η οποία αναδεικνύει τον ευάλωτο χαρακτήρα οποιασδήποτε προόδου έχει ήδη σημειωθεί σε σχέση με τα μοντέλα σύγκλισης.

Την προσεχή τετραετία, το Eurofound θα σκιαγραφήσει σε μεγάλο βαθμό τις προκλήσεις και τις προοπτικές στον τομέα της κοινωνικής συνοχής και σύγκλισης στην ΕΕ, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στη διασφάλιση της ανθεκτικότητας των ευρωπαϊκών οικονομιών και κοινωνιών σε μελλοντικούς κλονισμούς. Το ίδιο θα επεκτείνει το έργο του σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια και θα ασχοληθεί με το ζήτημα της ανοδικής σύγκλισης, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην πιθανή δημιουργία νέων ανισοτήτων μεταξύ των πολιτών και στους τρόπους αντιμετώπισης των αυξανόμενων προκλήσεων για την κοινωνική συνοχή που έχει προκαλέσει η κρίση. Ο Οργανισμός θα υποβάλλει τακτικά εκθέσεις σχετικά με τις τάσεις της ανοδικής σύγκλισης ως προς την κοινωνικοοικονομική διάσταση, καθώς και ως προς όλες τις διαστάσεις που περιγράφονται στον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων σε επίπεδο κράτους μέλους και περιφέρειας, ενώ παράλληλα θα προβαίνει σε συγκρίσεις της ΕΕ με άλλες αναπτυγμένες χώρες.

Κατά τη διερεύνηση των παραγόντων που συμβάλλουν στη διασφάλιση της οικονομικής και κοινωνικής σύγκλισης καθώς και του αντίκτυπού της, το Eurofound θα εστιάσει σε ένα ευρύ φάσμα παραγόντων όπως οι κοινωνικές επενδύσεις, η κινητικότητα, τα θεσμικά πλαίσια, η ρύθμιση, τα συστήματα πρόνοιας , η θεσμική ποιότητα και οι δημόσιες υπηρεσίες , ο κοινωνικός διάλογος και οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Κατά την έρευνά του, θα εξετάσει την αποτελεσματικότητα της ανταπόκρισης της ΕΕ στην πανδημία για την οικονομική και κοινωνική σύγκλιση. Επιπλέον, θα εξετάσει την κατάσταση στη ζώνη του ευρώ, εστιάζοντας και στον αντίκτυπο των διεργασιών επαγγελματικών σχέσεων στη σύγκλιση.

Το Eurofound θα διερευνήσει τις τάσεις και τους παράγοντες της κοινωνικής συνοχής εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξετάζοντας ιδίως με ποιους τρόπους η πανδημία COVID-19 έχει οξύνει τις ήδη υπάρχουσες ανισότητες ή έχει δημιουργήσει νέες ανισότητες που επηρεάζουν ευρύτερα την κοινωνία ή συγκεκριμένες ομάδες πολιτών. Στο πλαίσιο της ανάλυσής του, θα εστιάσει σε οικονομικές, κοινωνικές και υγειονομικές ανισότητες, τόσο όσον αφορά την αγορά εργασίας όσο και την πρόσβαση σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες όπως η υγειονομική περίθαλψη , η στέγαση, η εκπαίδευση και κοινωνική προστασία , καθώς και την ποιότητα αυτών των αγαθών και υπηρεσιών. Θα μελετηθεί, επίσης, η σχέση που συνδέει τις ανισότητες με την εμπιστοσύνη στα θεσμικά όργανα και τη δυσαρέσκεια για αυτά. Άλλοι τομείς ενδιαφέροντος της έρευνας περιλαμβάνουν τη μετανάστευση , την ενσωμάτωση και τις κοινωνιακές εντάσεις.

Τα αποτελέσματα της έρευνας στο πλαίσιο αυτής της δραστηριότητας θα συνδράμουν το έργο των διαφόρων υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Επιτροπής Απασχόλησης (ΕΑ), της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας (ΕΚΠ), της Οικονομικής και Δημοσιονομικής Επιτροπής (ΟΔΕ), του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μεταξύ άλλων σε σχέση με το ευρωπαϊκό εξάμηνο.

«Η κρίση της νόσου COVID-19 έχει επαναφέρει την έννοια της ανοδικής σύγκλισης στο επίκεντρο του πολιτικού διαλόγου... Η εν λόγω σύγκλιση είναι σημαντική για τη σταθερότητα της Ένωσης. Η αδυναμία τήρησης της υπόσχεσης περί επίτευξης της ανοδικής σύγκλισης ενδέχεται να υπονομεύσει τη λειτουργία της Ένωσης και να δημιουργήσει πολιτική δυσαρέσκεια για το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Massimiliano Mascherini, επικεφαλής μονάδας κοινωνικών πολιτικών

Read less

Πρόσφατες επικαιροποιήσεις

Upward convergence in gender equality: How close is the Union of equality?

Over the last decade, the EU has made slow progress towards gender equality. As achievements in gender equality vary...

Upward convergence in material well-being: Is a COVID-19 setback inevitable?

The EU strives for the upward convergence of its Member States, where their performance improves and gaps between them...

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Προώθηση κοινωνικής συνοχής και σύγκλισης

Εγγραφή

Αντιμετώπιση των προτεραιοτήτων των ενδιαφερομένων

Top

Στόχος της έρευνας του Eurofound είναι να συνδράμει την πολιτική δράση για την υποστήριξη της βιώσιμης ανοδικής οικονομικής και κοινωνικής σύγκλισης, τη μείωση των πολυδιάστατων ανισοτήτων και την ανάπτυξη πρωτοβουλιών για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, προκειμένου να συμβάλει στηνRead more

Στόχος της έρευνας του Eurofound είναι να συνδράμει την πολιτική δράση για την υποστήριξη της βιώσιμης ανοδικής οικονομικής και κοινωνικής σύγκλισης, τη μείωση των πολυδιάστατων ανισοτήτων και την ανάπτυξη πρωτοβουλιών για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, προκειμένου να συμβάλει στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που έχει δημιουργήσει η COVID-19 σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο. Μέσω της διερεύνησης των προγραμμάτων ανάκαμψης από την πανδημία σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και του αντίκτυπού τους στην οικονομική και κοινωνική σύγκλιση, το Eurofound έχει ως στόχο να παράσχει χρήσιμες πληροφορίες στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής σχετικά με τους τρόπους προώθησης της σύγκλισης και την αποτελεσματικότητα των διαφόρων πρωτοβουλιών. Στόχος της έρευνας για την κοινωνική συνοχή είναι να εμβαθύνει τον διάλογο σχετικά με τους τρόπους προώθησης πολιτικών προς μια πιο δίκαιη κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς.

Το πρόγραμμα εργασίας του Οργανισμού συνάδει με τις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επόμενη τετραετία, καθώς τροφοδοτεί άμεσα αρκετούς βασικούς τομείς πολιτικής που αποσκοπούν στην οικοδόμηση μιας ισχυρής κοινωνικής Ευρώπης. Ειδικότερα, η έρευνα συνδέεται με τον ενωσιακό στόχο για βιώσιμη οικονομική και κοινωνική σύγκλιση και θα αποσκοπεί στην προώθηση της συζήτησης για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, την υλοποίηση και τον εποπτικό ρόλο του, καθώς και για τη μεταρρύθμιση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Τα πορίσματα για την εμπιστοσύνη μπορούν να συμβάλλουν σε πρωτοβουλίες σχετικά με τη συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης.

  •  
Read less

Blogs on this topic

Βασικά μηνύματα πολιτικής

Top

Τα βασικά πορίσματα που θα προκύψουν από την έρευνα του Eurofound θα βοηθήσουν τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να διαχειριστούν μερικά από τα κύρια ζητήματα στον εν λόγω τομέα.

Read more

Τα βασικά πορίσματα που θα προκύψουν από την έρευνα του Eurofound θα βοηθήσουν τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να διαχειριστούν μερικά από τα κύρια ζητήματα στον εν λόγω τομέα.

  • Η βιώσιμη οικονομική και κοινωνική σύγκλιση είναι ουσιαστικής σημασίας για τη διαχρονική σταθερότητα της Ευρώπης και απαιτεί μια πιο ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή προσέγγιση.
  • Οι αποκλίσεις σε επίπεδο οικονομικής και κοινωνικής απόδοσης μεταξύ των κρατών μελών υπονομεύουν την κοινή ευημερία και τις αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης και εργασίας και, συνεπώς, είναι σημαντική η παρακολούθηση των τάσεων σύγκλισης στην ΕΕ και η εφαρμογή πολιτικών για την αποφυγή των αποκλίσεων.
  • Πριν ξεσπάσει η κρίση της νόσου COVID-19, η Ευρώπη είχε διανύσει μια εξαετία συνεχούς οικονομικής ανάπτυξης, καθώς είχε αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις της κρίσης του 2008 και είχε σημειώσει ανοδική σύγκλιση σε τομείς όπως η απασχόληση και ο κίνδυνος της φτώχειας. Ωστόσο, δεν επωφελούνταν ισότιμα όλα τα κράτη μέλη και οι περιφερειακές ανισότητες οξύνονταν.
  • Λόγω της πανδημίας COVID-19, υπάρχει κίνδυνος όξυνσης των ανισοτήτων μεταξύ των κρατών μελών και των κοινωνικοοικονομικών ομάδων. Η πανδημία θα θέσει σε δοκιμασία την οικονομική και κοινωνική ανθεκτικότητα των κρατών μελών έναντι του κινδύνου οικονομικής και κοινωνικής απόκλισης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτές οι αυξανόμενες ανισότητες μπορούν επίσης να επηρεάσουν τη σταθερότητα της ΕΕ και υπογραμμίζουν την ανάγκη πλήρους υλοποίησης του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και τη σαφή ενημέρωση των Ευρωπαίων πολιτών για τα εν λόγω μέτρα.
  • Η διατήρηση της εμπιστοσύνης των πολιτών στους εθνικούς και ενωσιακούς θεσμούς οφείλει να παραμείνει βασική προτεραιότητα σε περιόδους κρίσης, δεδομένου ότι η συμμόρφωση προς τα μέτρα ελέγχου του COVID-19 εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα επίπεδα εμπιστοσύνης στους θεσμούς και τις συμβουλές των επιστημόνων. Τα αυξημένα επίπεδα εμπιστοσύνης στους θεσμούς που αναφέρουν οι ερωτηθέντες οι οποίοι ωφελήθηκαν από τα μέτρα στήριξης στέλνουν επίσης ένα σαφές μήνυμα στις εθνικές κυβερνήσεις και στην ΕΕ.
Read less

Τρέχουσες και εν εξελίξει έρευνες

Top

Το 2021, το Eurofound θα συνεχίσει να διερευνά τον αντίκτυπο της πανδημίας COVID-19 στην οικονομική και κοινωνική σύγκλιση, καθώς και στις οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες στην Ευρώπη, δίνοντας έμφαση στο εισόδημα, την απασχόληση, την εκπαRead more

Το 2021, το Eurofound θα συνεχίσει να διερευνά τον αντίκτυπο της πανδημίας COVID-19 στην οικονομική και κοινωνική σύγκλιση, καθώς και στις οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες στην Ευρώπη, δίνοντας έμφαση στο εισόδημα, την απασχόληση, την εκπαίδευση και την υγεία. Θα προβαίνει σε τακτικές ενημερώσεις για την ανοδική σύγκλιση σε ευρωπαϊκό και περιφερειακό επίπεδο στο πλαίσιο των διαστάσεων που περιγράφονται στον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και τον συνοδευτικό πίνακα αποτελεσμάτων.

Η έρευνα του Eurofound θα διερευνήσει τους βασικούς παράγοντες που διασφαλίζουν τόσο την ανοδική σύγκλιση όσο και την κοινωνική συνοχή, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στο γεωγραφικό χάσμα και στον αντίκτυπο της νόσου COVID-19. Θα εξετάσει τον αντίκτυπο των προγραμμάτων ανάκαμψης και τον πολιτικών ενίσχυσης της ανθεκτικότητας, προώθησης της βιώσιμης ανοδικής σύγκλισης και υποστήριξης της μείωσης των ανισοτήτων.

Το Eurofound θα διερευνήσει, επίσης, πώς έχει εξελιχθεί με την πάροδο του χρόνου η κοινωνική συνοχή στην Ευρώπη. Επιπλέον, με βάση τα δεδομένα από τη διαδικτυακή έρευνα με τίτλο Living, working and COVID-19 («Διαβίωση, εργασία και COVID-19»), θα διερευνηθεί ο αντίκτυπος της πανδημίας στην κοινωνική συνοχή και την εμπιστοσύνη για διάφορες κοινωνικές ομάδες και θα γίνει σύγκριση των αποτελεσμάτων σε επίπεδο κρατών μελών για να αναδειχθούν τυχόν ομοιότητες και διαφορές.

Τέλος, στο πλαίσιο της δραστηριότητας θα διερευνηθεί εάν και με ποιον τρόπο οι διεργασίες εργασιακών σχέσεων, ιδίως οι συλλογικές διαπραγματεύσεις, επηρεάζουν τη σύγκλιση ορισμένων αποτελεσμάτων όπως η αμοιβή και το ωράριο.

Το διαδικτυακό αποθετήριο σύγκλισης θα εξακολουθήσει να ενημερώνεται και να αναπτύσσεται περαιτέρω.

Οι ακόλουθες ενότητες παρέχουν πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα δημοσιεύσεων, δεδομένων και τρεχουσών εργασιών που αφορούν το συγκεκριμένο θέμα.

Read less
  • Δημοσιεύσεις (42)
  • Δεδομένα
  • Τρέχουσα εργασία (3)

Eurofound publications come in a variety of formats, including reports, policy briefs, blogs, articles and presentations.

Τρέχουσα εργασία

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles.

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Προώθηση κοινωνικής συνοχής και σύγκλισης

Any personal data (names, e-mail, etc.) that you provide to us by completing the forms which appear on our website (e.g. comment forms) will be processed in accordance with Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data. The purpose of collection of personal data is to allow interaction between Eurofound and external users who provide their feedback on or express their interest in our work.

You have the right to obtain access to and rectification of your personal data. You may also, under certain circumstances, ask to have this data blocked or request the erasure of personal data which you consider to have been unlawfully processed; or object to the processing of your personal data at any time on legitimate compelling grounds relating to your particular situation.