Κοινωνικός διάλογος

20 Δεκέμβριος 2022

Ο κοινωνικός διάλογος μπορεί να οριστεί ως ένα σύνολο διαπραγματεύσεων, διαβουλεύσεων, κοινών δράσεων, συRead more

Ο κοινωνικός διάλογος μπορεί να οριστεί ως ένα σύνολο διαπραγματεύσεων, διαβουλεύσεων, κοινών δράσεων, συζητήσεων και δράσεων ανταλλαγής πληροφοριών με τη συμμετοχή εργοδοτών και εργαζομένων. Ο κοινωνικός διάλογος, εφόσον λειτουργεί εύρυθμα, αποτελεί βασικό εργαλείο διαμόρφωσης των συνθηκών εργασίας, με τη συμμετοχή διαφόρων φορέων σε ποικίλα επίπεδα. Εξισορροπεί τα συμφέροντα εργαζομένων και εργοδοτών και συνεισφέρει τόσο στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας όσο και στην κοινωνική συνοχή.

Από τον πρόσφατο διάλογο πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ προκύπτει ότι, ιδίως μετά την κρίση του 2008, αναδύονται νέες απόψεις για την κοινωνική δικαιοσύνη, τη δημοκρατία, την ποιότητα της εργασίας, καθώς και νέα πρότυπα εργασιακών σχέσεων που θέτουν υπό αμφισβήτηση τα παραδοσιακά συστήματα εργασιακών σχέσεων και κοινωνικού διαλόγου.

Στις 5 Μαρτίου 2015, τριάντα χρόνια μετά την ιστορική έναρξη του ευρωπαϊκού κοινωνικού διαλόγου στο Βαλ Ντυσές των Βρυξελλών, η Επιτροπή επανεκκίνησε τη διαδικασία για μια νέα αρχή για τον κοινωνικό διάλογο στο πλαίσιο μιας εκδήλωσης υψηλού επιπέδου στην οποία συμμετείχαν οργανώσεις κοινωνικών εταίρων από ολόκληρη την Ευρώπη. Ο ευρωπαϊκός κοινωνικός διάλογος είναι ένα εργαλείο της κοινωνικής πολιτικής της ΕΕ, το οποίο συνεισφέρει άμεσα στη διαμόρφωση των πολιτικών και της νομοθεσίας της ΕΕ για την εργασία.

Read less

Πρόσφατες επικαιροποιήσεις

Representativeness of the social partner organisations: Civil aviation sector

This study provides information allowing for an assessment of the representativeness of the actors involved in the...

Representativeness of the social partner organisations: Civil aviation sector - Key findings

This document examines the process of assessing the representativeness of the actors involved in the European sectoral...

Representativeness of the European social partner organisations: Textiles and clothing sector

This study provides information allowing for an assessment of the representativeness of the actors involved in the...
Top

Το έργο του Eurofound

Read more

Το έργο του Eurofound

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικών χρειάζονται τεκμηριωμένα στοιχεία για να κατανοούν τις αλλαγές που συντελούνται στην αγορά εργασίας και να ανταποκρίνονται στις μεταβαλλόμενες δυναμικές των εργασιακών σχέσεων στην Ευρώπη. Το Eurofound χρησιμοποιεί δεδομένα και αναλύσεις που αντλεί από το δίκτυο ανταποκριτών του στα 28 κράτη μέλη της ΕΕ και στη Νορβηγία προκειμένου να αποτυπώνει τάσεις και μοτίβα και να αναδεικνύει παραδείγματα εύρυθμου κοινωνικού διαλόγου τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο.

Το Eurofound ερευνά πτυχές όπως η συμμετοχή των εργαζομένων, οι συλλογικές διαπραγματεύσεις, η εκπροσώπηση των εργαζομένων και οι εργασιακές σχέσεις σε όλα τα επίπεδα. Εξετάζει τον βαθμό στον οποίο οι εργασιακές σχέσεις έχουν προσαρμοστεί στην ανάδυση των πολυεθνικών οργανισμών. Τέλος, συγκρίνει από μια παγκόσμια σκοπιά συστήματα εργασιακών σχέσεων και αποτελέσματα σε οικονομίες εκτός ΕΕ, όπως οι ΗΠΑ και η Ιαπωνία.

Βασικές συνεισφορές

Το Eurofound έχει εκπονήσει εκτενές έργο σε διάστημα 40 ετών, μέσα από το οποίο έχουν καταγραφεί οι πολλές και μεταβαλλόμενες όψεις του κοινωνικού διαλόγου στην Ευρώπη σε διάφορα επίπεδα (επιχείρησης, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές).

Τα τελευταία χρόνια, το Eurofound έχει εκπονήσει διεξοδικές αναλύσεις διαφόρων ζητημάτων τα οποία βρίσκονται στον πυρήνα του κοινωνικού διαλόγου, όπως: 

Οι μελέτες αντιπροσωπευτικότητας του Eurofound, οι οποίες εκπονήθηκαν σε πληθώρα τομέων κατόπιν σχετικής εντολής της Επιτροπής το 2006, παρέχουν τις βασικές πληροφορίες που απαιτούνται για τη συγκρότηση και λειτουργία των ευρωπαϊκών τομεακών επιτροπών κοινωνικού διαλόγου.

Πόροι

Το Ευρωπαϊκό Λεξικό Εργασιακών Σχέσεων, που εκπονήθηκε το 2005 ως επιγραμμικό εργαλείο αναφοράς για υπεύθυνους χάραξης πολιτικών και επαγγελματίες του τομέα, αποτελεί ένα πολύτιμο αποθετήριο γνώσεων σχετικά με την απασχόληση και τις εργασιακές σχέσεις στην ΕΕ. Τα προφίλ χωρών σχετικά με τον επαγγελματικό βίο παρέχουν ενδιαφέρουσες πληροφορίες με βάση το τοπικό πλαίσιο σχετικά με τις δομές, τους θεσμούς και τους κανονισμούς που διέπουν τον επαγγελματικό βίο στα 28 κράτη μέλη και στη Νορβηγία, αλλά και σε επίπεδο ΕΕ.

Οι βάσεις δεδομένων σχετικά με τις συλλογικές μισθολογικές διαπραγματεύσεις και τους μισθούς, τον χρόνο εργασίας και τις συλλογικές διαφορές αποσκοπούν στο να παρέχουν στους ερευνητές και στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικών ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία για τα αντίστοιχα θέματα από το σύνολο των κρατών μελών και τη Νορβηγία από το 2000 μέχρι σήμερα.

Read less
  • Publications (704)
  • Δεδομένα
  • Ongoing work (3)

Eurofound publications come in a variety of formats, including reports, policy briefs, blogs, articles and presentations. 
 

Δεδομένα

Related data on this topic are linked below. 

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

 

In the course of the programming period 2017–2020, research will draw on this body of work to identify capacity gaps and possible solutions to support capacity-building for effective social dialogue.

Other topics addressed will include:

  • Social dialogue in companies, particularly linkages that can be drawn between national and EU level, to better understand of cooperation mechanisms used in decision-making and implementation in multinational companies
  • Exploration of the role of national social partners in the European semester and analysis of quality and effectiveness of their involvement 
  • Summary of discussions on capacity-building social dialogue to support a meaningful and effective social dialogue 
  • A flagship report on industrial relations covering topics related to both social dialogue and working life developments, including updates on collectively agreed pay
  • Representativeness studies on a variety of sectors to provide the European Commission required information to assess the representativeness of European sectoral social partner organisations.