Kas mēs esam

Misija

Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (Eurofound) ir trīspusēja Eiropas Savienības aģentūra, kuras uzdevums ir nodrošināt zināšanas, lai palīdzētu uzlabot sociālo, nodarbinātības un ar darbu saistīto politiku. Eurofound tika izveidots 1975. gadā ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 1365/75, lai veicinātu labāku dzīves un darba apstākļu plānošanu un izveidi Eiropā.

Uzdevums

Eurofound uzdevums ir sniegt ES sociālās politikas jomas galvenajiem dalībniekiem informāciju, padomus un zināšanas par darba apstākļiem un ilgtspējīgu darbu, darba attiecībām, pārmaiņām darba tirgū un dzīves kvalitāti un publiskajiem pakalpojumiem, pamatojoties uz salīdzināmu informāciju, pētniecību un analīzi.

Organizācija

Eurofound vada izpilddirektors, kurš atskaitās valdei (iepriekš vadības valdei). Direktora vietnieks atskaitās direktoram. Valdē ir ES dalībvalstu valdību un sociālo partneru (darba devēju un arodbiedrību) pārstāvji, Eiropas Komisijas pārstāvji un viens Eiropas Parlamenta iecelts neatkarīgais eksperts. Tā nodrošina Eurofound darbības stratēģisko virzību.

Eurofound arī uztur Briseles Sadarbības biroju, kuram ir divkāršs uzdevums — stiprināt Eurofound pētījumu pamanāmību un ietekmi ES līmenī un uzraudzīt politikas veidošanas norises.

Birojā strādā aptuveni 100 darbinieku no vairākām dalībvalstīm, kuriem ir plaša profesionālā pieredze un piederība. Palaikam darbam birojā tiek norīkots neliels skaits ekspertu no valsts pārvaldes iestādēm.

Eurofound galvenais birojs atrodas 17. gadsimtā būvētajā Loughlinstown ēkā Dublinā, Īrijā.

Mērķauditorija

Eurofound mērķis ir atbalstīt ES iestādes, valdības, darba devējus, arodbiedrības un pilsoniskās sabiedrības organizācijas politikas veidošanā.