Kas mēs esam

Misija

Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (Eurofound) ir trīspusēja Eiropas Savienības aģentūra, kuras uzdevums ir nodrošināt zināšanas, lai palīdzētu uzlabot sociālo, nodarbinātības un ar darbu saistīto politiku. Eurofound tika izveidots 1975. gadā ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 1365/75, lai veicinātu labāku dzīves un darba apstākļu plānošanu un izveidi Eiropā. Jaunu dibināšanas regulu pieņēma 2018. gada 20. decembrī, un tā stājās spēkā 2019. gada 20. februārī.

Loma

Eurofound sniedz informāciju, padomus un speciālās zināšanas par darba apstākļiem un ilgtspējīgu darbu, ražošanas attiecībām un sociālo dialogu, nodarbinātību un darba tirgiem, kā arī dzīves apstākļiem un kvalitāti un dzīvi. Eurofound mērķis ir atbalstīt ES iestādes, struktūras un aģentūras, dalībvalstis un sociālos partnerus sociālās un nodarbinātības politikas veidošanā un īstenošanā, kā arī sociālā dialoga veicināšanā, pamatojoties uz salīdzinošu informāciju, pētniecību un analīzi.

Organizācija

Eurofound vada izpilddirektors, kurš atskaitās valdei . Pašreizējais izpilddirektors ir Ivailo Kalfin. Direktora vietniece Maria Jepsen atskaitās direktoram. Valdē ir ES dalībvalstu valdību un sociālo partneru (darba devēju un arodbiedrību) pārstāvji, Eiropas Komisijas pārstāvji un viens Eiropas Parlamenta iecelts neatkarīgais eksperts. Tā nodrošina Eurofound darbības stratēģisko virzību.

Eurofound arī uztur Briseles Sadarbības biroju , kuram ir divkāršs uzdevums – stiprināt Eurofound pētījumu atpazīstamību un ietekmi ES līmenī un uzraudzīt politikas veidošanas norises.

Birojā strādā aptuveni 100 darbinieku no vairākām dalībvalstīm, kuriem ir plaša profesionālā pieredze un piederība. Dažkārt ekspertus norīko no valstu pārvaldes iestādēm.

Eurofound galvenais birojs atrodas 17. gadsimtā būvētajā Loughlinstown ēkā Dublinā , Īrijā.

Mērķauditorija

Eurofound mērķis ir atbalstīt ES iestādes, valdības, darba devējus, arodbiedrības un pilsoniskās sabiedrības organizācijas politikas veidošanā.