Par Eurofound izlases veida varbūtības apsekojumiem

Eurofound kopš dibināšanas ir izveidojis spēcīgu zināšanu bāzi par dzīves un darba apstākļiem Eiropas Savienībā. Aģentūras galvenais uzdevums ir uzraudzīt norises dalībvalstīs laika gaitā, un šim nolūkam tā ir izstrādājusi trīs perodiskus, uz varbūtību balstītus ES mēroga apsekojumus, kas sniedz kvalitatīvus datus: Eiropas darba apstākļu apsekojumu (EWCS) Eiropas dzīves kvalitātes apsekojumu (EQLS) un Eiropas uzņēmumu apsekojumu (ECS) . Visiem trim apsekojumiem ir kopīgas šādas iezīmes:

  • Reprezentatīvie paraugi
  • Aptver visas ES dalībvalstis, kā arī (potenciālās) kandidātvalstis un bieži vien Norvēģiju un Šveici
  • Starpvalstu salīdzināmība
  • Vairāki viļņi, kas ļauj veikt laikrindas analīzi
  • Izstrādāti ciešā sadarbībā ar Eurofound trīspusējām ieinteresētajām personām un nozares ekspertiem
  • Anketas, kas aptver plašu tēmu loku, ir izstrādātas, lai apmierinātu Eiropas politikas vajadzības
  • Anketas ir veidotas uz starpdisciplināra zinātniska pamata
  • Izstrādāta kvalitātes nodrošināšanas stratēģija
  • Savlaicīga rezultātu pieejamība politikai nozīmīgos pārskatos, tiešsaistes datu vizualizācijā un mikrodatos.

Datu pieejamība

Visas apsekojumu anketas un datu kopas ir sabiedrībai brīvi pieejamas.

Metodoloģija

Eurofound apsekojumu mērķis ir sniegt kvalitatīvu informāciju par dzīves apstākļiem, darba apstākļiem un darbavietu praksi Eiropā. Lai īstenotu šo mērķi, katrs apsekojums ir paredzēts citai kopai konkrētas informācijas iegūšanai. Apsekojuma metodoloģijas saskaņošana tur, kur tas ir iespējams, nozīmē, ka ar dažādos apsekojumos gūto pieredzi var dalīties. Sīkāka informācija par metodoloģiju ir pieejama katra apsekojuma izdevuma lapās.

Ilgtermiņa apsekojumu nodrošināšana

Nākamo gadu laikā Eurofound turpinās izstrādāt ilgtermiņa apsekojumu stratēģiju, kas ietver dažādu un rentablāku datu vākšanas veidu dzīvotspējas pārbaudi, ņemot vērā gan apsekojumu vispārējo kvalitāti, gan salīdzināmību laika gaitā.

Eurofound arī pēta lielo datu potenciālu, lai papildinātu un kontekstualizētu savus datus. Šajā darbā galvenā uzmanība tiks pievērsta apsekojuma izlases veidošanas uzlabošanai, lielo datu vākšanai un analīzei, kā arī sociālo mediju satura teksta analīzes izmantošanai marginālo parādību izpētei.

Kvalitātes nodrošināšana

Eurofound ir apņēmies veikt apsekojumu kvalitātes nodrošināšanu , lai apsekojumu dati būtu kvalitatīvi, ievērojot vispārpieņemtos metodoloģijas un procedūru standartus.

Eiropas un starptautiskā sadarbība

Eurofound apsekojumu metodoloģiju un anketas var izmantot citas organizācijas tiklīdz ir izpildīti autortiesību nosacījumi. Tāpēc dažādas organizācijas ir izteikušas interesi izmantot šos materiālus vai sadarboties ar Eurofound.