Sociālais dialogs

9 Septembris 2021

Sociālo dialogu var definēt kā sarunas, konsultācijas, kopīgu rīcību, diskusijas un informācijas apmaiņu, kurā piedalās darba devēji uRead more

Sociālo dialogu var definēt kā sarunas, konsultācijas, kopīgu rīcību, diskusijas un informācijas apmaiņu, kurā piedalās darba devēji un darba ņēmēji. Labi funkcionējošs sociālais dialogs, kurā iesaistīti daudzi dažādu līmeņu dalībnieki, ir viens no galvenajiem darba apstākļu veidošanas līdzekļiem. Tas līdzsvaro darbinieku un darba devēju intereses un veicina gan ekonomikas konkurētspēju, gan sociālo kohēziju.

Nesen notikušajās ES līmeņa politiskajās debatēs uzsvērts, ka jo īpaši kopš 2008. gada krīzes izveidojušās jaunās debates par sociālo taisnīgumu, demokrātiju, darba kvalitāti un jauniem darba attiecību modeļiem ir likušas apšaubīt tradicionālos sociālo partneru attiecību veidus un sociālā dialoga sistēmas.

Trīsdesmit gadus pēc Eiropas sociālā dialoga vēsturiskajiem pirmsākumiem Val Duchesse pilī Briselē Komisija augsta līmeņa konferencē "Jauns sākums sociālajam dialogam", kura notika 2015. gada 5. martā un kurā piedalījās sociālo partneru organizācijas no visas Eiropas, ir paziņojusi par procesa atjaunošanu. Eiropas sociālais dialogs ir ES sociālās politikas instruments, kas tieši palīdz veidot ES darba tiesību aktus un politiku.

Read less

Jaunākās izmaiņas

Tiesības būt bezsaistē — izpēte par uzņēmumu praksi

Digitālās tehnoloģijas ir sniegušas iespēju daudziem darba ņēmējiem veikt darbu jebkurā laikā un vietā, bet tam ir gan...

Minimālās algas 2021. gadā: gada pārskats

Šajā ziņojumā ir apkopots, kā minimālās algas likmes 2021. gadam tika noteiktas 2020. gadā — gadā, ko iezīmēja COVID-19...

Minimum wages rise again, but the pandemic puts a brake on their growth

Decision-makers approached minimum wage setting for 2021 cautiously due to the economic uncertainty caused by the...
Top

Eurofound darbs

Read more

Eurofound darbs

Politikas veidotājiem vajag pārliecinošus pierādījumus, lai izprastu darba tirgū notiekošās pārmaiņas un reaģētu uz sociālo partneru attiecību mainīgo dinamiku Eiropā. Eurofound izmanto sava korespondentu tīkla 28 ES dalībvalstīs un Norvēģijā savāktos datus un analīzi, lai kartētu tendences un modeļus un izceltu labi funkcionējoša sociālā dialoga piemērus Eiropas un valstu līmenī.

Eurofound pētījumos tiek analizēti tādi aspekti kā darbinieku līdzdalība, kolektīvās sarunas, darbinieku pārstāvība un sociālo partneru attiecības visos līmeņos. Tajos tiek izvērtēts, cik lielā mērā sociālo partneru attiecības ir pielāgojušās, ņemot vērā daudznacionālu organizāciju parādīšanos. Pētījumos tiek izmantota arī globāla perspektīva, salīdzinot sociālo partneru attiecību sistēmas un rezultātus ekonomikās ārpus ES, piemēram, ASV un Japānā.

Svarīgākais ieguldījums

Eurofound 40 gadu laikā ir publicējis daudz materiālu, kuros ir kartēti daudzie un mainīgie aspekti, kas raksturo sociālo dialogu Eiropā dažādos līmeņos – uzņēmumu, valstu, Eiropas un starptautiskā līmenī.

Pēdējos gados Eurofound ir veicis padziļinātu analīzi par daudziem sociālā dialoga kontekstā svarīgiem jautājumiem, piemēram: 

Eurofound reprezentativitātes pētījumi, kas saskaņā ar 2006. gadā saņemto Komisijas pilnvarojumu tiek veikti daudzās jomās, nodrošina Eiropas nozaru sociālā dialoga komiteju izveidei un darbībai vajadzīgo pamatinformāciju.

Resursi

Eiropas sociālo partneru attiecību vārdnīca, kas 2005. gadā tika izveidota kā tiešsaistes atsauces līdzeklis politikas veidotāju un praktizējošu speciālistu vajadzībām, ir vērtīga krātuve, kurā pieejama informācija par nodarbinātību un sociālo partneru attiecībām ES. Darba dzīves valstu profili sniedz svarīgu kontekstuālu informāciju par darba dzīves pamatā esošajām struktūrām, institūcijām un noteikumiem 28 ES dalībvalstīs un Norvēģijā, kā arī ES līmenī.

Datubāzes par darba samaksas noteikšanas sarunām un algām, darba laiku un kolektīvajiem strīdiem ir izveidotas, lai nodrošinātu pētniekiem un politikas veidotājiem kvantitatīvu un kvalitatīvu informāciju par šiem tematiem visās dalībvalstīs un Norvēģijā no 2000. gada līdz mūsdienām.

Read less

Key outputs over the years

Show more (6)
  • Publications (669)
  • Dati
  • Ongoing work (13)

Dati

Related data on this topic are linked below. 

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

 

In the course of the programming period 2017–2020, research will draw on this body of work to identify capacity gaps and possible solutions to support capacity-building for effective social dialogue.

Other topics addressed will include:

  • Social dialogue in companies, particularly linkages that can be drawn between national and EU level, to better understand of cooperation mechanisms used in decision-making and implementation in multinational companies
  • Exploration of the role of national social partners in the European semester and analysis of quality and effectiveness of their involvement 
  • Summary of discussions on capacity-building social dialogue to support a meaningful and effective social dialogue 
  • A flagship report on industrial relations covering topics related to both social dialogue and working life developments, including updates on collectively agreed pay
  • Representativeness studies on a variety of sectors to provide the European Commission required information to assess the representativeness of European sectoral social partner organisations.