O raziskavah agencije Eurofound na podlagi naključne verjetnosti

Eurofound je od ustanovitve zgradil obsežno zbirko znanja o življenjskih in delovnih razmerah v Evropski uniji. Ključna naloga agencije je spremljanje sprememb v državah članicah skozi čas. V ta namen je oblikovala tri ponavljajoče se raziskave na ravni EU, ki temeljijo na verjetnosti in zagotavljajo visokokakovostne podatke: Evropska raziskava o delovnih razmerah (EWCS) Evropska raziskava o kakovosti življenja (EQLS) in Evropska raziskava podjetij (ECS) . Te tri raziskave imajo naslednje skupne značilnosti:

  • vzorci so reprezentativni;
  • vključujejo vse države članice EU in (potencialne) države kandidatke, pogosto tudi Norveško in Švico;
  • so primerljive med državami;
  • potekajo v več krogih, ki omogočajo analizo skozi čas;
  • razvite so bile v tesnem sodelovanju s tristranskimi deležniki agencije Eurofound in strokovnjaki s posameznih področij;
  • vprašalniki obsegajo najrazličnejše teme, zasnovane za potrebe evropskih politik;
  • vprašalniki so pripravljeni na interdisciplinarni znanstveni podlagi;
  • izdelana je strategija za zagotavljanje kakovosti;
  • rezultati so na voljo pravočasno, v poročilih v zvezi s politikami, na spletnem naslovu ponazoritev podatkov in v obliki mikropodatkov.

Razpoložljivost podatkov

Vsi anketni vprašalniki in nizi podatkov so prosto dostopni javnosti.

Metodologija

Cilj raziskave agencije Eurofound je zagotoviti visokokakovostne informacije o življenjskih in delovnih razmerah ter praksah na delovnem mestu v Evropi. Za uresničitev tega cilja je vsaka raziskava usmerjena na drugo populacijo, da bi se pridobile specifične informacije. Usklajevanje metodologije za raziskave , kjer je to mogoče, pomeni, da se pridobljene izkušnje lahko uporabljajo v različnih raziskavah. Več informacij o metodologiji je na voljo na straneh, namenjenih posamezni raziskavi.

Pripravljenost raziskav na prihodnost

V prihodnjih letih bo Eurofound postopno uvedel strategijo s ciljem zagotavljanja pripravljenosti raziskav na prihodnost, ki vključuje preučitev izvedljivosti različnih in stroškovno učinkovitejših načinov zbiranja podatkov ob upoštevanju splošne kakovosti raziskav in časovne primerljivosti.

Eurofound preučuje tudi možnosti masovnih podatkov , da bi dopolnil svoje podatke in jih umestil v kontekst. To delo bo osredotočeno na izboljšanje vzorčenja za raziskave, zbiranje in analizo masovnih podatkov ter analizo besedil iz družbenih omrežij za raziskovanje mejnih pojavov.

Zagotavljanje kakovosti

Eurofound je v svojih raziskavah zavezan k zagotavljanju kakovosti , da bi zagotovil visokokakovostne podatke iz raziskav ob upoštevanju skupno dogovorjenih standardov za metodologijo in postopke.

Sodelovanje na evropski in mednarodni ravni

Metodologijo za raziskave in vprašalnike agencije Eurofound lahko uporabljajo druge organizacije, ko so izpolnjeni pogoji glede avtorskih pravic . Uporaba teh gradiv ali sodelovanje z Eurofoundom zanima različne organizacije.