Vilka är vi

Uppdrag

Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) är ett trepartsorgan inom EU som förmedlar kunskap för att stödja utvecklingen av en bättre social-, sysselsättnings- och arbetsmarknadspolitik. Eurofound bildades 1975 genom rådets förordning (EEG) nr 1365/75 för att bidra till planeringen och utformningen av bättre levnads- och arbetsvillkor i Europa.

Roll

Eurofounds roll är att tillhandahålla information, rådgivning och expertis – avseende arbetsvillkor och hållbart arbete, förhållandet mellan arbetsmarknadens parter, förändringar på arbetsmarknaden och livskvalitet och offentliga tjänster – för nyckelaktörer inom området EU:s socialpolitik på grundval av jämförande information, utredning och analys.

Organisation

Eurofound leds av en verkställande direktör som är underställd en styrelse. Den biträdande direktören är underställd direktören. Styrelsen består av företrädare för regeringar och arbetsmarknadens parter (arbetsgivarorganisationer och fackföreningar) i EU:s medlemsstater, företrädare för Europeiska kommissionen samt en oberoende expert utsedd av Europaparlamentet. Styrelsen bestämmer inriktningen för Eurofounds arbete.

Eurofound har också ett samverkanskontor i Bryssel, vars roll är dels att stärka kännedomen om och effekterna av institutets forskning på EU-nivå, dels att övervaka utvecklingen när det gäller utformningen av politiken.

Omkring 100 anställda kommer från en rad olika medlemsstater och har yrkeserfarenhet och bakgrunder av flera olika slag. Ett litet antal sakkunniga utstationeras från nationella förvaltningar vid olika tillfällen.

Eurofounds lokaler är samlade runt 1600-talsbyggnaden Loughlinstown House i Dublin i Irland.

Målgrupp

Eurofound strävar efter att stödja beslutsfattandet inom EU:s institutioner, regeringar, arbetsgivare, fackföreningar och organisationer i det civila samhället.