O průzkumech nadace Eurofound s náhodným pravděpodobnostním výběrem vzorku

Od svého založení buduje nadace Eurofound silnou znalostní základnu týkající se životních a pracovních podmínek v Evropské unii. Klíčový úkol agentury spočívá ve sledování vývoje v členských státech v průběhu času a za tímto účelem nadace vypracovala tři periodické průzkumy s pravděpodobnostním výběrem vzorku pokrývající celou EU, které poskytují vysoce kvalitní údaje: průzkum pracovních podmínek v Evropě (EWCS) průzkum kvality života v Evropě (EQLS) evropský průzkum společností (ECS) . Uvedené tři průzkumy mají tyto společné rysy:

  • reprezentativní vzorky,
  • pokrytí všech členských států EU i (potenciálních) kandidátských zemí, často také Norska a Švýcarska,
  • srovnatelnost mezi jednotlivými zeměmi,
  • více vln průzkumu, které umožňují analýzu časových řad,
  • příprava v úzké spolupráci s tripartitními zúčastněnými stranami nadace Eurofound a odborníky v daném oboru,
  • dotazníky zahrnující širokou škálu témat, jež mají naplnit potřeby evropské politiky,
  • dotazníky s mezioborovým vědeckým základem,
  • propracovaná strategie pro zajištění kvality,
  • včasná dostupnost výsledků prostřednictvím zpráv na relevantní témata politiky, on-line vizualizace dat a mikrodat.

Dostupnost údajů

Všechny dotazníky a soubory údajů z průzkumů jsou volně přístupné veřejnosti.

Metodika

Cílem průzkumů nadace Eurofound je poskytnout vysoce kvalitní informace o kvalitě životních a pracovních podmínek v Evropě. Pro naplnění tohoto cíle se každý z průzkumů zaměřuje na jinou populaci, aby získal specifické informace. Harmonizace metodiky průzkumu , pokud je možná, znamená, že získané poznatky lze sdílet mezi jednotlivými průzkumy. Více informací o metodice je k dispozici na stránkách týkajících se každého vydání průzkumu.

Průzkumy, které obstojí i v budoucnosti

Nadace Eurofound bude v nadcházejících letech uplatňovat strategii, jejímž cílem je zajistit, aby průzkumy obstály i v budoucnosti. Strategie zahrnuje přezkoumání schůdnosti různých a nákladově efektivnějších způsobů sběru údajů, a to s ohledem na celkovou kvalitu průzkumu i na srovnatelnost průzkumů v čase.

Nadace Eurofound také zkoumá potenciál dat velkého objemu , která by doplnila její vlastní údaje a zasadila je do celkových souvislostí. Tato práce se zaměří na zlepšení výběru vzorků pro průzkumy, na shromažďování a analýzu dat velkého objemu a na využívání textové analýzy obsahu sociálních médií ke zkoumání marginálních jevů.

Zajištění kvality

Nadace Eurofound ve svých průzkumech usiluje o zajištění kvality s cílem zabezpečit vysoce kvalitní údaje z průzkumů na základě dodržování společně dohodnutých standardů metodiky a postupů.

Evropská a mezinárodní spolupráce

Metodiku průzkumů a dotazníky nadace Eurofound mohou využívat i jiné organizace, budou-li dodrženy podmínky autorského práva . Různé organizace tudíž vyjádřily zájem o používání těchto materiálů nebo o spolupráci s nadací Eurofound .