Evropské průzkumy společností

Evropský průzkum společností (ECS) se provádí každé čtyři roky, přičemž poprvé se uskutečnil v letech 2004–2005 ještě pod názvem Evropský průzkum podniků zaměřený na pracovní dobu a rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem (ESWT). Druhý průzkum (již s novým názvem Evropský průzkum společností) byl dokončen v roce 2009 a třetí průzkum probíhá v roce 2013.

Průzkum si klade tyto cíle:

  • harmonizovaným způsobem zmapovat, vyhodnotit a kvantifikovat informace o politikách a postupech společností v celé Evropě,
  • analyzovat souvislosti mezi postupy společností a jejich dopady, jakož i posoudit postupy z hlediska struktur na úrovni společnosti se zvláštním zaměřením na sociální dialog,
  • sledovat trendy,
  • podpořit strategii Evropa 2000 prostřednictvím zmapování a pochopení politik a postupů společností, které mohou mít dopad na inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění, jakož i rozvoj sociálního dialogu ve společnostech. Průzkum by měl umožnit vypracování stejnorodých ukazatelů týkajících se těchto otázek pro evropské publikum.

Evropský průzkum společností je dotazníkové šetření prováděné na reprezentativním vzorku obyvatel prostřednictvím telefonického hovoru v jazyce dané země. Jedním ze zvláštních znaků průzkumu je skutečnost, že rozhovory se provádějí v přítomnosti vedoucího pracovníka odpovídajícího za řízení lidských zdrojů v příslušné společnosti a, je-li to možné, také zástupce zaměstnanců. První vlna průzkumu se věnovala otázkám týkajícím se uspořádání pracovní doby a rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem na úrovni společnosti. Druhá vlna se zaměřila na různé formy flexibility, včetně flexibility v oblasti pracovní doby, smluvní flexibility, variabilních složek odměňování a finanční účasti, a také na související opatření v oblasti řízení lidských zdrojů a podobu a kvalitu sociálního dialogu na pracovišti. Třetí průzkum se bude zabývat na organizaci pracoviště, inovace na pracovišti, účast zaměstnanců a sociální dialog na evropských pracovištích.

V návaznosti na rozšíření EU se geografické pokrytí průzkumu v průběhu času rozšiřovalo:

  • První ECS (ESWT) v letech 2004–2005: 21 zemí, a sice 15 „starých“ členských států EU a dále Česká republika, Kypr, Lotyšsko, Maďarsko, Polsko a Slovinsko
  • Druhý ECS v roce 2009: 30 zemí, a sice 27 členských států EU, Bývalá jugoslávská republika Makedonie (FYROM), Chorvatsko a Turecko
  • Třetí ECS v roce 2013: 32 zemí, a sice 27 členských států EU, Bývalá jugoslávská republika Makedonie (FYROM), Černá Hora, Chorvatsko, Island a Turecko