Evropské průzkumy společností

Evropský průzkum společností (ECS) se provádí pravidelně od svého prvního ročníku v letech 2004–2005, kdy se uskutečnil pod názvem Evropský průzkum podniků zaměřený na pracovní dobu a rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem (ESWT). Druhý průzkum s novým názvem „Evropský průzkum společností“ byl dokončen v roce 2009, třetí průzkum proběhl v roce 2013 a čtvrtý v roce 2019 ve spolupráci se sesterskou agenturou nadace Eurofound, Evropským střediskem pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop).

Cíle průzkumu

Hlavní cíle průzkumu jsou tyto:

  • harmonizovaným způsobem zmapovat, posoudit a kvantifikovat informace o politikách a postupech společností v celé Evropě,
  • analyzovat souvislosti mezi postupy společností a jejich dopady, jakož i posoudit postupy z hlediska struktur na úrovni společnosti se zvláštním zaměřením na sociální dialog,
  • sledovat trendy,
  • přispět k agendě pro Evropu prostřednictvím zmapování a pochopení politik a postupů společností, na nichž může Evropa budovat hospodářství, které přináší prospěch lidem, chrání základní hodnoty EU, například význam dobře fungujícího dialogu, a odpovídá potřebám digitálního věku.

Jak se průzkum provádí?

Evropský průzkum společností je dotazníkové šetření prováděné na reprezentativním vzorku podniků s nejméně deseti zaměstnanci. Rozhovory se provádějí v přítomnosti vedoucího pracovníka odpovídajícího za řízení lidských zdrojů v příslušné společnosti a také zástupce zaměstnanců, je-li to možné.

Zaměření průzkumu

První vydání průzkumu se věnovalo otázkám týkajícím se uspořádání pracovní doby a rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem na úrovni společnosti. Druhé vydání se zaměřilo na různé formy flexibility, včetně flexibility v oblasti pracovní doby, smluvní flexibility, variabilních složek odměňování a finanční účasti, a také na související opatření v oblasti řízení lidských zdrojů a na podobu a kvalitu sociálního dialogu na pracovišti. Třetí průzkum se zabýval organizací pracoviště, inovacemi na pracovišti, účastí zaměstnanců a sociálním dialogem na evropských pracovištích. Tato témata se zopakovala i ve čtvrtém vydání průzkumu, které zahrnuje rovněž otázky týkající se využívání dovedností, strategií dovedností a digitalizace.

Rozsah pokrytí průzkumu

Jednotlivá vydání průzkumu zahrnují tyto země:

· Návazný Evropský průzkum společností 2020 týkající se pandemie COVID-19: 28 zemí včetně členských států EU a Spojeného království. V listopadu 2020 obdrželi respondenti z řad vedoucích pracovníků v Evropském průzkumu společností 2019, kteří souhlasili s opětovným kontaktováním, návazný on-line dotazník, jehož cílem bylo zachytit dopad onemocnění COVID-19 na postupy na pracovišti.