Dobře fungující a inkluzivní trhy práce

19 Květen 2021

Dobře fungující trhy práce jsou předpokladem pro plné využití potenciálu hospodářství v oblasti tvorby pracovních míst v době, kdy se vzpamatovává z finanční a hosRead more

Dobře fungující trhy práce jsou předpokladem pro plné využití potenciálu hospodářství v oblasti tvorby pracovních míst v době, kdy se vzpamatovává z finanční a hospodářské krize. Důsledky krize na trh práce v členských státech EU se velice liší, přičemž některé skupiny, jako jsou mladí lidé a lidé s nízkou kvalifikací, byly zasaženy obzvlášť tvrdě. Rychle probíhající strukturální změny také přinášejí nové problémy, co se týče možného nedostatku pracovní síly a nesouladu mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi v různých odvětvích a regionech.

Hlavním nástrojem EU na podporu zaměstnanosti a sociálního začleňování je Evropský sociální fond, který pomáhá lidem získat práci, slouží k integraci znevýhodněných osob do společnosti a zajišťuje rovnější životní příležitosti pro všechny. Existují též rozsáhlé evropské právní předpisy, které upravují práva pracovníků na trhu práce. V dubnu 2017 navíc Evropská komise spustila evropský pilíř sociálních práv. Pilíř vychází ze sociální a zaměstnanecké politiky EU a doplňuje ji a jeho cílem je být vodítkem pro politiky v řadě oblastí nezbytných k zajištění dobře fungujících a spravedlivých trhů práce a systémů sociálního zabezpečení.

Read less

Nejnovější zprávy

Shaping the future of long-term care: A good outcome will benefit all

An ageing Europe and rising public expenditure on long-term care have signalled for some time that the fundamentals of...

Watch the webinar - #AskTheExpert: the European Company Survey 2019 findings on skills

On Thursday 29 October 2020, Eurofound together with European Centre for the Development of Vocational Training (...

Fewer than 10% of EU businesses offer comprehensive learning opportunities critical to employee performance and well-being, new survey says

The best outcomes in terms of company performance and workplace well-being are obtained in companies where training is...
Top

Činnost nadace Eurofound

Read more

Činnost nadace Eurofound

Cílem výzkumu nadace Eurofound je lépe porozumět dynamice na trzích práce v Evropě a zároveň poskytovat informace pro zlepšení fungování politik. Vzhledem k trvale vysoké nezaměstnanosti v některých členských státech jsou velmi důležité politiky na podporu reintegrace nezaměstnaných do trhu práce a politiky zacílené na specifické skupiny, jako jsou mladí lidé, migranti, ženy nebo starší nezaměstnaní. Činnost nadace Eurofound v této oblasti je rozsáhlá a v posledních letech se zaměřovala na problémy mladých, gender a práci, nové formy zaměstnanosti, mobilitu a migraci i mzdy.

Hlavní příspěvky

Nadace Eurofound zkoumala zaměstnanost a sociální problémy mladých lidí. Studie se zabývaly otázkami sociálního začleňování a potřebou zohledňovat rozmanitost zranitelných mladých lidí při vytváření politik na jejich podporu. Nadace se také zabývala podnikáním mladých a druhy opatření, která byla při jeho podpoře účinná.

Další výzkum zdůrazňoval ekonomické a sociální náklady na rozdíly v zaměstnanosti žen a mužů a posuzoval účinnost politických opatření na podporu účasti žen na trhu práce.

Jeden z probíhajících výzkumů se zabývá novými formami zaměstnanosti, které se liší od tradičního standardního nebo nestandardního zaměstnání, a zjišťuje jejich důsledky na pracovní podmínky a trhy práce. Na úvodní zkoumání typologie navázaly hloubkové přezkumy specifických nových forem zaměstnanosti, jako je strategické sdílení zaměstnanců a mobilní práce s využitím IKT.

Výzkum mobility poskytl aktuální obrázek pohybu pracovní síly v Evropě a dopadu hospodářské krize na migraci.

Nadace Eurofound také provedla hloubkové analýzy různých aspektů souvisejících se změnami na trhu práce včetně délky zaměstnání, dočasného zaměstnání a zařazení mladých lidí, kteří ukončili vzdělávání, do pracovního procesu.

Read less