Dobře fungující a inkluzivní trhy práce

26 September 2019

Dobře fungující trhy práce jsou předpokladem pro plné využití potenciálu hospodářství v oblasti tvorby pracovních míst v době, kdy se vzpamatovává z finanční a hospodářské krize. Důsledky krize na trh práce v členských státech EU se velice liší, přičemž některé skupiny, jako jsou mladí lidé a lidé s nízkou kvalifikací, byly zasaženy obzvlášť tvrdě. Rychle probíhající strukturální změny také přinášejí nové problémy, co se týče možného nedostatku pracovní síly a nesouladu mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi v různých odvětvích a regionech.

Hlavním nástrojem EU na podporu zaměstnanosti a sociálního začleňování je Evropský sociální fond, který pomáhá lidem získat práci, slouží k integraci znevýhodněných osob do společnosti a zajišťuje rovnější životní příležitosti pro všechny. Existují též rozsáhlé evropské právní předpisy, které upravují práva pracovníků na trhu práce. V dubnu 2017 navíc Evropská komise spustila evropský pilíř sociálních práv. Pilíř vychází ze sociální a zaměstnanecké politiky EU a doplňuje ji a jeho cílem je být vodítkem pro politiky v řadě oblastí nezbytných k zajištění dobře fungujících a spravedlivých trhů práce a systémů sociálního zabezpečení.

Činnost nadace Eurofound

Cílem výzkumu nadace Eurofound je lépe porozumět dynamice na trzích práce v Evropě a zároveň poskytovat informace pro zlepšení fungování politik. Vzhledem k trvale vysoké nezaměstnanosti v některých členských státech jsou velmi důležité politiky na podporu reintegrace nezaměstnaných do trhu práce a politiky zacílené na specifické skupiny, jako jsou mladí lidé, migranti, ženy nebo starší nezaměstnaní. Činnost nadace Eurofound v této oblasti je rozsáhlá a v posledních letech se zaměřovala na problémy mladých, gender a práci, nové formy zaměstnanosti, mobilitu a migraci i mzdy.

Hlavní příspěvky

Nadace Eurofound zkoumala zaměstnanost a sociální problémy mladých lidí. Studie se zabývaly otázkami sociálního začleňování a potřebou zohledňovat rozmanitost zranitelných mladých lidí při vytváření politik na jejich podporu. Nadace se také zabývala podnikáním mladých a druhy opatření, která byla při jeho podpoře účinná.

Další výzkum zdůrazňoval ekonomické a sociální náklady na rozdíly v zaměstnanosti žen a mužů a posuzoval účinnost politických opatření na podporu účasti žen na trhu práce.

Jeden z probíhajících výzkumů se zabývá novými formami zaměstnanosti, které se liší od tradičního standardního nebo nestandardního zaměstnání, a zjišťuje jejich důsledky na pracovní podmínky a trhy práce. Na úvodní zkoumání typologie navázaly hloubkové přezkumy specifických nových forem zaměstnanosti, jako je strategické sdílení zaměstnanců a mobilní práce s využitím IKT.

Výzkum mobility poskytl aktuální obrázek pohybu pracovní síly v Evropě a dopadu hospodářské krize na migraci.

Nadace Eurofound také provedla hloubkové analýzy různých aspektů souvisejících se změnami na trhu práce včetně délky zaměstnání, dočasného zaměstnání a zařazení mladých lidí, kteří ukončili vzdělávání, do pracovního procesu.

Ongoing work

Highlights (14)

Vše (55)

Publications (40)

Articles (4)

News (7)

Events (4)