Dobře fungující a inkluzivní trhy práce

29 Říjen 2020

Dobře fungující trhy práce jsou předpokladem pro plné využití potenciálu hospodářství v oblasti tvorby pracovních míst v době, kdy se vzpamatovává z finanční a hosRead more

Dobře fungující trhy práce jsou předpokladem pro plné využití potenciálu hospodářství v oblasti tvorby pracovních míst v době, kdy se vzpamatovává z finanční a hospodářské krize. Důsledky krize na trh práce v členských státech EU se velice liší, přičemž některé skupiny, jako jsou mladí lidé a lidé s nízkou kvalifikací, byly zasaženy obzvlášť tvrdě. Rychle probíhající strukturální změny také přinášejí nové problémy, co se týče možného nedostatku pracovní síly a nesouladu mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi v různých odvětvích a regionech.

Hlavním nástrojem EU na podporu zaměstnanosti a sociálního začleňování je Evropský sociální fond, který pomáhá lidem získat práci, slouží k integraci znevýhodněných osob do společnosti a zajišťuje rovnější životní příležitosti pro všechny. Existují též rozsáhlé evropské právní předpisy, které upravují práva pracovníků na trhu práce. V dubnu 2017 navíc Evropská komise spustila evropský pilíř sociálních práv. Pilíř vychází ze sociální a zaměstnanecké politiky EU a doplňuje ji a jeho cílem je být vodítkem pro politiky v řadě oblastí nezbytných k zajištění dobře fungujících a spravedlivých trhů práce a systémů sociálního zabezpečení.

Read less

Nejnovější zprávy

Watch the webinar - #AskTheExpert: the European Company Survey 2019 findings on skills

On Thursday 29 October 2020, Eurofound together with European Centre for the Development of Vocational Training (...

Fewer than 10% of EU businesses offer comprehensive learning opportunities critical to employee performance and well-being, new survey says

The best outcomes in terms of company performance and workplace well-being are obtained in companies where training is...

Watch the webinar - #AskTheExpert: the European Company Survey 2019 findings on employee involvement

On Tuesday 20 October 2020, Eurofound together with European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop...
Top

Činnost nadace Eurofound

Read more

Činnost nadace Eurofound

Cílem výzkumu nadace Eurofound je lépe porozumět dynamice na trzích práce v Evropě a zároveň poskytovat informace pro zlepšení fungování politik. Vzhledem k trvale vysoké nezaměstnanosti v některých členských státech jsou velmi důležité politiky na podporu reintegrace nezaměstnaných do trhu práce a politiky zacílené na specifické skupiny, jako jsou mladí lidé, migranti, ženy nebo starší nezaměstnaní. Činnost nadace Eurofound v této oblasti je rozsáhlá a v posledních letech se zaměřovala na problémy mladých, gender a práci, nové formy zaměstnanosti, mobilitu a migraci i mzdy.

Hlavní příspěvky

Nadace Eurofound zkoumala zaměstnanost a sociální problémy mladých lidí. Studie se zabývaly otázkami sociálního začleňování a potřebou zohledňovat rozmanitost zranitelných mladých lidí při vytváření politik na jejich podporu. Nadace se také zabývala podnikáním mladých a druhy opatření, která byla při jeho podpoře účinná.

Další výzkum zdůrazňoval ekonomické a sociální náklady na rozdíly v zaměstnanosti žen a mužů a posuzoval účinnost politických opatření na podporu účasti žen na trhu práce.

Jeden z probíhajících výzkumů se zabývá novými formami zaměstnanosti, které se liší od tradičního standardního nebo nestandardního zaměstnání, a zjišťuje jejich důsledky na pracovní podmínky a trhy práce. Na úvodní zkoumání typologie navázaly hloubkové přezkumy specifických nových forem zaměstnanosti, jako je strategické sdílení zaměstnanců a mobilní práce s využitím IKT.

Výzkum mobility poskytl aktuální obrázek pohybu pracovní síly v Evropě a dopadu hospodářské krize na migraci.

Nadace Eurofound také provedla hloubkové analýzy různých aspektů souvisejících se změnami na trhu práce včetně délky zaměstnání, dočasného zaměstnání a zařazení mladých lidí, kteří ukončili vzdělávání, do pracovního procesu.

Read less

Key outputs over the years

Show more (12)