NEET

13 Červenec 2021

Snížení nezaměstnanosti mladých lidí a úsilí o efektivní zapojení co největšího počtu mladých Evropanů do světa práce je ústředním bodem politického programu EU. Hospodářská krize měla za následek vysokou míru nezaměstnanosti mladých lidí, což vedlo k jejich nezapojenRead more

Snížení nezaměstnanosti mladých lidí a úsilí o efektivní zapojení co největšího počtu mladých Evropanů do světa práce je ústředním bodem politického programu EU. Hospodářská krize měla za následek vysokou míru nezaměstnanosti mladých lidí, což vedlo k jejich nezapojení. Vzhledem k tomu výzkumní pracovníci a vládní úředníci hledají nové způsoby sledování a analyzování zranitelnosti mladých lidí na trhu práce a jejich nezapojení. 

Pojmem NEET se označují mladí lidé, kteří nejsou zaměstnaní ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy

Read less

Nejnovější zprávy

EYE Online - Eurofound panel debate: Being young during the COVID-19 crisis - Impact on work, life and well-being

On Thursday 28 May (17:00), as part of the 2020 online European Youth Event (EYE), Valentina Patrini, Research Officer...

The tide is rising, are all boats lifting?

Employment is at its highest level ever in the EU, and the employment recovery is now well-established in Europe. But...

Europe’s long-term issue: Youth unemployment

Europe has weathered a number of storms in recent years, yet despite the Great Recession, the migration crisis and the...
Top

Tento pojem je široce používán a slouží jako ukazatel pro politiky zaměřené na mládež v oblasti uplatnitelnosti na trhu práce, vzdělávání, odborné přípravy či sociálního začleňování ve 28 členských státech EU od roku 2010. 

Read more

Tento pojem je široce používán a slouží jako ukazatel pro politiky zaměřené na mládež v oblasti uplatnitelnosti na trhu práce, vzdělávání, odborné přípravy či sociálního začleňování ve 28 členských státech EU od roku 2010. 

Pojem NEET byl poprvé konkrétně použit v rámci evropské politické rozpravy týkající se stěžejní iniciativy strategie Evropa 2020 nazvané Mládež v pohybu. Věková kategorie, kterou tento pojem zahrnoval, byla 15–24 let a byla později rozšířena na osoby ve věku 15–29 let. Dnes tvoří tento pojem stěžejní součást politického diskursu na úrovni EU. V současné době činí kategorie NEET 14,2 % obyvatelstva ve věku 15–29 let. 

V dubnu 2013 byl přijat návrh Evropské komise Radě Evropské unie na provedení systému záruk pro mladé lidi ve všech členských státech. Jedním z výslovně stanovených cílů politiky systému záruk pro mladé lidi je snížení počtu NEET. Cílem této iniciativy je zajistit, že mladí lidé ve věku 15–24 let získají ve lhůtě čtyř měsíců od okamžiku, kdy se stali nezaměstnanými nebo ukončili formální vzdělávání, nabídku kvalitního zaměstnání, dalšího vzdělávání, učňovské přípravy nebo stáže. Zavádění systému záruk pro mladé lidi v členských státech prostřednictvím Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí přispělo k zlepšení jejich reálné situace a snížení počtu NEET. 

Nedávno – dne 7. prosince 2016 – zahájila Evropská komise iniciativu nazvanou Investice do evropské mládeže, která představuje obnovené úsilí o podporu mladých lidí. S ohledem na dosavadní příznivý dopad systému záruk pro mladé lidi hodlá Komise posílit a rozšířit financování určené pro Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí do roku 2020, aby bylo možné účinněji oslovit mladé lidi. 

Činnost nadace Eurofound

Díky provádění systému záruk pro mladé lidi počet NEET ve věku 15–29 let poněkud poklesl, a to z celkového počtu přibližně 14 milionů v době vrcholící krize na 12,5 milionu v roce 2016 (14,2 %). Avšak podle výzkumu nadace Eurofound se i nadále podle odhadů očekává významná ztráta pro evropská hospodářství ve výši přibližně 142 miliard EUR ročně (2015) – ve formě dávek a na ušlém zisku a na daních, což má významný dopad na hospodářský a sociální rozvoj EU. 

Hlavní příspěvky

Nadace Eurofound je průkopníkem rozsáhlého výzkumu NEET (viz publikace dole), přičemž:

 • provedla první srovnávací analýzu EU týkající se NEET,
 • objasnila, kdo jsou osoby NEET,
 • odhadla hospodářské náklady NEET,
 • provedla zkoumání sociálních důsledků pro osoby, které spadají do kategorie NEET,
 • provedla odhad rizikových faktorů pro osoby, které spadají do kategorie NEET,
 • zkoumala účinnost politik pro opětovné začlenění osob, které spadají do kategorie NEET,
 • monitorovala provádění záruk pro mladé lidi. 

Rozmanitost populace NEET

V rámci tohoto výzkumu se nadace Eurofound snažila objasnit různorodost populace NEET. Výsledkem nejnovější studie o různorodosti NEET bylo stanovení sedmi nových podskupin, které umožňují lépe porozumět složení této skupiny mladých lidí. Záměrem studie je zlepšit pomoc tvůrcům politik, aby mohli porozumět, kdo jsou osoby, které spadají do kategorie NEET, a pomoci jim při koncipování odpovídajících podpůrných opatření, která by odpovídala širokému spektru potřeb. Každou z těchto skupin tvoří směs zranitelných mladých lidí a mladých lidí, kteří zranitelní nejsou, přičemž tito mladí lidé neshromažďují lidský kapitál formálními cestami, ať už dobrovolně nebo nedobrovolně.

Další témata výzkumu

Kromě uvedené studie zkoumá nadace Eurofound v posledních letech (viz publikace dole):

 • charakteristiky a hodnoty podnikání mládeže,
 • jak zapojit tzv. „chybějící střed“: mladé lidi se středoškolským vzděláním, kteří nepokračují ve vysokoškolském vzdělávání na akademických institucích,
 • sociální začleňování mladých lidí, 
 • přechod mladých lidí na trh práce,
 • stále častější vstup do pracovního poměru na dobu určitou mezi mladými lidmi a přístup k sociální ochraně,
 • pracovní podmínky pro mladé lidi vstupující na pracovní trh,
 • nedávný vývoj politiky v souvislosti s osobami, které spadají do kategorie NEET.

Viz seznam publikací dole.

Vybrané téma: Zkoumání rozmanitosti populace NEET

4. července 2016 – v návaznosti na zprávu nadace Eurofound z roku 2012 nazvanou NEET: mladí lidé, kteří nejsou v zaměstnání. Tato zpráva zkoumá rozmanitost NEET prostřednictvím sedmi navržených podskupin, do nichž je možné rozdělit populaci NEET, pomocí údajů získaných z šetření pracovních sil EU z roku 2013. Tyto podskupiny umožňují zlepšit analýzu toho, jaký mají politiky, sociální klima a pomalé, ale postupné zlepšování situace na trhu práce dopad na populaci NEET v rámci EU-28. Pomáhají nacházet řešení problémů například v případě, kdy je 22 % populace NEET ve věku 15–24 let postiženo dlouhodobou nezaměstnaností. K dispozici je rovněž 28 profilů zemí týkajících se rozmanitosti populace NEET, které poskytují přehled o situaci NEET na úrovni členských států. Sledují trendy v oblasti nezaměstnanosti mladých lidí a počty NEET, skladbu skupiny NEET a míru rizika jejich sociálního vyloučení.

Zkoumání rozmanitosti populace NEET

Infografika o populaci NEET

Read less
 • Publications (51)
 • Data
 • Ongoing work (1)

Data

Data related to this topic are linked below

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles.

 

Other ongoing work

 • Policy brief on underemployment, long-term unemployment and in-work poverty