Podpora sociální soudržnosti a konvergence

3 Březen 2022

Podpora sociální soudržnosti a konvergence tvoří jednu ze šesti hlavních činností pracovního programu nadace Eurofound na obdoRead more

Podpora sociální soudržnosti a konvergence tvoří jednu ze šesti hlavních činností pracovního programu nadace Eurofound na období 2021–2024. Nadace Eurofound bude i nadále fungovat jako odborné středisko pro sledování a analýzu jak klíčových trendů v dosahování vzestupné konvergence v oblasti životních a pracovních podmínek a posilování hospodářské a sociální soudržnosti v EU, tak faktorů, které tuto konvergenci ovlivňují. Pandemie COVID-19 představuje bezprecedentní výzvu pro hospodářskou a sociální odolnost EU a upozorňuje na křehkost jakéhokoli pokroku v již dosažených vzorcích konvergence.

V příštích čtyřech letech poskytne nadace Eurofound důležité poznatky o výzvách a vyhlídkách v oblasti sociální soudržnosti a konvergence v EU a pomůže zajistit, aby evropské ekonomiky a společnosti byly odolné vůči budoucím šokům. Nadace Eurofound svou práci z předchozích let na téma vzestupné konvergence rozšíří, přičemž bude klást zvláštní důraz na možný nárůst nových nerovností mezi občany a na to, jak v oblasti sociální soudržnosti řešit problémy, jejichž závažnost narůstá s krizí. Nadace bude pravidelně informovat o trendech vzestupné konvergence z hlediska sociálního a hospodářského, jakož i v rozsahu stanoveném v evropském pilíři sociálních práv, a to na úrovni členských států a na regionální úrovni, přičemž bude rovněž porovnávat EU s ostatními vyspělými zeměmi.

Při zkoumání hybných sil a důsledků hospodářské a sociální konvergence bude nadace Eurofound věnovat pozornost řadě faktorů: sociálním investicím, mobilitě a institucionálním rámcům, právním předpisům, systémům sociálního zabezpečení, kvalitě institucí a veřejným službám sociálnímu dialogu a strukturálním reformám. Výzkum posoudí účinnost reakce EU na pandemii z hlediska hospodářské a sociální konvergence. Rovněž zváží situaci v eurozóně a zaměří se na to, jakou úlohu hrají při ovlivňování konvergence postupy v rámci pracovněprávních vztahů.

Nadace Eurofound bude zkoumat trendy a hybné síly sociální soudržnosti v Evropské unii, zejména to, jak pandemie COVID-19 prohloubila stávající nerovnosti nebo vyvolala nové, které mají širší dopad na společnost nebo na konkrétní skupiny občanů. Analýza se zaměří na hospodářské, sociální a zdravotní rozdíly, a to jak na trhu práce, tak z hlediska přístupu ke klíčovému zboží a službám, jako je zdravotní péče, bydlení, vzdělávání a sociální ochrana , a z hlediska jejich kvality. Budou zkoumány souvislosti mezi nerovnostmi, důvěrou v instituce a nespokojeností. Mezi další oblasti zájmu patří migrace , integrace a sociální napětí.

Výsledky výzkumu vyplývající z této činnosti přispějí k práci různých útvarů Evropské komise a Výboru pro zaměstnanost, Výboru pro sociální ochranu, Hospodářského a finančního výboru, Rady a Evropského parlamentu, a to i ve vztahu k evropskému semestru.

„Krize COVID-19 vrátila koncept vzestupné konvergence zpět do středu zájmu politické debaty… Vzestupná konvergence je důležitá pro stabilitu Unie. Nenaplnění příslibu vzestupné konvergence s sebou nese riziko oslabení fungování Unie a vyvolání politické nespokojenosti s projektem Evropské unie.“

Massimiliano Mascherini, vedoucí oddělení sociální politiky

Read less

Nejnovější zprávy

Upward convergence in gender equality: How close is the Union of equality?

Over the last decade, the EU has made slow progress towards gender equality. As achievements in gender equality vary...

Upward convergence in material well-being: Is a COVID-19 setback inevitable?

The EU strives for the upward convergence of its Member States, where their performance improves and gaps between them...

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Podpora sociální soudržnosti a konvergence

Přihlásit

Řešení priorit zúčastněných stran

Top

Cílem výzkumu nadace Eurofound je napomoci tomu, aby se politická opatření zabývala otázkami udržitelné vzestupné hospodářské a sociální konvergence, snižování vícerozměrných nerovností a rozvíjení iniciativ k posílení sociální soudržnosti, které pomáhají řešit problémy způsobené pandemií COVIDRead more

Cílem výzkumu nadace Eurofound je napomoci tomu, aby se politická opatření zabývala otázkami udržitelné vzestupné hospodářské a sociální konvergence, snižování vícerozměrných nerovností a rozvíjení iniciativ k posílení sociální soudržnosti, které pomáhají řešit problémy způsobené pandemií COVID-19 na unijní i vnitrostátní úrovni. Na základě zkoumání programů obnovy po pandemii na evropské úrovni a jejich dopadu na hospodářskou a sociální konvergenci se nadace Eurofound snaží informovat tvůrce politik o způsobech podpory konvergence a účinnosti různých iniciativ. Výzkum sociální soudržnosti má prosazovat diskusi o způsobech podpory politik směřujících ke spravedlivější a inkluzivnější společnosti.

Pracovní program nadace je v souladu s politickými směry Evropské komise na příští čtyři roky a přímo se promítá do řady klíčových oblastí politiky zaměřených na vytvoření silné sociální Evropy. Výzkum souvisí zejména s cílem EU v oblasti udržitelné hospodářské a sociální konvergence a bude se snažit podpořit debatu o evropském pilíři sociálních práv, jeho úloze v oblasti provádění a monitorování, jakož i o reformě hospodářské a měnové unie. Zjištění o důvěře mohou přispět k iniciativám týkajícím se debaty o budoucnosti Evropy.

Read less

Klíčová politická sdělení

Top

Hlavní zjištění výzkumu nadace Eurofound slouží jako podklad pro tvůrce politik při řešení některých klíčových problémů v této oblasti.

Read more

Hlavní zjištění výzkumu nadace Eurofound slouží jako podklad pro tvůrce politik při řešení některých klíčových problémů v této oblasti.

  • Udržitelná hospodářská a sociální konvergence je pro trvalou stabilitu Evropy klíčová a vyžaduje integrovaný evropský přístup.
  • Rozdíly v hospodářské a sociální výkonnosti mezi členskými státy ohrožují sdílenou prosperitu a důstojné životní a pracovní podmínky, a proto je nezbytné sledovat konvergenční trendy v EU a zavádět opatření, jejichž cílem je těmto rozdílům zabránit.
  • Před pandemií COVID-19 zažila Evropa šest let nepřetržitého hospodářského růstu, který ztlumil dopad krize z roku 2008 a zaznamenal vzestupnou konvergenci v oblastech, jako jsou zaměstnanost a riziko chudoby. Ne všechny členské státy se však těšily stejnému růstu a regionální rozdíly se zvětšily.
  • V důsledku pandemie COVID-19 vzniká riziko dalšího prohlubování nerovností mezi členskými státy a napříč socioekonomickými skupinami. Pandemie otestuje hospodářskou a sociální odolnost členských států proti riziku hospodářských a sociálních rozdílů v Evropské unii. Tyto prohlubující se rozdíly mohou rovněž ovlivnit stabilitu EU a poukazují na potřebu v plné míře zavést evropský pilíř sociálních práv a jasně sdělovat přijatá opatření občanům EU.
  • V době krize musí zůstat zachování důvěry občanů ve vnitrostátní a evropské instituce v centru pozornosti, protože dodržování opatření ke kontrole šíření onemocnění COVID-19 do značné míry závisí na míře důvěry v instituce a vědecká doporučení. Zvýšení míry důvěry v instituce uváděná respondenty, kteří využili podpůrná opatření, rovněž vysílá jasný signál EU a vládám členských států.
Read less

Současný a probíhající výzkum

Top

V roce 2021 bude nadace Eurofound pokračovat ve zkoumání dopadů pandemie COVID-19 na hospodářskou a sociální konvergenci, jakož i na hospodářské a sociální nerovnosti v Evropě, přičemž se zaměří na příjmy, zaměstnanost, vzdělávání a zdravRead more

V roce 2021 bude nadace Eurofound pokračovat ve zkoumání dopadů pandemie COVID-19 na hospodářskou a sociální konvergenci, jakož i na hospodářské a sociální nerovnosti v Evropě, přičemž se zaměří na příjmy, zaměstnanost, vzdělávání a zdraví. Pravidelně bude poskytovat aktualizované informace o vzestupné konvergenci na evropské a regionální úrovni v rozsahu stanoveném v evropském pilíři sociálních práv a v doprovodném srovnávacím přehledu sociálních ukazatelů.

Výzkum nadace Eurofound prozkoumá faktory ovlivňující vzestupnou konvergenci i sociální soudržnost, přičemž zvláštní pozornost bude věnovat zeměpisným rozdílům a dopadu pandemie COVID-19. Bude přezkoumán účinek programů obnovy a politik na posílení odolnosti, podporu udržitelné vzestupné konvergence a snižování nerovností.

Nadace Eurofound rovněž prozkoumá, jak se v průběhu času vyvíjela sociální soudržnost v Evropě. Dále bude s využitím údajů z on-line průzkumu Život, práce a COVID-19 zkoumán dopad pandemie na sociální soudržnost a důvěru u různých skupin společnosti. Výsledky budou porovnány na úrovni členských států s cílem poukázat na podobnosti a rozdíly.

Bude se také zkoumat, zda a jak postupy v rámci pracovněprávních vztahů, zejména kolektivní vyjednávání, ovlivňují sbližování některých výstupů, jako jsou mzdy a pracovní doba.

Webové úložiště pro konvergenci bude i nadále aktualizováno a dále rozvíjeno.

Níže uvedené oddíly umožňují přístup k řadě publikací, údajů a informací o probíhajících činnostech na toto téma.

Read less
  • Publikace (43)
  • Údaje
  • Probíhající činnost (4)

Probíhající činnost

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles.

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Podpora sociální soudržnosti a konvergence

Any personal data (names, e-mail, etc.) that you provide to us by completing the forms which appear on our website (e.g. comment forms) will be processed in accordance with Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data. The purpose of collection of personal data is to allow interaction between Eurofound and external users who provide their feedback on or express their interest in our work.

You have the right to obtain access to and rectification of your personal data. You may also, under certain circumstances, ask to have this data blocked or request the erasure of personal data which you consider to have been unlawfully processed; or object to the processing of your personal data at any time on legitimate compelling grounds relating to your particular situation.