Podpora sociální soudržnosti a konvergence

3 Únor 2023

Podpora sociální soudržnosti a konvergence tvoří jednu ze šesti hlavních činností pracovního programu nadace Eurofound na obdoRead more

Podpora sociální soudržnosti a konvergence tvoří jednu ze šesti hlavních činností pracovního programu nadace Eurofound na období 2021–2024. Nadace Eurofound bude i nadále fungovat jako odborné středisko pro sledování a analýzu jak klíčových trendů v dosahování vzestupné konvergence v oblasti životních a pracovních podmínek a posilování hospodářské a sociální soudržnosti v EU, tak faktorů, které tuto konvergenci ovlivňují. Pandemie COVID-19 představuje bezprecedentní výzvu pro hospodářskou a sociální odolnost EU a upozorňuje na křehkost jakéhokoli pokroku v již dosažených vzorcích konvergence.

V příštích čtyřech letech poskytne nadace Eurofound důležité poznatky o výzvách a vyhlídkách v oblasti sociální soudržnosti a konvergence v EU a pomůže zajistit, aby evropské ekonomiky a společnosti byly odolné vůči budoucím šokům. Nadace Eurofound svou práci z předchozích let na téma vzestupné konvergence rozšíří, přičemž bude klást zvláštní důraz na možný nárůst nových nerovností mezi občany a na to, jak v oblasti sociální soudržnosti řešit problémy, jejichž závažnost narůstá s krizí. Nadace bude pravidelně informovat o trendech vzestupné konvergence z hlediska sociálního a hospodářského, jakož i v rozsahu stanoveném v evropském pilíři sociálních práv, a to na úrovni členských států a na regionální úrovni, přičemž bude rovněž porovnávat EU s ostatními vyspělými zeměmi.

Při zkoumání hybných sil a důsledků hospodářské a sociální konvergence bude nadace Eurofound věnovat pozornost řadě faktorů: sociálním investicím, mobilitě a institucionálním rámcům, právním předpisům, systémům sociálního zabezpečení, kvalitě institucí a veřejným službám sociálnímu dialogu a strukturálním reformám. Výzkum posoudí účinnost reakce EU na pandemii z hlediska hospodářské a sociální konvergence. Rovněž zváží situaci v eurozóně a zaměří se na to, jakou úlohu hrají při ovlivňování konvergence postupy v rámci pracovněprávních vztahů.

Nadace Eurofound bude zkoumat trendy a hybné síly sociální soudržnosti v Evropské unii, zejména to, jak pandemie COVID-19 prohloubila stávající nerovnosti nebo vyvolala nové, které mají širší dopad na společnost nebo na konkrétní skupiny občanů. Analýza se zaměří na hospodářské, sociální a zdravotní rozdíly, a to jak na trhu práce, tak z hlediska přístupu ke klíčovému zboží a službám, jako je zdravotní péče, bydlení, vzdělávání a sociální ochrana , a z hlediska jejich kvality. Budou zkoumány souvislosti mezi nerovnostmi, důvěrou v instituce a nespokojeností. Mezi další oblasti zájmu patří migrace , integrace a sociální napětí.

Výsledky výzkumu vyplývající z této činnosti přispějí k práci různých útvarů Evropské komise a Výboru pro zaměstnanost, Výboru pro sociální ochranu, Hospodářského a finančního výboru, Rady a Evropského parlamentu, a to i ve vztahu k evropskému semestru.

„Krize COVID-19 vrátila koncept vzestupné konvergence zpět do středu zájmu politické debaty… Vzestupná konvergence je důležitá pro stabilitu Unie. Nenaplnění příslibu vzestupné konvergence s sebou nese riziko oslabení fungování Unie a vyvolání politické nespokojenosti s projektem Evropské unie.“

Massimiliano Mascherini, vedoucí oddělení sociální politiky

Read less

Nejnovější zprávy

Hospodářské a sociální nerovnosti v Evropě po pandemii covidu-19

Pandemie covidu-19 měla na jednotlivé sociální skupiny různé dopady, a to v závislosti na stávajících znevýhodněních,...

Zachování důvěry během pandemie covidu-19

Zpráva zkoumá, jak se během pandemie covidu-19 v letech 2020 a 2021 vyvíjela důvěra občanů v instituce – včetně...

Je Evropa leaderem v oblasti kvality institucí?

Kvalita institucí je klíčovým faktorem pro dosažení vzestupné hospodářské a sociální konvergence v EU, neboť hraje...

Řešení priorit zúčastněných stran

Top

Cílem výzkumu nadace Eurofound je napomoci tomu, aby se politická opatření zabývala otázkami udržitelné vzestupné hospodářské a sociální konvergence, snižování vícerozměrných nerovností a rozvíjení iniciativ k posílení sociální soudržnosti, které pomáhají řešit problémy způsobené pandemií COVIDRead more

Cílem výzkumu nadace Eurofound je napomoci tomu, aby se politická opatření zabývala otázkami udržitelné vzestupné hospodářské a sociální konvergence, snižování vícerozměrných nerovností a rozvíjení iniciativ k posílení sociální soudržnosti, které pomáhají řešit problémy způsobené pandemií COVID-19 na unijní i vnitrostátní úrovni. Na základě zkoumání programů obnovy po pandemii na evropské úrovni a jejich dopadu na hospodářskou a sociální konvergenci se nadace Eurofound snaží informovat tvůrce politik o způsobech podpory konvergence a účinnosti různých iniciativ. Výzkum sociální soudržnosti má prosazovat diskusi o způsobech podpory politik směřujících ke spravedlivější a inkluzivnější společnosti.

Pracovní program nadace je v souladu s politickými směry Evropské komise na příští čtyři roky a přímo se promítá do řady klíčových oblastí politiky zaměřených na vytvoření silné sociální Evropy. Výzkum souvisí zejména s cílem EU v oblasti udržitelné hospodářské a sociální konvergence a bude se snažit podpořit debatu o evropském pilíři sociálních práv, jeho úloze v oblasti provádění a monitorování, jakož i o reformě hospodářské a měnové unie. Zjištění o důvěře mohou přispět k iniciativám týkajícím se debaty o budoucnosti Evropy.

Read less

Klíčová politická sdělení

Top

Social cohesion convergence infographic
Infografika

Hlavní zjištění výzkumu nadace Eurofound slouží jako podklad pro tvůrce politik při řešení některých klíčových problémů v této oblasti.

  • Udržitelná hospodářská a sociální konvergence je pro trvalou stabilitu Evropy klíčová a vyžaduje integrovaný evropský přístup.
  • Rozdíly v hospodářské a sociální výkonnosti mezi členskými státy ohrožují sdílenou prosperitu a důstojné životní a pracovní podmínky, a proto je nezbytné sledovat konvergenční trendy v EU a zavádět opatření, jejichž cílem je těmto rozdílům zabránit.
  • Před pandemií COVID-19 zažila Evropa šest let nepřetržitého hospodářského růstu, který ztlumil dopad krize z roku 2008 a zaznamenal vzestupnou konvergenci v oblastech, jako jsou zaměstnanost a riziko chudoby. Ne všechny členské státy se však těšily stejnému růstu a regionální rozdíly se zvětšily.
  • V důsledku pandemie COVID-19 vzniká riziko dalšího prohlubování nerovností mezi členskými státy a napříč socioekonomickými skupinami. Pandemie otestuje hospodářskou a sociální odolnost členských států proti riziku hospodářských a sociálních rozdílů v Evropské unii. Tyto prohlubující se rozdíly mohou rovněž ovlivnit stabilitu EU a poukazují na potřebu v plné míře zavést evropský pilíř sociálních práv a jasně sdělovat přijatá opatření občanům EU.
  • V době krize musí zůstat zachování důvěry občanů ve vnitrostátní a evropské instituce v centru pozornosti, protože dodržování opatření ke kontrole šíření onemocnění COVID-19 do značné míry závisí na míře důvěry v instituce a vědecká doporučení. Zvýšení míry důvěry v instituce uváděná respondenty, kteří využili podpůrná opatření, rovněž vysílá jasný signál EU a vládám členských států.
Read less

Současný a probíhající výzkum

Top

V roce 2022 dokončí Eurofound svou práci, jejímž cílem je vysvětlit zeměpisnou propast v souvislosti s konvergencí, a bude i nadále poskytovat pravidelné aktuální informace o vzestupné konvergenci, pokud jde o hospodářská a sociální hlediska popsaná v evropském pilíři sociálních práv aRead more

V roce 2022 dokončí Eurofound svou práci, jejímž cílem je vysvětlit zeměpisnou propast v souvislosti s konvergencí, a bude i nadále poskytovat pravidelné aktuální informace o vzestupné konvergenci, pokud jde o hospodářská a sociální hlediska popsaná v evropském pilíři sociálních práv a doprovodném srovnávacím přehledu sociálních ukazatelů. Cílem výzkumu bude pochopit dopady krize COVID-19 na konvergenci a posoudit, zda ochranná opatření a opatření na podporu oživení účinně předcházela rozdílům na vnitrostátní a pokud možno i na regionální úrovni.

Bude zahájena práce na polarizaci měst a venkova a jejích důsledcích pro soudržnost a konvergenci v EU. Trendy a hnací síly dynamiky rozdílů mezi městy a venkovem budou zkoumány z několika hledisek: hospodářské a pracovní příležitosti, přístup ke službám, životní podmínky a kvalita života. Údaje z elektronického průzkumu Život, práce a COVID-19 budou použity ke zkoumání dopadu pandemie na rozdíly mezi městy a venkovem.

Bude dokončena práce na dopadu pandemie COVID-19 na důvěru a sociální nerovnosti, přičemž bude zahájen výzkum dopadu na sociální soudržnost a nespokojenost v EU, včetně účinků podpůrných nástrojů zavedených v členských státech. Nadace Eurofound přezkoumá opatření a iniciativy na podporu politik směřujících ke spravedlivější a inkluzivnější společnosti po pandemii COVID-19.

Nadace bude zkoumat trendy, příčiny a vzorce nestability trhu práce v EU s cílem určit skupiny, které jsou nejvíce postiženy nestabilní vazbou na trh práce, a prozkoumat individuální, sociální a společenské důsledky této nestability. Výzkum poskytne přehled nedávných politických opatření zaměřených na zmírnění hospodářského a sociálního dopadu nestability trhu práce na pracovníky a občany v členských státech EU.

V návaznosti na přípravné práce provedené v roce 2021 bude zkoumán vztah mezi ukazateli pracovněprávních vztahů a konvergencí pracovních podmínek a socioekonomických výsledků. Webové úložiště pro téma konvergence bude i nadále aktualizováno a dále rozvíjeno.

Níže uvedené oddíly umožňují přístup k řadě publikací, údajů a informací o probíhajících činnostech na toto téma.

Read less
  • Publikace (52)
  • Údaje
  • Probíhající činnost (2)

Probíhající činnost

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles.