Odchod do důchodu

15 April 2019

Odchod do důchodu z placeného zaměstnání ve věku 65 let, a často i dříve, byl v EU až do nedávné doby normou. Věk, ve kterém lidé odcházejí do důchodu, se v jednotlivých členských státech EU liší a postupně se zvyšuje. 

S blížícím se odchodem generace populační exploze do důchodu bude do důchodu odcházet více pracovníků, než kolik jich bude vstupovat na trh práce. S prodlužující se délkou života a klesající porodností v Evropě je jednou z priorit politiky EU dát podnět evropským občanům, aby pracovali déle s cílem zajistit udržitelnost důchodových systémů a přiměřenou sociální ochranu. V posledních letech některé členské státy posunuly věkovou hranici pro odchod do starobního důchodu (například v Irsku bude tato hranice 68 let do roku 2028 a v Německu 67 let do roku 2031) a hledají způsoby, jak podnítit pracovníky, aby ve svém zaměstnání setrvali déle. Řada starších pracovníků si stále častěji přeje pokračovat v práci déle.

Bílá kniha Evropské komise z roku 2012 o důchodech navrhuje výčet iniciativ na vytvoření rámce, který umožní starším pracovníkům, kteří jsou toho schopni, dále pracovat a naspořit si více prostředků na důchod. Vyzývá rovněž členské státy, aby odstranily rozdíly v zákonem stanoveném věku odchodu do důchodu mezi muži a ženami a aby provedly přezkum neoprávněné povinné věkové hranice pro odchod do důchodu. Komise rovněž provedla přezkum režimů odchodu do důchodu pro pracovníky v namáhavých a nebezpečných zaměstnáních v Evropě, přičemž jednala o probíhajících reformách a osvědčených postupech s doporučeními pro členské státy EU.

Činnost nadace Eurofound

V uplynulých letech nadace Eurofound analyzovala problémy týkající se důchodů v zemích EU. Výzkum sledoval možnosti pro předčasný a postupný odchod do důchodu, příležitosti ke spojení práce s částečným starobním důchodem, zaměstnání po odchodu do starobního důchodu, dobrovolnické činnosti v době důchodu a problémy spojené s vyplácením důchodů. V posledních letech se výzkum zaměřoval na prodloužení pracovního života za hranici stávajícího věku pro odchod do starobního důchodu, stejně jako na otázky související s pracovními preferencemi, příjmem a kvalitou života.

Pracovní preference související s důchodovým věkem

Analýza zjištění třetího průzkumu kvality života v Evropě nadace Eurofound se zabývá preferencemi starších pracovníků v souvislosti s pracovní dobou. Dochází k závěru, že téměř polovina pracovníků starších 50 let by upřednostňovala kratší pracovní dobu i s ohledem na své finanční potřeby. Významná část důchodců, kteří v současné době nejsou ekonomicky aktivní, by ráda pracovala alespoň několik hodin týdně. Výzkum se rovněž zabývá tím, jak mohou hodnocení kariérního rozvoje v polovině období pomoci vyjasnit pracovníkům jejich možnosti, pokud jde o setrvání v zaměstnání do pozdějšího důchodového věku. 

Spojení zaměstnání s částečným starobním důchodem

V současné době starší pracovníci často ukončují pracovní činnost před zákonem stanoveným věkem odchodu do důchodu v důsledku zdravotních problémů, zdravotního postižení nebo odpovědností za péči o rodinu. Řada lidí chce pouze menší pracovní zátěž, tak aby jejich pracovní doba lépe vyhovovala jejich preferencím. Jedním ze způsobů, jak motivovat lidi k tomu, aby déle pracovali, a jak jim to umožnit, je usnadnit zkracování pracovního úvazku a doplnit ztrátu příjmu pobíráním částečného důchodu nebo příspěvků. Jedna ze studií nadace Eurofound se zabývá dopady těchto penzijních systémů s částečným starobním důchodem.

Práce po odchodu do důchodu

V řadě zemí setrvávají starší lidé v placeném zaměstnání i po dosažení důchodového věku. Studie nadace Eurofound o příjmu z práce po odchodu do důchodu v EU se zabývá motivy, které vedou důchodce k hledání placeného zaměstnání, a jejich pracovními příležitostmi. Zkoumá strategie podniků v oblasti náboru a udržení důchodců a upozorňuje na dilemata, s nimiž se potýkají starší lidé, kteří chtějí setrvat v placeném zaměstnání, a na výhody, které toto setrvání přináší. Rovněž zkoumá, do jaké míry práce po odchodu do důchodu souvisí s dostatečností příjmu mezi důchodci.

Důchodová reforma

Pro řadu osob představuje důchod po odchodu do důchodu hlavní zdroj příjmů. Reforma důchodových systémů v posledních letech se zaměřovala na udržitelnost státních důchodů a na zvýšení skutečného věku pro odchod do důchodu. Studie nadace Eurofound o zapojení sociálních partnerů do důchodové reformy v EU se zaměřuje na reformy zavedené v reakci na hospodářskou a finanční krizi a zdůrazňuje úlohu sociálních partnerů v těchto reformách od roku 2008.

Dobrovolnická činnost

S ohledem na stárnutí evropského obyvatelstva představují nyní sociální začlenění starších osob a strategie na podporu dobrovolné práce starších osob důležité body politické agendy EU. Studie o dobrovolnictví starších osob v EU ukazuje osvědčené postupy ve všech hlediscích dobrovolnictví a jejich vazby na sociální začlenění. Zaměřovala se na opatření na posílení dobrovolnictví během přechodu ze zaměstnání do důchodu.

Ženy a muži v důchodu

Ženy odcházejí ve většině členských států do důchodu dříve než muži, částečně proto, že věnují více času péči o závislé osoby než jejich mužské protějšky. To se však pravděpodobně v nadcházejících letech změní v důsledku plánů mnoha zemí na zvýšení věku odchodu do důchodu. Nadace Eurofound se zabývala případem starších pracovnic v Evropě a pobídkami na podporu jejich rostoucí míry ekonomické aktivity v důsledku dřívějšího odchodu do důchodu. 

Highlights (16)

Vše (156)

Publications (44)

Articles (98)

News (10)

Events (4)