Velfungerende og rummelige arbejdsmarkeder

12 marts 2021

Velfungerende arbejdsmarkeder er en forudsætning for en fuld udnyttelse af økonomiens jobskabelsespotentiale, efterhånden som den kommer på fode efter den finansielle og økonomiske krise.Read more

Velfungerende arbejdsmarkeder er en forudsætning for en fuld udnyttelse af økonomiens jobskabelsespotentiale, efterhånden som den kommer på fode efter den finansielle og økonomiske krise. Krisen har haft meget forskellige konsekvenser for arbejdsmarkedet i EU-medlemsstaterne, og nogle grupper, f.eks. unge og lavtuddannede, blev særlig hårdt ramt. De hastige igangværende strukturelle ændringer udgør også nye udfordringer med hensyn til mulig arbejdskraftmangel og misforhold mellem udbudte og efterspurgte færdigheder i forskellige sektorer og regioner.

EU's vigtigste redskab til at fremme beskæftigelse og social inklusion er Den Europæiske Socialfond – ved at hjælpe folk i arbejde og integrere dårligt stillede grupper i samfundet og sikre mere retfærdige livsmuligheder for alle. Der er også omfattende europæisk lovgivning, som regulerer arbejdstagernes rettigheder på arbejdsmarkedet. Endvidere lancerede Europa-Kommissionen i april 2017 den europæiske søjle for sociale rettigheder. Søjlen bygger på og supplerer EU's social- og beskæftigelsespolitik med henblik på at være retningsvisende for politikken på en række områder, der er afgørende for velfungerende og fair arbejdsmarkeder og velfærdssystemer.

Read less

Seneste opdateringer

Shaping the future of long-term care: A good outcome will benefit all

An ageing Europe and rising public expenditure on long-term care have signalled for some time that the fundamentals of...

Watch the webinar - #AskTheExpert: the European Company Survey 2019 findings on skills

On Thursday 29 October 2020, Eurofound together with European Centre for the Development of Vocational Training (...

Fewer than 10% of EU businesses offer comprehensive learning opportunities critical to employee performance and well-being, new survey says

The best outcomes in terms of company performance and workplace well-being are obtained in companies where training is...
Top

Eurofounds arbejde

Read more

Eurofounds arbejde

Eurofounds forskning tager sigte på at øge forståelsen af dynamikken på arbejdsmarkederne i hele Europa og samtidig understøtte politikken med henblik på at forbedre deres funktion. I betragtning af den vedvarende høje arbejdsløshed i nogle medlemsstater er politikker til at støtte arbejdsløses reintegration på arbejdsmarkedet og politikker rettet mod specifikke grupper – unge, migranter, kvinder eller ældre arbejdsløse – af særlig interesse. Eurofound har udført et stort arbejde på dette område, og fokus har i de seneste år været på ungdomsspørgsmål, køn og arbejde, nye former for beskæftigelse, mobilitet og migration samt lønninger.

Væsentlige bidrag

Eurofound har undersøgt de beskæftigelsesmæssige og sociale udfordringer, som unge står over for. Undersøgelser har set nærmere på spørgsmål vedrørende social inklusion og behovet for at tage hensyn til mangfoldigheden blandt sårbare unge ved udviklingen af politikker til at støtte dem. Agenturet har også set nærmere på iværksætterkultur blandt unge og de typer af foranstaltninger, der har støttet den effektivt.

Et andet forskningstema har sat fokus på de økonomiske og sociale omkostninger ved forskellen i mænds og kvinders beskæftigelsesfrekvens og vurderet effektiviteten af politiske foranstaltninger, der fremmer kvinders arbejdsmarkedsdeltagelse.

I forbindelse med et igangværende forskningstema undersøges nye former for beskæftigelse, som er anderledes end traditionelt arbejde eller atypisk arbejde, og der ses nærmere på konsekvenserne heraf for arbejdsvilkår og arbejdsmarkeder. Den første undersøgelse af typologien blev fulgt op af indgående gennemgange af specifikke nye former for beskæftigelse såsom strategisk medarbejderdeling og IKT-baseret mobilt arbejde.

Forskning vedrørende mobilitet har givet et opdateret billede af arbejdskraftens bevægelighed inden for Europa og den økonomiske krises indvirkning på migrationen.

Eurofound har også foretaget indgående analyser af forskellige spørgsmål vedrørende overgange på arbejdsmarkedet, herunder jobvarighed, midlertidig beskæftigelse og unges overgange fra uddannelse til beskæftigelse.

Read less

Key outputs over the years

Show more (12)