Τι κάνουμε

Στόχος του Eurofound είναι να υποστηρίξει τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», ώστε να διασφαλίσει ότι η Ευρώπη επιτυγχάνει έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Διεξάγοντας έρευνες που εξετάζουν την πρακτική εμπειρία και προσδιορίζουν παράγοντες που συμβάλλουν στην επιτυχή αλλαγή, το Eurofound επιδιώκει τόσο να τεκμηριώσει, όσο και να κατανοήσει την αλλαγή και να αναπτύξει ιδέες για τη συνεχή βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας των Ευρωπαίων πολιτών.

Προγράμματα εργασίας

Το τρέχον έγγραφο προγραμματισμού για την περίοδο 2017–2020 περιγράφει τις προγραμματισμένες εργασίες του Eurofound για την τετραετή προγραμματική περίοδο. Το Eurofound έχει επιλέξει έξι στρατηγικούς τομείς παρέμβασης στους οποίους θα εκτελεί τις δραστηριότητές του που αποσκοπούν στην παροχή της απαραίτητης γνώσης για την επίτευξη της ανοδικής σύγκλισης των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτοί είναι:

Οι τέσσερις πρώτοι είναι οι βασικοί τομείς στους οποίους το Eurofound έχει εδραιώσει την εμπειρογνωμοσύνη του κατά τις τέσσερις τελευταίες δεκαετίες και οι οποίοι διασφαλίζουν τη συνέχεια των εργασιών του οργανισμού. Οι δύο τελευταίοι, που αφορούν την ψηφιακή μεταστροφή και τη σύγκλιση στην ΕΕ, εισάγουν μια νέα διάσταση στις δραστηριότητες του Eurofound, καθώς ενσωματώνουν οριζόντιες προκλήσεις και παραδειγματικές αλλαγές που ενδέχεται να έχουν μετασχηματιστική επιρροή στους τομείς που αποτελούν το επίκεντρο των δραστηριοτήτων του Eurofound. Στο πλαίσιο αυτών των έξι θεματικών πεδίων, το Eurofound θα εξετάσει τους τρόπους βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας μέσω δημόσιων πολιτικών και νομοθεσίας, παρεμβάσεων από τους κοινωνικούς εταίρους και πρακτικών σε επίπεδο χώρου εργασίας.

Το πολυετές πρόγραμμα 2017–2020 καθορίζει ένα ειδικό πρόγραμμα εργασίας για κάθε έτος της προγραμματικής περιόδου. 

Δείτε όλα τα πολυετή και ετήσια προγράμματα εργασίας

Ετήσιες εκθέσεις

Διαβίωση και εργασία στην Ευρώπη 2015–2018

«Η διαβίωση και η εργασία στην Ευρώπη 2015-2018» συγκεντρώνει ορισμένα από τα κύρια ερευνητικά πορίσματα του Eurofound σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας των Ευρωπαίων κατά τα τελευταία τέσσερα έτη, κατά τη διάρκεια της θητείας του απερχόμενου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής. Το έργο αυτό έχει δώσει απαντήσεις σε βασικά ερωτήματα σχετικά με τις πτυχές της ζωής και της εργασίας που έχουν σημασία τόσο για τους ανθρώπους όσο και για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, επισημαίνοντας τις περιπτώσεις στις οποίες πρέπει να στοχοθετηθεί η χάραξη πολιτικής για την επίτευξη αποτελεσμάτων για τους πολίτες. Τα θέματα που καλύπτονται στην έκθεση «Διαβίωση και εργασία στην Ευρώπη 2015-2018» χωρίζονται σε δύο ενότητες: Πώς ζούμε σήμερα και πώς εργαζόμαστε σήμεραΕξερευνήστε τη διαδραστική παρουσίαση της έκθεσης

Διαβάστε επίσης την Ενοποιημένη ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του διατάκτη για το έτος 2018

Δείτε όλες τις ετήσιες εκθέσεις

Έρευνες σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Οι τρεις πανευρωπαϊκές έρευνες του Eurofound επαναλαμβάνονται περιοδικά και συλλέγουν πρωτογενή και πλήρως συγκρίσιμα δεδομένα που αφορούν όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς και διάφορες άλλες χώρες, ανάλογα με την έρευνα. Τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω των ερευνών επιτρέπουν τη διεξαγωγή διεξοδικής ανάλυσης σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων. Οι έρευνες θεωρούνται ως μία από τις πλέον πολύτιμες και μοναδικές πηγές πληροφόρησης στη διάθεση του Eurofound. Παρέχουν ενημέρωση και καθοδήγηση σε σημαντικό μέρος της ερευνητικής δραστηριότητας του Eurofound.

Παρατηρητήρια

Το Eurofound διαθέτει τρία παρατηρητήρια, τα οποία συμβάλλουν επίσης στις δραστηριότητες του οργανισμού στους τομείς παρέμβασης, με την υποστήριξη ενός Δικτύου Ευρωπαίων Ανταποκριτών που καλύπτει τα κράτη μέλη και τη Νορβηγία. Μέσω του δικτύου, καθίσταται δυνατή η συγκέντρωση συστηματικών και συγκρίσιμων πληροφοριών για την πραγματικότητα και τις εξελίξεις σε εθνικό επίπεδο.

Ανταπόκριση σε ειδικά αιτήματα πληροφοριών

Η ανταπόκριση σε ειδικά αιτήματα πληροφοριών από τα κύρια ενδιαφερόμενα μέρη του Eurofound αποτελεί βασική δραστηριότητα στη νέα προγραμματική περίοδο. Βασικός στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι να εξασφαλιστεί η ταχύτητα, η ευελιξία και η ποιότητα στην παροχή εξατομικευμένων πληροφοριών για την αντιμετώπιση νέων και νεοεμφανιζόμενων αναγκών πληροφόρησης.

Δείτε όλες τις εξατομικευμένες και άλλες έκτακτες εκθέσεις