Τι κάνουμε

Οι προτεραιότητες του Eurofound για την περίοδο 2021-2024 διαμορφώνονται με βάση τις κομβικές προκλήσεις για κοινωνική συνοχή και δίκαιο μετασχηματισμό, εντός ενός συνεχώς μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος μετά την κρίση της πανδημίας COVID-19. Ο Οργανισμός επικεντρώνεται στα ζητήματα στα οποία μπορεί να προσφέρει τη σημαντική εμπειρογνωμοσύνη που έχει αποκτήσει στους τομείς των συνθηκών εργασίας, των εργασιακών σχέσεων, της απασχόλησης και των συνθηκών διαβίωσης, διαθέτοντας στα ενδιαφερόμενα μέρη τεκμηριωμένα στοιχεία ώστε να τα λάβουν υπόψη στις πολιτικές που υλοποιούν.

Προγράμματα εργασίας

Το έγγραφο προγραμματισμού 2021–2024 περιλαμβάνει έξι στρατηγικούς τομείς, οι οποίοι θα υλοποιηθούν μέσω των ακόλουθων επιχειρησιακών δραστηριοτήτων. Οι τέσσερις πρώτοι τομείς είναι αυτοί που ορίζονται στον ιδρυτικό κανονισμό του Οργανισμού.

  • Συνθήκες εργασίας και βιώσιμη εργασία : ο Οργανισμός παρέχει συγκριτικά δεδομένα και αναλύσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση της ποιότητας των θέσεων εργασίας και την υποστήριξη της βιωσιμότητας της εργασίας σε όλη τη διάρκεια του εργάσιμου βίου
  • Εργασιακές σχέσεις και κοινωνικός διάλογος : ο Οργανισμός λειτουργεί ως κέντρο εμπειρογνωμοσύνης, παρακολουθώντας και αναλύοντας τις εξελίξεις στις εργασιακές σχέσεις και στον κοινωνικό διάλογο, και υποστηρίζοντας τον διάλογο μεταξύ των κοινωνικών εταίρων
  • Απασχόληση και αγορές εργασίας : ο Οργανισμός παρέχει γνώσεις που επιτρέπουν την ανάλυση των αλλαγών στην αγορά εργασίας και τη χάραξη τεκμηριωμένων πολιτικών για την απασχόληση προκειμένου να βελτιωθεί η λειτουργία της αγοράς εργασίας και να περιοριστούν οι αποκλεισμοί
  • Συνθήκες διαβίωσης και ποιότητα ζωής : ο Οργανισμός χαρτογραφεί και αναλύει βασικά στοιχεία για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των πολιτών, όπως μεταξύ άλλων πληροφορίες για τις εκτιμήσεις των πολιτών σχετικά με την ποιότητα της ζωής τους και την κοινωνία

Επιπλέον, το Eurofound θα εστιάσει στις πολιτικές προκλήσεις με άξονα δύο εγκάρσιες θεματικές δραστηριότητες.

  • Προνοητικότητα και διαχείριση του αντικτύπου των αλλαγών : ο Οργανισμός παρέχει τεκμηριωμένα στοιχεία για τις διαρθρωτικές αλλαγές που επιφέρουν πρωτίστως ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η κλιματική αλλαγή, αλλά και η πανδημία COVID-19. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βασιστούν στα στοιχεία αυτά για να διασφαλίσουν τον δίκαιο μετασχηματισμό που προάγει την απασχόληση, τις καλές συνθήκες εργασίας, την κοινωνική προστασία και τα δικαιώματα των εργαζομένων, βελτιώνοντας παράλληλα την παραγωγικότητα της εργασίας, την ανταγωνιστικότητα και την ευημερία
  • Προώθηση της κοινωνικής συνοχής και σύγκλισης : Ο Οργανισμός συμμετέχει στον πολιτικό διάλογο για τη δικαιοσύνη και συμβάλλει στην τεκμηρίωση των πολιτικών με σκοπό τη βελτίωση της κοινωνικής συνοχής και την υποστήριξη της ανοδικής σύγκλισης των προτύπων διαβίωσης και εργασίας στην ΕΕ.

Οι τρεις περιοδικές πανευρωπαϊκές έρευνες και τα τρία παρατηρητήρια του Eurofound συμβάλλουν στο έργο των στρατηγικών τομέων.

Δείτε όλα τα πολυετή και ετήσια προγράμματα εργασίας

 

Ετήσιες εκθέσεις

Διαβίωση και εργασία στην Ευρώπη 2020

Ο τεράστιος αντίκτυπος της πανδημίας COVID-19 στη ζωή και την εργασία των Ευρωπαίων είναι δύσκολο να αποτυπωθεί, ωστόσο προτεραιότητα του Eurofound το 2020 ήταν η καταγραφή και η αξιολόγηση της εμπειρίας που αποκομίστηκε λόγω αυτής της κοινωνικής αναταραχής στο σύνολο των κρατών μελών της ΕΕ, λεπτομερώς και ως προς κάθε πτυχή και διαφοροποίηση. Η έκθεση Διαβίωση και εργασία στην Ευρώπη 2020 παρέχει μια συνοπτική εικόνα του πώς τα μέτρα εγκλεισμού για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 άλλαξαν τις συνθήκες απασχόλησης, εργασίας και την ποιότητα ζωής στην Ευρώπη, όπως προέκυψε από τις ερευνητικές δραστηριότητες του Eurofound το 2020.

Μεταφορτώστε την επετηρίδα . Διαβάστε επίσης την Ενοποιημένη ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του διατάκτη για το έτος 2020

 

Δείτε όλες τις ετήσιες εκθέσεις

Έρευνες σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Οι τρεις πανευρωπαϊκές έρευνες του Eurofound επαναλαμβάνονται περιοδικά και συλλέγουν πρωτογενή και πλήρως συγκρίσιμα δεδομένα που αφορούν όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς και διάφορες άλλες χώρες, ανάλογα με την έρευνα. Τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω των ερευνών επιτρέπουν τη διεξαγωγή διεξοδικής ανάλυσης σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων. Οι έρευνες θεωρούνται ως μία από τις πλέον πολύτιμες και μοναδικές πηγές πληροφόρησης που έχει στη διάθεσή του το Eurofound. Παρέχουν ενημέρωση και καθοδήγηση σε σημαντικό μέρος της ερευνητικής δραστηριότητας του Eurofound.

Για την αντιμετώπιση της COVID-19, το Eurofound έχει προσαρμόσει την έρευνά του για την παρακολούθηση της εξελισσόμενης κατάστασης κατά τη διάρκεια της πανδημίας καθώς και για τη συλλογή δεδομένων σχετικά με τον αντίκτυπο στη ζωή των πολιτών της ΕΕ και τα μέτρα πολιτικής για τον μετριασμό των επιπτώσεων. Τον Απρίλιο του 2020, ο Οργανισμός ξεκίνησε μια μοναδική και μεγάλης κλίμακας ηλεκτρονική έρευνα, με θέμα Ζωή, εργασία και COVID-19, προκειμένου να αποτυπώσει τις εκτεταμένες επιπτώσεις της πανδημίας στον τρόπο ζωής και εργασίας των ανθρώπων σε ολόκληρη την ΕΕ, με στόχο να βοηθήσει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να επιτύχουν ισότιμη ανάκαμψη από την κρίση.

Παρατηρητήρια

Το Eurofound διαθέτει τρία παρατηρητήρια, τα οποία συμβάλλουν επίσης στο έργο του Οργανισμού στους τομείς παρέμβασης, με την υποστήριξη ενός Δικτύου Ευρωπαίων Ανταποκριτών που καλύπτει τα κράτη μέλη και τη Νορβηγία. Μέσω του δικτύου, καθίσταται δυνατή η συγκέντρωση συστηματικών και συγκρίσιμων πληροφοριών για την πραγματικότητα και τις εξελίξεις σε εθνικό επίπεδο.

Ανταπόκριση σε ειδικά αιτήματα πληροφοριών

Η ανταπόκριση σε ειδικά αιτήματα πληροφοριών από τα κύρια ενδιαφερόμενα μέρη του Eurofound αποτελεί βασική δραστηριότητα στη νέα προγραμματική περίοδο. Βασικός στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι να εξασφαλιστεί η ταχύτητα, η ευελιξία και η ποιότητα στην παροχή εξατομικευμένων πληροφοριών για την αντιμετώπιση νέων και νεοεμφανιζόμενων αναγκών πληροφόρησης.

Δείτε όλες τις ειδικές εκθέσεις