Τι κάνουμε

Στόχος του Eurofound είναι να υποστηρίξει τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», ώστε να διασφαλίσει ότι η Ευρώπη επιτυγχάνει έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Διεξάγοντας έρευνες που εξετάζουν την πρακτική εμπειρία και προσδιορίζουν παράγοντες που συμβάλλουν στην επιτυχή αλλαγή, το Eurofound επιδιώκει τόσο να τεκμηριώσει, όσο και να κατανοήσει την αλλαγή και να αναπτύξει ιδέες για τη συνεχή βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας των Ευρωπαίων πολιτών.

Προγράμματα εργασίας

Το τρέχον έγγραφο προγραμματισμού για την περίοδο 2017–2020 περιγράφει τις προγραμματισμένες εργασίες του Eurofound για την τετραετή προγραμματική περίοδο. Το Eurofound έχει επιλέξει έξι στρατηγικούς τομείς παρέμβασης στους οποίους θα εκτελεί τις δραστηριότητές του που αποσκοπούν στην παροχή της απαραίτητης γνώσης για την επίτευξη της ανοδικής σύγκλισης των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτοί είναι:

Οι τέσσερις πρώτοι είναι οι βασικοί τομείς στους οποίους το Eurofound έχει εδραιώσει την εμπειρογνωμοσύνη του κατά τις τέσσερις τελευταίες δεκαετίες και οι οποίοι διασφαλίζουν τη συνέχεια των εργασιών του οργανισμού. Οι δύο τελευταίοι, που αφορούν την ψηφιακή μεταστροφή και τη σύγκλιση στην ΕΕ, εισάγουν μια νέα διάσταση στις δραστηριότητες του Eurofound, καθώς ενσωματώνουν οριζόντιες προκλήσεις και παραδειγματικές αλλαγές που ενδέχεται να έχουν μετασχηματιστική επιρροή στους τομείς που αποτελούν το επίκεντρο των δραστηριοτήτων του Eurofound. Στο πλαίσιο αυτών των έξι θεματικών πεδίων, το Eurofound θα εξετάσει τους τρόπους βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας μέσω δημόσιων πολιτικών και νομοθεσίας, παρεμβάσεων από τους κοινωνικούς εταίρους και πρακτικών σε επίπεδο χώρου εργασίας.

Το πολυετές πρόγραμμα 2017–2020 καθορίζει ένα ειδικό πρόγραμμα εργασίας για κάθε έτος της προγραμματικής περιόδου. 

Δείτε όλα τα πολυετή και ετήσια προγράμματα εργασίας

Ετήσιες εκθέσεις

Διαβίωση και εργασία στην Ευρώπη 2019

Η έκθεση «Διαβίωση και εργασία στην Ευρώπη» συνιστά την επετηρίδα του Eurofound για το έτος 2019 και σκιαγραφεί τις πλέον πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με την εργασία και τη διαβίωση των Ευρωπαίων πολιτών, όπως αποτυπώθηκαν στις ερευνητικές δραστηριότητες του οργανισμού κατά τη διάρκεια του 2019. Ως εκ τούτου, καλύπτεται ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, από την αυξανόμενη πολυμορφία της απασχόλησης μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ έως την αύξηση της εμπιστοσύνης προς τους εθνικούς θεσμούς και τις εξελίξεις στο πεδίο των κατώτατων μισθών. Η επισκόπηση αυτή περιγράφει επίσης τον τρόπο με τον οποίο οι δραστηριότητες του Eurofound συνδέονται με τις πολιτικές προτεραιότητας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Μεταφορτώστε την επετηρίδα. Διαβάστε επίσης την Ενοποιημένη ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων για το 2019

 

Δείτε όλες τις ετήσιες εκθέσεις

Έρευνες σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Οι τρεις πανευρωπαϊκές έρευνες του Eurofound επαναλαμβάνονται περιοδικά και συλλέγουν πρωτογενή και πλήρως συγκρίσιμα δεδομένα που αφορούν όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς και διάφορες άλλες χώρες, ανάλογα με την έρευνα. Τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω των ερευνών επιτρέπουν τη διεξαγωγή διεξοδικής ανάλυσης σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων. Οι έρευνες θεωρούνται ως μία από τις πλέον πολύτιμες και μοναδικές πηγές πληροφόρησης στη διάθεση του Eurofound. Παρέχουν ενημέρωση και καθοδήγηση σε σημαντικό μέρος της ερευνητικής δραστηριότητας του Eurofound.

Παρατηρητήρια

Το Eurofound διαθέτει τρία παρατηρητήρια, τα οποία συμβάλλουν επίσης στις δραστηριότητες του οργανισμού στους τομείς παρέμβασης, με την υποστήριξη ενός Δικτύου Ευρωπαίων Ανταποκριτών που καλύπτει τα κράτη μέλη και τη Νορβηγία. Μέσω του δικτύου, καθίσταται δυνατή η συγκέντρωση συστηματικών και συγκρίσιμων πληροφοριών για την πραγματικότητα και τις εξελίξεις σε εθνικό επίπεδο.

Ανταπόκριση σε ειδικά αιτήματα πληροφοριών

Η ανταπόκριση σε ειδικά αιτήματα πληροφοριών από τα κύρια ενδιαφερόμενα μέρη του Eurofound αποτελεί βασική δραστηριότητα στη νέα προγραμματική περίοδο. Βασικός στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι να εξασφαλιστεί η ταχύτητα, η ευελιξία και η ποιότητα στην παροχή εξατομικευμένων πληροφοριών για την αντιμετώπιση νέων και νεοεμφανιζόμενων αναγκών πληροφόρησης.

Δείτε όλες τις εξατομικευμένες και άλλες έκτακτες εκθέσεις