Έρευνες για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις

Η Έρευνα για τις Ευρωπαϊκές Επιχειρήσεις (ECS) διεξάγεται κάθε τέσσερα χρόνια από το 2004-2005, χρονιά σύλληψής της, με τον τίτλο Ευρωπαϊκή έρευνα για τον χρόνο εργασίας και την ισορροπία μεταξύ εργασιακού και προσωπικού βίου (ESWT). Η δεύτερη έρευνα (η οποία πραγματοποιήθηκε υπό τον νέο τίτλο, δηλαδή Έρευνα για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις) ολοκληρώθηκε το 2009 και η τρίτη διεξάγεται το 2013.

Οι στόχοι της έρευνας είναι οι εξής:

  • να καταγράφει, να αξιολογεί και να ποσοτικοποιεί πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές και τις πρακτικές των επιχειρήσεων στην Ευρώπη σε εναρμονισμένη βάση,
  • να αναλύει σχέσεις μεταξύ των πρακτικών των επιχειρήσεων και του αντικτύπου τους και να εξετάζει τις πρακτικές από την άποψη δομών σε επίπεδο επιχείρησης, με ιδιαίτερη έμφαση στον κοινωνικό διάλογο,
  • να παρακολουθεί τις τάσεις,
  • να συμβάλλει στην Στρατηγική "Ευρώπη 2020" μέσω της καταγραφής και της κατανόησης των πολιτικών και των πρακτικών των επιχειρήσεων που έχουν αντίκτυπο στην έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, καθώς και στην ανάπτυξη του κοινωνικού διαλόγου εντός των επιχειρήσεων. Η έρευνα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα ανάπτυξης ομογενών δεικτών όσον αφορά τα συγκεκριμένα ζητήματα για το ευρωπαϊκό κοινό.

Η ECS είναι μια αντιπροσωπευτική δειγματοληπτική έρευνα βάσει ερωτηματολογίου που διεξάγεται τηλεφωνικά στη/ις γλώσσα/ες της εκάστοτε χώρας. Μία από τις ιδιαιτερότητες της έρευνας είναι ότι οι συνεντεύξεις πραγματοποιούνται παρουσία του υπευθύνου ανθρωπίνων πόρων της επιχείρησης και,εφόσον είναι δυνατόν, ενός εκπροσώπου των εργαζομένων. Το πρώτο κύμα της έρευνας κάλυψε ζητήματα σχετικά με τις ρυθμίσεις του χρόνου εργασίας και την εξισορρόπηση της επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής σε επίπεδο επιχείρησης. Το δεύτερο κύμα εξέτασε διαφορετικές μορφές ευελιξίας, συμπεριλαμβανομένης της ελαστικότητας του ωραρίου εργασίας, της συμβατικής ευελιξίας, της μεταβλητής αμοιβής και της οικονομικής συμμετοχής, καθώς και συνοδευτικά μέτρα σε επίπεδο ανθρωπίνων πόρων και, τέλος, τη φύση και την ποιότητα του κοινωνικού διαλόγου στον χώρο εργασίας. Η τρίτη έρευνα θα εξετάσει την οργάνωση του χώρου εργασίας, την καινοτομία στον χώρο εργασίας, τη συμμετοχή των εργαζομένων και τον κοινωνικό διάλογο στους ευρωπαϊκούς χώρους εργασίας.

Μετά τη διεύρυνση της ΕΕ, το γεωγραφικό πεδίο της έρευνας επεκτάθηκε με την πάροδο του χρόνου:

  • Πρώτη ECS (ESWT) την περίοδο 2004-2005: 21 χώρες: 15 ‘παλιά’ κράτη μέλη της ΕΕ και Κύπρος, Τσεχική Δημοκρατία, Ουγγαρία, Λετονία, Πολωνία και Σλοβενία
  • Δεύτερη ECS το 2009: 30 χώρες συμπεριλαμβανομένων των 27 κρατών μελών της ΕΕ, της Κροατίας, της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας (ΠΓΔΜ) και της Τουρκίας
  • Τρίτη ECS το 2013: 32 χώρες συμπεριλαμβανομένων των 27 κρατών μελών της ΕΕ, της Κροατίας, της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας (ΠΓΔΜ) και της Τουρκίας