Έρευνες για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις

Η έρευνα για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις (ECS) έχει διεξαχθεί τρεις φορές από τη στιγμή που υλοποιήθηκε για πρώτη φορά (2004–2005) με την ονομασία «Ευρωπαϊκή έρευνα για τον χρόνο εργασίας και την ισορροπία μεταξύ εργασιακού και προσωπικού βίου» (ESWT). Η δεύτερη έρευνα, η οποία διενεργήθηκε με την ονομασία «έρευνα για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις», ολοκληρώθηκε το 2009, η τρίτη το 2013 και η τέταρτη το 2019 σε συνεργασία με τον οργανισμό-εταίρο του Eurofound Cedefop.

Στόχοι του ερωτηματολογίου

Οι βασικοί στόχοι της έρευνας είναι:

  • η εναρμονισμένη χαρτογράφηση, η αξιολόγηση και ο ποσοτικός προσδιορισμός των πληροφοριών σχετικά με τις πολιτικές και τις πρακτικές που ακολουθούν οι επιχειρήσεις εντός της Ευρώπης
  • η ανάλυση της σχέσης μεταξύ των πρακτικών που ακολουθούν οι εταιρείες και των επιπτώσεων αυτών των πρακτικών, καθώς και η διερεύνηση των πρακτικών στο επίπεδο της διάρθρωσης των εταιρειών, με έμφαση κυρίως στον κοινωνικό διάλογο
  • η παρακολούθηση των τάσεων
  • η συμβολή στο Θεματολόγιο για την Ευρώπη μέσω της χαρτογράφησης και της κατανόησης των πολιτικών και πρακτικών των εταιρειών που μπορούν να αξιοποιηθούν από την Ευρώπη για την ανάπτυξη μιας οικονομίας που θα υπηρετεί τους ανθρώπους, θα περιφρουρεί τις κεντρικές αξίες της ΕΕ -όπως π.χ. η σημασία του λειτουργικού διαλόγου- και θα είναι έτοιμη για την ψηφιακή εποχή

Με ποιον τρόπο διενεργείται η έρευνα;

Η έρευνα ECS, στην οποία συμμετέχει αντιπροσωπευτικό δείγμα και χρησιμοποιείται ερωτηματολόγιο, εστιάζει στις εμπορικές επιχειρήσεις με τουλάχιστον 10 υπαλλήλους. Οι συνεντεύξεις διενεργούνται με τον υπεύθυνο ανθρώπινου δυναμικού εντός της επιχείρησης και, εφόσον είναι δυνατόν, με εκπρόσωπο των εργαζομένων.

Αντικείμενο της έρευνας

Η πρώτη έκδοση της έρευνας κάλυψε ζητήματα σχετικά με το ωράριο εργασίας και την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής σε επίπεδο εταιρείας. Στη δεύτερη έκδοση μελετήθηκαν διάφορες μορφές ευελιξίας, μεταξύ άλλων η ευελιξία στο ωράριο εργασίας, η συμβατική ευελιξία, οι μεταβλητές αποδοχές και η χρηματοδοτική συμμετοχή, καθώς και τα συνοδευτικά μέτρα για το ανθρώπινο δυναμικό, και το είδος και η ποιότητα του κοινωνικού διαλόγου στον χώρο εργασίας. Στην τρίτη έρευνα εξετάστηκε η οργάνωση του χώρου εργασίας, η καινοτομία στον χώρο εργασίας, η συμμετοχή των εργαζομένων και ο κοινωνικός διάλογος στους ευρωπαϊκούς χώρους εργασίας. Τα θέματα αυτά επαναλήφθηκαν στην τέταρτη έκδοση, η οποία περιλαμβάνει επίσης ερωτήσεις για τη χρήση των δεξιοτήτων, τις στρατηγικές ανάπτυξης δεξιοτήτων και τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Αντικείμενο της έρευνας

Οι διάφορες εκδόσεις της έρευνας διενεργήθηκαν στις ακόλουθες χώρες:

  • Συμπληρωματική έρευνα ECS 2020 COVID-19: 28 χώρες, για την ακρίβεια τα κράτη μέλη της ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο. Τον Νοέμβριο του 2020 το διευθυντικό προσωπικό που συμμετείχε στην έρευνα ECS 2019 και ήταν πρόθυμο να συμμετάσχει και σε μελλοντικές έρευνες έλαβε διαδικτυακό συμπληρωματικό ερωτηματολόγιο προκειμένου να αποτυπωθεί ο αντίκτυπος της πανδημίας COVID-19 στις πρακτικές που ακολουθούνται στους χώρους εργασίας.
  • ECS 2019 : 28 χώρες, για την ακρίβεια τα κράτη μέλη της ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο
  • ESC 2013 : 32 χώρες, για την ακρίβεια τα κράτη μέλη της ΕΕ, η Κροατία, η Βόρεια Μακεδονία, η Ισλανδία, το Μαυροβούνιο και η Τουρκία
  • ECS 2009 : 30 χώρες, για την ακρίβεια τα κράτη μέλη της ΕΕ, η Κροατία, η Βόρεια Μακεδονία και η Τουρκία
  • ECS (ESWT) 2004–2005 : 21 χώρες, μεταξύ των οποίων τα κράτη μέλη της ΕΕ, η Κύπρος, η Τσεχία, η Ουγγαρία, η Λετονία, η Πολωνία και η Σλοβενία