Eurofoundi juhuvalimiga tõenäosuspõhised uuringud

Asutamisest peale on Eurofound loonud tugeva teadmistebaasi elu- ja töötingimuste kohta Euroopa Liidus. Ameti üks olulisi ülesandeid on liikmesriikides toimuva arengu jälgimine ajas. Selleks on loodud kolm kogu ELi hõlmavat korrapäraselt läbiviidavat tõenäosuspõhist uuringut, millega kogutakse kvaliteetseid andmeid. Need uuringud on Euroopa töötingimuste uuring (EWCS) Euroopa elukvaliteedi uuring (EQLS) ja Euroopa ettevõtete uuring (ECS) . Kolmel uuringul on järgmised ühised tunnusjooned:

  • representatiivne valim
  • uuringud hõlmavad kõiki ELi liikmesriike, samuti (potentsiaalseid) kandidaatriike ning sageli ka Norrat ja Šveitsi
  • riigiülene võrreldavus
  • uuringutel on mitu vooru, mis võimaldavad aegridade analüüsi
  • uuringud töötatakse välja tihedas koostöös Eurofoundi kolmepoolsete sidusrühmade ja valdkondlike ekspertidega
  • küsimustikud hõlmavad väga erinevaid teemasid, et vastata Euroopa poliitilistele vajadustele
  • küsimustikud tuginevad valdkondadeülesele teaduslikule alusele
  • täiustatud strateegia kvaliteedi tagamiseks
  • tulemuste õigeaegne kättesaadavus, poliitika jaoks asjakohased aruanded, veebipõhine andmete visualiseerimine ja mikroandmed.

Andmete kättesaadavus

Kõik uuringu küsimustikud ja andmestikud on avalikkusele vabalt kättesaadavad.

Metoodika

Eurofoundi uurimistöö eesmärk on pakkuda kvaliteetset teavet elu- ja töötingimuste ning töökohatavade kohta Euroopas. Selle eesmärgi saavutamiseks on iga uuring suunatud konkreetse teabe saamiseks erinevale elanikkonnarühmale. Uuringumetoodikat võimalusel ühtlustades saab kogutud teadmisi ja kogemusi uuringute lõikes arvesse võtta. Metoodika lisateave on lehtedel, mis käsitlevad täpsemalt iga uuringut.

Uuringute tulevikukindlus

Lähiaastail võtab Eurofound kasutusele strateegia, mille eesmärk on muuta uuringud tulevikukindlaks; selleks uuritakse mitmesuguste ja kulutõhusamate andmekogumisviiside kestlikkust, võttes arvesse uuringute üldist kvaliteeti ja ajalist võrreldavust.

Eurofound uurib samuti suurandmete tehnoloogiat, et oma andmeid täiendada ja asetada need õigesse konteksti. Töö käigus keskendutakse uuringu valimi täiustamisele, suurandmete kogumisele ja analüüsimisele ning sotsiaalmeediasisu tekstianalüüsi kasutamisele marginaalsete nähtuste uurimiseks.

Kvaliteedi tagamine

Eurofound on võtnud kohustuse tagada oma uuringute kvaliteet , et saavutada kvaliteetsed uuringuandmed, järgides standardeid, mis on ühiselt uuringumetoodika ja -menetluse osas kokku lepitud.

Euroopa ja rahvusvahelise tasandi koostöö

Eurofoundi uuringumetoodikat ja küsimustikke võivad kasutada ka teised organisatsioonid juhul, kui autoriõigustega seotud tingimused on täidetud. Mitmed organisatsioonid on juba väljendanud huvi nende materjalide kasutamise vastu või teinud Eurofoundiga koostööd .