Hästi toimivad ja kaasavad tööturud

19 Mai 2021

Hästi toimivad tööturud on finants- ja majanduskriisist toibuva majanduse töökohtade loomise potentsiaali täieliku ärakasutamise eeltiRead more

Hästi toimivad tööturud on finants- ja majanduskriisist toibuva majanduse töökohtade loomise potentsiaali täieliku ärakasutamise eeltingimus. Kriis avaldas ELi liikmesriikide tööturule väga erinevat mõju ning mõnda rühma, nagu noori ja madala haridustasemega inimesi tabas see eriti rängalt. Jätkuvad kiired struktuurimuutused tekitavad uusi probleeme ka seoses võimaliku tööjõunappuse ja oskuste sobimatusega eri sektorites ja piirkondades.

ELi peamine vahend tööhõive ja sotsiaalse kaasatuse edendamiseks on Euroopa Sotsiaalfond, mis aitab inimestel tööd saada, lõimib ebasoodsas olukorras olevaid inimesi ühiskonda ja tagab kõikidele elus õiglasemad võimalused. Kehtestatud on ka suur hulk Euroopa õigusakte, mis reguleerivad töötajate õigusi tööturul. Lisaks sellele esitas Euroopa Komisjon 2017. aasta aprillis Euroopa sotsiaalõiguste samba. Sammas tugineb ELi sotsiaal- ja tööhõivepoliitikale ning täiendab seda, et suunata mitme sellise valdkonna poliitikat, mis on hästitoimiva ja õiglase tööturu ja sotsiaalhoolekandesüsteemi sujuva toimimise jaoks olulised.

Read less

Viimased uuendused

Shaping the future of long-term care: A good outcome will benefit all

An ageing Europe and rising public expenditure on long-term care have signalled for some time that the fundamentals of...

Watch the webinar - #AskTheExpert: the European Company Survey 2019 findings on skills

On Thursday 29 October 2020, Eurofound together with European Centre for the Development of Vocational Training (...

Fewer than 10% of EU businesses offer comprehensive learning opportunities critical to employee performance and well-being, new survey says

The best outcomes in terms of company performance and workplace well-being are obtained in companies where training is...
Top

Eurofoundi töö

Read more

Eurofoundi töö

Eurofoundi uuringute eesmärk on süvendada arusaamist kogu Euroopa tööturgude dünaamikast, pakkudes samal ajal teavet poliitika kujundamiseks, et parandada tööturgude toimimist. Arvestades mõne liikmesriigi püsivalt kõrget töötuse taset, pakub erilist huvi poliitika, mis toetab töötute taaslõimimist tööturule ja on suunatud konkreetsetele rühmadele – noortele, rändajatele, naistele või eakatele töötutele. Eurofound on teinud selles valdkonnas palju tööd, keskendudes viimastel aastatel noortega seotud probleemidele, soole ja tööle, uutele töövormidele, liikuvusele ja rändele ning palkadele.

Põhipanus

Eurofound on uurinud noorte tööhõive- ja sotsiaalprobleeme. Uuringutes on käsitletud küsimusi, mis on seotud sotsiaalse kaasamise ja vajadusega arvestada haavatavate noorte mitmekesisust neid toetava poliitika väljatöötamisel. Ta on vaadelnud ka noorte ettevõtlust ja selle toetamisel tõhusaks osutunud meetmeid.

Teine uurimissuund on toonud esile soolise tööhõivelõhe majanduslikud ja sotsiaalsed kulud ning hinnanud poliitikameetmete tõhusust naiste tööturul osalemise edendamisel.

Praegune uurimissuund käsitleb uusi töövorme, mis erinevad traditsioonilisest standardsest või ebastandardsest tööst, ning vaatleb nende mõju töötingimustele ja tööturgudele. Algsetele tüpoloogiauuringutele järgnesid konkreetsete uute töövormide, nagu töötajate strateegilise jagamise ja IKT-põhise liikuva töö põhjalikud analüüsid.

Liikuvuse uurimine on andnud ajakohase pildi tööjõu liikumisest Euroopas ja majanduskriisi mõjust rändele.

Eurofound on põhjalikult analüüsinud ka mitmesuguseid tööturustaatuste vahelise liikumisega seotud teemasid, sealhulgas töösuhte pikkust, ajutist tööhõivet ja noorte üleminekut hariduse omandamiselt tööle.

Read less