Hästi toimivad ja kaasavad tööturud

25 Juuni 2020

Hästi toimivad tööturud on finants- ja majanduskriisist toibuva majanduse töökohtade loomise potentsiaali täieliku ärakasutamise eeltiRead more

Hästi toimivad tööturud on finants- ja majanduskriisist toibuva majanduse töökohtade loomise potentsiaali täieliku ärakasutamise eeltingimus. Kriis avaldas ELi liikmesriikide tööturule väga erinevat mõju ning mõnda rühma, nagu noori ja madala haridustasemega inimesi tabas see eriti rängalt. Jätkuvad kiired struktuurimuutused tekitavad uusi probleeme ka seoses võimaliku tööjõunappuse ja oskuste sobimatusega eri sektorites ja piirkondades.

ELi peamine vahend tööhõive ja sotsiaalse kaasatuse edendamiseks on Euroopa Sotsiaalfond, mis aitab inimestel tööd saada, lõimib ebasoodsas olukorras olevaid inimesi ühiskonda ja tagab kõikidele elus õiglasemad võimalused. Kehtestatud on ka suur hulk Euroopa õigusakte, mis reguleerivad töötajate õigusi tööturul. Lisaks sellele esitas Euroopa Komisjon 2017. aasta aprillis Euroopa sotsiaalõiguste samba. Sammas tugineb ELi sotsiaal- ja tööhõivepoliitikale ning täiendab seda, et suunata mitme sellise valdkonna poliitikat, mis on hästitoimiva ja õiglase tööturu ja sotsiaalhoolekandesüsteemi sujuva toimimise jaoks olulised.

Read less

Recent updates

Racial discrimination is not a thing of the past in the EU

Although EU law guarantees equal treatment for all among its founding principles, discrimination in the EU is not a...

Labour market change: Trends and policy approaches towards flexibilisation

What have been the major trends and policy developments regarding the flexibilisation of employment in recent years?...

Gender equality at work

Gender inequality at work persists across Europe, despite the long standing attention paid and efforts made to tackle...
Top

Eurofoundi töö

Read more

Eurofoundi töö

Eurofoundi uuringute eesmärk on süvendada arusaamist kogu Euroopa tööturgude dünaamikast, pakkudes samal ajal teavet poliitika kujundamiseks, et parandada tööturgude toimimist. Arvestades mõne liikmesriigi püsivalt kõrget töötuse taset, pakub erilist huvi poliitika, mis toetab töötute taaslõimimist tööturule ja on suunatud konkreetsetele rühmadele – noortele, rändajatele, naistele või eakatele töötutele. Eurofound on teinud selles valdkonnas palju tööd, keskendudes viimastel aastatel noortega seotud probleemidele, soole ja tööle, uutele töövormidele, liikuvusele ja rändele ning palkadele.

Põhipanus

Eurofound on uurinud noorte tööhõive- ja sotsiaalprobleeme. Uuringutes on käsitletud küsimusi, mis on seotud sotsiaalse kaasamise ja vajadusega arvestada haavatavate noorte mitmekesisust neid toetava poliitika väljatöötamisel. Ta on vaadelnud ka noorte ettevõtlust ja selle toetamisel tõhusaks osutunud meetmeid.

Teine uurimissuund on toonud esile soolise tööhõivelõhe majanduslikud ja sotsiaalsed kulud ning hinnanud poliitikameetmete tõhusust naiste tööturul osalemise edendamisel.

Praegune uurimissuund käsitleb uusi töövorme, mis erinevad traditsioonilisest standardsest või ebastandardsest tööst, ning vaatleb nende mõju töötingimustele ja tööturgudele. Algsetele tüpoloogiauuringutele järgnesid konkreetsete uute töövormide, nagu töötajate strateegilise jagamise ja IKT-põhise liikuva töö põhjalikud analüüsid.

Liikuvuse uurimine on andnud ajakohase pildi tööjõu liikumisest Euroopas ja majanduskriisi mõjust rändele.

Eurofound on põhjalikult analüüsinud ka mitmesuguseid tööturustaatuste vahelise liikumisega seotud teemasid, sealhulgas töösuhte pikkust, ajutist tööhõivet ja noorte üleminekut hariduse omandamiselt tööle.

Read less

Key outputs over the years

Show more (12)
  • Publications (61)
  • Ongoing work (1)

Ongoing work