Sotsiaaldialoog

27 Juuli 2021

Sotsiaaldialoogi võib määratleda kui tööandjate ja töötajate osalusel toimuvaid läbirääkimisi, konsultatsioone, ühismeetmete võtmist, arutelusid ja teabe jagamiRead more

Sotsiaaldialoogi võib määratleda kui tööandjate ja töötajate osalusel toimuvaid läbirääkimisi, konsultatsioone, ühismeetmete võtmist, arutelusid ja teabe jagamist. Hästi toimiv sotsiaaldialoog on töötingimuste kujundamise oluline vahend, millesse kaasatakse mitmesuguseid eri tasandite osalejaid. See tasakaalustab töötajate ja tööandjate huve ning edendab nii majanduslikku konkurentsivõimet kui ka sotsiaalset ühtekuuluvust.

Hiljuti ELi tasandil peetud poliitilistes aruteludes rõhutati, et eriti 2008. aasta kriisi järel on tekkinud uued arutelud sotsiaalse õigluse, demokraatia, töö kvaliteedi ja töösuhete uute mudelite teemal, mis vastanduvad traditsioonilistele töösuhete ja sotsiaaldialoogi süsteemidele.

Kolmkümmend aastat pärast Euroopa sotsiaaldialoogi ajaloolist algatamist Brüsselis Val Duchess’i lossis käivitas komisjon taas sotsiaaldialoogi 5. märtsil 2015 korraldatud kõrgetasemelisel üritusel, mis tõi kokku Euroopa sotsiaalpartnerite organisatsioonid. Euroopa sotsiaaldialoog on ELi sotsiaalpoliitika vahend, mis aitab otseselt kujundada ELi tööõigust ja -poliitikat.

Read less

Viimased uuendused

Miinimumpalk 2021. aastal. Aastaülevaade

Aruandes on kokkuvõte sellest, kuidas 2020. aastal – mil maailmas oli COVID-19 pandeemia – kehtestati miinimumpalgad...

Minimum wages rise again, but the pandemic puts a brake on their growth

Decision-makers approached minimum wage setting for 2021 cautiously due to the economic uncertainty caused by the...
Top

Eurofoundi töö

Read more

Eurofoundi töö

Poliitikakujundajad vajavad kindlaid tõendeid, et mõista tööturul toimuvaid muutusi ja reageerida Euroopa töösuhete muutuvale dünaamikale. Eurofound kasutab oma 28 ELi liikmesriigis ja Norras asuvate korrespondentide võrgustiku andmeid ja analüüse, et teha kindlaks suundumused ja harjumused ning tuua näiteid hästi toimiva sotsiaaldialoogi kohta nii Euroopa kui ka riikide tasandil.

Eurofoundi uuringutes käsitletakse selliseid aspekte, nagu töötajate osalus, kollektiivläbirääkimised, töötajate esindamine ja töösuhted kõikidel tasanditel. Uuritakse, mil määral on töösuhted kohanenud hargmaiste organisatsioonide tekkega. Uurimisteemasid käsitletakse ka ülemaailmsest perspektiivist, võrreldes töösuhete süsteeme ja tulemusi Euroopa Liidu välistes riikides, näiteks USAs ja Jaapanis.

Põhipanus

Eurofound on teinud 40 aasta jooksul palju tööd, uurides Euroopa sotsiaaldialoogi mitmekülgseid ja muutuvaid aspekte ettevõtte, riigi, Euroopa ja rahvusvahelisel tasandil.

Viimastel aastatel on Eurofound põhjalikult analüüsinud mitmesuguseid sotsiaaldialoogi keskseid teemasid: 

Eurofoundi representatiivsuse uuringud, mida ta pärast komisjonilt volituste saamist 2006. aastal mitmes sektoris korraldas, annavad Euroopa valdkondliku sotsiaaldialoogi komiteede loomiseks ja tegutsemiseks vajaliku põhiteabe.

Ressursid

2005. aastal poliitika kujundajate ja elluviijate veebivahendina välja töötatud Euroopa töösuhete sõnastik on ELi tööhõive ja töösuhete alase teabe väärtuslik hoidla. Riikide tööelu kirjeldused annavad asjakohast taustteavet EL 28 liikmesriigi ja Norra ning ELi tasandi tööeluga seotud struktuuride, institutsioonide ja eeskirjade kohta.

Kollektiivsete palgaläbirääkimiste ning palkade, tööaja ja kollektiivvaidluste andmebaasi eesmärk on anda teadlastele ja poliitikakujundajatele kvantitatiivset ja kvalitatiivset teavet nende teemade kohta kõikides liikmesriikides ja Norras alates 2000. aastast kuni praeguseni.

Read less

Key outputs over the years

Show more (6)
  • Publications (668)
  • Data
  • Ongoing work (14)

Data

Related data on this topic are linked below. 

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

 

In the course of the programming period 2017–2020, research will draw on this body of work to identify capacity gaps and possible solutions to support capacity-building for effective social dialogue.

Other topics addressed will include:

  • Social dialogue in companies, particularly linkages that can be drawn between national and EU level, to better understand of cooperation mechanisms used in decision-making and implementation in multinational companies
  • Exploration of the role of national social partners in the European semester and analysis of quality and effectiveness of their involvement 
  • Summary of discussions on capacity-building social dialogue to support a meaningful and effective social dialogue 
  • A flagship report on industrial relations covering topics related to both social dialogue and working life developments, including updates on collectively agreed pay
  • Representativeness studies on a variety of sectors to provide the European Commission required information to assess the representativeness of European sectoral social partner organisations.