Eurofoundin satunnaistetut tutkimukset

Eurofound on perustamisestaan lähtien luonut vahvan tietopohjan elin- ja työoloista Euroopan unionissa. Viraston keskeisenä tehtävänä on seurata jäsenvaltioissa ajan mittaan tapahtunutta kehitystä, ja sitä varten se on laatinut kolme toistuvaa todennäköisyyspohjaista EU:n laajuista kyselytutkimusta, joista saadaan korkealaatuisia tietoja: Euroopan työolotutkimus (EWCS) Euroopan elämänlaatututkimus (EQLS) ja Euroopan yritystutkimus (ECS) . Näillä kolmella kyselyllä on seuraavat ominaisuudet:

  • Edustavat otannat
  • Kattaa kaikki EU:n jäsenvaltiot sekä (mahdolliset) ehdokasmaat ja usein Norjan ja Sveitsin
  • Maiden välinen vertailukelpoisuus
  • Useita aaltoja, jotka mahdollistavat aikasarja-analyysin
  • Kehitetään tiiviissä yhteistyössä Eurofoundin kolmikantaisten sidosryhmien ja alan asiantuntijoiden kanssa.
  • Kyselylomakkeet kattavat laajan kirjon aiheita, jotka on suunniteltu vastaamaan EU:n politiikan tarpeita
  • Tieteidenväliseen tieteelliseen perustaan perustuvat kyselylomakkeet
  • Laadunvarmistusstrategian laatiminen
  • Tulosten oikea-aikainen saatavuus politiikan kannalta merkityksellisissä raporteissa, verkossa tapahtuva tietojen visualisointi ja mikrodata.

Tietojen saatavuus

Kaikki kyselylomakkeet ja tietoaineistot ovat vapaasti yleisön saatavilla.

Menetelmät

Eurofoundin tutkimustyön tavoitteena on tarjota laadukasta tietoa elinoloista, työoloista ja työpaikkakäytännöistä Euroopassa. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi jokainen kyselytutkimus on suunnattu eri väestöryhmille, jotta saadaan eriteltyjä tietoja. Tutkimusmenetelmien yhdenmukaistaminen mahdollisuuksien mukaan merkitsee, että saadut kokemukset ovat eri tutkimusten käytettävissä. Lisätietoja menetelmistä on kunkin tutkimuksen sivuilla.

Tutkimusten tarkistaminen tulevaisuutta ajatellen

Eurofound aikoo lähivuosina ottaa käyttöön strategian, jonka tarkoituksena on tehdä tutkimuksista tulevaisuuden vaatimukset huomioon ottavia ja johon sisältyy erilaisten ja kustannustehokkaampien tiedonkeruutapojen toteutettavuuden tarkastelu. Siinä otetaan huomioon sekä kyselyjen yleinen laatu että niiden vertailtavuus ajan mittaan.

Eurofound tarkastelee myös massadatan mahdollisuuksia omien tietojensa täydentämisessä ja asettamisessa kontekstiin. Tässä työssä keskitytään tutkimusten otannan parantamiseen, massadatan keräämiseen ja analysointiin sekä sosiaalisen median sisällön tekstianalyysin hyödyntämiseen marginaali-ilmiöiden tutkimiseksi.

Laadunvarmistus

Eurofound on sitoutunut tutkimustensa laadunvarmistukseen , jolla pyritään varmistamaan tutkimustietojen korkea laatu noudattamalla metodeja ja menettelyjä koskevia yhteisesti sovittuja standardeja.

Eurooppalainen ja kansainvälinen yhteistyö

Muut organisaatiot voivat käyttää Eurofoundin tutkimusmenetelmiä ja kyselylomakkeita noudattaen tekijänoikeuksia koskevia ehtoja. Sen vuoksi useat organisaatiot ovat ilmaisseet kiinnostuksensa käyttää näitä materiaaleja tai tehdä yhteistyötä Eurofoundin kanssa.