Toimivat ja osallistavat työmarkkinat

12 maaliskuu 2021

Finanssikriisistä toipuvassa taloudessa piilevä työpaikkojen syntymispotentiaali saadaan hyödynnettyä täysimittaisesti vain, jos työmarkkinat toimivat moitteettRead more

Finanssikriisistä toipuvassa taloudessa piilevä työpaikkojen syntymispotentiaali saadaan hyödynnettyä täysimittaisesti vain, jos työmarkkinat toimivat moitteetta. Kriisillä on ollut hyvin erilaisia vaikutuksia työmarkkinoihin eri EU-maissa, ja vaikutukset ovat kohdistuneet erityisen ankarasti joihinkin ryhmiin, kuten nuoriin ja vähän koulutettuihin. Myös meneillään oleva nopea rakennemuutos aiheuttaa uusia haasteita, kun ammattitaitoisen työvoiman kysyntä ja tarjonta eivät kohtaa eri aloilla ja alueilla.

EU:n tärkein työllisyyden ja sosiaalisen osallisuuden edistämisen työkalu on Euroopan sosiaalirahasto, jolla autetaan ihmisiä löytämään töitä, integroidaan epäedullisessa asemassa olevia henkilöitä yhteiskuntaan ja varmistetaan kaikille tasapuolisemmat mahdollisuudet elämässä. Myös monissa EU:n säädöksissä säädetään työntekijöiden oikeuksista työelämässä. Euroopan komissio käynnisti lisäksi huhtikuussa 2017 Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilaria koskevan hankkeen. Pilari perustuu EU:n sosiaali- ja työllisyyspolitiikalle ja täydentää sitä. Se ohjaa toimenpiteitä eri aloilla, jotka ovat olennaisia toimivien ja oikeudenmukaisten työmarkkinoiden ja sosiaalihuoltojärjestelmin kannalta.

Read less

Viimeisimmät muutokset

Shaping the future of long-term care: A good outcome will benefit all

An ageing Europe and rising public expenditure on long-term care have signalled for some time that the fundamentals of...

Watch the webinar - #AskTheExpert: the European Company Survey 2019 findings on skills

On Thursday 29 October 2020, Eurofound together with European Centre for the Development of Vocational Training (...

Fewer than 10% of EU businesses offer comprehensive learning opportunities critical to employee performance and well-being, new survey says

The best outcomes in terms of company performance and workplace well-being are obtained in companies where training is...
Top

Eurofoundin toiminta

Read more

Eurofoundin toiminta

Eurofoundin tutkimuksella pyritään lisäämään työmarkkinoiden dynamiikan ymmärtämistä eri puolilla Eurooppaa ja saamaan samalla tietoa työmarkkinoiden toimintaa parantavien toimenpiteiden laatimista varten. Koska työttömyys pysyttelee joissakin jäsenvaltioissa itsepintaisen korkealla, työttömien palaamista työmarkkinoille tukevat toimenpiteet sekä nuorten, maahanmuuttajien, naisten ja iäkkäämpien työntekijöiden kaltaisille erityisryhmille suunnatut toimenpiteet ovat erityisen tärkeitä. Eurofound on ollut tuottelias myös tällä alalla, ja viime vuosina se on keskittynyt nuoriin, sukupuoleen ja työhön, työllisyyden uusiin muotoihin, liikkuvuuteen ja siirtotyöläisiin sekä palkkoihin.

Keskeiset aikaansaannokset

Eurofound on tarkastellut nuorten kohtaamia työllistymishaasteita ja sosiaalisia haasteita. Tutkimuksissa on tarkasteltu sosiaaliseen osallisuuteen liittyviä kysymyksiä sekä tarvetta ottaa huomioon haavoittuvassa asemassa olevien nuorten moninaisuus tukitoimenpiteitä laadittaessa. Eurofound on tutkinut myös nuorten yrittäjyyttä ja sitä, minkä tyyppisillä toimenpiteillä sitä on voitu tukea tehokkaasti.

Eräässä tutkimuksessa tuodaan esille sukupuolten välisiin työllisyyseroihin liittyvät taloudelliset ja yhteiskunnalliset kustannukset sekä arvioidaan naisten työelämään osallistumista edistävien toimenpiteiden tehokkuutta.

Meneillään olevassa tutkimuksessa tarkastellaan työllisyyden uusia muotoja, jotka eroavat perinteisistä tyypillisistä ja epätyypillisistä työn tekemisen muodoista. Siinä tutkitaan myös työllisyyden uusien muotojen vaikutusta työoloihin ja työmarkkinoihin. Typologiaa koskevan ensimmäisen tutkimuksen jatkoksi tarkastellaan perusteellisesti yksittäisiä työllisyyden uusia muotoja, kuten strategista työntekijöiden jakamista ja tietokonepohjaista liikkuvaa työtä.

Liikkuvuutta koskevassa tutkimuksessa on saatu ajantasainen kuva työntekijöiden liikkuvuudesta Euroopassa sekä talouskriisin vaikutuksista maahanmuuttoon.

Eurofound on tehnyt myös perusteellisia analyysejä eri aiheista, jotka liittyvät työmarkkinoilla tapahtuviin siirtymisiin, mukaan lukien työsuhteen kesto, määräaikaiset työsuhteet ja nuorten siirtyminen opinnoista työelämään.

Read less

Key outputs over the years

Show more (12)