Työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevat

10 toukokuu 2021

Nuorisotyöttömyyden alentaminen ja tavoite saada mahdollisimman moni Euroopan nuorista mukaan työelämään ovat EU:n poliittisen ohjelman ytimessä. Talouskriisi on johtanut korkeaan nuorisotyöttömyyteen ja siten nuorten ulkopuolelle jäämiseeRead more

Nuorisotyöttömyyden alentaminen ja tavoite saada mahdollisimman moni Euroopan nuorista mukaan työelämään ovat EU:n poliittisen ohjelman ytimessä. Talouskriisi on johtanut korkeaan nuorisotyöttömyyteen ja siten nuorten ulkopuolelle jäämiseen. Tämän vuoksi tutkijat ja valtioiden virkamiehet ovat selvittäneet uusia tapoja seurata ja analysoida, miten yleistä työmarkkinoiden haavoittuvuus ja nuorten ulkopuolelle jääminen on. 

Työelämän ja koulutuksen ulkopuolella oleviin viitataan toisinaan myös lyhenteellä NEET

Read less

Viimeisimmät muutokset

EYE Online - Eurofound panel debate: Being young during the COVID-19 crisis - Impact on work, life and well-being

On Thursday 28 May (17:00), as part of the 2020 online European Youth Event (EYE), Valentina Patrini, Research Officer...

The tide is rising, are all boats lifting?

Employment is at its highest level ever in the EU, and the employment recovery is now well-established in Europe. But...

Europe’s long-term issue: Youth unemployment

Europe has weathered a number of storms in recent years, yet despite the Great Recession, the migration crisis and the...
Top

Käsitettä on käytetty laajalti indikaattorina tiedon hankkimiseksi nuorten työllistyvyyttä, koulutusta ja sosiaalista osallisuutta koskevia toimintalinjoja varten EU:n 28 jäsenvaltiossa vuodesta 2010 lähtien. 

Read more

Käsitettä on käytetty laajalti indikaattorina tiedon hankkimiseksi nuorten työllistyvyyttä, koulutusta ja sosiaalista osallisuutta koskevia toimintalinjoja varten EU:n 28 jäsenvaltiossa vuodesta 2010 lähtien. 

Työelämän ja koulutuksen ulkopuolella oleviin viitattiin ensimmäistä kertaa Euroopan poliittisissa keskusteluissa erityisesti Eurooppa 2020 -strategian lippulaiva-aloitteessa ”Nuoret liikkeellä”. Termi kattoi alun perin 15–24-vuotiaat, ja se laajennettiin myöhemmin kattamaan 15–29-vuotiaat. Nyt käsite on juurtunut keskeiseksi osaksi EU:n tason poliittista keskustelua. Tällä hetkellä 14,2 prosenttia 15–29-vuotiaista on työelämän ja koulutuksen ulkopuolella. 

Vuonna 2013 hyväksyttiin Euroopan komission Euroopan unionin neuvostolle esittämä ehdotus nuorisotakuun täytäntöönpanosta kaikissa jäsenvaltioissa. Nuorisotakuun nimenomaisena poliittisena tavoitteena on työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevien määrän alentaminen. Tämän aloitteen tavoitteena on varmistaa, että kaikki 15–24-vuotiaat nuoret saavat laadukkaan työ-, jatkokoulutus- tai harjoittelupaikan neljän kuukauden kuluessa työttömäksi jäämisestä tai virallisen koulutuksen päättämisestä. Nuorisotyöllisyysaloitteen kautta käyttöönotettu nuorisotakuu on parantanut tilannetta jäsenvaltioissa ja pienentänyt työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevien määrää. 

Euroopan komissio käynnisti 7. joulukuuta 2016 Investointi Euroopan nuorisoon -aloitteen uutena yrityksenä tukea nuoria. Koska nuorisotakuulla on ollut myönteinen vaikutus tähän mennessä, komissio pyrkii tehostamaan ja laajentamaan nuorisotyöllisyysaloitteen rahoitusta vuoteen 2020 asti ja kannustamaan näin jäsenvaltioita tehostamaan nuorten tukemista. 

Eurofoundin toiminta

Nuorisotakuun käyttöönoton jälkeen työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevien 15–29-vuotiaiden määrä on laskenut hieman noin 14 miljoonan kriisihuipusta 12,5 miljoonaan vuonna 2016 (14,2 %). Eurofoundin tutkimuksessa Euroopan merkittävän taloudellisen menetyksen arvioidaan kuitenkin olevan noin 142 miljardia euroa vuodessa (2015) – tukien ja menetettyjen tulojen ja verojen muodossa. Tällä on merkittävä vaikutus EU:n taloudelliseen ja yhteiskunnalliseen kehitykseen. 

Keskeiset teemat

Tähän mennessä Eurofound on tehnyt uraauurtavaa laajaa tutkimusta työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevista (katso alla olevat julkaisut) ja

 • tehnyt EU:n ensimmäisen vertailevan analyysin työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevista
 • selittänyt, keitä työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevat ovat
 • arvioinut työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevien taloudelliset kustannukset
 • tutkinut työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olemisen yhteiskunnallisia seurauksia
 • arvioinut työelämän ja koulutuksen ulkopuolelle jäämisen riskitekijöitä
 • tutkinut työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevien uudelleenintegrointia koskevien toimintalinjojen tehokkuutta
 • seurannut nuorisotakuun täytäntöönpanoa. 

Työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevien ryhmän monimuotoisuus

Osana tätä tutkimusta Eurofound on tarkastellut työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevien ryhmän heterogeenisyyttä. Viimeisimmässä tutkimuksessa työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevien ryhmän monimuotoisuudesta ryhmä luokiteltiin seitsemään alaryhmään, jotta tämän nuorisoryhmän koostumusta voitaisiin ymmärtää paremmin. Tavoitteena on auttaa poliittisia päättäjiä ymmärtämään paremmin, keitä työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevat ovat, ja auttaa suunnittelemaan sopivia tukitoimenpiteitä erilaisten tarpeiden täyttämiseksi. Jokainen näistä ryhmistä koostuu haavoittuvassa asemassa olevista nuorista ja muista nuorista, jotka eivät kerrytä inhimillistä pääomaa virallisten kanavien kautta, joko vapaaehtoisesti tai vastentahtoisesti.

Muita tutkimusaiheita

Edellä mainitun tutkimuksen lisäksi Eurofound on tutkinut viime vuosina myös seuraavia aiheita (katso alla olevat julkaisut):

 • nuorten yrittäjyyden ominaispiirteet ja arvot
 • miten saadaan mukaan ”puuttuva keskitaso” eli nuoret, joilla on keskiasteen koulutus, mutta jotka eivät jatka korkeampaan akateemiseen koulutukseen
 • nuorten sosiaalinen osallisuus 
 • nuorten siirtymiset työmarkkinoilla
 • nuorten tilapäistöiden lisääntyminen ja sosiaalisen suojelun saatavuus
 • uusien työmarkkinoille tulevien työolot
 • työelämän ja koulutuksen ulkopuolella oleviin liittyvä viimeaikainen poliittinen kehitys.

Katso alla olevat julkaisut.

Selvitys työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevien ryhmän monimuotoisuudesta

4. heinäkuuta 2016 – Eurofoundin vuoden 2012 raporttia Työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevat nuoret (NEET) täydentävässä raportissa tarkastellaan työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevien ryhmän monimuotoisuutta jakamalla ryhmä seitsemään ehdotettuun alaryhmään ja käyttämällä vuoden 2013 EU:n työvoimatutkimuksesta saatuja tietoja. Näiden alaryhmien avulla voidaan analysoida paremmin sitä, miten toimintalinjat, yhteiskunnallinen ilmapiiri ja työmarkkinoiden asteittainen parantuminen ovat vaikuttaneet työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevien ryhmään EU:n 28 jäsenvaltiossa. Niiden avulla voidaan selvittää, mitä voidaan tehdä esimerkiksi sille ongelmalle, että työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevista 15–24-vuotiaista nuorista 22 prosenttia on pitkäaikaistyöttömiä. Saatavilla on myös 28 maaprofiilia työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevien ryhmän monimuotoisuudesta, jotka tarjoavat yleiskuvan työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevien tilanteesta jäsenvaltioiden tasolla. Niissä tarkastellaan työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten lukumäärän ja nuorisotyöttömyyden suuntauksia sekä ryhmän koostumusta ja sosiaalisen syrjäytymisen riskiä.

Selvitys työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevien ryhmän monimuotoisuudesta

Työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevat – infografiikka

Read less

Key outputs over the years

Show more (10)
 • Publications (51)
 • Data
 • Ongoing work (1)

Data

Data related to this topic are linked below

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles.

 

Other ongoing work

 • Policy brief on underemployment, long-term unemployment and in-work poverty