Työmarkkinaosapuolten välinen vuoropuhelu

20 joulukuu 2022

Työmarkkinaosapuolten välinen vuoropuhelu tarkoittaa työnantajien ja työntekijöiden välisiä neuvotteluja, kuulemisia, yhteisiä toimia, keskusteluja ja tietojenvaihRead more

Työmarkkinaosapuolten välinen vuoropuhelu tarkoittaa työnantajien ja työntekijöiden välisiä neuvotteluja, kuulemisia, yhteisiä toimia, keskusteluja ja tietojenvaihtoja. Hyvin toimiva työmarkkinaosapuolten välinen vuoropuhelu on keskeinen työkalu työolojen muovaamisen kannalta, ja siinä on mukana monia erilaisia eri tason toimijoita. Sillä pyritään tasapainottamaan työntekijöiden ja työnantajien intressejä ja lisäämään sekä taloudellista kilpailukykyä että sosiaalista yhteenkuuluvuutta.

EU:n tasolla käydyssä viimeaikaisessa poliittisessa keskustelussa on korostettu, että erityisesti vuoden 2008 kriisin jälkeen sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta, demokratiasta, työn laadusta ja työmarkkinasuhteiden uusista malleista on alettu käydä uutta keskustelua, mikä on asettanut haasteita perinteisille työmarkkinasuhteille ja työmarkkinasuhdejärjestelmille.

Kun Euroopan työmarkkinaosapuolten välisen vuoropuhelun historiallisesta käynnistämisestä Brysselin Val Duchessessa oli kulunut 30 vuotta, komissio käynnisti työmarkkinaosapuolten välisen vuoropuhelun uutta alkua koskevan hankkeen 5. maaliskuuta 2015 pidetyssä korkean tason edustajien tapahtumassa, johon kokoontui työmarkkinajärjestöjä ympäri Eurooppaa. Euroopan työmarkkinaosapuolten välinen vuoropuhelu on Euroopan unionin sosiaalipolitiikan työkalu, jolla voidaan edistää suoraan EU:n työmarkkinalainsäädännön ja -politiikan muovaamista.

Read less

Viimeisimmät muutokset

Representativeness of the social partner organisations: Civil aviation sector

This study provides information allowing for an assessment of the representativeness of the actors involved in the...

Representativeness of the social partner organisations: Civil aviation sector - Key findings

This document examines the process of assessing the representativeness of the actors involved in the European sectoral...

Representativeness of the European social partner organisations: Textiles and clothing sector

This study provides information allowing for an assessment of the representativeness of the actors involved in the...
Top

Eurofoundin toiminta

Read more

Eurofoundin toiminta

Politiikanlaatijat tarvitsevat kunnollista tutkimustietoa, jotta työmarkkinoilla tapahtuvia muutoksia voidaan ymmärtää ja Euroopan työmarkkinasuhteiden dynamiikassa tapahtuviin muutoksiin vastata. Eurofound kartoittaa erilaisia suuntauksia ja malleja niiden tietojen ja analyysien avulla, joita se saa EU:n 28 jäsenvaltiota ja Norjan kattavalta yhteyshenkilöiden verkostolta. Samalla se nostaa esille toimivia esimerkkejä sekä Euroopan laajuisesta että valtakunnallisesta työmarkkinaosapuolten välisestä vuoropuhelusta.

Eurofoundin tutkimuksessa tarkastellaan erilaisia näkökohtia, kuten työntekijöiden osallistumista, työehtosopimusneuvotteluita, työntekijöiden edustusta ja työmarkkinasuhteita kaikilla tasoilla. Siinä tutkitaan, miten pitkälle työmarkkinasuhteet ovat sopeutuneet monikansallisten yritysten ilmaantumiseen. Näkökulma on globaali, ja siinä verrataan työmarkkinasuhdejärjestelmiä ja niiden tuloksia EU:n ulkopuolisissa talouksissa, kuten Yhdysvalloissa ja Japanissa.

Keskeiset aikaansaannokset

Eurofound on ollut tuottelias yli 40 toimintavuotensa aikana, ja se on kartoittanut Euroopan työmarkkinaosapuolten välisen vuoropuhelun erilaisia muuttuvia puolia eri tasoilla: yritysten tasolla, valtakunnallisesti, Euroopan laajuisesti ja kansainvälisesti.

Viime vuosina Eurofound on tehnyt perusteellisia analyysejä monista kysymyksistä, jotka ovat työmarkkinaosapuolten välisen vuoropuhelun keskiössä. Tällaisia ovat esimerkiksi 

Useilla aloilla Euroopan komission vuonna 2006 esittämästä tehtävänannosta toteutettu Eurofoundin edustavuustutkimus tarjoaa tarvittavat perustiedot Euroopan laajuisten alakohtaisten neuvottelukomiteoiden perustamista ja toimintaa varten.

Tietolähteitä

Euroopan työmarkkinasuhteiden sanakirja laadittiin vuonna 2005 verkkotyökaluksi politiikanlaatijoille ja alan ammattilaisille. Se sisältää paljon arvokasta tietoa EU:n työllisyydestä ja työmarkkinasuhteista. Työelämää koskevissa maaprofiileissa annetaan asiaan liittyvää taustatietoa työmarkkinoiden rakenteista, elimistä ja säädöksistä EU:n 28 jäsenvaltiossa ja Norjassa sekä koko EU:n tasolla.

Kollektiivisia palkkaneuvotteluita sekä palkkoja, työaikaa ja työriitoja koskevilla tietokannoilla pyritään tarjoamaan tutkijoille ja politiikanlaatijoille määrällistä ja laadullista tietoa kyseisistä aiheista kaikissa jäsenvaltioissa ja Norjassa vuodesta 2000 lähtien aina nykypäivään asti.

 

Read less
  • Publications (704)
  • Data
  • Ongoing work (3)

Data

Related data on this topic are linked below. 

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

 

In the course of the programming period 2017–2020, research will draw on this body of work to identify capacity gaps and possible solutions to support capacity-building for effective social dialogue.

Other topics addressed will include:

  • Social dialogue in companies, particularly linkages that can be drawn between national and EU level, to better understand of cooperation mechanisms used in decision-making and implementation in multinational companies
  • Exploration of the role of national social partners in the European semester and analysis of quality and effectiveness of their involvement 
  • Summary of discussions on capacity-building social dialogue to support a meaningful and effective social dialogue 
  • A flagship report on industrial relations covering topics related to both social dialogue and working life developments, including updates on collectively agreed pay
  • Representativeness studies on a variety of sectors to provide the European Commission required information to assess the representativeness of European sectoral social partner organisations.