Kokia yra mūsų veikla

Eurofound siekia prisidėti prie strategijos „Europa 2020“ tikslų įgyvendinimo, kad būtų užtikrintas pažangus, tvarus ir integracinis augimas Europoje. Vykdydama tyrimus, per kuriuos nagrinėjama praktinė patirtis ir nustatomi sėkmingų pokyčių veiksniai, Eurofound siekia tiek fiksuoti ir suprasti pokyčius, tiek plėtoti idėjas, kaip nuolat gerinti Europos piliečių gyvenimo ir darbo sąlygas.

Darbo programa

Dabartiniame 2017–2020 m. programavimo dokumente aprašoma planuojama  ketverių metų programavimo laikotarpio Eurofound veikla. Eurofound pasirinko šešias strategines temines sritis, kuriose vykdys savo veiklą, siekdamas suteikti žinias, kurios padėtų užtikrinti gyvenimo ir darbo sąlygų Europos Sąjungoje didėjančią konvergenciją. Tai yra:

Pirmosios keturios yra pagrindinės sritys, kuriose Eurofound per keturis dešimtmečius suformavo savo kompetenciją  ir kurios padeda užtikrinti agentūros veiklos tęstinumą. Paskutinės dvi minėtos sritys – skaitmeninio amžiaus ir konvergencijos Europos Sąjungoje – Eurofound veiklai suteikia naują atspalvį, nes jos atspindi kompleksinius iššūkius ir paradigminius pokyčius, kurie greičiausiai turės esminį poveikį svarbiausioms Eurofound veiklos sritims. Remdamasi šiomis šešiomis temomis Eurofound nagrinės, kaip galima pagerinti gyvenimo ir darbo sąlygas taikant viešąją politiką ir teisės aktus, socialinių partnerių indėlį ir veiklos metodus darbo vietų lygmeniu.

2017–2020 m. daugiametėje programoje nustatyta konkreti kiekvienų programavimo laikotarpio metų darbo programa. 

Žr. visas daugiametes ir metines darbo programas

Metinės ataskaitos

Gyvenimas ir darbas Europoje 2017 m.

Socialinių, užimtumo ir su darbu susijusių procesų Europos Sąjungoje 2017 m. ir tokių procesų poveikio piliečių gyvenimui ir darbui 28 valstybėse narėse apžvalga. Žiūrėkite interaktyvų ataskaitos pristatymą

Taip pat skaitykite 2017 m. leidimus suteikiančio pareigūno konsoliduotą metinę veiklos ataskaitą

Žr. visas metines ataskaitas

Europos masto tyrimai

Reguliariai rengiant tris Eurofound Europos masto tyrimus, renkami pirminiai ir visapusiškai palyginami duomenys iš visų ES valstybių narių ir kelių kitų šalių (atsižvelgiant į konkretų tyrimą). Per tyrimus surinkti duomenys padeda išsamiau analizuoti labai įvairius klausimus. Tyrimai yra vertinami kaip vienas vertingiausių ir išskirtiniausių Eurofound informacijos šaltinių. Jais grindžiama didelė Eurofound tiriamosios veiklos dalis.

Stebėjimo tarnybos

Prie trijų teminių sričių veiklos taip pat prisideda trys Eurofound stebėjimo tarnybos, kurioms padeda Europos korespondentų tinklas, veikiantis ES valstybėse narėse ir Norvegijoje. Pasitelkiant tinklą galima rinkti sistemišką ir palyginamą informaciją apie padėtį ir procesus nacionaliniu lygmeniu.

Reagavimas į nereguliarius informacijos prašymus

Reagavimas į nereguliarius informacijos prašymus, kuriuos pateikia pagrindinės Eurofound suinteresuotosios šalys, yra svarbi naujojo programavimo laikotarpio veikla. Pagrindiniai šios paslaugos tikslai – užtikrinti, kad, siekiant patenkinti naujus ir besiformuojančius informacijos poreikius, specializuoti duomenys būtų pateikiami greitai, lanksčiai ir kokybiškai.

Žr. visas specializuotas ir kitas nereguliarias ataskaitas