Darbo santykiai

11 February 2020

Profesinėms sąjungoms, darbdavių organizacijoms ir valdžios institucijoms tenka tam tikras vaidmuo darbo santykių valdymo srityje. Tai sistemos, kuri veikia Europos, nacionaliniu, sektorių, regionų ir įmonių lygmenimis, tarpusavyje susijusios dalys. Atsižvelgiant į pastarųjų metų technologijų ir darbo formų pokyčius nuolat besikeičiančioje ekonominėje aplinkoje, darbo santykių sistemoms kilo esminių iššūkių.

Todėl Europos Komisija 2015 m. inicijavo Europos socialinio dialogo atnaujinimą. 2016 m. birželio mėn. paskelbtame bendrame pareiškime Komisija, Europos Sąjungos Taryba ir socialiniai partneriai pabrėžė, kad Europos socialinis dialogas yra labai svarbus, nes tai yra reikšmingas ES užimtumo ir socialinės politikos formavimo proceso elementas.

Subscribe now and receive updates on Eurofound's work in the area of Darbo santykiai

Eurofound veikla

Per 40 metų Eurofound tapo vienu iš svarbiausių darbo santykių stebėsenos ir analizės kompetencijos centrų. Be kita ko, vykdydamas tokią veiklą Eurofound domisi sąsajomis tarp Europos ir nacionaliniu lygmeniu vykdomo socialinio dialogo. Remdamasis savo Europos korespondentų 28 ES valstybėse narėse ir Norvegijoje tinklo pateikiama informacija, Eurofound fiksuoja procesus visose valstybėse narėse ir visoje ES. 

Svarbiausias indėlis

Eurofound yra parengęs darbo santykių 28 ES valstybėse narėse ir Norvegijoje lyginamosios analizės tyrimų, straipsnių ir atvejų tyrimų, taip pat reguliariai atnaujina susijusių sričių duomenų bazes.

Viename pastarojo meto tyrime apžvelgiami ir aptariami esminiai aspektai ir rodikliai, susiję su darbo santykių sistemomis Europoje XXI amžiuje. Kituose tyrimuose nagrinėjama, kaip socialiniai partneriai ES ir Norvegijoje imasi naujų temų, priemonių ir novatoriškų metodų, kad galėtų tinkamai spręsti daugelį naujų pastarųjų metų politinių, teisinių ir socialinių iššūkių.

Darbo užmokestis ir darbo laikas ir toliau yra tos sritys, kurios susilaukia didelio dėmesio ir yra kasmet peržiūrimos. Viena pastarojo meto darbo užmokesčio srities tyrimų kryptis yra sutelkta į teisės aktais nustatyto darbo užmokesčio lygį visoje ES, o kita – į kolektyvines derybas dėl darbo užmokesčio.

Nuo 2006 m. Eurofound Europos Komisijos nurodymu vykdo Europos sektorių socialinių partnerių organizacijų reprezentatyvumo tyrimus.

Ištekliai

Ataskaitos apie profesinio gyvenimo procesus

Eurofound sistemingai teikia palyginamus duomenis apie nacionalines darbo santykių sistemas ir su profesiniu gyvenimu susijusius procesus, pasinaudodamas stebėsenos ir ataskaitų teikimo priemonėmis ir 28 valstybėse narėse ir Norvegijoje veikiančio Europos korespondentų tinklo narių indėliu.

 

Ongoing work

Current work covers:

  • Social dialogue in companies, particularly linkages that can be drawn between national and EU level, to better understand of cooperation mechanisms used in decision-making and implementation in multinational companies
  • Exploration of the role of national social partners in the European semester and analysis of quality and effectiveness of their involvement
  • Summary of discussions on capacity-building social dialogue to support a meaningful and effective social dialogue
  • A flagship report on industrial relations covering topics related to both social dialogue and working life developments, including updates on collectively agreed pay
  • Representativeness studies on a variety of sectors to provide the European Commission required information to assess the representativeness of European sectoral social partner organisations
  • Highlights of recent developments of selected features of working life in so called topical updates, with one featuring statutory minimum wages
  • Updated time series in EurWORK database of wages, working time and collective disputes
  • Updated time series and update on developments in collectively agreed pay
  • Exploring the feasibility for an Industrial Action Monitor

Highlights (11)

Visi (2173)

Publications (412)

Articles (1674)

News (69)

Events (18)