Ko mēs darām

Eurofound atbalsta stratēģijas “Eiropa 2020” mērķus, lai nodrošinātu gudru, ilgtspējīgu un integrējošu Eiropas izaugsmi. Veicot izpēti, kuras laikā izvērtē praktisko pieredzi un identificē veiksmīgu pārmaiņu faktorus, Eurofound mērķis ir dokumentēt un izprast pārmaiņas un attīstīt idejas, kā pastāvīgi uzlabot Eiropas pilsoņu dzīves un darba apstākļus.

Darba programmas

Pašreizējā plānošanas dokumentā 2017.–2020. gadam ir aprakstīts darbs, ko Eurofound plāno veikt četru gadu plānošanas periodā. Eurofound ir izvēlējusies sešas stratēģijas tematiskās jomas, kurās īstenot darbības ar mērķi nodrošināt zināšanas, lai sasniegtu dzīves un darba apstākļu augšupēju konverģenci Eiropas Savienībā. Minētās jomas ir šādas:

Pirmās četras ir pamatjomas, kurās Eurofound ir uzkrājis pieredzi četrdesmit gadu garumā, un tās nodrošina aģentūras darba nepārtrauktību. Pēdējās divas jomas, kas attiecas uz digitālo laikmetu un konverģenci ES, piešķir jaunu dimensiju Eurofound darbībām, jo tās aptver daudzpusīgus izaicinājumus un paradigmas maiņu, kam varētu būt pārveidojoša ietekme uz Eurofound darba pamatjomām. Šo sešu tematisko jomu ietvaros Eurofound izvērtēs, kā dzīves un darba apstākļus var uzlabot ar sabiedriskās politikas un tiesību aktu, sociālo partneru intervences un darbavietu līmenī īstenotas prakses palīdzību.

Daudzgadu programmā 2017.–2020. gadam ir izklāstīta konkrēta darba programma katram plānošanas perioda gadam. 

Skatiet visas daudzgadu un gada darba programmas

Gada ziņojumi

Dzīve un darbs Eiropā 2015.–2018. gadā

Ziņojumā “Dzīve un darbs Eiropā 2015. — 2018. gadā” ir apkopoti daži Eurofound galveno pētījumu rezultāti par Eiropas iedzīvotāju dzīves un darba apstākļiem pēdējos četros gados pašreizējā Eiropas Parlamenta un Komisijas pilnvaru termiņa laikā, kas drīz beidzas. Šis darbs ir sniedzis atbildes uz galvenajiem jautājumiem par dzīves un darba aspektiem, kas vienlīdz rūp cilvēkiem un politikas veidotājiem, uzsverot, kādiem tieši jābūt politikas veidošanas mērķiem, lai tie kalpotu pilsoņiem. Ziņojuma “Dzīve un darbs Eiropā 2015. — 2018. gadā” temati ir sakārtoti divās sadaļās: kā mēs šodien dzīvojam un kā mēs šodien strādājamIepazīstieties ar ziņojuma interaktīvo prezentāciju

Lasiet arī Konsolidēto kredītrīkotāja 2018. gada darbības pārskatu

Skatiet visus gada ziņojumus

Eiropas mēroga apsekojumi

Eurofound trijos regulāri atkārtotos Eiropas mēroga apsekojumos tiek vākti sākotnēji un pilnībā salīdzināmi dati par visām ES dalībvalstīm un — atkarībā no apsekojuma — vairākām citām valstīm. Apsekojumos savāktie dati ļauj padziļināti analizēt ļoti dažādus jautājumus. Šie apsekojumi tiek uzskatīti par visvērtīgākajiem un unikāliem informācijas avotiem, kas ir Eurofound rīcībā. Uz tiem kā informācijas un virzības avotiem pamatojas ievērojama daļa Eurofound pētnieciskā darba.

Novērošanas centri

Arī Eurofound trīs novēršanas centri sniedz ieguldījumu darbā, kas tiek veikts tematiskajās jomās, un tos atbalstaEiropas korespondentu tīkls, kurā ir ietvertas ES dalībvalstis un Norvēģija. Ar tīkla starpniecību var savākt sistemātisku un salīdzināmu informāciju par faktisko situāciju un norisēm valstu līmenī.

Reaģēšana uz ad-hoc informācijas pieprasījumiem

Reaģēšana uz ad-hoc informācijas pieprasījumiem no Eurofound galvenajām ieinteresētajām personām ir viens no darbības pamatvirzieniem jaunajā plānošanas periodā. Šā pakalpojuma galvenie mērķi ir nodrošināt ātrumu, elastīgumu un kvalitāti pielāgotu ievaddatu sniegšanā, lai apmierinātu jaunas un augošas vajadzības pēc informācijas.

Skatiet visus pielāgotos un citus neregulāros ziņojumus