Ko mēs darām?

Sociālās kohēzijas galvenie uzdevumi un taisnīga pāreja mainīgā vidē pēc Covid-19 krīzes nosaka Eurofound prioritātes 2021.–2024. gadam. Aģentūra galveno uzmanību pievērš jautājumiem, kuros tā var izmantot savas pamatzināšanas tādās jomās kā darba apstākļi, darba attiecības, nodarbinātība un dzīves apstākļi, lai atbalstītu ieinteresētās personas, sniedzot pierādījumus, kas var palīdzēt to politiskajai rīcībai.

Darba programmas

Plānošanas dokumentā 2021.–2024. gadam ir sešas stratēģiskas jomas, kas tiks īstenotas, veicot šādas operatīvās darbības. Pirmās četras no šīm jomām ir noteiktas aģentūras dibināšanas regulā.

  • Darba apstākļi un ilgtspējīgs darbs; : nodrošināt salīdzinošus datus un analīzi, ko var izmantot, lai uzlabotu darbvietu kvalitāti un sekmētu darba ilgtspēju dzīves laikā.
  • Darba attiecības un sociālais dialogs : darboties kā zinātības centram, lai uzraudzītu un analizētu darba attiecību un sociālā dialoga norises, veicinot dialogu starp vadību un darba ņēmējiem.
  • Nodarbinātība un darba tirgi : sniegt zināšanas, lai apzinātu izmaiņas darba tirgū un ietekmētu nodarbinātības politiku nolūkā uzlabot tās darbību un iekļautību.
  • Dzīves apstākļi un dzīves kvalitāte : apzināt un analizēt galvenos elementus, lai uzlabotu cilvēku dzīves apstākļus, tostarp informācija par to, kā viņi uztver dzīves kvalitāti un sabiedrību.

Turklāt Eurofound risinās politikas problēmas, izmantojot divus transversālus tematiskos pasākumus.

  • Pārmaiņu ietekmes paredzēšana un pārvaldība : sniegt pierādījumus par strukturālām izmaiņām, ko galvenokārt rada digitalizācija un klimata pārmaiņas, kā arī Covid-19 krīze, kuri var noderēt, lai nodrošinātu taisnīgu pārkārtošanos, kas veicina nodarbinātību, labus darba apstākļus, sociālo aizsardzību un darba ņēmēju tiesību ievērošanu, vienlaikus uzlabojot darba ražīgumu, konkurētspēju un labklājību.
  • Sociālās kohēzijas un konverģences veicināšana : dot ieguldījumu politikas debatēs par taisnīgumu un ietekmēt politiku, kuras mērķis ir uzlabot sociālo kohēziju un veicināt konverģenci virzībā uz labāku dzīves līmeni un darba standartiem ES.

Darbu stratēģiskajās jomās sekmē trīs Eurofound regulāri veiktie Eiropas mēroga apsekojumi un trīs novērošanas centri .

Skatiet visas daudzgadu un gada darba programmas

Gada ziņojumi

Dzīve un darbs Eiropā 2021. gadā

Covid-19 pandēmija 2021. gadā jau otro gadu joprojām bija eiropiešu dzīves un darba noteicošais spēks, un Eurofound turpināja darbu, pētot un reģistrējot daudzās un dažādās ietekmes visās ES dalībvalstīs. Dzīve un darbs Eiropā 2021. gadā sniedz ieskatu par nodarbinātības, darba un dzīves apstākļu izmaiņām Eiropā, kā apkopots Eurofound 2021. gada pētniecības pasākumos.

Lejupielādēt gadagrāmatu. Lasiet arī Konsolidēto kredītrīkotāja 2021. gada darbības pārskatu

katiet visus gada ziņojumus

Eiropas mēroga apsekojumi

Eurofound trijos regulāri atkārtotos Eiropas mēroga apsekojumos tiek vākti sākotnēji un pilnībā salīdzināmi dati par visām ES dalībvalstīm un – atkarībā no apsekojuma – vairākām citām valstīm. Apsekojumos savāktie dati ļauj padziļināti analizēt ļoti dažādus jautājumus. Šos apsekojumus uzskata par visvērtīgākajiem un unikāliem informācijas avotiem, kas ir Eurofound rīcībā. Uz tiem kā informācijas un virzības avotiem pamatojas ievērojama daļa Eurofound pētnieciskā darba.

Reaģējot uz Covid-19, Eurofound ir pielāgojis savus pētījumus, lai uzraudzītu situācijas attīstību pandēmijas laikā un vāktu datus par ietekmi uz ES iedzīvotāju dzīvi un politikas risinājumiem seku mazināšanai. Aģentūra 2020. gada aprīlī uzsāka unikālu un plaša mēroga e-apsekojumu Dzīve, darbs un Covid-19, lai apzinātu pandēmijas tālejošās sekas attiecībā uz to, kā cilvēki dzīvo un strādā visā ES, ar mērķi palīdzēt politikas veidotājiem panākt vienlīdzīgu atveseļošanos no krīzes.

Novērošanas centri

Arī Eurofound trīs novēršanas centri sniedz ieguldījumu darbā, kas tiek veikts tematiskajās jomās, un tos atbalsta Eurofound korespondentu tīkls , kas aptver ES dalībvalstis un Norvēģiju. Ar tīkla starpniecību var savākt sistemātisku un salīdzināmu informāciju par faktisko situāciju un norisēm valstu līmenī.

Reaģēšana uz ad-hoc informācijas pieprasījumiem

Reaģēšana uz ad-hoc informācijas pieprasījumiem no Eurofound galvenajām ieinteresētajām personām ir viens no darbības pamatvirzieniem jaunajā plānošanas periodā. Šā pakalpojuma galvenie mērķi ir nodrošināt ātrumu, elastīgumu un kvalitāti pielāgotu ievaddatu sniegšanā, lai apmierinātu jaunas un augošas vajadzības pēc informācijas.

Skatiet visus gada ziņojumus