Jaunieši NEET situācijā

10 Maijs 2021

ES politikas programmas galvenais jautājums ir bijis jauniešu bezdarbs un centieni darba pasaulē efektīvi iesaistīt iespējami vairāk Eiropas jauniešu. Ekonomikas krīze krasi palielināja jauniešu bezdarba līmeni un tādējādi samazināja darba tirgū iesaistīto jauniešu skaRead more

ES politikas programmas galvenais jautājums ir bijis jauniešu bezdarbs un centieni darba pasaulē efektīvi iesaistīt iespējami vairāk Eiropas jauniešu. Ekonomikas krīze krasi palielināja jauniešu bezdarba līmeni un tādējādi samazināja darba tirgū iesaistīto jauniešu skaitu. Ņemot vērā minēto, pētnieki un valdības amatpersonas meklēja veidus, kā uzraudzīt un analizēt jauniešu neaizsargātību un neiesaistīšanos darba tirgū. 

Terminu NEET attiecina uz jauniešiem, kas nemācās, nestrādā un neapgūst arodu

Read less

Jaunākās izmaiņas

EYE Online - Eurofound panel debate: Being young during the COVID-19 crisis - Impact on work, life and well-being

On Thursday 28 May (17:00), as part of the 2020 online European Youth Event (EYE), Valentina Patrini, Research Officer...

The tide is rising, are all boats lifting?

Employment is at its highest level ever in the EU, and the employment recovery is now well-established in Europe. But...

Europe’s long-term issue: Youth unemployment

Europe has weathered a number of storms in recent years, yet despite the Great Recession, the migration crisis and the...
Top

Šo jēdzienu kopš 2010. gada plaši izmanto kā rādītāju, lai raksturotu jauniešiem veltītu nodarbinātības, izglītības, apmācības un sociālās iekļaušanas politiku 28 ES dalībvalstīs. 

Read more

Šo jēdzienu kopš 2010. gada plaši izmanto kā rādītāju, lai raksturotu jauniešiem veltītu nodarbinātības, izglītības, apmācības un sociālās iekļaušanas politiku 28 ES dalībvalstīs. 

Termins NEET pirmo reizi konkrēti tika minēts diskusijā par Eiropas politiku saistībā ar stratēģijas “Eiropas 2020” pamatiniciatīvu “Jaunatne kustībā”. Šis termins sākotnēji aptvēra vecuma grupu no 15 līdz 24 gadiem, taču vēlāk tā piemērošana tika paplašināta, aptverot 15–29 gadus vecus jauniešus. Šis jēdziens tagad ir galvenais jautājums sarunās par ES līmeņa politiku. Patlaban 14,2 % 15–29 gadus vecu jauniešu ir NEET situācijā. 

2013. gada aprīlī tika pieņemts Eiropas Komisijas priekšlikums Eiropas Savienības Padomei par Garantijas jauniešiem īstenošanu visās dalībvalstīs. Garantijai jauniešiem ir konkrēts politikas mērķis — samazināt NEET situācijā esošo jauniešu skaitu. Šīs iniciatīvas mērķis ir nodrošināt, lai visi 15–24 gadus veci jaunieši četros mēnešos pēc darba zaudēšanas vai formālās izglītības pārtraukšanas saņemtu kvalitatīvus darba piedāvājumus, turpinātu mācības, mācību praksi vai stažēšanos. Garantijas jauniešiem ieviešana dalībvalstīs, īstenojot Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvu, ir palīdzējusi uzlabot situāciju uz vietas, samazinot NEET situācijā esošo jauniešu skaitu. 

Pavisam nesen, 2016. gada 7. decembrī, Eiropas Komisija ieviesa iniciatīvu Ieguldījums Eiropas jaunatnē, tādējādi turpinot atbalstu jauniešiem. Ņemot vērā pozitīvo ietekmi, ko jau panākusi Garantija jauniešiem, Komisija cenšas panākt, lai līdz 2020. gadam tiktu palielināts un paplašināts Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvai pieejamais finansējums, kas mudinātu efektīvāk atbalstīt jauniešus. 

Eurofound darbs

Īstenojot Garantiju jauniešiem, 15–29 gadus vecu jauniešu skaits NEET situācijā ir nedaudz samazinājies no 14 miljoniem krīzes kulminācijas laikā līdz 12,5 miljoniem 2016. gadā (14,2 %). Tomēr Eurofound pētījumos joprojām tiek lēsts, ka Eiropas ekonomikai nodarītie zaudējumi ir apmēram 142 miljardi euro gadā (2015. g.) — pabalsti, zaudētie ienākumi un nodokļi. Tas ir ievērojami ietekmējis ES ekonomiku un sociālo attīstību. 

Svarīgākais ieguldījums

Līdz šim Eurofound ir bijis pirmais, kas veicis plašus pētījumus par NEET (sk. publikācijas tālāk) un ir:

 • veicis ES pirmo salīdzinošo analīzi par NEET;
 • izskaidrojis, kas ir jaunieši NEET situācijā;
 • aplēsis NEET ekonomiskās izmaksas;
 • izpētījis, kādas sociāli ekonomiskās sekas jauniešiem rada NEET situācija;
 • aplēsis riska faktorus nokļūšanai NEET situācijā;
 • izpētījis jauniešiem NEET situācijā paredzētās integrācijas politikas efektivitāti;
 • novērojis Garantijas jauniešiem īstenošanu. 

NEET grupas sastāvs

Šajā pētījumā Eurofound ir centies apzināt NEET grupas neviendabīgo sastāvu. Lai labāk izprastu šīs jauniešu grupas sastāvu, jaunākajā pētījumā par NEET grupas sastāvu ir izveidota jauna klasifikācija septiņās apakšgrupās. Tās mērķis ir palīdzēt politikas veidotājiem labāk izprast, kuri jaunieši nokļūst NEET situācijā, un palīdzēt izstrādāt piemērotus atbalsta pasākumus, lai aptvertu plašu vajadzību klāstu. Katrā no šīm grupām ir gan neaizsargāti jaunieši, gan jaunieši, kas nav neaizsargāto jauniešu grupā, kuri ne brīvprātīgi, ne obligāti nav formālā ceļā ieguvuši dzīvei vajadzīgās īpašības.

Citi pētījumu temati

Papildus minētajiem pētījumiem pēdējos gados Eurofound ir pētījis (sk. publikācijas tālāk) šādus tematus:

 • jauniešu uzņēmējdarbības iezīmes un vērtības;
 • kā iesaistīt “trūkstošo vidusposmu” — jauniešus, kuriem ir vidusskolas izglītība, bet kuri nav turpinājuši akadēmisko ceļu, iegūstot augstāko izglītību;
 • jauniešu sociālā iekļaušana; 
 • jauniešu pārkvalifikācija darba tirgū;
 • pagaidu nodarbinātības pieaugums jauniešu vidū un sociālās aizsardzības pieejamība;
 • darba tirgū ienākušo jauniešu darba apstākļi;
 • jaunākās politikas attīstības tendences saistībā ar NEET.

Sk. publikāciju sarakstu tālāk.

Izcēlums: Dažādības izpēte attiecībā uz jauniešiem, kuri nemācās, nestrādā un neapgūst arodu

2016. gada 4. jūlijs — Turpinot Eurofound 2012. gada ziņojumu NEET — jaunieši, kuri nestrādā, šajā ziņojumā pētītas dažādas NEET situācijā esošu jauniešu grupas, aplūkojot septiņas ierosinātās apakšgrupas, kurās var iedalīt NEET situācijā esošus jauniešus, un izmantojot datus, kas iegūti no 2013. gada ES darbaspēka apsekojuma. Aplūkojot šīs apakšgrupas, var rūpīgāk analizēt, kāda ir politikas, sociālā klimata un lēnās, bet pakāpeniskās darba tirgus uzlabošanās ietekme uz jauniešiem NEET situācijā 28 ES dalībvalstīs. Izmantojot šos datus, var apzināt, kas būtu jādara, lai risinātu problēmas, piemēram, apstākļos, kad ilgstoši bezdarbnieki ir 22 % no 15–24 gadus veciem jauniešiem NEET situācijā. Ir pieejami arī 28 valstu profili par NEET situācijā esošu jauniešu dažādību, un ir piedāvāts īss pārskats par NEET situāciju dalībvalstīs. Tajos aplūkotas jauniešu bezdarba tendences un jauniešu NEET situācijā skaits, NEET grupas sastāvs un sociālās atstumtības risks.

Dažādības izpēte attiecībā uz jauniešiem, kuri nemācās, nestrādā un neapgūst arodu

NEET infografika

Read less

Key outputs over the years

Show more (10)
 • Publications (51)
 • Dati
 • Ongoing work (1)

Dati

Data related to this topic are linked below

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles.

 

Other ongoing work

 • Policy brief on underemployment, long-term unemployment and in-work poverty