Javne storitve

5 Julij 2022

Javne storitve, kot so zdravstvo, izobraževanje, socialno varstvo in prevoz, so bistvene za dosego visokih ravni socialne zaščite, socialne kohezije in socialne vključenoRead more

Javne storitve, kot so zdravstvo, izobraževanje, socialno varstvo in prevoz, so bistvene za dosego visokih ravni socialne zaščite, socialne kohezije in socialne vključenosti. Odločilna dejavnika za njihovo učinkovitost v spreminjajočem se družbenem in demografskem okolju sta kakovost storitev in dostop do njih.

Izziv za oblikovalce politik je zagotoviti zasnovo in izvajanje zdravstvenih in socialnih storitev, ki izpolnjujejo različne potrebe državljanov. Navedeni izziv še stopnjujejo zelo velike finančne omejitve v zadnjih letih in vse večje povpraševanje, ki je deloma posledica staranja prebivalstva, deloma pa tudi prihoda beguncev v Evropo. Poleg vprašanj cenovne dostopnosti in kakovosti se pojavljajo tudi nova vprašanja. Med njimi so tveganje, da bi lahko novi digitalni kanali za opravljanje storitev izolirali že tako prikrajšane skupnosti, in morebitne težave pri zagotavljanju standardov dostopa do storitev in njihove kakovosti.

V svežnju Evropske komisije o socialnih naložbah, ki je bil predstavljen leta 2013, so države članice pozvane, naj več pozornosti namenijo visokokakovostnim javnim storitvam. Poleg tega je v strategiji Komisije za enotni digitalni trg, sprejeti leta 2015, poudarek na posodobitvi javnih storitev kot načina za spodbujanje konkurenčnosti. Sprejemanje novih tehnologij, spletne javne storitve in čezmejna interoperabilnost so bistveni za izboljšanje stroškovne učinkovitosti in kakovosti storitev. Komisija je aprila 2017 predstavila sveženj evropskega stebra socialnih pravic, ki med glavnimi načeli vključuje dostop do kakovostnega izobraževanja, predšolske vzgoje in varstva, zdravstvenega varstva, socialnih stanovanj in drugih bistvenih storitev.

Read less

Nedavne posodobitve

Forthcoming European Care Strategy must look towards the future

The European Pillar of Social Rights states that ‘everyone has the right to affordable long-term care services of good...

People with disabilities and the COVID-19 pandemic: Findings from the Living, working and COVID-19 e-survey

A new European Disability Strategy was launched in 2021 with the aim of intensifying progress on ensuring the full...

Covid-19 in starejši ljudje: vpliv na njihovo življenje, podporo in oskrbo

V poročilu je proučen vpliv pandemije covida-19 na kakovost življenj starejših državljanov, med drugim vpliv na njihovo...
Top

Eurofoundovo delo

Read more

Eurofoundovo delo

Eurofound preučuje potrebe državljanov na splošno, pri čemer posebno pozornost namenja mladim, starejšim, osebam, ki imajo težave s fizičnim in duševnim zdravjem, ter osebam iz priseljenskih družin. Spremlja in analizira spremembe v javnih storitvah, ki so posledica proračunskih omejitev, sprememb politik ter napredka na področju tehnologije in digitalizacije.V Eurofoundovih raziskavah javnih storitev se s poglobljenimi študijami primerov preučujejo tudi vidiki izvajalcev storitev in njihov odziv na spreminjajoče se potrebe uporabnikov.

Ključni prispevki

V analizi iz Eurofoundove evropske raziskave o kakovosti življenja (EQLS) se preučujeta učinek krize na evropsko krizo ter način, kako Evropejci dojemajo kakovost družbe in javnih storitev. V poglobljenih študijah je obravnavanih več ključnih tem, vključno z učinkom, ki ga imajo gospodarska kriza in reforme na področju socialne varnosti na življenjski standard in kakovost družbe.

Na podlagi podatkov iz raziskave EQLS so se v raziskavah obravnavale zlasti socialne neenakosti na štirih ključnih področjih življenja: zdravje, življenjski standard, produktivne in cenjene dejavnosti, ter individualno, družinsko in družbeno življenje. V analizi se je posebna pozornost namenila tudi družinam, pri čemer se je obravnavala spreminjajoča se kakovost življenja v EU za različne vrste družin z otroki ter primerjal njihov življenjski standard in socialni položaj. 

Druga področja zanimanja so bila družbeni in gospodarski stroški neprimernih bivanjskih razmer in njihove posledice ter porast zasebnega zagotavljanja bolnišničnih storitev v Evropi. Poleg tega se je razpravljalo o učinku vse večjega pritoka mobilnih državljanov na javne storitve držav članic EU.

Eurofound je med pomembne teme štel ukrepe za podpiranje socialne vključenosti mladih in pridobivanje izkušenj z izvajanjem jamstva za mlade. Poleg tega sta dostop do storitev na področju predšolske vzgoje in varstva ter kakovost teh storitev vprašanji, katerih pomen se v razpravi o politiki EU povečuje in ki jima je bila v Eurofoundovih raziskavah namenjena glavna pozornost.

Z uporabo podatkov iz četrte raziskave EQLS, opravljene leta 2016, se bo v Eurofoundovih raziskavah preučilo, kako dobro se z javnimi storitvami zadovoljujejo potrebe družbenih skupin, da bi se oblikovalcem politik pomagalo pri zagotavljanju ustreznih in primerih socialnih storitev. Eurofound bo obravnaval učinek digitalizacije glede na družbene in geografske razmejitve ter preučil, kako bi bilo mogoče zasnovo in izvajanje zdravstvenih in socialnih storitev podpreti z novimi tehnologijami.

Read less
  • Publications (194)
  • Data
  • Ongoing work (4)

Data

A selection of related data on this topic are linked below. 

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

 

Other ongoing work

    • Examining services for labour market integration of people with disabilities based on data from the EQLS 2016 to support policymaking in designing relevant and efficient services
    • Mapping developments in advisory for household debt in EU countries as well as identifying barriers to access these services to combat poverty and assessing take-up
    • Analysing differences and inequalities in access to social services of general interest in the EU and assessing the nature and extent of convergence/divergence