Arbetsmarknadsrelationer

06 December 2019

Fackföreningar, arbetsgivarorganisationer och offentliga myndigheter spelar alla en viktig roll i relationerna mellan arbetsmarknadens parter. De ingår i ett system som verkar på europeisk, nationell och regional nivå, liksom på bransch- och företagsnivå. På senare år har tekniken och arbetsformerna utvecklats snabbt i takt med en föränderlig ekonomisk omvärld, och systemen för arbetsmarknadsrelationer har ställts inför stora utmaningar.

Mot den bakgrunden lanserade Europeiska kommissionen 2015 en ”nystart” för den europeiska sociala dialogen. I ett gemensamt uttalande i juni 2016 framhöll kommissionen, Europeiska unionens råd och arbetsmarknadens parter den europeiska sociala dialogens grundläggande roll som en viktig del av EU:s utformning av sysselsättningspolitiken och den sociala politiken.

Subscribe now and receive updates on Eurofound's work in the area of Arbetsmarknadsrelationer

Eurofounds arbete

Eurofound har under 40 år utvecklats som ett centrum för expertis när det gäller att bevaka och analysera trender i arbetsmarknadsrelationerna. Detta innefattar även kopplingar mellan de sociala dialogerna på europeisk och nationell nivå. Med hjälp av kunskaperna från sitt nätverk av europeiska medarbetare i 28 EU-medlemsstater och Norge har Eurofound fångat upp utvecklingen i alla medlemsstater och i EU som helhet. 

Viktiga bidrag

Eurofound har tagit fram en rad jämförande analyser, artiklar och fallstudier i EU:s 28 medlemsstater och Norge på området för arbetsmarknadsrelationer, samt skapat olika databaser för närliggande ämnen som uppdateras regelbundet.

I en färsk studie kartläggs och diskuteras centrala dimensioner och indikatorer som är relevanta för arbetsmarknadsrelationerna i 2000-talets Europa. Ett annat forskningsområde är hur arbetsmarknadens parter i EU och Norge har utforskat nya ämnen, verktyg och innovativa tillvägagångssätt för att möta de många nya politiska, juridiska och sociala utmaningar som har uppstått de senaste åren.

Löner och arbetstider är områden som ständigt är aktuella och som ses över årligen. En del av uppdateringen på löneområdet fokuserar på lagstadgade minimilöner i EU medan en annan handlar om kollektiva löneförhandlingar.

Eurofound har sedan 2006, på uppdrag av Europeiska kommissionen, genomfört studier om representativiteten hos de europeiska sektoriella arbetsmarknadsparternas organisationer.

Resurser

Rapportering om arbetslivets utveckling

Eurofound tillhandahåller systematiska och jämförbara uppgifter om nationella system för arbetsmarknadsrelationer och arbetslivets utveckling genom sina verktyg för bevakning och rapportering och med hjälp av bidragen från sitt nätverk av europeiska medarbetare i de 28 EU-medlemsstaterna och Norge.

 

Ongoing work

Current work covers:

  • Social dialogue in companies, particularly linkages that can be drawn between national and EU level, to better understand of cooperation mechanisms used in decision-making and implementation in multinational companies
  • Exploration of the role of national social partners in the European semester and analysis of quality and effectiveness of their involvement
  • Summary of discussions on capacity-building social dialogue to support a meaningful and effective social dialogue
  • A flagship report on industrial relations covering topics related to both social dialogue and working life developments, including updates on collectively agreed pay
  • Representativeness studies on a variety of sectors to provide the European Commission required information to assess the representativeness of European sectoral social partner organisations
  • Highlights of recent developments of selected features of working life in so called topical updates, with one featuring statutory minimum wages
  • Updated time series in EurWORK database of wages, working time and collective disputes
  • Updated time series and update on developments in collectively agreed pay
  • Exploring the feasibility for an Industrial Action Monitor

Highlights (9)

Alla (2171)

Publications (410)

Articles (1675)

News (69)

Events (17)