Arbetstid

1 september 2022

Med arbetstid menas den tid då en arbetstagare arbetar, står till arbetsgivarens förfogande och utför dennes verksamheter eller förpliktelser i enlighet med nationella lagar och/eller nationell praxis. Arbetstimmarna varierar för arbetstagare inom olika yrken eller i olika faser av livetRead more

Med arbetstid menas den tid då en arbetstagare arbetar, står till arbetsgivarens förfogande och utför dennes verksamheter eller förpliktelser i enlighet med nationella lagar och/eller nationell praxis. Arbetstimmarna varierar för arbetstagare inom olika yrken eller i olika faser av livet. Kön har en särskild betydelse när det gäller att fastställa dessa skillnader.

Read less

Senaste uppdateringar

Telework still largely regulated at company level in Europe

Access to telework and working arrangements when working from home are still largely determined at company level in...

Distansarbete i EU: Regelverk och de senaste uppdateringarna

Denna rapport syftar till att kartlägga och analysera lagstiftning och kollektivförhandlingar om distansarbete i de 27...

Working life in the COVID-19 pandemic 2021

This publication consists of individual country reports on working life during 2021 for 28 countries – the 27 EU Member...
Top

Arbetstiden är en mycket viktig aspekt av arbetslivet, och regleringen av denna har varit en central fråga i politiska, ekonomiska och sociala diskussioner på både EU-nivå och nationell nRead more

Arbetstiden är en mycket viktig aspekt av arbetslivet, och regleringen av denna har varit en central fråga i politiska, ekonomiska och sociala diskussioner på både EU-nivå och nationell nivå. För att skydda arbetstagarnas hälsa och säkerhet kräver EU:s arbetstidsdirektiv att samtliga medlemsstater garanterar miniminormer gällande arbetstid för alla arbetstagare i hela EU. Detta inbegriper normer för begränsning av veckoarbetstiden (48 timmar), minimiperioder för vila och raster, årlig semester, nattarbete och skiftarbete.

Eurofounds arbete

Eurofound har under många år samlat in information om olika arbetstidsaspekter och hur de påverkar arbetsvillkoren och livskvaliteten för män och kvinnor i EU. Eurofounds studier om arbetstid syftar till att förbättra förståelsen för hur denna är organiserad och hur detta påverkar sysselsättningen, produktiviteten, välmåendet och balansen mellan arbetsliv och familjeliv. Data om kollektivt avtalad arbetstid och den roll som spelas av arbetsmarknadens parter har publicerats med jämna mellanrum, och har även nyligen analyserats ur ett långtidsperspektiv. Forskningen om mäns och kvinnors arbetstid visar att män mycket oftare arbetar fler timmar, medan kvinnor i högre grad lägger mer tid på oavlönat hushållsarbete.

Reglera och organisera arbetstiden

Det är viktigt att reglera arbetstiden för att förbättra balansen mellan arbetsliv och privatliv och även arbetsmarknadsdeltagandet. I ett snabbt skiftande ekonomiskt klimat behöver företag och arbetstagare flexibilitet. Eurofound har undersökt kopplingen mellan arbetstid och balansen mellan arbetstid och privatliv ur ett livslångt perspektiv.

Forskarna har tittat på hur arbetstiden organiseras och konsekvenserna för produktiviteten och arbetsvillkoren . Eftersom organisationen av arbetstiden håller på att förändras undersökte nyligen Eurofound tillsammans med Internationella arbetsorganisationen hur distansarbete och internetbaserat arbete påverkar arbetstiden för människor som arbetar enligt sådana arrangemang.

I en studie som nyligen utfördes tittade man på arbetstid ur ett långsiktigt perspektiv och granskade hur aspekterna av kollektivt avtalad arbetstid i EU i början av 2000-talet har utvecklats. Studien är inriktad på fem huvudsakliga sektorer: kemikalier, metallbearbetning, bankväsendet, detaljhandeln och offentlig förvaltning. I rapporten beskrivs de institutionella regleringssystemen och förändringar i fråga om avtalad arbetstid och ”vanlig arbetstid” mellan 1999 och 2014 utvärderas.

Analys av undersökningar om arbetstid

Eurofounds tre stora undersökningar tillhandahåller olika data med anknytning till arbetstid.

Europeiska undersökningen om arbetsvillkor (EWCS) tar sig an frågan om arbetstid ur olika perspektiv. I den sjätte EWCS från 2015 var arbetstidskvalitet en av sju indikatorer på kvalitet i arbetet. Den användes för att mäta hur pass vanligt det är med långa arbetsdagar, möjligheten att ta rast, onormal arbetstid, arbetstidsarrangemang och flexibilitet, samt hur dessa påverkar arbetstagarnas hälsa och välmående. Enligt denna har 43 procent av arbetstagarna mycket regelbundna arbetstider.

Med hjälp av data från den sjätte EWCS har Eurofound nyligen undersökt arbetstidsmönster för hållbart arbete. I analysen tittar man på kopplingarna mellan arbetstidsmönster, balansen mellan arbetsliv och privatliv och arbetstidspreferenser liksom arbetstagarnas hälsa och välmående. I analysen bedöms även hur pass hållbara de aktuella arbetsvillkoren och arbetstidsmönstren kommer att vara i framtiden.

I undersökningen av livskvaliteten i Europa (EQLS) tittar man på arbetstidsarrangemang, både betalda och obetalda, och hur de påverkar i vilken utsträckning arbetstagarna är nöjda med balansen mellan arbetsliv och privatliv.

Arbetstidsarrangemangen kan i hög grad inverka på företagens effektivitet, produktivitet och konkurrenskraft, för att inte tala om deras anställdas hälsa, välmående och motivation. Genom sin europeiska företagsundersökning (ECS) har Eurofound också bedrivit omfattande forskning om arbetstid och balansen mellan arbetsliv och privatliv. Eurofound har tittat på förekomsten av flexibla arbetstidsarrangemang och arbetstidskonton, deltidsarbete, övertid och okonventionella arbetstider, föräldraledighet och annan längre ledighet, gradvis pensionering och förtidspensionering, liksom på specifika strategier vid företag för att stödja balansen mellan arbetsliv och privatliv.

I fokus: EurWORK:s uppdatering om söndagsarbete i Europa

23 september 2016 – EU-medlemsstaterna har antagit lagar för att reglera öppettiderna för butiker och företag på söndagar. Det finns dock även medlemsstater där ny lagstiftning begränsar öppettiderna. Enligt den europeiska undersökningen om arbetsvillkor ökade andelen arbetstagare som rapporterade att de arbetar på söndagar mellan 2010 och 2015, vilket visar att söndagshandeln ökar allt mer.
Söndagsarbete i Europa

Resurser

Read less

Key outputs over the years

Show more (12)
  • Publications (809)
  • Data
  • Ongoing work (2)

Data

A selection of related data on this topic are linked below. 

Ongoing work