Добре функциониращи и приобщаващи пазари на труда

12 May 2021

Добре функциониращите пазари на труда са необходимо условие за пълноценно използване на потенциала на икономиката за създаване Read more

Добре функциониращите пазари на труда са необходимо условие за пълноценно използване на потенциала на икономиката за създаване на нови работни места при излизането ѝ от финансовата и икономическата криза. Кризата доведе до много различни последици за пазара на труда в отделните държави — членки на ЕС, а някои групи, като тези на младите хора и хората с ниско равнище на образование, бяха засегнати особено тежко. Бързо развиващите се структурни промени също поставят нови предизвикателства, изразяващи се в недостиг на работна ръка и несъответствия между търсените и предлаганите умения в различни сектори и региони.

Основният инструмент на ЕС за насърчаване на заетостта и социалното приобщаване е Европейският социален фонд, който помага на хората да намерят работа, интегрира в обществото хората в неравностойно положение и осигурява за всички по-справедливи възможности за живот. Има също широкообхватно европейско законодателство, което регулира правата на работещите на пазара на труда. Освен това през април 2017 г. Европейската комисия стартира Европейския стълб на социалните права. Стълбът надгражда и допълва социалната политика и политиката на заетост на ЕС, като насочва политиките в редица области, важни за добро и справедливо функциониране на пазарите на труда и системите за социални грижи.

Read less

Последни актуализации

Shaping the future of long-term care: A good outcome will benefit all

An ageing Europe and rising public expenditure on long-term care have signalled for some time that the fundamentals of...

Watch the webinar - #AskTheExpert: the European Company Survey 2019 findings on skills

On Thursday 29 October 2020, Eurofound together with European Centre for the Development of Vocational Training (...

Fewer than 10% of EU businesses offer comprehensive learning opportunities critical to employee performance and well-being, new survey says

The best outcomes in terms of company performance and workplace well-being are obtained in companies where training is...
Top

Дейност на Еurofound

Read more

Дейност на Еurofound

Проучвателната дейност на Еurofound има за цел по-добро разбиране на динамиката на пазарите на труда в цяла Европа и информиране на политиката за подобряване на тяхното функциониране. С оглед на упорито високите равнища на безработица в някои държави членки, особен интерес представляват политиките в подкрепа на реинтеграцията на безработните в пазара на труда, както и на специфични групи, като тези на младите хора, мигрантите, жените или по-възрастните безработни. Eurofound извърши голям обем от работа в тази област, като през последните години акцентът беше поставен върху проблеми на младежта, пол и работа, нови форми на заетост, мобилност и миграция, както и възнаграждения.

Основни приноси

Eurofound проучи проблемите със заетостта и социалните предизвикателства, пред които са изправени младите хора. В проучванията бяха изследвани въпроси, свързани със социалното приобщаване и необходимостта да бъде взето под внимание многообразието на младите хора в уязвимо положение, когато се разработват политики за подпомагането им. Агенцията разгледа също така предприемачеството сред младите хора и видовете мерки, които се оказаха ефективни в тяхна подкрепа.

В друго направление на проучванията се разглеждат икономическите и социалните разходи за преодоляване на разликата по пол в заетостта и се прави оценка на ефективността на политическите мерки за насърчаване на участието на жените в пазара на труда.

В друго направление продължава проучването на нови форми на заетост, различни от традиционната стандартна или нестандартна заетост, и се разглежда въздействието им върху условията на труд и пазарите на труда. Първоначалното проучване на типологията бе последвано от задълбочени прегледи на специфични нови форми на заетост, като стратегическо споделяне на работници и мобилна работа на базата на ИКТ.

Проучване на мобилността предостави актуална картина на движението на работната сила на територията на Европа и въздействието върху миграцията на икономическата криза.

Eurofound извърши задълбочени анализи и на различни въпроси, свързани с преходите на пазара на труда, сред които продължителност на запазване на работата, временна заетост и преминаване на младите хора от образование към заетост.

Read less