Индустриални отношения

3 September 2021

Синдикати, организации на работодателите и публични органи — всички те имат своя роля в управлението на трудовите правоотношения. Те са взаимосвързани части на система, която функционира на европейско, национално, секторRead more

Синдикати, организации на работодателите и публични органи — всички те имат своя роля в управлението на трудовите правоотношения. Те са взаимосвързани части на система, която функционира на европейско, национално, секторно, регионално и фирмено равнище. През последните години, с развитието на технологиите и формите на заетост в една постоянно изменяща се икономическа среда, системите на индустриалните отношения бяха изправени пред големи предизвикателства.

В този контекст през 2015 г. Европейската комисия инициира „ново начало“ за европейски социален диалог. В съвместна декларация през юни 2016 г. Комисията, Съветът на Европейския съюз и социалните партньори изтъкнаха неговата важна роля като съществен съставен елемент от разработването на политики от ЕС в областта на заетостта и социалните отношения.

Read less

Последни актуализации

Working life in the COVID-19 pandemic 2020

This publication consists of individual country reports on working life during 2020 for 29 countries – the 27 EU Member...

5th UNI Europa Conference

Eurofound is partnering with UNI Europa for a virtual exhibition at the 5th Virtual Conference, which this year moves...
Top

Дейност на Еurofound

Read more

Дейност на Еurofound

Вече над 40 години Еurofound се развива като ключов център за експертни знания в областта на наблюдението и анализа на тенденциите в индустриалните отношения. Това включва връзки между социалния диалог на европейско и национално равнище. Въз основа на знанията, събрани в нейната мрежа от европейски кореспонденти в 28 държави — членки на ЕС, и Норвегия, Агенцията установи тенденциите във всички държави членки и в ЕС като цяло. 

Основни приноси

Еurofound извърши редица сравнителни анализи, публикува статии и проучвания на опита в целия ЕС-28 и Норвегия в областта на индустриалните отношения, и поддържа редовно актуализирани бази данни по свързани теми.

В ново проучване са изследвани и обсъдени ключови измерения и показатели, свързани със системите на индустриалните отношения в Европа през ХХІ век. Друго направление на изследването разглежда как социалните партньори в ЕС и Норвегия са проучили нови теми, инструменти и иновативни подходи в отговор на многобройните нови политически, законодателни и социални предизвикателства, възникнали през последните години.

Заплащането и работното време продължават да бъдат области, представляващи интерес, които се преразглеждат ежегодно. При един от елементите на последната актуализация на възнагражденията ударението е поставено върху законоустановените равнища на минималните заплати в целия ЕС, а при друг то е върху колективното договаряне на заплатите.

От 2006 г. Eurofound извършва проучвания относно представителността на европейските организации на секторните социални партньори, възложени от Европейската комисия.

Ресурси

Докладване относно развитията в сферата на труда

Eurofound предоставя систематични и съпоставими данни относно националните системи на индустриалните отношения и процесите в сферата на труда чрез инструменти за наблюдение и докладване на базата на данни от своята мрежа на европейски кореспонденти във всички 28 държави членки и Норвегия.

Read less

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Индустриални отношения

Абонирай се
 • Publications (2267)
 • Data
 • Ongoing work (9)

Data

A selection of related data on this topic are linked below. 

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

 

Other ongoing work

  • Social dialogue in companies, particularly linkages that can be drawn between national and EU level, to better understand of cooperation mechanisms used in decision-making and implementation in multinational companies
  • Exploration of the role of national social partners in the European semester and analysis of quality and effectiveness of their involvement
  • Summary of discussions on capacity-building social dialogue to support a meaningful and effective social dialogue
  • A flagship report on industrial relations covering topics related to both social dialogue and working life developments, including updates on collectively agreed pay
  • Representativeness studies on a variety of sectors to provide the European Commission required information to assess the representativeness of European sectoral social partner organisations
  • Highlights of recent developments of selected features of working life in so called topical updates, with one featuring statutory minimum wages
  • Updated time series in EurWORK database of wages, working time and collective disputes
  • Updated time series and update on developments in collectively agreed pay
  • Exploring the feasibility for an Industrial Action Monitor

  Receive updates

  Subscribe to updates on our work in the area of Индустриални отношения

  Any personal data (names, e-mail, etc.) that you provide to us by completing the forms which appear on our website (e.g. comment forms) will be processed in accordance with Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data. The purpose of collection of personal data is to allow interaction between Eurofound and external users who provide their feedback on or express their interest in our work.

  You have the right to obtain access to and rectification of your personal data. You may also, under certain circumstances, ask to have this data blocked or request the erasure of personal data which you consider to have been unlawfully processed; or object to the processing of your personal data at any time on legitimate compelling grounds relating to your particular situation.