Млади хора, които се намират извън системите на заетост, образование или обучение (NEET)

15 September 2022

Намаляването на младежката безработица и с цел ефективно ангажиране на възможно най-голям Read more

Намаляването на младежката безработица и с цел ефективно ангажиране на възможно най-голям брой млади европейци на трудовия пазар заема централно място в политическия дневен ред на ЕС. Икономическата криза доведе до високи равнища на младежка безработица и по този начин до оттегляне на младите хора от трудовия пазар. Предвид този факт изследователите и държавните служители търсят нови начини за наблюдение и анализ на преобладаващата сред младите хора уязвимост и оттегляне по отношение на пазара на труда. 

Терминът NEET се използва за определение на млади хора, които се намират извън системите на заетост, образование или обучение

Read less

Последни актуализации

Youth first! Employment, skills and social policies that work for young Europeans in times of uncertainty

In the European Year of Youth, five EU Agencies, the European Centre for the Development of Vocational Training (...

Celebrate Europe day 2022: All about YOUth LIVE webinar

The European Parliament Liaison office in Ireland, the European Commission Representation in Ireland, and the EU Agency...

Въздействие на COVID-19 върху младежите в ЕС

След дългото възстановяване от икономическата криза (2007—2013 г.) младежите в ЕС се оказаха по-уязвими към последиците...
Top

Понятието е широко използвано като показател за информиране на ориентираните към младежта политики по отношение на заетостта, образованието, обучението и социалното приобщаване в 28-те държави — членки на ЕС от 2010 г. насам. 

Read more

Понятието е широко използвано като показател за информиране на ориентираните към младежта политики по отношение на заетостта, образованието, обучението и социалното приобщаване в 28-те държави — членки на ЕС от 2010 г. насам. 

NEET бяха споменати конкретно за първи път в обсъжданията на европейските политики във водещата инициатива „Младежта в движение“ на стратегията „Европа 2020“. Възрастовата категория, обхваната от този срок, беше 15—24 години, а по-късно бе разширена, за да включи хората на възраст между 15 и 29 години. Понятието вече заема централно място в политическата реторика на равнище ЕС. Понастоящем 14,2% от населението на възраст между 15 и 29 години попада в категорията на NEET. 

През април 2013 г. беше прието предложението на Европейската комисия до Съвета на Европейския съюз за привеждане в действие във всички държави членки на схемата „Гаранция за младежта“. Изрична политическа цел на тази схема е намаляването на броя на NEET. Схемата има за цел да гарантира, че всички млади хора на възраст между 15 и 24 години получават висококачествени предложения за работа, продължаване на образованието, придобиване на професионални умения или стаж в рамките на четири месеца след като загубят работата си или напуснат системата на формалното образование. Осъществяването на „Гаранция за младежта“ в държавите членки чрез инициативата за младежка заетост допринесе за подобряване на положението на място, като намали броя на попадащите в категорията на NEET. 

Неотдавна, на 7 декември 2016 г., Европейската комисия стартира инициативата Инвестиране в европейската младеж, подновено усилие за подкрепа на младите хора. Предвид положителното въздействие на схемата „Гаранция за младежта“ досега, Комисията има за цел да увеличи и разшири наличните средства за инициативата за младежка заетост до 2020 г., за да насърчи по-ефективното ѝ популяризиране сред младите хора. 

Дейност на Eurofound

При изпълнението на схемата „Гаранция за младежта“ броят на NEET на възраст между 15 и 29 г. леко се понижи от 14 милиона в най-критичния момент от кризата до 12,5 милиона през 2016 г. (14,2%). Изследванията на Eurofound обаче все още оценяват значителната загуба за европейските икономики, която възлиза на около 142 млрд. евро годишно (2015 г.) — изразена в придобивки и нереализирани доходи и данъци. Това оказва значително въздействие върху икономическото и социалното развитие на ЕС. 

Основни приноси

Към днешна дата Eurofound е поставила началото на обширни изследвания в областта на NEET (вж. публикациите по-долу) и е:

 • извършила първият сравнителен анализ в ЕС относно NEET
 • обяснила кои попадат в категорията на NEET
 • извършила оценка на икономическите разходи, свързани с NEET
 • проучила социалните последици от попадането в категорията на NEET
 • извършила оценка на рискови фактори за попадане в категорията на NEET
 • извършила проучване на ефективността на политиките за реинтегриране на NEET
 • съблюдавала изпълнението на схемата „Гаранция за младежта“. 

Многообразие сред NEET

Като част от това изследване, Eurofound се стреми да разграничи хетерогенността на населението, попадащо в категорията на NEET. Последното проучване на многообразието сред NEET въвежда нова категоризация в седем подгрупи, за да се разбере по-добре състава на тази група млади хора. Целта е да се подпомогнат по-добре лицата, отговорни за разработването на политики, да разберат кои попадат в категорията на NЕЕТ и да съдействат за създаването на адекватни мерки за подкрепа, за да се отговори на голямото разнообразие от нужди. Всяка от тези групи е съставена от смес от уязвими и не-уязвими млади хора, които не натрупват човешки капитал по официален път, доброволно или не по собствена воля.

Други теми на изследването

В допълнение към горното проучване, през последните години Eurofound изследва (вж. публикациите по-долу):

 • характеристиките и ценностите на предприемачеството сред младите хора
 • начините за ангажиране на „липсващата среда“: млади хора със средно образование, които не са продължили обучението си във висши училища
 • социалното приобщаване на младите хора 
 • преходът на младите хора към пазара на труда
 • увеличаването на временната заетост сред младите хора и достъпа до социална закрила
 • условията на труд за младите хора, навлизащи на пазара на труда
 • последните разработени политики, свързани с категорията на NEET.

Вж. списъка с публикациите по-долу.

Включено: Проучване на многообразието сред младите хора, които се намират извън системите на заетост, образование или обучение (NEET)

4 юли 2016 г. — В резултат на доклада на Eurofound за 2012 г. NEET — Младите хора извън системата на заетостта, този доклад изследва многообразието сред NEET чрез седем предложени подгрупи, в които попадащите в категорията на NEET могат да бъдат разпределени, като се използват данни от Проучването на работната сила в ЕС от 2013 г. Тези подгрупи позволяват по-добър анализ на начина, по който политиките, социалният климат и бавното, но постепенно подобряване на пазара на труда оказват въздействие върху населението на ЕС-28, попадащо в категорията на NЕЕТ. Те помагат да се определи какво може да се направи, за да се преодолеят проблемите, където например дългосрочно безработните представляват 22% от NEET на възраст между 15 и 24 г. 28-те профила на отделните държави по отношение на многообразието сред NEET също са достъпни и представят картина на положението на младите хора, които се намират извън системите на заетост, образование или обучение на равнище държава членка. Те разглеждат тенденциите в младежката безработица и броя на попадащите в категорията NEET, съставите на групата на NEET и риска от социална изолация.

Проучване на многообразието сред младите хора, които се намират извън системите на заетост, образование или обучение (NEET)

Инфографика на NEET

Read less
 • Publications (55)
 • Data
 • Ongoing work

Data

Data related to this topic are linked below

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles.

 

Other ongoing work

 • Policy brief on underemployment, long-term unemployment and in-work poverty