Пенсиониране

16 February 2022

Пенсионирането от платена работа на 65-годишна възраст и често по-рано е обичайната практика в ЕС до последните години. Възрастта, на която хората се пенсионират, се различава в отделните държави — членки на ЕС и се увеличава. 

Последни актуализации

COVID-19 и възрастните хора — въздействие върху живота им, подкрепата и грижите за тях

В настоящия доклад се разглежда влиянието на кризата, предизвикана от COVID-19, върху качеството на живот на по-...

Age and quality of life: Who are the winners and losers?

Much policy is developed and operationalised through the prism of age, and addressing differences in the economic and...

Pay is just one aspect of disadvantage for women on the labour market

The equal treatment of women and men has been a fundamental principle of the European Union since its inception, but...
Top

Тъй катRead more

Тъй като поколението „бейби бум“ вече е в пенсионна възраст, повече работещи ще се пенсионират, отколкото ще навлизат на пазара на труда. Тъй като хората живеят по-дълго и раждаемостта бележи спад в цяла Европа, приоритет на политиката на ЕС е да насърчи европейците да останат на работа по-дълго, за да се гарантира устойчивост на пенсионните системи и адекватно социално осигуряване. През последните години някои държави членки са преминали към увеличаване на пенсионната възраст (например Ирландия на 68 години до 2028 г. и Германия на 67 години до 2031 г.) и са потърсили начини да насърчат работещите да останат по-дълго на работа. Освен това много по-възрастни работници все повече изявяват желание да продължат да работят по-дълго.

Бялата книга на Европейската комисия за пенсиите от 2012 г. предлага инициативи за създаване на рамка, която да позволи на по-възрастните работници, които имат възможност, да продължат да работят и да спестят повече за пенсионирането си. Освен това тя призова държавите членки да преодолеят разликите в законоустановената пенсионна възраст между мъжете и жените и да преразгледат необоснованите задължителни пенсионни възрасти. Комисията преразгледа и режимите за пенсиониране на работещи на тежки или опасни работни места в Европа, обсъждайки текущите реформи и най-добрите практики с препоръки за държавите членки на ЕС.

Дейност на Eurofound

През годините Eurofound анализира проблеми във връзка с пенсионирането в държавите от ЕС. Изследванията разглеждат възможности за ранно и поетапно пенсиониране, възможности за комбиниране на работа с частично пенсиониране, работа след пенсиониране, доброволческа дейност при пенсиониране и проблема с пенсиите. През последните години научните изследвания акцентират върху удължаването на професионалния живот извън сегашната пенсионна възраст, както и въпроси, свързани с предпочитанията за работа, доходите и качеството на живот.

Предпочитания за работа в предпенсионна възраст

Анализът на резултатите от третото европейско проучване на Eurofound за качеството на живот изследва предпочитанията за работното време на по-възрастните работници. Според него почти половината работници на възраст 50 и повече години биха предпочели да работят по-малко часове, като вземат предвид финансовите си нужди. Значителна част от хората в пенсионна възраст, които понастоящем не полагат платен труд, биха искали да работят поне няколко часа седмично. Изследванията също така проучват как анализите в средата на кариерата могат да помогнат за изясняване на възможностите на работещите за оставане на работа до по-късна пенсионна възраст. 

Комбиниране на работа с частично пенсиониране

Понастоящем по-възрастните работници често напускат трудовия пазар преди законоустановената пенсионна възраст поради здравословни проблеми, увреждания и необходимост от полагане на грижи. Много повече хора просто искат да работят по-малко, като съчетават работното време по-тясно с предпочитанията си. Един от начините да се мотивират и да се даде възможност на хората да работят по-дълго време е да се улесни съкращаването на работното им време, като същевременно загубата на доходи се допълва с частична пенсия или придобивки. Проучване на Eurofound изследва въздействието на такива схеми за частично пенсиониране.

Работа след пенсиониране

В много държави възрастните хора са ангажирани в платена трудова дейност след пенсионна възраст. Проучването на Eurofound относно доходите от работа след пенсиониране в ЕС разглежда мотивите на пенсиониращите се за търсене на платена работа и възможностите им за упражняване на заетост. То изследва фирмените стратегии за набиране и задържане на хора в пенсионна възраст и подчертава дилемите и предимствата за възрастните хора, които искат да полагат платен труд. В него се разглежда и степента, в която работата след пенсиониране е свързана с адекватността на доходите сред пенсионираното население.

Пенсионна реформа

Пенсиите са основен източник на доходи за много хора след пенсиониране. Реформата на пенсионните системи през последните години акцентира върху устойчивостта на обществените пенсии и върху увеличаването на ефективната пенсионна възраст. Проучването на Eurofound относно участието на социалните партньори в пенсионната реформа в ЕС разглежда реформите, въведени в отговор на икономическата и финансова криза, като подчертава ролята на социалните партньори в такива реформи от 2008 г. насам.

Доброволчество

Предвид застаряващото население в Европа социалното приобщаване на възрастните хора и стратегиите за насърчаване на доброволния труд сред възрастните хора понастоящем са важни елементи от политическия дневен ред на ЕС. Изследване на доброволчеството сред възрастните хора в ЕС показва най-добрите практики във всички нейни аспекти и връзката ѝ със социалното приобщаване. Изследването разглежда мерките за укрепване на доброволчеството по време на прехода от трудова дейност към пенсиониране.

Пенсиониране при жените и мъжете

В повечето държави членки жените се пенсионират по-рано от мъжете отчасти защото отделят повече време за полагане на грижи на нуждаещи се от тях, отколкото колегите си мъже. Това вероятно обаче ще се промени през следващите години с планове за увеличаване на пенсионната възраст в много държави. Eurofound разгледа случая на по-възрастните работещи жени в Европа и стимулите за продължаване на нарастващото им участие на пазара на труда, което произтича от по-ранното пенсиониране. 

Read less
  • Publications (162)