Pracovněprávní vztahy

07 October 2019

Odborové svazy, organizace zaměstnavatelů a veřejné orgány, všechny tyto subjekt hrají roli ve správě pracovněprávních vztahů. Jedná se o vzájemně propojené součásti systému, který funguje na evropské, vnitrostátní, odvětvové, regionální a podnikové úrovni. V posledních letech, jak se technologie a formy práce vyvíjejí v rámci soustavně se měnícího ekonomického prostředí, musí systémy pracovněprávních vztahů čelit zásadním výzvám.

V této souvislosti Evropská komise v roce 2015 vyhlásila „nový začátek“ evropského sociálního dialogu. Ve společném prohlášení z června 2016 Komise, Rada Evropské unie a sociální partneři zdůraznili zásadní úlohu sociálního dialogu jako významné součásti tvorby zaměstnaneckých a sociálních politik EU.

Subscribe now and receive updates on Eurofound's work in the area of Pracovněprávní vztahy

Činnost nadace Eurofound

Během čtyřiceti let se z nadace Eurofound stalo klíčové středisko odborných znalostí pro monitorování a analyzování trendů v pracovněprávních vztazích. To zahrnuje souvislosti mezi sociálním dialogem na evropské a vnitrostátní úrovni. Na základě informací své sítě evropských korespondentů ve 28 členských státech EU a Norsku nadace sleduje vývoj ve všech členských státech a v celé EU. 

Hlavní příspěvky

Nadace Eurofound vypracovala řadu srovnávacích analýz a případových studií v zemích EU-28 a Norsku v oblasti pracovněprávních vztahů a také pravidelně aktualizuje databáze na související témata.

Nedávná studie mapuje a probírá hlavní aspekty a ukazatele s významem pro pracovněprávní vztahy v Evropě ve 21. století. Další výzkum je zaměřen na to, jak sociální partneři v EU a Norsku zkoumají nová témata, nástroje a inovativní přístupy, aby mohli reagovat na četné nové politické, právní a sociální výzvy, které se v posledních letech objevují.

Mzda a pracovní doba jsou i nadále oblastmi vysokého zájmu, které se každoročně přezkoumávají. Jedna část nedávné aktualizace situace v oblasti mezd se zaměřuje na výši minimální zákonné mzdy v EU, zatímco další na kolektivní vyjednávání o mzdách.

Od roku 2006 Eurofound provádí na základě pověření Evropské komise studie reprezentativnosti evropských organizací odvětvových sociálních partnerů.

Zdroje

Podávání zpráv o vývoji v oblasti pracovního života

Eurofound poskytuje systematické a srovnatelné údaje o vnitrostátních systémech pracovněprávních vztahů a vývoji v oblasti pracovního života prostřednictvím nástrojů pro monitorování a podávání zpráv s využitím příspěvků své sítě evropských korespondentů z 28 členských států a Norska.

 

Ongoing work

Current work covers:

  • Social dialogue in companies, particularly linkages that can be drawn between national and EU level, to better understand of cooperation mechanisms used in decision-making and implementation in multinational companies
  • Exploration of the role of national social partners in the European semester and analysis of quality and effectiveness of their involvement
  • Summary of discussions on capacity-building social dialogue to support a meaningful and effective social dialogue
  • A flagship report on industrial relations covering topics related to both social dialogue and working life developments, including updates on collectively agreed pay
  • Representativeness studies on a variety of sectors to provide the European Commission required information to assess the representativeness of European sectoral social partner organisations
  • Highlights of recent developments of selected features of working life in so called topical updates, with one featuring statutory minimum wages
  • Updated time series in EurWORK database of wages, working time and collective disputes
  • Updated time series and update on developments in collectively agreed pay
  • Exploring the feasibility for an Industrial Action Monitor

Highlights (19)

Vše (2168)

Publications (407)

Articles (1675)

News (69)

Events (17)