Veřejné služby

17 Červen 2020

Veřejné služby jako zdravotnictví, vzdělávání, sociální péče a doprava jsou nezbytné k zajištění vysoké úrovně sociální ochrany, sociální soudržnosti a sociálního začleňování. Jejich úspěch v měnící se sociální a demografické situaci však určuje kvalita služeb a přístup k nim.

Read more

Veřejné služby jako zdravotnictví, vzdělávání, sociální péče a doprava jsou nezbytné k zajištění vysoké úrovně sociální ochrany, sociální soudržnosti a sociálního začleňování. Jejich úspěch v měnící se sociální a demografické situaci však určuje kvalita služeb a přístup k nim.

Výzvou pro politiky je zajistit, aby koncepce a poskytování zdravotnických a sociálních služeb odpovídaly rozmanitým potřebám občanů. Tuto výzvu ještě komplikují značná finanční omezení v posledních letech a rostoucí poptávka způsobená částečně stárnutím obyvatelstva a v některých částech přílivem uprchlíků do Evropy. Kromě cenové dostupnosti a kvality se objevují také novější problémy, včetně rizika, že nové digitální kanály pro poskytování služeb mohou izolovat již tak znevýhodněné komunity, a potenciálních problémů z hlediska zajištění norem týkajících se přístupu ke službám a jejich kvality.

Balíček týkající se sociálních investic, který vydala Komise v roce 2013, vyzývá členské státy, aby kladly větší důraz na veřejné služby vysoké kvality. Strategie Komise pro jednotný digitální trh v Evropě přijatá v roce 2015 dále zdůrazňuje modernizaci veřejných služeb jako způsob posilování konkurenceschopnosti. Zavádění nových technologií, on-line veřejné služby a přeshraniční interoperabilita jsou důležité pro zvyšování nákladové efektivity a kvality služeb. V dubnu 2017 Komise zavedla evropský pilíř sociálních práv, jehož hlavní zásady zahrnují přístup ke kvalitnímu vzdělávání, předškolnímu vzdělávání a péči, zdravotní péči, sociálnímu bydlení a dalším základním službám.

Read less

Recent updates

Labour market integration of people with disabilities: Social and employment services

This report examines the contribution of social and employment services in EU Member States to the inclusion of people...
Forthcoming

Representativeness of the European social partner organisations: Hospitals sector

This study provides information allowing for an assessment of the representativeness of the actors involved in the...
Forthcoming

Now is the time for the digital transformation of social services

‘Digital transformation’ has been a buzzword in policy circles for some time now, and commitments to making it work for...
Top

Činnost nadace Eurofound

Read more

Činnost nadace Eurofound

Eurofound zkoumá potřeby občanů obecně, se zvláštním zaměřením na mladé lidi, starší občany, lidi s fyzickými nebo psychickými problémy a migranty. Monitoruje a analyzuje změny ve veřejných službách v důsledku rozpočtových omezení, změn politik a pokroku v oblasti technologií a digitalizace. Prostřednictvím hloubkových případových studií se v rámci svého výzkumu veřejných služeb na tuto problematiku dívá také z pohledu poskytovatelů služeb a zkoumá jejich reakci na měnící se potřeby uživatelů.

Hlavní příspěvky

Analýza průzkumu kvality života v Evropě (EQLS) nadace Eurofound zkoumá dopad krize na evropskou společnost a to, jak Evropané vnímají kvalitu své společnosti a veřejných služeb. Hloubkové studie se zabývají řadou klíčových témat, včetně vlivu hospodářské krize a sociálních reforem na životní úroveňkvalitu společnosti.

Výzkum se za použití údajů z EQLS zaměřil zejména na sociální nerovnosti ve čtyřech stěžejních oblastech života: zdraví, životní úroveň, produktivní a oceňované aktivity a individuální, rodinný a společenský život. Analýza se zabývala také rodinou, přičemž zkoumala měnící se kvalitu života v celé EU u různých typů rodin s dětmi a porovnávala jejich životní úroveň a sociální situaci. 

K dalším oblastem zájmu patřily sociální a ekonomické náklady a důsledky špatného bydlení i nárůst soukromého poskytování nemocničních služeb v Evropě. Předmětem debaty byl také dopad zvyšujícího se přílivu mobilních občanů na veřejné služby členských států EU.

K důležitým tématům nadace Eurofound patřila opatření na podporu sociálního začleňování mladých lidí a zkušenosti s prováděním systému záruk pro mladé lidi. Do popředí politické debaty v EU se dále dostává přístup ke službám předškolního vzdělávání a péče, na který se výzkum nadace Eurofound rovněž zaměřil.

Za použití údajů ze čtvrtého průzkumu EQLS provedeného v roce 2016 bude nadace Eurofound zkoumat, jak dobře veřejné služby plní potřeby sociálních skupin, aby mohla pomoci tvůrcům politik při poskytování odpovídajících a vhodných sociálních služeb. Zaměří se na dopady digitalizace bez ohledu na společenské a zeměpisné hranice a bude zkoumat, jak lze pomocí nových technologií podpořit koncepci a poskytování zdravotnických a sociálních služeb.

Read less
  • Publications (178)
  • Data
  • Ongoing work (4)

Data

A selection of related data on this topic are linked below. 

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

 

Other ongoing work

    • Examining services for labour market integration of people with disabilities based on data from the 4th EQLS to support policymaking in designing relevant and efficient services
    • Mapping developments in advisory for household debt in EU countries as well as identifying barriers to access these services to combat poverty and assessing take-up
    • Analysing differences and inequalities in access to social services of general interest in the EU and assessing the nature and extent of convergence/divergence