Práce na dálku

10 Leden 2023

Shutterstock image of man teleworking on laptop

Práce na dálku je taková forma práce, při které se pracovní činnost vykonává jinde než na standardním pracovišti, což jsou obvykle prostory zaměstnavatele, a to s využitím informačních a komunikačníchRead more

Práce na dálku je taková forma práce, při které se pracovní činnost vykonává jinde než na standardním pracovišti, což jsou obvykle prostory zaměstnavatele, a to s využitím informačních a komunikačních technologií. Charakteristickými znaky práce na dálku je používání počítačů a telekomunikačních zařízení za účelem změny obvyklého místa výkonu práce, četnost, se kterou zaměstnavatel pracuje mimo prostory zaměstnavatele, a počet míst, odkud zaměstnanci pracují na dálku (mobilita).

Vzhledem k mobilitě může být práce na dálku definována jako použití informačních a komunikačních technologií, jako jsou chytré telefony, tablety, notebooky a/nebo stolní počítače, k práci vykonávané mimo prostory zaměstnavatele, většinou „nezávisle na místě“. Mobilní práci lze považovat za variantu práce na dálku. Pojem mobilní práce s využitím informačních a komunikačních technologií se používá tehdy, pokud se důraz klade na skutečnost, že zaměstnanci pracují na různých místech a používají informační a komunikační technologie k připojení se ke sdíleným počítačovým systémům společnosti.

Různé úrovně intenzity nebo četnosti práce na dálku / mobilní práce s využitím informačních a komunikačních technologií a rozmanitost míst, odkud zaměstnanci pracují, mohou mít různé důsledky, pokud jde o pracovní podmínky.

Read less

Nejnovější zprávy

2022 in review

The dawn of 2022 brought muted optimism to a Europe beginning to emerge from the COVID-19 pandemic, and the progress of...

Teleworking numbers double in EU to 41.7 million in 2021 bringing better work-life balance, more autonomy but longer working hours and isolation

41.7 million people teleworked across the EU in 2021, double the number of 2019, as COVID-19 restrictions and changes...

Rozšíření práce na dálku: dopad na pracovní podmínky a předpisy

Tato zpráva představuje výzkum nadace Eurofound zaměřený na práci na dálku během pandemie COVID-19 v letech 2020 a 2021...

Souvislosti v EU

Top

Informační a komunikační technologie představují revoluční změnu práce a života v 21. století. Pokrok v oblasti informačních a komunikačních technologií otevřel dveře novým zpRead more

Informační a komunikační technologie představují revoluční změnu práce a života v 21. století. Pokrok v oblasti informačních a komunikačních technologií otevřel dveře novým způsobům práce. Práce na dálku a mobilní práce s využitím informačních a komunikačních technologií byly zahrnuty do balíčku o pružném uspořádání práce, jehož cílem je modernizovat organizaci práce. Tvůrci politik v řadě zemí EU diskutují o rychlé změně našeho způsobu práce a o dominovém efektu na jiné aspekty každodenního života, jako je organizace práce, rovnováha mezi pracovním a soukromým životem, zdraví a pohoda.

Evropská rámcová dohoda o práci na dálku podepsaná evropskými sociálními partnery v roce 2002 definuje práci na dálku a stanoví na evropské úrovni obecný rámec pro pracovní podmínky pracovníků na dálku. Cílem je najít kompromis mezi potřebami flexibility a bezpečnosti sdílenými zaměstnavateli a zaměstnanci. Od té doby přispěl technologický vývoj k rozšíření této formy práce a připravil cestu k vyšší míře mobility pracovníků na dálku.

V červnu 2020 podepsali evropští sociální partneři rámcovou dohodu o digitalizaci, která obsahuje příslušná ustanovení o „způsobech připojení a odpojení“, jež mají být provedena na vnitrostátní úrovni v souladu s postupy a praxí, které jsou typické pro vedení a pracovníky v jednotlivých členských státech.

V lednu 2021 Evropský parlament přijal usnesení, ve kterém vyzývá Evropskou komisi, aby navrhla právní předpis, jež umožní osobám pracujícím digitálně odpojit se mimo pracovní dobu. Rovněž by měla stanovit minimální požadavky na práci na dálku a vyjasnit pracovní podmínky, pracovní dobu a doby odpočinku.

Od začátku roku 2020 přešla v důsledku pandemie COVID-19 řada zaměstnavatelů a zaměstnanců na práci na dálku jako na standardní formu práce, což může potenciálně změnit způsob práce i do budoucna. Tato změna nabízí příležitosti pro podniky a pomáhá pracovníkům udržet si zaměstnání, ale také představuje výzvy týkající se zdraví a rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem v souvislosti se stíráním hranic, dlouhou pracovní dobou a neustálou dostupností.

Činnost nadace Eurofound v oblasti práce na dálku souvisí s prioritou Komise na období 2019–2024 týkající se Evropy připravené na digitální věk.

Read less

Výzkum

Top

Nadace Eurofound provádí výzkum týkající se práce na dálku a mobilní práce s využitím informačních a komunikačních technologií v rámci své činnosti v oblasti pracovních podmínek a udržitelné práce, včetně výzkumu nových forem zaměstRead more

Nadace Eurofound provádí výzkum týkající se práce na dálku a mobilní práce s využitím informačních a komunikačních technologií v rámci své činnosti v oblasti pracovních podmínek a udržitelné práce, včetně výzkumu nových forem zaměstnávání. Mezi témata, jimiž se zabývá, patří rovnováha mezi pracovním a soukromým životem, pracovní doba, pracovní podmínky a právo odpojit se, jakož i dopad pandemie COVID-19 na způsob práce.

Dopad na zaměstnanost a pracovní podmínky

V rámci analýzy týkající se práce na dálku a mobilní práce s využitím informačních a komunikačních technologií nadace Eurofound zkoumala, jak pružná pracovní doba a autonomie pracovníků ovlivňuje zaměstnanost a pracovní podmínky v digitálním věku, přičemž se zaměřila na to, jak ovlivňuje rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem , zdraví, výkonnost a profesní vyhlídky. Vycházela při tom z údajů z průzkumu pracovních podmínek v Evropě nadace Eurofound a z dalšího výzkumu.

Společný výzkum provedený nadací Eurofound a Mezinárodní organizací práce (MOP) se zabýval dopadem práce na dálku a mobilní práce s využitím informačních a komunikačních technologií z různých lokalit (z domova, z kanceláře nebo z jiného místa) na rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem a rovněž vycházel z údajů z průzkumu pracovních podmínek v Evropě. Mobilní práce s využitím informačních a komunikačních technologií je rovněž jednou z několika nových forem zaměstnávání, které jsou v EU na vzestupu a které zkoumá nadace Eurofound.

Práce na dálku a COVID-19

Jedinečný elektronický průzkum nadace Eurofound s názvem Život, práce a COVID-19 poskytuje přehled o aktuálním dopadu změn, jež nastaly během pandemie, na životy lidí, a to s cílem pomoci tvůrcům politik informovaněji reagovat na krizi. Tento průzkum byl prováděn v několika kolech v letech 2020 a 2021 a umožňuje porovnání problémů, které vyvstaly během různých fází života za pandemie. Řada otázek se zaměřila na pracovní situaci lidí, míru, v jaké pracovali na dálku během pandemie COVID-19, na zkušenosti s prací z domova a na dopad na rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem.

Právo odpojit se

Výzvy se netýkají jen rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem: stírání hranic, neustálé připojení a dlouhá pracovní doba mohou představovat problém pro duševní a tělesnou pohodu pracovníků. S tím, jak exponenciálně roste práce na dálku kvůli pandemii COVID-19, nabývají na významu také opatření týkající se práva odpojit se. Na základě výzkumu ve formě případových studií nadace Eurofound v roce 2021 zkoumala uplatňování a dopad práva odpojit se na úrovni pracovišť.

Jaký bude celkový dopad pandemie, to se teprve ukáže, ale pandemie COVID-19 by mohla natrvalo změnit práci na dálku a mobilní práci s využitím informačních a komunikačních technologií v EU i mimo ni.

Read less

Hlavní výstupy v průběhu let

Show more (12)

Klíčová sdělení

Top
  • Práce na dálku je ve všech zemích EU na vzestupu, přičemž na počátku pandemie COVID-19 začala pracovat na dálku více než třetina zaměstnanců. Řada z nich měla v minulosti s tímto druhem práce jen omezené nebo žádné zkušenosti.
  • Šetření pracovních sil Evropské unie rozlišuje mezi pracovníky, kteří pracují „obvykle“ z domova, a těmi, kteří z domova pracují „občas“. Prudký nárůst práce na dálku v roce 2020 byl dán větším počtem lidí pracujících obvykle z domova. Před pandemií byla ve většině zemí nejčastější občasná práce z domova a v roce 2020 zůstala na podobných úrovních jako v roce 2019. V roce 2020 se obvyklá práce z domova stala z těchto dvou forem práce tou častější.
  • Většina pracovníků v EU dává dlouhodobě přednost práci z domova několikrát týdně. 
  • U zaměstnanců pracujících z domova je v porovnání se zaměstnanci pracujícími v prostorách zaměstnavatele dvakrát pravděpodobnější, že překročí 48hodinové omezení pracovní doby, a značně pravděpodobnější, že budou pracovat ve svém volném čase.
  • Častější využívání práce z domova poukázalo na stírání hranic mezi pracovním a soukromým životem. Pro vlády a sociální partnery bude zásadní zavést „právo odpojit se“ nebo související iniciativy s cílem zabránit tomu, aby velké skupiny pracovníků byly ohroženy fyzickým a emocionálním vyčerpáním.
  • Po přechodu na práci na dálku během pandemie se opět nejběžnější formou práce na dálku stal hybridní způsob práce, který byl nejčastější před pandemií.
  • Sociální partneři a tvůrci politiky by měli usilovat o začlenění ustanovení, která řeší výzvy týkající se pracovní doby, BOZP nebo přístupu k vybavení a jeho používání, do veškerých právních rámců nebo dohod.
Read less

Publikace a údaje

Top

Níže uvedené sekce umožňují přístup k řadě publikací, údajů a probíhajících činnostech týkajících se tohoto tématu. 

  • Publikace (97)
  • Data
  • Probíhající činnost (1)

Data

Odkazy na údaje týkající se tohoto tématu jsou uvedeny níže.

Probíhající činnost

Výzkum tohoto tématu pokračuje s ohledem na řadu námětů, jež jsou uvedeny níže s odkazy na připravované tituly.

The future of telework and hybrid work

Publication Březen 2023