Pracovní doba

8 Březen 2023

Pracovní dobou se označuje jakákoli doba, během níž pracovník pracuje, je k dispozici zaměstnavateli a vykonává svou činnost nebo své povinnosti v souladu s vnitrostátními právními předpisy Read more

Pracovní dobou se označuje jakákoli doba, během níž pracovník pracuje, je k dispozici zaměstnavateli a vykonává svou činnost nebo své povinnosti v souladu s vnitrostátními právními předpisy nebo zvyklostmi. Pracovní doba pracovníků v různých povoláních nebo v různých životních etapách se liší a zvlášť významnou úlohu při určování těchto rozdílů sehrává gender.

Read less

Nejnovější zprávy

Eurofound Talks: The work-life challenges of women and men

Today, International Women’s Day, is an opportunity to celebrate the social, economic, cultural, and political...

Eurofound Talks Job Quality

The COVID-19 pandemic had profound implications on the labour market and job quality in Europe, creating both new...

Teleworking numbers double in EU to 41.7 million in 2021 bringing better work-life balance, more autonomy but longer working hours and isolation

41.7 million people teleworked across the EU in 2021, double the number of 2019, as COVID-19 restrictions and changes...
Top

Pracovní doba je klíčovým prvkem pracovního života a její regulace je předmětem politických, ekonomických a sociálních debat na úrovni EU i na úrovniRead more

Pracovní doba je klíčovým prvkem pracovního života a její regulace je předmětem politických, ekonomických a sociálních debat na úrovni EU i na úrovni členských států. V zájmu ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků ukládá směrnice EU o pracovní době všem členským státům, aby v celé EU zaručily minimální pravidla týkající se délky pracovní doby pro všechny pracovníky v EU. Ta zahrnují pravidla týkající se maximální týdenní pracovní doby (v délce 48 hodin), minimální doby odpočinku a přestávek, dovolené za kalendářní rok, noční práce a práce na směny.

Činnost nadace Eurofound

Po řadu let nadace Eurofound shromažďuje informace o různých hlediscích pracovní doby a jejich důsledcích pro pracovní podmínky a kvalitu života mužů a žen v EU. Cílem studií nadace Eurofound o pracovní době je získat lepší představu o její úpravě a dopadu této úpravy na zaměstnanost, produktivitu, pohodu a rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem. Pravidelně jsou zveřejňovány údaje o pracovní době podle kolektivní smlouvy a o úloze sociálních partnerů a nedávno byly rovněž z dlouhodobého hlediska analyzovány. Z porovnání pracovní doby mužů a žen v rámci výzkumu vyplývá, že u mužů je větší pravděpodobnost, že budou mít delší pracovní dobu, zatímco u žen je větší pravděpodobnost, že stráví více času výkonem neplacené práce v domácnosti.

Regulace a úprava pracovní doby

Regulace pracovní doby je důležitá v zájmu zlepšování rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem a zvyšování účasti na trhu práce. Rychle se měnící hospodářská situace vyžaduje flexibilitu na straně podniků i pracovníků. Nadace Eurofound zkoumá vztah mezi pracovní dobou a rovnováhou mezi pracovním a soukromým životem na základě přístupu zohledňujícího celý život.

Výzkum se zabýval různými hledisky úpravy pracovní doby a jejími dopady na produktivitu a pracovní podmínky. Vzhledem k tomu, že uspořádání pracovní doby se mění, nadace Eurofound společně s Mezinárodní organizací práce nedávno zkoumaly účinky práce na dálku a mobilní práce v odvětví informačních a komunikačních technologií (IKT) na pracovní dobu pracovníků v rámci těchto typů pracovních úvazků.

Nedávná studie, která se pracovní dobou zabývala z dlouhodobé perspektivy, zkoumá postupný vývoj hledisek pracovní doby dohodnuté podle kolektivní smlouvy v EU na počátku 21. století. Zaměřuje se především na pět odvětví: chemický průmysl, obrábění kovů, bankovnictví, maloobchod a veřejnou správu. Zpráva popisuje institucionální režimy regulace a posuzuje změny v oblasti dohodnuté pracovní doby i obvyklé pracovní doby v letech 1999 až 2014.

Pracovní doba v analýze průzkumů

Tři hlavní průzkumy nadace Eurofound poskytují údaje o otázkách souvisejících s pracovní dobou.

Průzkum pracovních podmínek v Evropě zkoumá pracovní dobu z různých úhlů. V šestém průzkumu pracovních podmínek v Evropě z roku 2015 tvořila pracovní doba jeden ze sedmi ukazatelů kvality pracovních míst. Byla použita jako měřítko výskytu přesčasové práce, prostoru pro přestávku, nestandardní pracovní doby, úprav pracovní doby či flexibility a toho, jaké mají tyto skutečnosti dopad na zdraví a blaho pracovníků. Ze zjištění vyplývá, že 43 % pracovníků má velmi pravidelné rozvržení pracovní doby.

S využitím údajů ze šestého průzkumu pracovních podmínek v Evropě provedla nedávno nadace Eurofound průzkum rozvržení pracovní doby pro udržitelnou práci. Tato analýza zkoumá souvislosti mezi rozvržením pracovní doby, rovnováhou mezi pracovním a soukromým životem a preferovanou pracovní dobou, stejně jako pohodou a zdravím pracovníků. Posuzuje rovněž, do jaké míry jsou stávající pracovní podmínky a rozvržení pracovní doby udržitelné do budoucna.

Průzkum kvality života v Evropě zkoumá úpravu pracovní doby – placené i neplacené – a její dopad na spokojenost s rovnováhou mezi pracovním a soukromým životem.

Úprava pracovní doby může mít významný vliv na efektivnost, produktivitu a konkurenceschopnost podniků, nemluvě o zdraví, pohodě a motivaci jejich zaměstnanců. V rámci evropského průzkumu společností provedla nadace Eurofound také ucelený výzkum pracovní doby a rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem. Výzkum sledoval celkové rozšíření pružné úpravy pracovní doby a účtů pracovní doby, práce na částečný úvazek, práce přesčas a nestandardní pracovní doby; rodičovské dovolené a dalších forem dlouhodobé dovolené; postupného odchodu do důchodu a předčasného důchodu, stejně jako konkrétní politiky na podporu rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem v podnicích.

Vybrané téma: doplnění aktuálních informací Evropské observatoře pracovního života (EurWORK) k tématu práce v neděli v Evropě

 

23. září 2016 – členské státy EU přijímají zákony, kterým upravují otevírací dobu obchodů a pracovní dobu podniků v neděli. Existují však také členské státy, kde nové právní předpisy otevírací dobu omezují. Podle průzkumu pracovních podmínek v Evropě se poměr pracovníků, kteří uvádějí, že pracují v neděli, mezi lety 2010 až 2015 zvýšil, z čehož vyplývá, že obchodní činnost v neděli je stále obvyklejší.
Jak se vyvíjí práce v neděli v Evropě

Zdroje

Read less

Key outputs over the years

Show more (12)
  • Publications (815)
  • Data
  • Ongoing work (1)

Data

A selection of related data on this topic are linked below. 

Ongoing work